ابراهیم اسفندیاری

ابراهیم اسفندیاری

کد ملی 1817010409
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 650386
آگهی تغییرات شرکت سلولز پوشش سپاهانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه رحیمی عراقی به شماره ملی ۰۵۳۲۳۵۴۷۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اصغر تجدد به شماره ملی ۱۲۸۵۴۸۳۵۲۹ و آقای اصغر تجدد به شماره ملی ۱۲۸۰۸۴۹۶۶۵ و آقای مرتضی تجدد به شماره ملی ۱۲۸۵۵۵۸۹۳۶ تا تاریخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۲۰۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679240
آگهی تصمیمات در شرکت اصفهان چالاک سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۹۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۳۹۹ ابراهیم اسفندیاری کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۵۶۳۴۸۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۲۲۰۳۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009627
آگهی تصمیمات در شرکت راه دشت پی سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۷۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۸۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمدرضا احمدیان به کد ملی ۵۶۵۹۵۶۰۵۴۷ کدپستی ۱۶۸۹۷۶۳۳۷۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، رضا احمدیان به کد ملی ۵۶۵۹۵۴۴۶۰۶ کدپستی ۸۱۶۳۶۱۴۴۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حبیب اله احمدیان با کد ملی ۵۶۵۹۵۰۶۱۴۷ کدپستی ۸۱۹۴۹۱۶۶۵۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. موسسه ابتکار حساب آریا باشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹ کدپستی ۸۱۶۴۷۸۹۱۶۷ ابراهیم اسفندیاری با کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ کدپستی ۸۱۶۴۷۸۹۱۶۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۶۲۴۱۱۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040301
آگهی تغییرات شرکت پارس ویرا آب (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۶۳۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۵۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا بعنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۸/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۸۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229841
آگهی تغییرات شرکت سیالات حفاری پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۰۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش طهماسبی نوترکی شماره ملی ۴۲۶۹۴۲۰۸۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش طهماسبی نوترکی شماره ملی ۵۱۱۰۳۱۱۶۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا امینائی شماره ملی ۰۰۵۷۲۶۳۶۲۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) و آقای مجتبی کلهر محمدی شماره ملی ۰۰۶۳۰۲۱۹۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۹۱۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1417403
آگهی تغییرات شرکت ستاره طلایی ملت سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۱۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۲۲۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شماره ثبت ۳۲۷۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ تراز مالی سال ۱۳۹۱ تصویب شد. ۳ روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۶۹۵۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9619297
آگهی تغییرات در شرکت صنایع رسا سپاهان نور سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۰ آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ و اصغر ناظمی به کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9689262
آگهی تصمیمات در شرکت کیمیا جاوید سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۶۶۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰ و ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین جنتی به کد ملی ۱۲۸۹۱۳۱۸۳۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ و اصغر ناظمی به کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9829577
آگهی تصمیمات در شرکت تولید و پخش فرآورده‌های صبحدم لبن، سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۲۶۰ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۰۳۴۷۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۰/۱۲/۹۰ آقایان ابراهیم اسفندیاری به کدملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی۸۱۷۵۶۳۴۸۳۱ و مصطفی طراحی به کدملی ۱۲۸۴۵۴۰۷۸۲ و کدپستی۸۱۹۵۷۵۵۸۸۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850390
آگهی تصمیمات در شرکت آتی قطعه سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۲۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وحی به کد ملی ۲۹۹۱۵۶۲۷۲۲ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ خارج از اعضاء و سهامداران بسمت مدیرعامل و مهدی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۸۳۲۳۷۲۷ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ و اصغر ناظمی به کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894382
آگهی تصمیمات در شرکت مونا پلیمر اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۱۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۹۱۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشین تاجمیر ریاحی به کد ملی ۱۲۹۰۹۸۶۰۷۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ و اصغر ناظمی به کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931193
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی قطعه کاران به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۵۵۴۳ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۲
به موجب نامه شماره ۵۸۲/۲۰/۹۰ مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اولیاء درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقایان ابراهیم اسفندیاری با کدملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۵۶۳۴۸۳۱ و حسین سنایی با کدملی ۴۷۲۳۱۱۸۶۲۴ و کدپستی ۸۱۳۹۸۷۴۸۶۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990674
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی صنعتی هجرت نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۳۳۹۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۲۳/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ خانم بتول زیدی به کد ملی ۱۲۸۸۵۴۴۱۸۰ و کدپستی ۸۱۶۶۸۶۳۴۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقایان رامین جعفری به کد ملی ۱۲۸۹۳۵۳۶۳۸ و کدپستی ۸۱۶۴۹۶۶۷۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر جعفری به کد ملی ۱۲۸۸۵۴۴۴۵۶ و کدپستی ۸۱۶۶۸۶۳۴۸۸ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۵۶۳۴۸۳۱ و محمد گودرزی به کد ملی ۱۲۸۱۶۹۰۱۸۱ و کدپستی ۸۱۶۴۹۹۶۷۴۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید؛ تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195779
آگهی تصمیمات در شرکت احیاء فولاد زاگرس سهامی خاص، ثبت شده به شماره۱۸۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۶۸۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: آقایان علی بهرامی به کدملی ۱۸۱۲۰۰۲۲۸و کدپستی۸۱۶۸۶۹۴۸۱۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و حمزه علی بهرامی به کدملی۵۴۱۹۴۶۴۱۱۱ و کدپستی۸۴۸۹۱۱۸۵۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس بهرامی به کدملی۵۴۱۹۹۶۹۲۲۱ و کدپستی۸۴۸۹۱۱۸۵۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و آقایان ابراهیم اسفندیاری به کدملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی۸۱۷۵۶۳۴۸۳۱ و علیقلی محمدی به کدملی۵۴۱۹۵۴۹۵۵۷ و کدپستی۸۴۸۹۱۵۹۳۵۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373110
آگهی تصمیمات در شرکت آذین نوین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۰۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید طاهری به کد ملی ۱۲۸۰۸۶۰۰۳۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت مدیرعامل و باقر پور عزیزی به کد ملی ۱۰۹۰۷۴۴۴۵۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ و اصغر ناظمی به کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10523523
آگهی تصمیمات در شرکت پردیس گسترش اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۳۹۹ ابراهیم اسفندیاری کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۵۶۳۴۸۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10678797
آگهی تصمیمات شرکت آلیاژ گستر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای ناصر قلی جنتی کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی وعیدی کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زمانی کد ملی ۶۲۲۹۸۹۳۷۲۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران و علیرضا جنتی کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۳۹۹ ابراهیم اسفندیاری کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۵۶۳۴۸۳۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب ترازنامه سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10826489
آگهی تصمیمات در شرکت سپهر پلیمر اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۴۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید شمس جاور به کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۹۷۰ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ خارج از اعضاء و سهامداران بسمت مدیر عامل و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ و اصغر ناظمی به کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10920292
آگهی تصمیمات در شرکت آتی لوله سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۷۳۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان مصطفی وعیدی به کد ملی ۱۲۸۷۷۲۶۸۹۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به کد ملی ۱۲۸۲۶۷۹۷۱۶ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر قلی جنتی به کد ملی ۱۲۸۴۳۷۵۶۲۵ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ و اصغر ناظمی به کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۸۹۷ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۷۶۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740035
آگهی تغییرات شرکت اطلس پمپ سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ آقای مظفر احمدی دستگردی به کدملی ۶۳۳۹۸۳۱۴۱۹و آقای ابراهیم احمدی دستگردی به کدملی ۶۳۳۹۸۲۱۵۰۲ و سهیلا زمانی به کدملی ۰۰۵۵۹۷۱۲۹۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ابتکارحساب آریا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۱۲۳۲۸۴۵۶۲۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775143
آگهی تغییرات شرکت گونیا برش اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای عماد رفیعیان رنانی به کد ملی ۱۲۹۰۸۴۶۳۹۱ و آقای علیرضا کرمی به کد ملی ۱۲۸۳۲۱۲۶۵۱ و خانم زهره کرمی رنانی به کد ملی ۱۲۹۰۷۳۸۸۶۶ به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. * شرکت حسابرسی ابتکار حساب آریا به شماره ثبت ۳۲۷۴ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹ به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی شرکت و آقای ابراهیم اسفندیاری کد ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. * تراز مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. * روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۱۳۵۹۰۵۳۵۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12904993
آگهی تغییرات شرکت فراز گستر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۱۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ آقای ان احمد فیروزبخت به شماره ملی ۱۲۸۵۴۸۲۹۵۶، محمد احمدی میرآبادی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۵۸۴۱۱ و حسن احمدی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۴۹۱۴۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه وصورتهای مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۲۱۴۰۵۵۸۵۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913438
آگهی تغییرات شرکت سروستان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای اصغر تجدد به شماره ملی ۱۲۸۵۴۸۳۵۲۹و آقای مصطفی تجدد به شماره ملی ۱۲۸۰۸۴۹۶۶۵و آقای محسن تجدد به شماره ملی ۱۲۸۱۰۶۰۴۱۰ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره کدملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز نامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۵۰۴۲۷۷۷۰۹۹۱۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468357
آگهی تغییرات شرکت سپاهان دانه پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا قلمکاری کدملی۱۲۸۴۸۲۰۴۸۳ و محمدرضا قلمکاری کدملی۱۲۹۰۸۴۵۹۸۰ و خانم مریم باقرنژاد کدملی۱۲۸۹۶۴۷۳۳۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ابتکارحساب آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹ و ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۵پس از قرائت بازرس تصویب شد. ش۹۶۰۳۲۲۳۸۸۱۳۵۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476384
آگهی تغییرات ابتکار حساب آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۷۷۵۶۶/۹۶ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران آقای ایوب رستمی سلطان احمدی به شماره ملی ۲۸۵۰۱۲۴۹۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جعفر باقری به شماره ملی ۱۱۹۹۵۲۲۴۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۶) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از شرکا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۳۲۸۵۳۰۸۰۸۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563915
آگهی تغییرات شرکت سنگ پایه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ محمدرضا امین پور محمد آبادی به شماره ملی ۶۲۰۹۶۵۱۶۱۵ به سمت رییس هیأت مدیره و مسعود ایزدی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۷۸۲۰۲ به سمت مدیرعامل و محمدرضا حاجی علی زاده به شماره ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و مهدی صفایی وشاره به شمار ه ملی ۱۱۹۸۶۵۹۲۷۰ به سمت عضو اصلی هیات میدره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمن مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش۹۶۰۵۲۵۷۴۳۶۲۲۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595251
آگهی تغییرات شرکت به تراشان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارنسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۶۱۴۹۷۳۲۸۹۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630135
آگهی تغییرات شرکت احداث صنعت پیشرفته شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ پ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۷۰۴۷۹۷۶۰۰۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013348
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آترین پولاد عاج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت حسابرسی ابتکار حساب آریا به شماره ثبت ۳۲۷۴ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹ وبه عنوان حسابرس قانونی به سمت بازرس اصلی شرکت و ابراهیم اسفندیاری کدملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال ۱۳۹۶ تصویب شد. روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۲۱۶۷۹۹۶۲۸۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042755
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه الگوریتم ایده درتاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۵۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۵۹۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه فعالیتهای خدماتی تولیدی، مشاوره و طراحی، نظارت ،ساخت، پشتیبانی، برنامه ریزی پروژه های الکتریکی و الکترونیکی، انفورماتیک، هوش مصنوعی، تجارت الکترونیکی و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، خرید و فروش کالا و خدمات مجاز به صورت الکترونیکی و اینترنتی، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، افتتاح حساب اعم از ارزی و ریالی برای شرکت نزد کلیه بانکها، اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور، برگزاری نمایشگاه و شرکت در نمایشگاههای خارجی و داخلی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و خرید سهام از اشخاص حقیقی و حقوقی، اجرای پروژه های مربوط به تشریفات و برگزاری همایشها و کنفرانسهای داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در زمینه فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، در صورت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-ونک-خیابان ونک-بزرگراه کردستان-پلاک -۲-طبقه اول- کدپستی ۱۹۹۱۸۴۵۴۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بی نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۹۷۸۷۵۱۰۹ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک سامان شعبه بلوار ۲۴ متری سعادت آباد با کد ۸۷۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای فرزین پزشکی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۲۴۷۵۱۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدحسن وصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۴۵۹۰۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تسک میران به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۶۱۲۷ و به نمایندگی مسعود شایگان پور به شماره ملی ۱۸۱۸۷۸۲۷۳۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی بهادار از قبیل چک و سفته و براوات و عقوداسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان ابتکار حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی ۱۸۱۷۰۱۰۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۰۱۹۰۷۱۴۵۹۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک