مهرتاش شاملی کازرونی

آقای مهرتاش شاملی کازرونی

کد ملی 1817259091
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13048662
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گسترش گلرنگ پخش به شماره ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به ک. م ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتا سان به شماره ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شماره ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مهرداد سجادی به ک. م ۰۳۸۳۶۲۴۲۰۷ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگبی آقای فایق صالحی به ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهداور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا فایق صالحی به همراه یکی از آقایان مهرتاش شاملی کازرونی یا مهرداد سجادی همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۰۳۱۱۵۴۰۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219729
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. م۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلرک. م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول ش. م۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر ش. م۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآوراز قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۱۰۰۶۹۷۵۷۷۰۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250022
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۵۳۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳بانمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ش. م۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸بانمایندگی آقای فایق صالحی ک. م۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضوهیئت مدیره شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ بانمایندگی آقای مهرداد علیدوست ک. م۱۴۶۵۳۱۹۰۲۶ بعنوان عضوهیئت مدیره ومدیرعامل امضاء کلیه اوراق واسناد تعهد آورازقبیل چک، سفته، برات وغیره باامضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلریا فایق صالحی به همراه یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیئت مدیره، همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۲۰۸۲۶۳۸۴۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268676
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۳۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای وحید دلفانی ک. م ۴۹۶۹۷۶۳۳۶۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ((همچنین در صورت برابرب آراء رای رئیس هیأت مدیره قاطع آراء خواهد بود)) ش۹۵۱۱۰۳۲۹۸۸۸۹۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289779
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۹۴۴۹
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش یزدسهامی خاص به شماره ثبت۱۰۴۶۰وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۷۹۴۴۹به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۴/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلربه کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱نماینده شرکت گلرنگ پخش وآقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ نماینده شرکت گروه صنعتی آنیتاسان وآقای فایق صالحی به کدملی۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱نماینده شرکت گل پخش اول وآقای امراله ابول نژادیان به کدملی۱۸۶۱۳۳۵۵۷۱نماینده شرکت دالین مهربه سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوموسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اطهربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۱۱۱۳۵۵۶۸۷۴۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292366
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آذربایجانغربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ شرکت گلرنگ پخش بشماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ و شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ بنمایندگی آقایمهرتاش شاملی کازرونی بشماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ و شرکت گل پخش اول بشماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بنمایندگی آقای فایق صالحی بشماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ و شرکت دالین مهر بشماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ بنمایندگی آقای محمد شفیعیسورک بشماره ملی ۰۳۸۶۴۸۰۴۷۸ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۶۱۹۲۲۲۸۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292642
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی فائق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ عضو هیئت مدیره و شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی مهرشاد شاملی کازورنی به شماره ملی ۱۸۱۸۵۸۲۷۶۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷ به نمایندگی اکبر صالحی به شماره ملی ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۶۸۱۶۶۱۹۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321971
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت دالین مهر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای حسن ابره دری به شماره ملی ۰۵۸۹۷۰۴۸۴۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلریا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۳۴۵۸۱۳۰۳۹۵اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351945
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۰۵۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر ش. ث۲۵۹۴۳۲ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸با نمایندگی آقای محمد صادقی نژادبرزلقی ک. م ۵۴۵۸۸۲۵۸۴۵ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران ش. ث۳۷۱۴۲۵ ش. م۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران ش. ث۳۷۵۶۲۵ ش. م۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰ با نمایندگی آقای جواد زیدی ک. م ۰۰۶۸۱۴۲۵۴۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۲۸۶۸۴۷۵۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354658
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۶۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵:۱ شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر شماره ثبت۲۵۹۴۳۲شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای مهدی کمالی کدملی ۳۰۳۱۶۷۴۰۲۲بعنوان عضو هیات مدیره آقای مهدی کمالی کدملی ۳۰۳۱۶۷۴۰۲۲به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۳۹۷۵۶۶۹۳۲۷اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363261
آگهی تغییرات شرکت آرین گلرنگ پخش گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای امید اولادی ک. م ۲۱۶۱۶۳۷۸۴۳ بعنوان عضو هیات مدیره آقای امید اولادی ک. م ۲۱۶۱۶۳۷۸۴۳ خارج از اعضا و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا آقای فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۸۴۵۴۶۹۸۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378701
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۸۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش بشماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی میریونس سیدیوسفی کلخوران به کدملی ۱۴۶۶۵۳۰۰۹۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۱۲۰۶۰۸۵۸۰۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397023
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۵۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره وشرکت گروه صنعتی آنیتاسان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وشرکت گلپخش اول سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیأت مدیره و شرکت دالین مهر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی علی رضائی به کدملی ۵۵۵۸۶۵۰۸۴۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و با امضای متفق رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۰۲۲۵۸۶۲۷۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400645
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۷۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فائق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸بانمایندگی آقای البرز اکبری کدملی۱۹۷۱۳۴۶۴۶۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فائق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهدبود. ش۹۶۰۲۰۴۹۲۶۳۹۲۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402759
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش لرستان بروجرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۷۰۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان سهامی خاص بشماره ثبت۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی بشماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی فایق صالحی بشماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر سهامی خاص بشماره ثبت۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی محمدصادق حشمت بشماره ملی ۰۴۹۰۴۱۶۱۸۷ بمدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت ۲۱۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. عملکرد سال مالی و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۶۰۲۰۶۲۲۹۸۷۴۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427289
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۷۵۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتا سان شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ شماره ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت دالین مهر شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ شماره ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای سعید دلفانی آبباریکی کدملی ۴۹۶۹۷۵۱۱۶۱ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادل با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۳۶۵۳۲۵۷۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430344
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش ساری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۶۲۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸شماره ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت دالین مهر شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای مجتبی بهرامی عبدالملکی ک. م ۲۰۹۲۳۱۴۳۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مجتبی بهرامی عبدالملکی به کدملی ۲۰۹۲۳۱۴۳۲۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۵۵۲۲۸۰۳۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435265
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۸۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی اسماعیلی شاهزاده علی اکبری کدملی ۰۰۷۴۱۱۵۱۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای فایق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۷۳۹۹۵۷۶۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536406
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی محمد حسین اسمایی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی احسان گودرزی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۵۲۳۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش آنیتاسان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۵۹۹ با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین وتوثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۰۸۳۶۶۶۱۵۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651239
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ عنوان رئیس هیأت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی آقای فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت دالین مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی آقای عباس بختیاری فرد به کدملی ۱۷۵۶۷۳۲۱۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۷) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۷۱۸۶۲۹۷۸۰۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854392
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب شرق تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۴۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ش. م۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلرک. م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی ۴۹۵۹۷۰۸۸۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره وشرکت دالین مهر ش. ث۲۵۹۴۳۲ ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای حمیدرضا محامدک. م ۰۴۵۱۱۳۰۸۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیئت مدیره، همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. محل قانونی شرکت به نشانی: تهران یوسف آباد، خیابان شهید ابوالفضل فرهانی پور، خیابان سیزدهم، طبقه همکف کد پستی: ۱۴۳۳۶۷۳۹۴۱ منتقل گردید. پ۹۶۱۱۱۴۴۷۱۲۸۵۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870984
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی جواد زیدی به شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۲۵۴۴ پ۹۶۱۱۲۴۸۲۸۹۸۲۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932591
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹به نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸به نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دالین مهر به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲و شماره ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی آقای توحید قزوینهء به شماره ملی ۳۳۰۹۶۱۶۶۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیأت مدیره، همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس: بندرعباس بخش مرکزی دهستان ایسین روستا چه چکور چه چکور خیابان اصلی کوچه جهاد سازندگی طبقه همکف کدپستی: ۷۹۳۳۱۳۳۵۴۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۰۹۴۲۶۷۰۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936488
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۱۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت گلپخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای مسلم پیری اربط ک. م ۰۰۸۳۳۱۸۲۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با ممضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، هراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ محل قانونی شرکت به گیلان، شهرستان رشت، بخش مرکزی، شهر رشت، قلعه سرا، بلوار فاتحان نبل و الزهرا، کوچه شهیده صغری دارابی، پلاک صفر، طبقه همکف، کدپستی ۴۱۹۹۸۱۵۹۱۹ تغییر یافته و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شده است. ش۹۶۱۲۲۱۴۲۳۶۴۵۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016392
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۵۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره و آقای حمیدرضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گلپخش اول با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای محمد میرحسینی تبریزی ک. م ۰۰۷۲۷۹۹۰۵۶ شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۱۷۶۷۸۴۳۹۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک