قائد ندومی

قائد ندومی

کد ملی 1817579411
38
شرکت‌ها
38
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1029194
آگهی تغییرات شرکت فولاد چدن آذر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۹۲۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ آقای قائد ندومی با کد ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ فرزند اسداله با شماره شناسنامه ۳۴۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم میترا راست کردار به کد ملی ۰۳۲۲۴۶۵۱۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۶۳۳۳۳۵ اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033465
آگهی تصمیمات شرکت توانا هنر صداقت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۹۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: قاید ندومی به کدملی۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و معصومه محمدی نشقی به کدملی۰۰۵۹۳۴۸۵۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۵۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094825
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نمک طبی برلیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۸۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۲ واصل گردید: پژمان خیاط نادری به ش ملی ۰۰۶۲۴۳۳۹۲۵۱ بسمت بازرس اصلی و قائد ندومی به ش ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۶۴۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094826
آگهی تصمیمات شرکت تکوین ارتباطات پیشرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۶۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۸۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: قائد ندومی به ک م ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ بسمت بازرس اصلی و محمد توکلی طرقی به ک م ۰۰۶۹۱۱۰۷۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۴۸۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299387
آگهی تغییرات شرکت تست صنعت منطقه آزاد چابهار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۲۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. قائد ندومی به کد ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ بسمت بازرس اصلی و پژمان خیاط نادری به کد ملی ۰۰۶۲۴۳۳۹۲۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مهدی عظیمی نژادان به کد ملی ۰۰۶۴۴۶۴۸۳۰ و عظیم عظیمی نژادان به کد ملی ۰۰۳۵۳۶۳۹۷۵ و فهیمه اعلاباف به کد ملی ۱۳۷۳۶۷۷۱۳۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۲۰۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405874
آگهی تغییرات شرکت پارس پاک کیمیا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۲۸۳۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۴۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای قائد ندومی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ بسمت بازرس اصلی آقای علیرضا انصافی ۲۸۰۲۳۳۷۷۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۴۷۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470387
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تهاتر شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صدیقه دامادی کهنه ده شماره ملی ۲۰۹۲۰۳۳۳۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانم ربابه رحمت آبادی شماره ملی ۴۴۳۲۹۲۹۷۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد رمضانی شیروانی شماره ملی ۲۰۶۱۹۲۲۴۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد خانم صدیقه دامادی کهنه ده همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. آقای قائد ندومی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۱۷۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۳۱۹۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520382
آگهی تغییرات شرکت بهین تجارت داتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی به شماره ملی۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱وآقای علیرضا اسکندری به شماره ملی ۰۰۷۴۵۷۲۶۵۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۴۲۱۸۱۲۹۵۷۲۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524948
آگهی تغییرات شرکت داربن تجارت آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۱۷۲۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۱۱۲۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. آقای قاید ندومی شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ و آقای علیرضا اسکندری شماره ملی ۰۰۷۴۵۷۲۶۵۲ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد. پ۱۸۴۹۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696645
آگهی تغییرات شرکت فرآیند پودر الوان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۲۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای قاید ندومی با کدملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید کمال منتظری هدشی با کدملی ۰۰۵۵۴۵۳۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۲۴۷۵۲۱۷۸۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645316
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته‌گری فرشید سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۶۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۱۷۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: قائد ندومی به ش ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و علی رضا اسکندری به ش ملی ۰۰۷۴۵۷۲۶۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9988294
آگهی تغییرات شرکت شبیر پلیمر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قاید ندومی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم الهام خراسانی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۵۷۲۳۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10415911
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی مگنت ابزار گستر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۷۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۴۳۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. قاید ندومی به ش ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادری به ش ملی ۰۴۵۱۲۰۵۴۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655012
آگهی تغییرات شرکت دهکده سبز پوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین رکنی پزشکیان بشماره ملی ۰۰۶۹۰۸۴۷۳۴ خانم ساناز اسمعیلی شماره ملی۰۴۵۱۱۷۹۵۹۵ خانم پوران اخوانی کدملی ۰۰۴۶۱۰۷۷۳۸ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای قاید ندومی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی آقای پژمان نادری ۰۰۶۲۴۳۹۲۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. صورت‌های مالی و ترازنامه حساب سود وزیان مربوط به سال مالی۹۳ تصویب گردید. ش۹۴۱۱۲۴۱۲۸۹۳۱۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682230
آگهی تغییرات شرکت بهار رویش شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۵۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای قاید ندومی باکدملی:۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای واحد خلیفه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۴۱۲۰۹۸۸۴۷۵۰۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714536
آگهی تغییرات شرکت گچ ماشینی جهرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۲۳۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی با کد ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ انتخاب شدند. ضمنا آقای سید کمال منتظری هدش به سمت بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۴ ابقا گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۵۷۱۸۲۰۸۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729203
آگهی تغییرات شرکت ققنوس پران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز حیدر اولاد کدملی ۰۳۲۰۴۱۸۶۴۲ رئیس هیأت مدیره و حمید حیدر اولاد کدملی ۰۳۲۰۳۳۳۰۶۱ مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. قاید ندومی بشماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ بسمت بازرس اصلی و پژمان نادری بشماره ملی۰۰۶۲۴۳۹۲۵۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۱۶۳۲۱۵۴۶۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12734126
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی اژند ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاید ندومی بشماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و محمد خانی ساران بشماره ملی ۰۰۴۷۵۴۳۲۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۱۸۲۳۹۱۳۶۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747822
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجهیزات نفت گازاب کالا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاید ندومی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی غیاثی نیکو به شماره ملی ۰۰۶۸۴۷۱۴۸۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. قدرت اله علی بخشی به شماره ملی ۳۹۶۱۶۴۹۵۵۳ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره حمید اخوان خرازیان به شماره ملی ۰۴۵۲۸۴۵۲۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سمانه به نژاد به شماره ملی ۰۰۶۴۳۹۰۷۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته با امضا منفرد مدیر عامل با مهر شرکت و یا امضا منفرد نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری یا قراردادها به امضا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۲۸۶۷۸۸۷۴۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804855
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی فرهنگی تفریحی پولاد کف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۴۹۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیدعلی اصغرظریفکارفرد به شماره ملی۲۲۹۷۲۸۰۷۰۱، آقای سیدعلی ظریفکارفرد به شماره ملی۲۲۸۱۷۸۷۴۴۳ وخانم زهراظریفکار به شماره ملی۲۲۹۷۲۹۵۹۵۲ برای مدت دوسال انتخاب شدند. - آقای محمدهاشم سودبخش به شماره ملی ۲۲۹۷۱۴۹۱۹۰به عنوان بازرس اصلی وآقای قاید ندومی به شماره ملی۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۴موردتصویب قرارگرفت. - روزنامه کثیرالانتشارخبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۲۲۹۷۸۹۵۹۶۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12843304
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به برکناری موسسه ارکان سیستم از سمت بازرس اصلی، آقای قاید ندومی به کدملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ و آقای محمود عزیزی به کدملی ۰۹۳۳۶۵۴۹۹۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تا پایان سال مالی ۹۴ انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۲۰۲۲۳۸۰۹۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856541
آگهی تغییرات شرکت تداوم صنعت پلیمر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۷۳۰۹۴
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: حسن هوشیاری به شماره ملی ۰۰۶۶۹۷۸۹۹۸ محمد کریمی به شماره ملی ۰۵۳۳۲۴۸۰۷۸ بهاره میرزاخانی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۷۹۱۹۵ ب - قائد ندومی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ بعنوان بازرس اصلی و محمدحسین ابراهیم به شماره ملی ۰۰۶۵۷۶۳۱۱۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۳۲۶۴۶۹۶۱۸۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942959
آگهی تغییرات شرکت آشنا ایمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۱۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی به کدملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ بسمت بازرس اصلی وخانم مریم حبیب اللهی به کدملی ۰۰۷۰۹۳۸۴۶۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۵۰۵۱۱۳۳۴۱۳۰۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955276
آگهی تغییرات شرکت شمیایی معدن لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۶۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردید: آقای خسرو موگویی ش م۴۱۷۲۳۹۶۷۵۵ آقای اکبر فرخ پور ش م۰۰۴۲۰۲۴۲۳۴ وآقای حسن موگویی ش م ۴۱۷۲۴۱۹۵۵۰ آقای قائد ندومی بشماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن لشگری بشماره ملی ۵۵۹۰۰۱۵۷۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۱۸۸۶۴۳۶۷۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13180893
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی فجر شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۹۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای قائد ندومی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای پژمان نادری به شماره ملی ۰۰۶۲۴۳۹۲۵۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۵۰۹۲۰۹۹۴۳۵۲۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257170
آگهی تغییرات شرکت نامی اریکه پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد امین ریاضی به شماره ملی ۰۰۶۲۵۴۵۰۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد باقر طادی به شماره ملی ۱۲۷۱۶۰۷۴۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسام الدین دهقانی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۶۰۳۵ به سمت نایب هیئت مدیره آقای قاید ندومی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مولانایی به شماره ملی ۳۹۷۹۷۸۵۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۲۶۱۷۹۹۶۴۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316305
آگهی تغییرات شرکت مغان دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۸۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت، آقای صمد رحمتی قصابه بشماره کد ملی ۱۶۷۰۵۶۷۳۲۱ بازرس اصلی شرکت برای سال ۹۴ مستعفی و آقای قاید ندومی با کد ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ (حسابدار رسمی) به عنوان بازرس اصلی جایگزین نامبرده گردید ش۹۵۱۲۰۱۲۹۶۷۲۱۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323621
آگهی تغییرات شرکت سبز پاکان شهر یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی کد ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ و آقای حسین پاچا کد ملی ۰۰۸۲۹۱۴۳۰۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند: آقای میرمهرداداشجع سفیدی به شماره ملی ۶۲۳۹۸۴۶۸۷۲ آقای محسن وحیدی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۸۰۰۰۰ آقای علیرضا نظری به شماره ملی ۲۶۴۹۱۳۸۳۱۹ آقای مجتبی صادقی به شماره ملی ۳۲۵۶۹۵۷۱۹۶ پ۹۵۱۲۰۴۶۶۴۱۷۲۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337463
آگهی تغییرات شرکت اسب سفید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پژمان نادری به شماره ملی ۰۰۶۲۴۳۹۲۵۱ به عنوان بازرس علی البدل، آقای قاید ندومی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار، ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۲۱۴۹۷۰۹۷۶۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338143
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۰۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید آقای عبدالحسین عباسی بشماره ملی ۴۹۱۰۹۴۵۱۲۱ اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۹۵۴ شرکت روکش چوبی فیروزکوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۶۷۳۴ اتحادیه سراسری تعاونیهای درودگران و مبل سازان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۹۴۶۹ آقای محمدعلی اصلان بیگی بشماره ملی ۰۰۴۸۴۵۱۸۵۱ شرکت ایده آروین ناژ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۷۹ آقای محسن ضیائی بشماره ملی ۰۰۵۳۶۰۷۶۲۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مسعود دولت نیا بشماره ملی ۰۰۳۹۴۷۸۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و آقای قائد ندومی بشماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. پ۹۵۱۲۱۵۸۹۹۲۵۸۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409940
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پارسازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی به کدملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به سمت و بازرس اصلی و رامین انعام زاده دارنده کدملی شماره ۰۰۵۴۱۲۳۴۳۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۱۲۹۸۴۶۸۵۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591352
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور کوبان کاو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وو حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب تصویب قرار گرفت آقای هرمز فامیلی کدملی ۴۵۶۹۰۸۰۰۶۵ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای محمدعلی دانایی کدملی ۴۵۶۹۰۱۳۰۱۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مظفر رستم پور کدملی ۳۲۵۵۵۹۸۶۸۰ به سمت اصلی هیات مدیره وخانم زهرا حسن قربان کدملی ۰۰۲۳۸۶۷۲۰۵ به سمت علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره اعم از اصلی یا علی البدل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. آقای قاید ندومی کدملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهران خطیب زاده کدملی ۱۰۶۰۲۲۸۸۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۶ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت باشد. پ۹۶۰۶۱۲۱۱۳۸۲۸۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620745
آگهی تغییرات شرکت شیراز پولاد کف سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۶۵۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید کاظم خاک ره به شماره ملی ۲۲۹۷۱۵۳۹۴۵ و آقای سید علی اکبر خاک ره به شماره ملی ۲۲۹۷۵۲۲۵۳۳ و آقای سید علی اصغر ظریفکار فرد به شماره ملی ۲۲۹۷۲۸۰۷۰۱ و خانم زهرا ظریف کار به شماره ملی ۲۲۹۷۲۹۵۹۵۲ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای قاید ندومی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ و آقای محمد هاشم سودبخش به شماره ملی ۲۲۹۷۱۴۹۱۹۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۶۲۹۵۵۸۵۰۶۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625448
آگهی تغییرات شرکت سماء گستر بنای تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۰۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان قاید ندومی (شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱) و حسین درفکی (شماره ملی ۰۷۹۵۱۲۷۳۴۰) بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان حمید کاویانی کدملی ۰۰۶۴۰۱۵۰۶۸مقدم بسمت مدیرعامل و عضو و سیدحسین احسانی فر کدملی ۴۲۵۱۱۰۹۲۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو و هادی فروغی کدملی ۱۵۸۰۵۴۸۷۹۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو و خانم سولماز کریمی کدملی ۰۳۲۳۸۶۲۸۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عادی اداری و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۲۴۵۵۷۰۷۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789332
آگهی تغییرات شرکت ایمن راه قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۹۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید دولتی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ و خانم مژگان شیروانی به شماره ملی ۰۷۹۵۱۲۷۳۴۰ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان منصور نزهتی به شماره ملی ۲۹۹۱۵۱۸۵۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی نزهتی به شماره ملی ۳۳۹۲۷۱۹۱۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی نزهتی به شماره ملی ۳۳۸۰۲۰۰۱۲۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۰۹۵۳۴۶۵۱۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987192
آگهی تغییرات شرکت پولاد آفرین شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۳۰۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم لیلا امامی به شماره ملی ۲۲۹۱۰۲۶۴۶۱ و آقای محمد هاشم سود بخش به شماره ملی ۲۲۹۷۱۴۹۱۹۰ و خانم عفت السادات خاکره به شماره ملی ۲۲۹۵۲۸۷۷۶۶ و آقای سید علی ظریف کار فرد به شماره ملی ۲۲۸۱۷۸۷۴۴۳ و آقای سید محمود خاکره به شماره ملی ۲۲۹۷۴۱۴۱۹۶ و ندا خاکره به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۷۶۱۶ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ - آقای قاید ندومی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس کجوری به شماره ملی ۲۲۹۵۲۹۰۵۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۱۲۹۱۶۷۸۰۷۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996669
آگهی تغییرات شرکت شکوه صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۴۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای احمدرضا عزیزی ۲۷۵۳۶۶۳۵۲۱ : خانم رقیه مهری وردوق ۰۰۶۷۸۶۵۲۲۴ خانم فرنوش عزیزی ۴۳۷۱۹۵۱۵۳۸ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.: اقای قاید ندومی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی : آقای پژمان نادری ۰۰۶۲۴۳۹۲۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند صورت‌های مالی و ترازنامه حساب سود وزیان مربوط به سال مالی ۹۵ تصویب گردید. ش۹۷۰۲۰۴۶۵۳۳۲۸۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043411
آگهی تغییرات شرکت خدمات بار هوایی آرمک بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۰۸۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۴۹۱۳۵ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاید ندومی به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد غیاثی نیکو به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۶۷۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای حسام ربحی علی البرقونی با کدفراگیر ملی ۹۸۰۲۶۳۶۲ (به جای آقای محمد نعیم الخص) به سمت عضو هیئت مدیره به بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۷۰۲۰۹۱۴۵۲۴۰۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک