منصور میرزاخانی نافچی

آقای منصور میرزاخانی نافچی

کد ملی 1817581929
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1006428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی دوستدار زمین سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۱۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نخستین کاوش به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور میرزاخانی نافچی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۲۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119001
آگهی تصمیمات شرکت طلای سفید گنبد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۸۳ به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۹۳۹۴
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‎مدیره مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ منضم به نامه وارده شماره ۱۵۲۰۱ مورخ ۲۶/۴/۹۲ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محمدرضا چوپانی به شماره ملی ۴۸۶۹۶۲۹۸۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی چوپانی به شماره ملی ۲۰۳۲۰۶۴۹۸۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد چوپانی به شماره ملی ۲۰۳۱۴۳۴۱۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید. ۳ موسسه حسابرسی نخستین کاوش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۵۴۰ بسمت بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی‌باشد و اعضای هیئت مدیره فاقد سوء پیشینه کیفری می‌باشند. ش۱۶۷۶۲۷۹ اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122967
آگهی تغییرات در شرکت برفاب سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۴۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۷۸۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ آقای حسین ایزدی بروجنی به کد ملی ۱۲۸۴۴۹۲۶۰۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عزت الله صابری کد ملی ۲۱۲۱۲۴۱۰۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای پویا صابری به کد ملی ۰۴۵۳۴۹۰۶۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ۲ موسسه حسابرسی نخستین کاوش (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۵۴۰ بسمت بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی نافچی به کد ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی زرد کوه و کثیرالانتشار جوان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب مجمع عمومی رسید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۰۹۹۳۳۰۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126109
آگهی تغییرات در شرکت برفاب زاگرس سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۸۳۳۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱. عزت الله صابری کد ملی ۲۱۲۱۲۴۱۰۰۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، حسین ایزدی بروجنی کد ملی ۱۲۸۴۴۹۲۶۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، پویا صابری کد ملی ۰۴۵۳۴۹۰۶۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲. موسسه نخستین کاوش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۵۴۰ بسمت بازرس اصلی و منصور میرزاخانی نافچی کد ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه محلی زردکوه و کثیرالانتشار جوان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ بتصویب مجمع عمومی رسید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۰۰۷۲۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412985
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی پارسام گستر دریا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۵۸ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۴۳۰۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران شماره ثبت ۱۳۸۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور میرزاخانی‎نافچی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال یک مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۰۷۴۵۰ ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412986
آگهی تغییرات شرکت بنا گستر کرانه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵۳ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۴۲۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تراز نما و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی‎نافچی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ بسمت بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۰۷۴۴۸ اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس واحد ثبتی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460320
آگهی تغییرات موسسه تراز نما همکاران به شماره ثبت۱۳۸۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه شرکا مورخ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود حاجی عبدالحمید به شماره ملی۰۰۳۰۶۸۹۷۱۶ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش داد. آقای یداالله اکرمی به شماره ملی۰۴۵۱۹۲۱۶۳۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش داد. آقای منصور میرزاخانی نافچی با کدملی۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ با پرداخت۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۱۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش بشرح ذیل می‌باشد: حمیدرضا معلم ک. م۰۰۳۹۹۳۵۴۲۶ مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال و مسعود حاج عبدالحمید ک. م۰۰۳۰۶۸۹۷۱۶ مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال و یدا … اکرمی ک. م۰۴۵۱۹۲۱۶۳۱ مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال و منصور میرزاخانی نافچی ک. م۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال. پ۱۸۲۷۰۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530219
آگهی تغییرات شرکت بانیان صنعت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تراز نما و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی نافچی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۴۹۸۱۹۳۷۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544908
آگهی تغییرات شرکت بین المللی مصمم پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزا خانی نافچی دارنده کدملی شماره ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۶۲۰ و بنا گستر کرانه به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۴۲۸۳ و شرکت بنا گستران ترنج به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۰۸۰۳ و آقایان سید بهاءالدین حسینی هاشمی دارنده کدملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ و آقای فرید عامری دارنده کدملی ۰۹۴۳۱۹۶۰۳۵. پ۹۳۰۵۰۵۸۴۶۳۱۴۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561453
آگهی تغییرات شرکت پترو معدن سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۵۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۱۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بعنوان بازرس اصلی وآقای منصور میرزا خانی نافچی کدملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۱۸۳۹۵۴۱۲۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620988
آگهی تغییرات شرکت انرژی سپهر سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۲۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه د سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران ثبت شده به شماره ۱۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزا خانی نافچی دارنده کدملی شماره ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ به عنوان بازرس علی البدل و حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۶۲۵۵۴۴۳۹۵۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625056
آگهی تغییرات شرکت بنا گستر کرانه ریلی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۳۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزا خانی نافچی دارنده کدملی شماره ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۹۶۹۱۴۵۸۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625739
آگهی تغییرات شرکت آپادانا پترو پایدار سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۵۰۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۱۹۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به عنوان بازرس اصلی و منصور میرزا خانی نافچی به کد ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۶۷۹۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684191
آگهی تغییرات شرکت پارس نکو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۰۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرسی توسط مؤسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شماره ثبت ۱۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸، ترازرنامه متهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمود روستازاده به کد ملی ۱۲۸۷۷۱۸۴۳۴و کد پستی ۸۱۵۸۸۷۴۶۳۵و خانم‌ها پروین اولیاءپور به کد ملی۱۲۸۴۶۲۴۴۱۲و کد پستی ۸۱۵۸۸۷۴۶۳۵ نوشین روستازاده به کد ملی ۱۲۸۸۴۲۹۱۵۰و کد پستی ۸۱۵۸۸۷۴۶۳۵به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. شرکت ترازنما (همکاران) برای سال مالی ۱۳۹۳ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس وآقای منصور میرزاخانی نافچی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹وکدپستی ۸۱۶۶۷۷۳۷۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت و روزنامه زردکوه جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۱۰۹۳۹۸۱۵۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702710
آگهی تغییرات شرکت نگرشی فراتر از افق آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۵۸۸۳/ص مورخ ۲۲/۷/۹۳ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی نافچی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۲۷۲۶۸۷۶۵۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828678
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی صباح سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۰۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی نخستین کاوش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۷۵۴۰ به سمت بازرس اصلی و منصور میرزاخان نافچی به کدملی۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859550
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۹۶۹ و آقای منصور میرزاخانی به کدملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ و کدپستی ۸۱۶۶۷۷۳۷۷۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10178285
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی کرانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۳۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نخستین کاوش به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور میرزاخانی نافچی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085768
آگهی تصمیمات در شرکت بهپوران صفه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۵۶۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۳ و ۲۶/۲ و ۳۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای علیرضا صدر به کد ملی ۰۰۵۱۰۲۸۹۱۳ و کدپستی ۱۳۹۳۹۴۴۸۶۹ بنمایندگی شرکت تولیدی صنعتی شاهین روی سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۱۵۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمنا در سایر سمت‌ها و حق امضاء اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت تغییر حاصل نشد. ۲ موسسه حسابرسی نخستین کاوش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۵۴۰ و آقای منصور میرزاخانی نافچی به کد ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ و کدپستی ۸۱۶۶۷۷۳۷۱۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. ۳ سرمایه شرکت از محل سود انباشته و بالا بردن تعداد سهام از مبلغ ده میلیارد ریال بمبلغ بیست میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ بیست میلیارد ریال نقدی است که به دو میلیون سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک