ناصر سنگسریزدی

ناصر سنگسریزدی

کد ملی 1816693650
41
شرکت‌ها
41
آگهی‌ها

شرکت های ناصر سنگسریزدی

دارو سازی تسنیم
دارو سازی تسنیم
1
صنایع غذایی پر پروک
صنایع غذایی پر پروک
1
پرتو طلوع امین
پرتو طلوع امین
1
فلات جم شیمی
فلات جم شیمی
1
تولیدی و بازرگانی قهوه دانه کیمیا
تولیدی و بازرگانی قهوه دانه کیمیا
1
لمز ایرانیان
لمز ایرانیان
1
تکو پاد ساز
تکو پاد ساز
1
اطلس پاسارگاد دماوند
اطلس پاسارگاد دماوند
1
عرشیا مهر بالابر طهران
عرشیا مهر بالابر طهران
1
بازرگانی آوا تجارت راد
بازرگانی آوا تجارت راد
1
ره پویان جبهه سبز
ره پویان جبهه سبز
1
پارس آوند شیمی
پارس آوند شیمی
1
پترو باختر آسیا
پترو باختر آسیا
1
نیما اسفنج
نیما اسفنج
1
فروشگاههای آزاد پارسیان فرا جم
فروشگاههای آزاد پارسیان فرا جم
1
پترو نگین افق پارس
پترو نگین افق پارس
1
خانه افلاک پاسارگاد
خانه افلاک پاسارگاد
1
مجتمع عمرانی ایرانشهر
مجتمع عمرانی ایرانشهر
1
حسابرسی بهنام مشار
حسابرسی بهنام مشار
1
معماری شارکروز همکاران
معماری شارکروز همکاران
1
زاگرس گستر خاورمیانه
زاگرس گستر خاورمیانه
1
رامتین پلاستیک رهاورد
رامتین پلاستیک رهاورد
1
اندیشه زیبا پیشه
اندیشه زیبا پیشه
1
سانیار پاسارگاد
سانیار پاسارگاد
1
ساختمانی تابلیه
ساختمانی تابلیه
1
چهره نگار کیش
چهره نگار کیش
1
بین المللی ارسا ساختمان
بین المللی ارسا ساختمان
1
امداد قطعه سبز سریر
امداد قطعه سبز سریر
1
جایگاه تشریفات اختصاصی جم
جایگاه تشریفات اختصاصی جم
1
خدمات تجاری فرودگاهی فراجم مهر
خدمات تجاری فرودگاهی فراجم مهر
1
بی نظیرکاران باختر
بی نظیرکاران باختر
1
گروه بازرگانی تولیدی فلات گستر افق
گروه بازرگانی تولیدی فلات گستر افق
1
کرک نخ سمنان
کرک نخ سمنان
1
آوا گستر شمال
آوا گستر شمال
1
فلات گستران باختر
فلات گستران باختر
1
آوا تجارت صبا
آوا تجارت صبا
1
تولیدی و بازرگانی فلات صنعت آسیا
تولیدی و بازرگانی فلات صنعت آسیا
1
آریا پترو باختر
آریا پترو باختر
1
بهار رستار یدک
بهار رستار یدک
1
آزمون پرداز ایران مشهود
آزمون پرداز ایران مشهود
1
سرمایه گذاری ساختمان آسیا سازه
سرمایه گذاری ساختمان آسیا سازه
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566054
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تسنیمسهامی خاص به شماره ثبت۱۲۳۱۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۶۲۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناظر سنگریزدی به کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره در اساسنامه ۵ نفر تعیین گردید و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس موحدنیا به کدملی ۱۲۲۹۶۲۷۴۷۲ فرهنگ منصوری به کدملی ۰۰۵۴۹۰۹۷۵۹ محمدرضا احمدی رنجبر به کدملی ۰۰۴۷۷۹۷۴۱۱ طیبه تولیت به کدملی ۰۰۳۹۳۵۵۲۸۴ مینو گویا به کدملی ۰۰۴۶۵۹۷۴۲۵ عباس موحدنیا به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا احمدی رنجبر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهنگ منصوری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۴۳۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570569
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پر پروکبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۷۲۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید حسن میرقلمی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۱۷۱۸۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۶ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال افزایش داد. آقای سید نیکان میرقلمی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۶۵۰۶۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. خانم مهناز اطلاعی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۳۹۳۷۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. خانم نیکناز السادات میرقلمی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۸۰۲۷۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: احداث و مدیریت رستوران و تهیه و فرآوری و توزیع مواد اولیه برای رستوران تهیه و توزیع و تولید و فروش غذای آماده بسته بندی شده اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج از ایران در راستای فعالیتهای شرکت و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات و اعتبارات از موسسات اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۳ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۳ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲۳ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید نیکان میرقلمی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۶۵۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مهناز اطلاعی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۳۹۳۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسن میرقلمی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۱۷۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم نیکناز السادات میرقلمی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۸۰۲۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید حسن میرقلمی به کدملی ۴۲۸۴۱۱۷۱۸۱ به سمت مدیرعامل، ۴۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای سید حسن و سید نیکان میرقلمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۳ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۸۶۰۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570613
آگهی تغییرات شرکت پرتو طلوع امینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۴۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۸۵۹۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677971
آگهی تصمیمات شرکت فلات جم شیمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۴۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۴۰۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کد ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۲۵۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736823
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی قهوه دانه کیمیاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۶۴۲۸۰۲۲ و خانم شبنم عبقری به شماره ملی ۰۴۵۱۲۷۰۵۵۱ و خانم الهام رستمی به شماره ملی ۰۴۹۰۲۲۹۰۳۴ و آقای علی لنکرانی به شماره ملی ۰۰۳۱۶۹۰۲۱۱ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۶۳۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757850
آگهی تغییرات شرکت لمز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۱۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۶۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس قیصری اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۳۵۹۴۶۹۲ و خانم لمیا اتفاق به شماره ملی ۰۰۵۸۷۸۰۵۰۵ و آقای عباس ملائی به شماره ملی ۰۵۱۹۹۳۶۲۲۱ تا تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۳/۷/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۷۲۱۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917972
آگهی تغییرات شرکت تکو پادساز سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۶۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۰۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۱۰۵۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030820
آگهی تغییرات شرکت مبین پخش پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۸۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی بشماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اله کاشانی روبروی شهرداری منطقه ۵ پ ۳۶۸ کدپستی ۱۴۸۱۸۴۶۶۵۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۴۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038800
آگهی تغییرات شرکت عرشیا مهر بالابر طهران سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۹۵۱۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران جاده قدیم کرج سعیدآباد شهریار خ وحید ۱ پ۱۹ کدپستی ۳۳۵۳۱۱۱۱۷۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۸۰۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069872
آگهی تاسیس شرکت بازرگانی آوا تجارت راد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۳/۹۲ تحت شماره ۴۳۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۲۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش مواد اولیه خوراک دام و طیورـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ ایجاد شعب ـ اخذ وام و اعتبارات از موسسات مالی و بانکهای دولتی و خصوصی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران میدان توحید ابتدای ستارخان انتهای کوثر یک پ ۱۱۹ ط ۱ـ کدپستی ۱۴۵۷۷۶۶۳۴۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۲۷۹۴۵۸ مورخ ۲۹/۲/۹۲ نزد بانک کشاورزی شعبه ستارخان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمود حقیقت پور به شماره ملی ۰۰۴۴۶۱۹۵۲۹ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ خانم فرزانه جهان بخش پور بشماره ملی ۱۳۷۱۶۹۸۵۹۷ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای رضا حقیقت پور بشماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۲۷۴ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای رضا حقیقت پور بشماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۲۷۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهنام مشاور به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای ناصر سنگسریزدی بشماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۵۲۸۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179216
آگهی تغییرات شرکت ره پویان جبهه سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۸۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۴۱۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179232
آگهی تغییرات شرکت پارس آوند شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت ۲۵۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۴۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179236
آگهی تغییرات شرکت پترو باختر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهنام مشار به ش م ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۴۰۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196320
آگهی تغییرات شرکت نیما اسفنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل با رعیت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۰۹۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196325
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای آزاد پارسیان فرا جم سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگ سریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۰۹۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405990
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین افق پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۳۵۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۷۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۴۹۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523314
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت خانه افلاک پاسارگاد در تاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۴۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۲۱۰۹۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت : تهیه وتولید وتوزیع انواع کاشی سرامیک وشیرآلات ولوازم بهداشتی ساختمان اعطا واخذنمایندگی ازداخل وخارج ازکشور ایجادشعب اخذاعتبارات وتسهیلات ازموسسات اعتباری وبانکهای دولتی وخصوصی واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی وماشین آلات درارتباط با موضوع شرکت مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران فلکه دوم صادقیه بلوارآیت اله کاشانی جنب برج پیروز پلاک ۳۶۸ کد پ ۱۴۸۱۸۴۶۶۵۳ سرمایه شرکت : مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۰/۱۰۱۳/۳۳ مورخ ۱۸/۲/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : ۱ . غلامرضا عبدالکریمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۰۷۱۶۳۲۱۲۳و. امین ایران پور مبارکه به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۰۷۲۲۴۶۲۷۸و. محمدرضا امیری وحید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به ش م ۰۳۸۳۶۸۶۲۵۳ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : -۸ موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی . -۸ آقای ناصر سنگریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۴۲۳۵۷۹۶۳۶۴۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564956
آگهی تغییرات شرکت مجتمع عمرانی ایرانشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۰۶۴۹۱۸۶۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589569
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهنام مشار موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۵۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱/۹۳ مجوز شماره ۷۲۰۰۵/۹۳ مورخه ۱۸/۱/۹۳ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر سنگسریزدی به شماره کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید اله وردی به شماره کدملی ۰۰۵۵۵۷۱۸۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید حشمت اله اقبالی نمین به شماره کدملی ۲۶۱۹۵۸۱۶۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر و اسناد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۴۳۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614630
آگهی تغییرات شرکت معماری شارکروز همکاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشاربه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۳۹۹۵۷۵۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614634
آگهی تغییرات شرکت زاگرس گستر خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۴۷۷۸۹۹۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614636
آگهی تغییرات شرکت رامتین پلاستیک رهاورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی و ترازنامه مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۱۴۴۶۸۸۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630244
آگهی تغییرات شرکت اندیشه زیبا پیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۲۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۰۱۹۸۸۷۲۱۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636710
آگهی تغییرات شرکت سانیار پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۷۷۷۴۴۳۷۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719750
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تابلیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنام مشار ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۹۱۲۷۱۲۵۲۳۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9391931
آگهی تصمیمات شرکت چهره نگار کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۹۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۳، موسسه حسابرسی بهنام مشار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی با کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال اتخاب شدند. ش۸۶۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۲۱۶۴۹۵۱۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9684062
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ارسا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۸۸۰۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به ش م ۱۰۳۲۰۱۷۳۴۸۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به ک م ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9784506
آگهی تغییرات شرکت امداد قطعه سبز سریر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۸۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا فیض بخش به شماره ملی ۰۴۵۰۹۸۸۳۹۲ و آقای محمدرضا انگورانی به شماره ملی ۰۴۵۰۰۴۳۸۱۹ و آقای علیرضا بهمن آبادی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۵۵۸۰۴ تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012713
آگهی تغییرات شرکت جایگاه تشریفات اختصاصی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۵۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۵۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169700
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تجاری فرودگاهی فراجم مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۶۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به ش م ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگریزدی به ک م ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336102
آگهی تصمیمات شرکت بی نظیرکاران باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۵۰۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگریزدی به کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10384188
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی تولیدی فلات گستر افق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۰۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10655816
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کرک نخ سمنان سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۲۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۹۰۸۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به ش ملی۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10720477
آگهی تغییرات شرکت آوا گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000236
آگهی تصمیمات شرکت فلات گستران باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۶۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر شنگسریزدی به کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11044344
آگهی تاسیس شرکت آوا تجارت صبا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ تحت شماره ۴۰۱۱۹۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۲۶۹۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و نگهداری و واردات و صادرات دانه‌های روغنی از جمله گندم جو مالت جو سبز خشک‌شده ذرت سویا گلزار کنجاله و فرآورده‌های تهیه شده از غلات حبوبات از جمله عدس ماش لوبیا نخود و غیره محصولات مجاز کشاورزی ادویه‌جات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی و مشارکت در سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و ایجاد شعبه داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی گشایش اعتبار در بانکها و موسسات مالی دولتی یا خصوصی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجازیکه در رابطه با موضوع شرکت باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ۳۵ متری قیطریه نبش خ روشنایی پ ۷۱ ط اول ـ کد پستی۱۹۷۹۶۱۳۱۱۴. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۴۸۴۱ مورخ ۱۷/۱/۹۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قیطریه پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای بهروز علاءالدینی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۶۰۱۸۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ خانم منیره گودرزی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۷۵۸۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای رضا مقدسی‌نیا به شماره ملی ۳۲۵۱۲۵۵۰۶۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ ۵ـ آقای رضا مقدسی‌نیا به شماره ملی ۳۲۵۱۲۵۵۰۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908903
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی فلات صنعت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بعنوان بازرس اصلی و همچنین آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین و انتخاب گردیده ونیز آقایان سیدمجتبی عزیزی به شماره ملی۰۶۰۰۹۰۹۴۸۴ و شهریار اکبری کلهر به شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۹۱۲۵و شرکت شارکروز همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۸۲۵ به نمایندگی آقای سیدرضا عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۶۸۸۱۳۹۵برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت تعیین و انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۳۸۶۸۲۱۲۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908948
آگهی تغییرات شرکت آریا پترو باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشاره به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بعنوان بازرس اصلی و همچنین آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای شهریار اکبری کلهر به شماره ملی۳۲۵۵۶۷۹۱۲۵ و شرکت شارکروز همکاران به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۷۸۲۵ به نمایندگی آقای سیدرضا عزیزی به شماره ملی۰۰۴۶۸۸۱۳۹۵ و آقای پژمان جیحون به شماره ملی۰۰۶۹۷۳۶۲۴۳ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۳۴۹۸۴۳۱۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962500
آگهی تغییرات شرکت بهار رستار یدک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹و بازرس اصلی با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت و آقای ناصر سنگسر یزدی با شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۲۳۱۰۴۳۹۹۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389216
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۴۵۲۹/۹۶ مورخه ۲۱/۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش مهدی پور روشن با کدملی ۲۰۶۳۳۴۰۵۸۷ با واریز نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. رامین حشمتی با کدملی ۳۲۵۵۸۱۰۶۰۴ با واریز نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد: عباس وفادار کدملی۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ دارای۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال محمد حسن سعادتیان فریور کدملی۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ دارای ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال عباس شجاعی کدملی۰۴۵۰۹۶۳۵۴۳ دارای ۹۳۵۰۰۰۰۰ ریال فرزاد شهدادفرد کدملی۱۲۸۵۶۷۵۹۵۹ دارای ۸۳۵۰۰۰۰۰ ریال محمد رضا گلچین پور کدملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ دارای۱۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال علیرضا عطوفی کدملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ دارای ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملی۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ دارای ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال علی اکبر اورعی کدملی۰۰۵۸۲۰۲۷۲۲ دارای ۲۲۰۰۰۰۰۰ریال محمد صادق حشمتی کدملی ۰۰۴۷۳۳۷۶۶۴دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نیما جناب کدملی۰۰۶۲۶۶۳۵۲۶ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال محمود بابائی رهنی کدملی۰۹۱۹۵۹۲۱۴۷ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال سیدحمید علائی ورکی کدملی۰۰۶۶۳۰۷۸۵۶ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال رضا محمد خانلو کدملی۰۰۶۱۵۳۰۸۰۸ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ناصر سنگسر یزدی کدملی۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال فریبرز طاهری کدملی ۰۰۳۹۸۷۴۹۸۲ دارای ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال محمود میوند کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال فرشید محبی کدملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال خسرو لطفی زاده کدملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال رضا معصوم زاده کدملی ۱۲۸۴۶۱۱۱۱۶ دارای۱۵۰۰۰۰۰۰ریال مصطفی اعلایی کدملی ۱۱۴۱۶۰۷۳۵۲دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال سیاوش مهدی پور روشن با کدملی ۲۰۶۳۳۴۰۵۸۷ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال رامین حشمتی با کدملی ۳۲۵۵۸۱۰۶۰۴ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال پ۹۶۰۱۲۸۵۲۹۱۲۴۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان آسیا سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۶۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۶۰۲۰۲۸۸۴۲۶۴۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک