جعفر عوض پور

آقای جعفر عوض پور

کد ملی 1815272228
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 564576
آگهی تصمیمات شرکت سیمان نیزار قمسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۵۱۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۶۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاشفان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به کدملی۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ به نمایندگی پیراف هسلر به شماره گذرنامه۳۱۵۱۵۱۱F سوئیس و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به نمایندگی علی حسین قراچه به کدملی۶۴۸۹۷۹۴۹۲۶ و شرکت سیمان کویر کاشان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۱۰۳۸۶ به نمایندگی علی شکرریز به کدملی۱۲۶۱۵۱۰۵۸۵ و فریبرز مقیمی به کدملی۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ و علی نجفی به کدملی۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۱/۹۰ پیراف هسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز مقیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بهجت به کدملی۲۴۱۰۸۹۱۰۷۱ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گریدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۰۳۸۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007625
آگهی تغییرات شرکت فن آوری نوین نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۴۰۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مؤسسه کاشفان به ش م ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به ک م ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۳۰۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011124
آگهی تغییرات شرکت فنر کاوه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۲۵۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۶۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه کاشفان حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای جعفر عوض پور به شماره ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد جلیلی تنها و آقای ماشااله پرداخت چی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۳۵۸۲۰ و آقای محمدرضا جهانشاهی فرد به عنوان عضو علی البدل و آقای محمدباقر باهراسلامی تا تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۳۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018857
آگهی تصمیمات موسسه کاشفان به شماره ثبت ۲۷۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. جعفر عوض پور به کدملی۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ با واریز مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ۷۹۲۵۰۰۰ ریال افزایش داد. شهراد عوض پور به کدملی۰۰۷۱۱۷۲۵۵۶ با واریز مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ۷۹۲۵۰۰۰ ریال افزایش داد رضا یار محمدی فرزند علی به کدملی۰۰۶۹۰۲۲۹۵۱ صادره از تهران با واریز مبلغ۰۰۰/۴۰۰ ریال در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۷۵۰/۱۸ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. جعفر عوض پور به کدملی۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل قاسم ضرغامی به کدملی۰۰۳۹۱۲۴۱۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شهراد عوض پور به کدملی۰۰۷۱۱۷۲۵۵۶ و رضا یارمحمدی به کدملی۰۰۶۹۰۲۲۹۵۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۶۲۹۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046023
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع غذایی کیلوس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۲ واصل گردید: موسسه کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به ش ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۰۱۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182438
آگهی تغییرات شرکت مس پرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. و موسسه کاشفان به کدملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و جعفر عوض پور به کدملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت۱ سال تعیین شدند. اعضای هیئت مدیره ابوالفضل ملکی به کدملی ۰۹۱۹۲۶۲۴۲۲ حمیدرضا افکاری به کدملی ۰۷۰۲۳۰۴۲۹۸ و حمید امیدوارتهرانی ۰۹۳۹۳۰۱۲۸۸ برای مدت ۲ سال تعیین شدند. روزنامه جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. پ۱۷۰۵۱۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215627
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور با کدملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۲۳۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244696
آگهی تغییرات شرکت شیردشت بکا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های انتخاب شد. موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور به شماره ملی۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۴۷۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247695
آگهی تغییرات شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ و مجوز شماره ۱۹۴۳۴/۲۰ مورخ ۴/۸/۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه کاشفان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور با کد ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۳۶۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292573
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و جعفر عوض پور به کد ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۶۳۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307384
آگهی تغییرات شرکت سافوم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۲۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه کاشفان شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور کدملی۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۴۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609271
آگهی تصمیمات شرکت ساب سنگ الوند سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۶/۴/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور با کد ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ تصویب گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۴/۶/۹۳ تکمیل امضاء گردید. پ۱۸۶۵۸۰۱ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685885
آگهی تغییرات شرکت طوس برنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۶۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: ۱ آقای حمیدرضا افکاری به شماره ملی ۰۷۰۲۳۰۴۲۹۸ ۲ آقای ابوالفضل ملکی به شماره ملی ۰۹۱۹۲۶۲۴۲۲ ۳ آقای رضاافکاری به شماره ملی ۴۷۲۳۶۲۱۰۳۲. ۲. موسسه کاشفان به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور به شماره ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت طوس برنج انتخاب شد. ش۹۳۰۸۱۱۶۲۸۵۰۲۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696463
آگهی تغییرات شرکت پل آستارا صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام طیبی به شماره ملی ۳۹۹۲۰۶۲۵۴۶ و آقای محمد طیبی به شماره ملی ۳۹۹۰۲۱۶۳۱۷ و آقای غلام رضا طیبی به شماره ملی ۳۹۹۰۸۴۸۶۰۷ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت پل آستارا صنعت انتخاب شد. موسسه حسابرسی کاشفان (حسابدار رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور به شماره ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۲۴۷۳۸۴۶۷۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812685
آگهی تصمیمات شرکت آرماشین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به کدملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد راشدی به کدملی ۳۰۵۰۸۸۶۱۲۹ و محمد راشدی به کدملی ۰۰۴۶۹۶۶۹۹۴ و پوران افتخاری به کدملی ۴۵۹۰۹۰۳۴۹۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۰ احمد راشدی به سمت رئیس هیئت مدیره و پوران افتخاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد راشدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق مالی یا ملکی و چک سفته برات و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9849550
آگهی تصمیمات شرکت پرنیان مهیار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۴۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۹۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به کدملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936002
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی سازی کسری کردستان سهامی خاص به شماره ثبت۷۴۷۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۶۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاشفان به ش م ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به ک م ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10482021
آگهی تصمیمات شرکت تداوم هستی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۱۸۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه کاشفان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به کدملی۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516508
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی صنایع فلزی و کشاورزی استان تهران ثبت شده به شماره ۳۷۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۷۷۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۲/۴/۹۰ و تائیدیه شماره ۱۲۲۹۸ و ۱۶۵۶۱ مورخه ۲۶/۶/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۷۴۰/۴۶۸/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۸۹۸/۱ ریال افزایش یافت. احمد راشدی به ش ملی ۳۰۵۰۸۸۶۱۲۹ و احمد رحیمی یکتا به ش ملی ۰۰۳۴۴۶۵۷۴۱ و ناصر ابراهیمی به ش ملی ۰۰۴۳۹۵۱۲۲۱۲ و عباسعلی کریمی به ش ملی ۰۰۴۶۲۶۷۰۹۳ و حسین صالحی سیاوشانی به ش ملی ۰۵۱۹۷۳۸۹۰۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و حسنعلی وهابی به ش ملی ۱۹۷۱۱۰۳۸۹۶ و امیرسعید موسوی حجازی به ش ملی ۰۰۳۷۸۲۹۳۹۴ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به ش ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۰ احمد راشدی به عنوان رئیس هیئت مدیره و احمد رحیمی یکتا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر ابراهیمی به عنوان منشی هیئت مدیره و کاظم رجائی به ش ملی ۰۶۰۲۰۹۰۱۲۱ به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهداور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره معتبر می‌باشد و همچنین اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۲ ماده و ۲۹ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10608833
آگهی تصمیمات شرکت سیمان پیوند گلستان سهامی خاصبه ثبت شده به شماره ۲۰۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۵۷۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسیدموسسه کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و جعفر عوض پوربه کد ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ شرکت گسترش الکترونیک سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۱۶۹۲ شرکت سیمان اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ فریبرز مقیمی به کد ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710646
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به ش ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150937
آگهی تصمیمات شرکت مهبان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به کد ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امیرمحمد تقی گنجی به کد ملی ۰۰۷۸۱۱۶۹۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، مهفام تقی گنجی به کد ملی ۰۴۵۱۶۴۷۳۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهشاد تقی گنجی به کد ملی ۰۴۵۳۴۶۱۹۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و وفا تقی پوریان ماشینچی به کد ملی ۰۰۴۰۷۰۰۶۹۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955021
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور به شماره ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. - تراز نامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ به تصویب مجمع رسید. پ۹۵۰۵۱۸۳۸۳۵۹۶۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061568
آگهی تغییرات شرکت دایان فارمد بهین تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۵۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور به شماره ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شهرام زاهدی به شماره ملی۰۰۵۲۳۲۲۶۶۱ آقای رضا افکاری به شماره ملی ۴۷۲۳۶۲۱۰۳۲ قای حمید رضا افکاری به شماره ملی ۰۷۰۲۳۰۴۲۹۸ پ۹۵۰۷۱۷۵۸۰۵۱۸۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149786
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های شیلاتی بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۰۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حساب گستر پویا به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به نمایندگی آقای محمد رضا عزیزی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کاشفان به شماره ثبت ۲۷۸۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به نمایندگی آقای جعفر عوض پور به شماره ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشارصبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۰۳۲۲۳۶۸۴۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364376
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر حمزه گودرزی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۷۵۲۱۱ بعنوان عضو اصلی و ابراهیم خدری به شماره ملی ۴۲۶۹۸۵۱۵۵۴ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاشفان به شماره ثبت ۲۷۸۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ با نمایندگی جعفر عوض پور به شماره ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ بعنوان بازرس اصلی قانونی و موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ با نمایندگی فریده شیرازی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۲۸۶۲۲۱۱۶۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13383919
آگهی تغییرات شرکت ویوالکا شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور به شناسه ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۶۰۱۲۳۲۹۶۹۸۲۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421010
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص لاکتوپروت پیشگامان درتاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۳۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۷۶۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، پخش و توزیع انواع مواد اولیه، فرآورده های غذایی، مکمل، غذایی و هر نوع کالای بازرگانی مجاز و واردات و صادرات موارد فوق الذکر، بازاریابی کلیه محصولات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و انجام فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی، اخذ وام و تسهیلات اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، مشارکت و خرید سهام شرکتهای دیگر و هرگونه فعالیت که به طور مستقیم یا غیر مستقیم موضوع فعالیت شرکت باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ توحید ـ خیابان نصرت غربی ـ بن بست حسنی بن یکم ـ پلاک ۲ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۱۵ ـ کدپستی ۱۴۵۷۷۸۵۶۹۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۸/۶۷۵۶۱ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه میدان توحید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی حدادیان به شماره ملی ۰۰۶۷۴۵۴۳۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت لاکتوپروت آلمان به شناسه فراگیر ۱۰۱۳۱۷۶ با نمایندگی آقای استفان رود به شماره فراگیر ۱۰۲۴۳۵۳۲۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای پرویز قره باغی به شماره ملی ۱۳۷۶۰۹۶۱۱۰ و به سمت رئیس هیأت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های عادی و اداری با امضای تنهای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور به شماره ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۲۱۹۲۴۶۴۷۳۷۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483242
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی ساخت رینگ آلومینیومی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۵۲۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ ۱ - مجمع با عنایت به گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۹۵ شرکت را تأیید و تصویب نمود. ۲ - موسسه کاشفان به شماره ثبت ۲۷۸۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵به نمایندگی آقای جعفر عوض پور به کدملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ را بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به نمایندگی خانم فریده شیرازی به کدملی ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ را بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۵ انتخاب گردید. ۳ - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۰۱۷۱۸۳۰۸۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627165
آگهی تصمیمات شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۶۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۶٫۰۴٫۱۳ و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ به تصویب رسید. ۲. آقای ناصر کیان وش با کدملی ۰۰۴۴۶۵۰۰۷۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای بهزاد ایثاری با کدملی ۱۲۸۴۳۹۱۱۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای آیت اله کریمی با کدملی ۴۴۱۰۸۷۹۱۴۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای لطف اله نکوئی دستجردی با کدملی ۱۲۸۸۵۶۷۸۸۱ به نمایندگی از شرکت کمک رسان ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۲۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. مؤسسه کاشفان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور با کدملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۷۰۳۶۰۸۷۷۲۲۴۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک