محمد ناصریان

محمد ناصریان

کد ملی 1756812217
34
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1589206
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فروهر آروین در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۳۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۵۵۷۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی، فنی خدماتی، تأسیساتی، تولیدی راه و ساختمان، محوطه سازی، جدول کشی، عملیات خاکی،راه سازی، احداث سد، پل و تونل، سازه های بتنی و فلزی، امور باغبانی، تهیه پخت و سرو غذا، تأمین آبدارخانه ها، خدمات پشتیبانی،تاسیسات و تجهیزات،خطوط لوله در امور پیمانکاری، خدمات بازرگانی، صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، ترخیص کالا، خدمات عمومی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اهواز صددستگاه باهنر کوی ایثار خ ۱۰ ایثار پ ۹ مجتمع باورصاد ۲۶ واحد ۸کد پستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزارریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۸/۳۷۶ مورخ۲۶/۵/۱۳۹۳ نزد بانک سینا شعبه امانیه اهوازپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرحناز ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۵۱۷۷۷۰۴به سمت مدیرعامل. محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷به سمت رئیس هیئت مدیره.یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد ناصریان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به عنوان بازرس اصلی. رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۶۰۵۳۴۵۵۵۶۳۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672074
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آروین تاریانا در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۴۰۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۱۱۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی، فنی خدماتی،، تأسیساتی، تولیدی راه و ساختمان، محوطه سازی، جدول کشی، عملیات خاکی،راه سازی، احداث سد، پل و تونل، سازه های بتنی و فلزی، امور باغبانی، تهیه پخت و سرو غذا، تأمین آبدار خانه ها، خدمات پشتیبانی،تاسیسات و تجهیزات،خطوط لوله در امور پیمانکاری، خدمات بازرگانی، صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، ترخیص کالا، خدمات عمومی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز ـ خیابان وحید بین شیخ بهاء و کیان پ ۴۲ کدپستی۶۱۴۳۶۴۹۴۹۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۶,۳۷۶ مورخ ۹/۶/۱۳۹۳ نزد بانک سینا شعبه امانیه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به سمت مدیر عامل علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.کریم مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۰۹۳۴۰۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی مزرعه به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی.آرزو پولادوند به شماره ملی ۲۰۰۲۳۰۱۲۰۴ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۷۳۰۱۹۸۲۶۱۴۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707272
آگهی تغییرات شرکت ادیب گستر کارون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۷۶۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مینا عبدالخانی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۴۳۰۵۰ کمال عبدالخانی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۴۲۹۶۸ و نادیا عبدالخانی به شماره ملی ۱۷۵۵۶۲۶۸۱۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و سلیم خنیاب نژاد به شماره ملی ۱۸۲۹۹۲۶۰۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۰۲۸۹۲۲۸۲۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726871
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان بام تاریانا درتاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۴۲۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۸۵۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی، فنی خدماتی، ، تأسیساتی، تولیدی راه و ساختمان، محوطه سازی، جدول کشی، عملیات خاکی، راه سازی، احداث سد، پل و تونل، سازه های بتنی و فلزی، امور باغبانی، تهیه پخت و سرو غذا، تأمین آبدار خانه ها، خدمات پشتیبانی، تاسیسات و تجهیزات، خطوط لوله در امور پیمانکاری، خدمات بازرگانی، صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، ترخیص کالا، خدمات عمومی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز صددستگاه باهنر کوی ایثار خ ۱۰ ایثار پ ۹ مجتمع باورصاد ۲۶ واحد ۸ کد پستی۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزارریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۹,۳۷۶ مورخ۱۲/۹/۱۳۹۳ نزد بانک سینا شعبه امانیه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴به سمت مدیرعامل ـ محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷به سمت رئیس هیئت مدیره ـ فرحناز ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۵۱۷۷۷۰۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد ناصریان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به عنوان بازرس اصلی ـ رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به عنوان بازرس علی البدل.. ش۹۳۰۹۱۸۹۶۸۹۵۷۷۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734027
آگهی تغییرات شرکت طاقدیس راه جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۹۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طارق زویداوی به شماره ملی ۱۷۵۵۶۸۳۳۰۸ سمیره سلطانی حمدی به شماره ملی ۱۸۱۵۳۴۶۶۷۱ و حمید خلیلاوی به شماره ملی ۱۷۵۵۴۳۰۱۷۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سلیم خنیاب نژاد به شماره ملی ۱۸۲۹۹۲۶۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۲۴۲۴۹۵۱۱۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 6780017
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسطوره سازان جاوید اکسین درتاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۴۳۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۲۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی، فنی خدماتی، ، تأسیساتی، تولیدی راه و ساختمان، محوطه سازی، جدول کشی، عملیات خاکی، راه سازی، احداث سد، پل و تونل، سازه های بتنی و فلزی، امور باغبانی، تهیه پخت و سرو غذا، تأمین آبدار خانه ها، خدمات پشتیبانی، تاسیسات و تجهیزات، خطوط لوله در امور پیمانکاری، خدمات بازرگانی، صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، ترخیص کالا، خدمات عمومی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز ـ بلوار گلستان خیابان شهید قریشی پلاک ۵۹ کد پستی۶۱۳۶۶۳۵۶۶۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزارریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲/۹۳/۳۸۷۴ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳نزد بانک صادرات خوزستان شعبه جواد الائمه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. امین یعقوبی به شماره ملی ۱۸۹۰۰۰۹۸۶۵به سمت مدیرعامل ـ سمیر یعقوبی به شماره ملی ۱۸۹۰۲۷۳۷۲۴به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عبدالله یعقوبی به شماره ملی ۱۸۹۰۳۹۱۸۱۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای امین یعقوبی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی ـ ابراهیم داودی به شماره ملی ۴۸۱۹۶۲۲۱۷۱ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۱۰۲۲۲۰۸۴۴۹۳۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814952
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مارلیک اختران درتاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۵۹۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۳۴۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی فنی خدماتی تأسیساتی تولیدی راه و ساختمان محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث سد پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تهیه پخت و سرو غذا تأمین آبدار خانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه ها تاسیسات وتجهیزات خطوط لوله در امور پیمانکاری خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اهواز ـ خ وحید بین شیخ بهاء و کیان پ ۴۲ ـ کدپستی ۶۱۴۳۶۴۹۴۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳/۴۹۰/۹۵ مورخ ۳۰/۱/۹۵ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه شریعتی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. رضا مزرعه بشماره ملی۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ بسمت مدیرعامل ـ کریم مزرعه بشماره ملی ۱۷۵۰۹۳۴۰۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ علی مزرعه بشماره ملی۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آرزو پولادوند به شماره ملی ۲۰۰۲۳۰۱۲۰۴ به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. روز نامه نور خوز ستان جهت درج آگهی ها تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پر وانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۳۰۴۲۰۸۵۴۲۱۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841153
آگهی تغییرات شرکت پترو ماد پارس جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۱۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود طهماسبی گندمکاری به شماره ملی ۴۶۸۹۸۶۶۶۲۷ - هدایت اله طهماسبی گندمکاری به شماره ملی ۴۶۸۹۸۵۲۶۸۵ و فرهاد عبداله چالکی به شماره ملی ۱۸۲۹۸۰۲۰۵۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به عنوان بازرس اصلی و محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۱۹۶۵۷۲۷۳۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849714
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مارلیک توژال درتاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۰۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۷۳۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی فنی خدماتی تأسیساتی تولیدی راه و ساختمان محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث سد پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تهیه پخت و سرو غذا تأمین آبدار خانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات و تجهیزات خطوط لوله در امور پیمانکاری خدمات بازرگانی صادرات واردات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز صددستگاه باهنر کوی ایثار خ ۱۰ ایثار پ ۹ مجتمع باورصاد ۲۶ واحد ۸ کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/۴۹۰/۹۵مورخ ۱/۲/۹۵نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه شریعتی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. فرحناز ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۵۱۷۷۷۰۴ به سمت مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد ناصریان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به عنوان بازرس اصلی. رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نورخوزستان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۳۲۴۴۰۵۳۸۹۱۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992967
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشاهیر اکسین درتاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۲۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۳۱۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی فنی خدماتی تأسیساتی تولیدی راه و ساختمان محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث سد پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تهیه پخت و سرو غذا تأمین آبدار خانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات و تجهیزات خطوط لوله در امور پیمانکاری خدمات بازرگانی صادرات واردات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی.فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز صددستگاه باهنر کوی ایثار خ ۱۰ ایثار پلاک ۹ مجتمع باورصاد ۲۶ واحد ۸ - کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی که تعداد یکصدسهم با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزارریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸/ ۲۹۵۶مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه فلکه سوم کیانپارس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. الهام ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۳۶۸۵۴۱۹ به سمت مدیرعامل. یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی واداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به عنوان بازرس اصلی و رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی ها تعیین شده است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۶۰۸۶۲۳۶۵۸۴۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044402
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مانا توژال در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۳۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۴۵۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تأسیساتی تولیدی راه و ساختمان محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث سد پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تهیه پخت و سرو غذا تأمین آبدار خانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات و تجهیزات خطوط لوله در امور پیمانکاری خدمات بازرگانی صادرات، واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز شهرک دانشگاه خیابان ۱۰ دانشجو مجتمع ترنم طبقه همکف واحد۲ پلاک ۷۱ ـ کدپستی ۶۱۳۴۹۱۸۵۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶/۷/۱۰ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. مریم پراکوه به شماره ملی ۱۹۷۱۹۹۴۵۱۰به سمت مدیرعامل. فاطمه پراکوه به شماره ملی ۱۹۷۲۳۶۰۴۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. نرگس شمسی به شماره ملی ۱۸۸۱۱۶۱۶۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی ها تعیین شده است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۷۰۷۷۶۸۵۳۷۶۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051867
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رویا اروند ایرانیان درتاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۳۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۴۹۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی فنی خدماتی تأسیساتی تولیدی راه و ساختمان محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث سد پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تهیه پخت و سرو غذا تأمین آبدار خانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات و تجهیزات خطوط لوله در امور پیمانکاری خدمات بازرگانی صادرات واردات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز صددستگاه باهنر کوی ایثار خ ۱۰ ایثار پ ۹ مجتمع باورصاد ۲۶ واحد ۸ کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی که تعداد صد سهم بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵/۷/۱۰مورخ ۳۱/۶/۹۵نزد بانک صادارات شعبه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷به سمت مدیرعامل. یاسر ناصریان به شماره ملی۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. الهام ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۳۶۸۵۴۱۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد ناصریان به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به عنوان بازرس اصلی.رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۷۱۲۶۳۰۳۰۹۲۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066690
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فروهر مشاهیر در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۴۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۰۹۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تأسیساتی تولیدی راه و ساختمان محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث سد پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تهیه پخت و سرو غذا تأمین آبدار خانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات و تجهیزات خطوط لوله در امور پیمانکاری خدمات بازرگانی صادرات، واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم.فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز ـ شهرک دانشگاه خیابان ۱۰ دانشجو مجتمع ترنم طبقه همکف واحد ۲ پلاک ۷۱ ـ کدپستی ۶۱۳۴۹۱۸۵۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزار ریالی که تعداد یکصدسهم بانام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/۷/۱۰ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. مریم پراکوه به شماره ملی۱۹۷۱۹۹۴۵۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. فاطمه پراکوه به شماره ملی ۱۹۷۲۳۶۰۴۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. نرگس شمسی به شماره ملی ۱۸۸۱۱۶۱۶۳۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی ها تعیین شده است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۷۱۸۶۱۴۴۹۳۹۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086500
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایان پترو مشاهیر درتاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۴۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۹۰۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تأسیساتی تولیدی راه و ساختمان محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث سد پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تهیه پخت و سرو غذا تأمین آبدار خانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات و تجهیزات خطوط لوله در امور پیمانکاری خدمات بازرگانی صادرات، واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز ـ شهرک دانشگاه خ ۱۰ دانشجو مجتمع ترنم طبقه همکف واحد ۲ پ ۷۱ کدپستی ۶۱۳۴۹۱۸۵۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲/۷/۱۰ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه اهواز ۷ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه پراکوه به شماره ملی ۱۹۷۲۳۶۰۴۷۷ به سمت مدیرعامل و نرگس شمسی به شماره ملی ۱۸۸۱۱۶۱۶۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم پراکوه به شماره ملی ۱۹۷۱۹۹۴۵۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. ش۹۵۰۸۰۱۳۷۹۷۲۴۷۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104728
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راهبر صنعت مارلیک درتاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۵۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۹۴۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی فنی خدماتی تأسیساتی تولیدی راه و ساختمان محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث سد پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تهیه پخت و سرو غذا تأمین آبدار خانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه ها تاسیسات وتجهیزات خطوط لوله در امور پیمانکاری خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز خ وحید بین شیخ بهاء و کیان پ ۴۲ کدپستی ۶۱۴۳۶۴۹۴۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی که تعداد صد سهم با نام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲/۷/۱۰مورخ ۵/۸/۹۵نزد بانک صادرات شعبه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. علی مزرعه به شماره ملی۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. کریم مزرعه به شماره ملی۱۷۵۰۹۳۴۰۳۵ به سمت مدیرعامل. رضا مزرعه به شماره ملی۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی. آرزو پولادوند به شماره ملی ۲۰۰۲۳۰۱۲۰۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نورخوزستان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۸۱۱۳۰۹۳۵۳۲۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119700
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روشان پترو ایرانیان درتاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۵۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۱۷۴۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تامین آبدارخانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی خطوط انتقال نفت و گاز تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های فشار گاز در امور پیمانکاری خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز صددستگاه باهنر کوی ایثار خ ۱۰ ایثار پ ۹ مجتمع باورصاد ۲۶ واحد ۸ کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی که تعداد صد سهم با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷/۱۰مورخ ۱/۸/۹۵نزد بانک صادرات شعبه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. الهام ناصریان به شماره ملی۱۷۵۳۶۸۵۴۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. یاسر ناصریان به شماره ملی۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴ به سمت مدیرعامل. محمد ناصریان به شماره ملی۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به عنوان بازرس اصلی. رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نورخوزستان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۸۱۹۷۰۴۷۸۷۷۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188769
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایان بنا بام درتاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۶۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۱۸۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی فنی خدماتی تأسیساتی تولیدی راه و ساختمان محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث سد پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تهیه پخت و سرو غذا تأمین آبدار خانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه ها تاسیسات وتجهیزات خطوط لوله در امور پیمانکاری خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز خ وحید بین شیخ بهاء و کیان پ ۴۲ کدپستی ۶۱۴۳۶۴۹۴۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی که تعداد صد سهم بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱/۷/۱۰مورخ ۵/۸/۹۵نزد بانک صادرات شعبه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. علی مزرعه به شماره ملی۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. رضا مزرعه به شماره ملی۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به سمت مدیرعامل. کریم مزرعه به شماره ملی۱۷۵۰۹۳۴۰۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی. آرزو پولادوند به شماره ملی ۲۰۰۲۳۰۱۲۰۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۹۲۳۸۵۶۹۷۳۱۸۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246438
آگهی تغییرات شرکت خدماتی ساختمانی ساختارکرخه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زینب نائینی به شماره ملی ۱۸۹۹۵۵۷۲۱۰ آرین شهمهری به شماره ملی ۰۰۶۱۹۲۰۳۸۱ عبدالرضا باوی پور به شماره ملی ۱۹۸۷۵۶۴۳۲۴ و ضیاء باوی پور به شماره ملی ۱۹۸۹۷۷۷۴۷۳. مهدی صفائی به شماره ملی ۱۸۲۹۶۵۴۲۰۹ به عنوان بازرس اصلی و محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۰۱۹۳۴۰۸۰۵۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378379
آگهی تغییرات شرکت نیلوفر ساز لیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۹۶۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا قیصری به شماره ملی ۱۹۵۱۱۱۱۱۹۲، خدایار همزائی لیلان به شماره ملی ۵۰۷۹۸۰۶۳۶۲ و فرهاد مفیدی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۷۰۵۰۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سلیم خنیاب نژاد به شماره ملی ۱۸۲۹۹۲۶۰۶۳ به سمت بازرس اصلی و محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۱۲۰۷۶۸۲۹۱۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420281
آگهی تغییرات شرکت طاقدیس ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۲۵۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سلیم خنیاب نژاد به شماره ملی ۱۸۲۹۹۲۶۰۶۳، سیده یسنا یاسینی نیا به شماره ملی ۰۹۴۳۳۴۷۴۹۱، حمید آقائی به شماره ملی ۱۷۵۵۹۷۶۳۳۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به سمت بازرس اصلی و علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۲۱۹۱۸۴۸۰۰۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438345
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رادمان سویل پارس درتاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۲۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۰۷۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تامین آبدارخانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی خطوط انتقال نفت و گاز تلم به خانه های نفت و ایستگاه های فشار گاز در امور پیمانکاری تهیه و اجرای دوربین های مداربسته و انتقال تصویر، تهیه و اجرای انواع دزدگیر های اماکن و منازل، تهیه و اجرای گیت های فروشگاهی، تهیه و اجرای سیستمهای اعلان حریق خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:خوزستان-شهر اهواز-شهرک دانشگاه-بلوار شهرک دانشگاه-خیابان ۱۰ دانشجو-پلاک ۷۱-طبقه همکف-- کدپستی ۶۱۳۴۹۱۸۵۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم آن با نام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین توسط گواهی بانکی شماره ۱۷۰/ ۹۵۱۹۰۵مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شع به گلستان اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود نرگس شمس به شماره ملی ۱۸۸۱۱۶۱۶۳۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. منیر پراکوه به شماره ملی ۱۹۱۰۳۴۳۱۵۳ به سمت مدیرعامل. مریم پراکوه به شماره ملی ۱۹۷۱۹۹۴۵۱۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره.برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به سمت بازرس اصلی و علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل.برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۲۳۱۱۳۷۵۷۶۹۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443945
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راهبر روناک پارس درتاریخ ۰۳/۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۲۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۹۰۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع:انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تامین آبدارخانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی خطوط انتقال نفت و گاز تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های فشار گاز در امور پیمانکاری تهیه و اجرای دوربین های مداربسته و انتقال تصویر، تهیه و اجرای انواع دزدگیر های اماکن و منازل، تهیه و اجرای گیت های فروشگاهی، تهیه و اجرای سیستمهای اعلان حریق خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:خوزستان ـ شهر اهواز ـ کوی باهنر ـ بلوار ناصح شرقی ـ خیابان ۱۰ ایثار ـ پلاک ۹ ـ طبقه چهارم ـ کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم آن با نام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین توسط گواهی بانکی شماره م/ ۱۹۶۰مورخ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید بندراهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود لیلا ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۴۵۶۶۷۳۱ به سمت مدیرعامل.یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت بازرس اصلی ورضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به سمت بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۳۰۳۷۶۳۲۴۵۵۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503935
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روناک پترو ایرانیان درتاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۳۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۴۰۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تامین آبدارخانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی خطوط انتقال نفت و گاز تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های فشار گاز در امور پیمانکاری تهیه و اجرای دوربین های مداربسته و انتقال تصویر، تهیه و اجرای انواع دزدگیر های اماکن و منازل، تهیه و اجرای گیت های فروشگاهی، تهیه و اجرای سیستمهای اعلان حریق خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان-شهر اهواز-کوی باهنر-بلوار ناصح شرقی-خیابان ۱۰ ایثار-پلاک ۹-طبقه چهارم-- کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه شرکت :مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲/۱۹۶۰ نزد بانک صادرات شعبه پرداخت گردیده است اولین مدیران: خانم الهام ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۳۶۸۵۴۱۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۴۱۸۲۴۵۷۹۰۸۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621074
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روناک پترو اروندان درتاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۳۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۳۹۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تامین آبدارخانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی خطوط انتقال نفت و گاز تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های فشار گاز در امور پیمانکاری تهیه و اجرای دوربین های مداربسته و انتقال تصویر، تهیه و اجرای انواع دزدگیر های اماکن و منازل، تهیه و اجرای گیت های فروشگاهی، تهیه و اجرای سیستمهای اعلان حریق خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر اهواز ـ کوی باهنر ـ بلوار ناصح شرقی ـ خیابان ۱۰ ایثار ـ پلاک ۹ ـ طبقه چهارم ـ ـ کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم آن با نام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین توسط گواهی بانکی شماره۷/ ۷/ ۱۰ مورخ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات ایران شعبه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود اولین مدیران: آقای رضا ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۴۵۵۲۸۲۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به سمت بازرس علی البدل.برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۳۰۶۶۳۹۲۹۱۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676514
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رادمان پی اکسین درتاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۸۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۶۱۶۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تامین آبدارخانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز ـ کوی باهنر ـ بلوار ناصح شرقی ـ خیابان ۱۰ ایثار ـ پلاک ۹ ـ طبقه چهارم ـ ـ کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی میباشد گواهی شماره ۱۰۰/ ۹۶/ ۱۹۰۵ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶از بانک اقتصاد نوین شعبه اهواز به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید والباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود. اولین مدیران: خانم الهام ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۳۶۸۵۴۱۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۰۲۸۶۹۶۷۲۱۷۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رادمان آروند هیراد درتاریخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۸۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۱۷۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تامین آبدارخانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی خطوط انتقال نفت و گاز تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های فشار گاز در امور پیمانکاری تهیه و اجرای دوربین های مداربسته و انتقال تصویر ، تهیه و اجرای انواع دزدگیر های اماکن و منازل، تهیه و اجرای گیت های فروشگاهی، تهیه و اجرای سیستمهای اعلان حریق خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز ـ کوی باهنر ـ بلوار ناصح شرقی ـ خیابان ۱۰ ایثار ـ پلاک ۹ ـ طبقه چهارم ـ ـ کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی میباشد گواهی شماره ۱۰۲/ ۹۶/ ۱۹۰۵مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه گلستان اهوازبه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود. اولین مدیران: خانم لیلا ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۴۵۶۶۷۳۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محمد ناصریان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محمد ناصریان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۰۷۳۳۷۲۱۶۶۲۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697860
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آروین آدرین اکسین درتاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۹۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۰۷۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید و توزیع انواع لامپ های ال ای دی انجام کلیه امور ساختمانی فنی خدماتی تاسیساتی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تامین آبدارخانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه پخت و سرو غذا تهیه و اجرای دوربین های مداربسته و انتقال تصویر ، تهیه و اجرای انواع دزدگیر های اماکن و منازل، تهیه و اجرای گیت های فروشگاهی، تهیه و اجرای سیستمهای اعلان حریق خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز ـ کوی نهضت آباد ـ خیابان دانش ـ خیابان ماموسیان ـ پلاک ۶۷ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۶۱۳۴۶۷۴۵۸۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۳۷۸ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ از بانک انصار شعبه خیابان طالقانی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: عبدالامیر طرفی به شماره ملی ۱۷۵۴۳۱۴۴۸۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره.محمد طرفی به شماره ملی ۱۷۵۴۹۷۵۶۱۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.عباس طرفی به شماره ملی ۱۷۵۷۴۳۳۴۹۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات وقراردادها و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به سمت بازرس اصلی وعلی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل.برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۱۵۵۳۱۱۲۶۶۰۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715856
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رادمان بام تاریانا درتاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۷۹۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۰۵۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تامین آبدارخانه ها خدمات پشتیبانی آشپزخانه تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی خطوط انتقال نفت و گاز تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های فشار گاز در امور پیمانکاری تهیه و اجرای دوربین های مداربسته و انتقال تصویر، تهیه و اجرای انواع دزدگیر های اماکن و منازل، تهیه و اجرای گیت های فروشگاهی، تهیه و اجرای سیستمهای اعلان حریق خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز-کوی باهنر-بلوار ناصح شرقی-خیابان ۱۰ ایثار-پلاک ۹-طبقه چهارم-- کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۱۲/ ۹۶۱۹۰۵ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه گلستان به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود. اولین مدیران: خانم فرحناز ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۵۱۷۷۷۰۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای محمد ناصریان به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محمد ناصریان به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۲۴۸۳۵۲۱۴۶۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750766
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روناک پترو هوراد درتاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۸۰۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۱۰۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تامین آبدارخانه ها انجام کلیه خدمات پشتیبانی آشپزخانه پخت و سرو غذا تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی خطوط انتقال نفت و گاز تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های فشار گاز در امور پیمانکاری خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ شهر اهواز-کوی انقلاب-خیابان شهید هاتف(کیان )-خیابان وحید-پلاک ۴۲-طبقه همکف-- کدپستی ۶۱۴۳۶۴۹۴۸۹ سرمایه:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۱۶/ ۹۶۱۹۰۵ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه گلستان اهوازبه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود. اولین مدیران: آقای کریم مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۰۹۳۴۰۳۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای لیلا ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۴۵۶۶۷۳۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۹۱۹۴۱۰۷۰۵۵۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13871861
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رستاک هوروش آشا درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۸۲۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۹۹۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تامین آبدارخانه ها انجام کلیه خدمات پشتیبانی آشپزخانه پخت و سرو غذا تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی خطوط انتقال نفت و گاز تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های فشار گاز در امور پیمانکاری تهیه و اجرای دوربین های مداربسته و انتقال تصویر، تهیه و اجرای انواع دزدگیر های اماکن و منازل، تهیه و اجرای گیت های فروشگاهی، تهیه و اجرای سیستمهای اعلان حریق خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز-کوی باهنر-بلوار ناصح شرقی-خیابان ۱۰ ایثار-پلاک ۹-طبقه چهارم-- کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۶۵/ ۴۹۰/ ۹۶ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ ازبانک قرض الحسنه رسالت شعبه شریعتی اهوازبه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود. اولین مدیران: فرحناز ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۵۱۷۷۷۰۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۲۵۳۲۷۳۶۵۷۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052869
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رستاک افق آکام درتاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۸۶۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۹۵۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور باغبانی تامین آبدارخانه ها انجام کلیه خدمات پشتیبانی آشپزخانه پخت و سرو غذا تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی خطوط انتقال نفت و گاز تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های فشار گاز در امور پیمانکاری تهیه و اجرای دوربین های مداربسته و انتقال تصویر، تهیه و اجرای انواع دزدگیر های اماکن و منازل، تهیه و اجرای گیت های فروشگاهی، تهیه و اجرای سیستمهای اعلان حریق خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ شهر اهواز-کوی باهنر-بلوار ناصح شرقی-خیابان ۱۰ ایثار-پلاک ۹-طبقه چهارم- کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰/۱۷۸۲/۷۲ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک بانک کشاورزی شعبه بلوار گلستان اهواز با کد۶۳۷۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم الهام ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۳۶۸۵۴۱۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادهاعقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۰۷۴۱۲۹۹۸۴۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176583
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایان مشاهیر ایرانیان درتاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۸۸۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۰۱۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور خدمات پشتیبانی تامیین نیروی انسانی باغبانی تامین آبدارخانه ها انجام کلیه خدمات پشتیبانی آشپزخانه پخت و سرو غذا تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی خطوط انتقال نفت و گاز تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های فشار گاز در امور پیمانکاری تهیه و اجرای دوربین های مداربسته و انتقال تصویر، تهیه و اجرای انواع دزدگیر های اماکن و منازل، تهیه و اجرای گیت های فروشگاهی، تهیه و اجرای سیستمهای اعلان حریق خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ شهر اهواز ـ کوی باهنر ـ بلوار ناصح شرقی ـ خیابان ۱۰ ایثار ـ پلاک ۹ ـ طبقه چهارم ـ کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۹۷۰ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه غزنوی اهواز با کد ۲۹۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای رضا ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۴۵۵۲۸۲۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقد اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نوال کعب نژادیان فرخ به شماره ملی ۱۷۵۴۴۱۱۳۶۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم آرزو پولاد وند به شماره ملی ۲۰۰۲۳۰۱۲۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۵۲۸۳۲۰۵۳۳۷۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راشا هوروش سوزیان درتاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۸۸۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۰۲۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور ساختمانی نقشه کشی فنی خدماتی تاسیساتی تولیدی راه و باند آسفالت محوطه سازی جدول کشی عملیات خاکی راه سازی احداث پل و تونل سازه های بتنی و فلزی امور خدمات پشتیبانی تامیین نیروی انسانی باغبانی تامین آبدارخانه ها انجام کلیه خدمات پشتیبانی آشپزخانه پخت و سرو غذا تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی خطوط انتقال نفت و گاز تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های فشار گاز در امور پیمانکاری تهیه و اجرای دوربین های مداربسته و انتقال تصویر، تهیه و اجرای انواع دزدگیر های اماکن و منازل، تهیه و اجرای گیت های فروشگاهی، تهیه و اجرای سیستمهای اعلان حریق خدمات بازرگانی صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز ترخیص کالا خدمات عمومی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان - شهرستان اهواز - بخش مرکزی - شهر اهواز-کوی باهنر-بلوار ناصح شرقی-خیابان ۱۰ ایثار-پلاک ۹-طبقه چهارم- کدپستی ۶۱۷۸۷۵۸۳۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۹-۷۰ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه غزنوی اهواز با کد۲۹۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۳۸۵۴۳۱۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای یاسر ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۶۰۴۴۴۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، براوات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۸۴۴۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۵۲۸۲۶۹۳۶۶۴۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270866
آگهی تغییرات شرکت پیام کار لالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۲۲۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: لیلا خراسانی به شماره ملی ۱۹۷۰۸۶۲۸۴۱ و مهران خراسانی به شماره ملی۱۹۷۰۸۴۷۴۴۱ و سودابه خراسانی به شماره ملی ۱۹۷۲۱۶۹۲۹۷. محمد ناصریان به شماره ملی ۱۷۵۶۸۱۲۲۱۷ بعنوان بازرس اصلی و علی مزرعه به شماره ملی ۱۷۵۶۸۲۸۴۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۷۰۷۲۸۵۵۹۴۲۱۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک