محمود توکل فرد

محمود توکل فرد

کد ملی 1755160283
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12891035
آگهی تغییرات شرکت جهان یاد جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳به عنوان بازرس اصلی سید رضا فاضلی به کدملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ تصویب شد. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۱۳۹۸۳۸۵۵۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905118
آگهی تغییرات شرکت قطر آب سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳به عنوان بازرس اصلی سیدرضا فاضلی به کدملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ تصویب شد. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۲۱۸۴۹۱۷۸۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001578
آگهی تغییرات شرکت کان کریت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۴ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی، سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۶۱۳۷۶۴۱۸۷۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110002
آگهی تغییرات شرکت شریف صدر اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۶۵۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی، سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۸۱۵۳۶۹۶۲۹۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118654
آگهی تغییرات شرکت سینا تیس پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۹۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای مجید دریس به شماره ملی ۱۸۱۵۷۸۸۴۸۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲ به نمایندگی آقای محمد سعدی به شماره ملی ۱۹۷۱۶۵۹۲۸۲ شرکت مهندسی مشاور دز آب با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۳۷۲۲۸ به نمایندگی آقای محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ شرکت راه طلائی تجارت پویا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۰۳۱۰ به نمایندگی آقای مرتضی لیاقت جو به شماره ملی ۱۷۵۵۹۹۲۵۸۰ پ۹۵۰۸۱۸۳۴۲۸۴۷۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144538
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن لیاقت جو باکدملی ۱۷۵۴۷۸۴۲۱۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲ و یداله حقیقی با کدملی ۱۸۶۱۰۶۸۰۶۹ و محسن هدایتی باکدملی ۰۰۴۶۹۸۷۲۷۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال اتخاب گردیدند. محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۹۰۲۵۷۰۳۵۲۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170768
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور اروند پیمایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳به عنوان بازرس اصلی سیدرضا فاضلی به کدملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال۱۳۹۴تصویب شد. روزنامه کارون جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۱۶۵۰۸۷۸۴۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470316
آگهی تغییرات شرکت پایا مان تیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۲۳۸۳۲۱۳۷۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577577
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پی سامان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزیز اله سلطانی به شماره ملی ۱۸۶۱۰۶۷۹۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شماره ملی۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲ بهروز افشاری به شماره ملی ۰۰۳۵۴۷۱۱۵۸ و محسن لیاقت جو به شماره ملی ۱۷۵۴۷۸۴۲۱۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل، محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۶۰۴۳۹۶۴۰۹۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602316
آگهی تغییرات شرکت هادی انرژی برتر خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۸۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. شرکت شریف صدر اکسین به شماره ثبت ۲۸۸۶۰ و نمایندگی سروش قمشی باکد ملی ۰۰۵۸۱۶۸۳۰۳، شرکت راه طلایی تجارت پویا به شماره ثبت ۳۴۷۰۶ و به نمایندگی سعید نیلساز با کدملی ۱۷۵۰۸۹۸۸۸۸، شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شماره ثبت ۲۷۵۶۷ به نمایندگی غلامرضا بال افکن با کدملی ۱۹۷۲۱۳۳۶۳۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۶۲۰۶۸۵۵۶۱۲۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662697
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت نوین اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۹۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل و محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۷۲۵۴۰۰۵۱۳۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194111
آگهی تغییرات شرکت نگار نشان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۱۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت ایشان برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲ با نمایندگی خانم نادره حبشی رضاییه به شماره ملی: ۲۷۵۴۲۰۵۲۲۵ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت پارس گیل اکسین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۷۹۶۰ با نمایندگی آقای مجید دریس به شماره ملی: ۱۰۸۶۱۲۰۰۳۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۰۳۱۰ با نمایندگی آقای غلامرضا بال افکن به شماره ملی: ۱۹۷۲۱۳۳۶۳۲ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی ۱۹۷۱۶۵۹۲۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۱۰۴۰۵۶۶۳۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201846
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: راه طلایی تجارت پویا به شماره ملی ۱۰۸۶۱۲۰۰۳۱۰ به نمایندگی محمد سعدی به شماره ملی ۱۹۷۱۶۵۹۲۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت هادی انرژی برتر خوزستان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۸۴۱۹ به نمایندگی سید محمود آل طیب به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۶۹۸۲ به سمت مدیرعامل. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. معصومه عچرش به شماره ملی ۵۲۶۹۹۵۹۴۰۲ به عنوان بازرس اصلی، سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۶۱۴۷۹۰۲۴۲۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209581
آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل، محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: مرتضی لیاقت جو به شماره ملی ۱۷۵۵۹۹۲۵۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شماره ملی ۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خیاط زاده به شماره ملی ۰۰۵۶۵۸۰۷۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کمال دویده به شماره ملی ۱۸۸۰۲۸۸۶۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۶۱۹۴۲۵۶۶۵۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211948
آگهی تغییرات شرکت آمایش پهنه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۵۸۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲ به نمایندگی آقای سیدمحمود آل طیب به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۶۹۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید نیل ساز به شماره ملی ۱۷۵۰۸۹۸۸۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای نادر دانیاری به شماره ملی ۱۷۵۵۴۴۴۴۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد سعدی به شماره ملی ۱۹۷۱۶۵۹۲۸۲ به عنوان مدیرعامل (خارج ازهیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردید. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثال آن با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۲۰۳۹۷۶۳۹۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213341
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور صدر آب پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۴۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲ (با نمایندگی علی صفارزاده با کدملی ۱۸۸۱۵۹۱۵۱۴) به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی فیض اله با کدملی ۰۰۵۷۳۲۱۲۲۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالعظیم محمدی پور با کدملی ۱۹۷۱۴۱۴۶۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره طبق تصمیم هیئت مدیره آقای غلامرضا بابایی با کدملی ۱۷۵۴۲۲۵۰۲۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اسناد قراردادی و تعهدآور و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای محمود توکل فرد با کدملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی با کدملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۲۱۸۳۳۱۹۴۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235978
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی قلب نور اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۶۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ تصویب گردید. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد سعدی به شماره ملی ۱۹۷۱۶۵۹۲۸۲به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: مجید لیاقت جو به شماره ملی ۱۷۵۴۷۶۶۳۱۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرزاد کاظمی به شماره ملی۱۷۵۵۳۷۸۷۵۰به نمایندگی از شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۰۳۱۰ به سمت مدیر عامل و مهران پاک دل به شماره ملی ۱۹۷۱۸۴۶۴۴۹به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی مشاور دزآب به شناسه ملی۱۰۸۶۰۶۳۷۲۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضا مجاز برای اسناد مالی و اوراق بهادار و امثالهم با مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره مشترکا بهمراه مهر شرکت و حق امضا مکاتبات اداری و قرارداد‌های و امثالهم با امضا مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۷۰۷۰۷۲۵۱۳۲۷۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک