وحمیدرضا صالحی سلمی

وحمیدرضا صالحی سلمی

کد ملی 1755158742
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1275876
آگهی تغییرات شرکت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۶۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۷۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. حسین وکیلی به شماره ملی ۰۰۴۷۰۲۰۰۱۶ بسمت بازرس اصلی و علی حمزه نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۲۰۲۲۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. احمد پورفلاح بشماره ملی ۴۸۹۸۸۲۱۳۴۰ محمدمهدی رئیس زاده بشماره ملی ۰۹۳۸۴۱۶۵۳۷ و آقای محمدجعفر برادران بشماره ملی ۴۳۲۲۵۷۲۷۵۸، خانم هماسادات گوشه به شماره ملی ۰۰۳۹۷۸۶۴۰۴، آقای ایدو پیکیونی، آقای حسین محمدی به شماره ملی ۰۰۴۶۷۲۹۹۹۲، آقای جعفر مغرور بشماره ملی ۱۷۵۳۹۶۰۰۵۳ بعنوان اعضای اصلی و آقای حمیدرضا سلمی صالحی به شماره ملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲، و خانم رقیه حاتمی پورفرشی به شماره ملی ۱۳۷۱۷۳۷۸۴۳ به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های موسسه تعیین شد. پ۱۷۵۱۶۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351570
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه سازان نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کد ملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ بجای سرکار خانم طاهره ایمن زاده به عنوان نماینده شرکت پارس تابلو صنعت بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین و انتخاب شدند. پ۱۷۷۵۳۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362547
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن صالح آبادی کد ملی ۱۲۶۱۴۷۵۱۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. آقایان هدایت ا … ایزدپناه کد ملی ۲۴۷۰۵۹۰۲۴۸، علی اکبر سهیلی کد ملی ۱۲۰۹۰۶۶۵۹۹، محمدمهدی علیمرادیان کد ملی ۳۹۶۱۷۳۹۴۱۲، ساسان علیمرادیان کد ملی ۰۰۵۸۲۴۱۷۲۸ و حمیدرضا صالحی کد ملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ به مدت دو سال بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۳۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692611
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آکو توسعه پارتیان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ به شماره ثبت ۳۴۹۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۸۹۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس موسسه غیر تجاری آکو توسعه پارتیان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ به شماره ثبت ۳۴۹۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۸۹۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ارائه خدمات فنی و مهندسی در رشته های صنعت و معدن و تاسیسات و تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، آب و نیرو، راه و شهر سازی و کشاورزی شامل تهیه و ارائه مقالات، گزارشات و طرح های مقدماتی در رشته فوق الذکر، تهیه و ارائه طرح های تفضیلی، جامع و اجرائی در رشته های فوق الذکر، ارائه خدمات مشاوره و نظارت فنی بر فعالیت های فنی و مهندسی و ارزیابی تخصصی و ارائه خدمات مدیریت پیمان، مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه، برگزاری کلیه همایش ها، سمینارو کنفرانس های تخصصی مرتبط. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت موسسه:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران ـ خیابان نصر ـ خیابان نهم ـ پلاک ۴۰ ـ طبقه اول کدپستی ۱۴۴۶۷۵۳۳۵۱ سرمایه موسسه: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: غلامرضا قمیشی به شماره ملی ۱۷۵۶۴۴۰۱۳۱ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدحسین خوشنویس انصاری به شماره ملی ۱۷۵۵۶۴۰۷۳۰ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علی احمدی به شماره ملی ۱۷۵۵۲۳۷۱۴۶ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سیدمرتضی افقه به شماره ملی ۱۹۷۱۲۶۵۶۳۲ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه جهانمیر پیش بین به شماره ملی ۴۶۲۲۳۴۵۵۰۱ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه لهراسب کیانپور لیرهارانی به شماره ملی ۵۲۷۹۲۸۲۴۹۹ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمداسمعیل سقازاده به شماره ملی ۱۷۵۵۶۳۲۱۶۹ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه: غلامرضا قمیشی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۱۷۵۶۴۴۰۱۳۱ محمدحسین خوشنویس انصاری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۷۵۵۶۴۰۷۳۰ علی احمدی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۱۷۵۵۲۳۷۱۴۶ سیدمرتضی افقه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱۹۷۱۲۶۵۶۳۲ جهانمیر پیش بین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۶۲۲۳۴۵۵۰۱ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر مؤسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۹۳۰۸۱۹۳۷۴۹۰۰۸۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722463
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساخت پستها وتوسعه تجهیزات برقی احداث سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هدایت اله ایزدپناه جهرمی باکدملی ۲۴۷۰۵۹۰۲۴۸بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران سوئیچ بشناسه ملی ۱۰۳۴۰۴۰۰۲۹۳۷ به نمایندگی حمیدرضا صالحی سلمی باکدملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲به نایب رئیس هیئت مدیره و ساسان علیمرادیان باکدملی۰۰۵۸۲۴۱۷۲۸ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و محمد مهدی علیمرادیان باکدملی ۳۹۶۱۷۳۹۴۱۲به سمت عضو هیئت مدیره و محمد حسن اویسی باکدملی۴۰۷۲۵۱۱۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره شرکت به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. مکاتبات رسمی شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره شرکت با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره با امضای ۲ نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۹۱۵۸۶۰۹۱۸۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1729001
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ثمین نو آوران آرتین درتاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۹۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۱۳۶۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی، تجاری، اقتصادی مجاز اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهای تولیدی و صنعتی، خدماتی و بازرگانی، پیمانکاری و انجام بخشی از فعالیتهای شرکتهای صنعتی بزرگ، خرید سهام شرکتها، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی به منظور اجرای فعالیتهای مذکور. ـ اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت و ایجاد دفتر و یا شعبه در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. ـ استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی و اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. ـ مبادرت به هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تسهیل در امور فوق گردد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه کردستان خیابان ۲۷ خیابان ۲۵ پلاک ۱۸ کدپستی ۱۴۳۷۶۹۵۵۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۸/۶۵۶۴ مورخ ۱۰/۸/۹۳ نزد بانک ملت شعبه امیر اتابک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ آقای حمیدرضا صالحی سلمی شماره ملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای بهروز رنجبرگیگاسری شماره ملی ۰۰۷۰۹۹۸۴۷۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای ایمان رجائی شماره ملی ۴۴۳۱۷۱۹۷۴۱ به عنوان عضو هیئت مدیره ۴ ـ خانم آذین سنگوا شماره ملی ۲۶۴۹۳۶۶۱۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ۵ ـ آقای فرشید عروجی ۰۶۵۱۷۶۳۹۳۲ خارج از اعضا بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا روشن نساز به شماره ملی ۲۵۹۲۸۲۵۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی. مریم سرو چراغی به شماره ملی ۰۰۶۱۱۹۱۴۵۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۹۵۳۴۲۸۸۹۵۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766610
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی خوی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۴۶۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیمان کنعان ش م ۰۶۸۱۷۶۲۴۵۴ به نمایندگی از شرکت سینافرآیند نیرو ش م ۱۰۱۰۳۵۲۴۲۲۰ آقای رضا موسوی زاهد ش م ۱۲۸۵۴۱۶۶۹۴ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران صانیر ش م ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ آقای حمیدرضا صالحی سلمی ش م ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ به نمایندگی از شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی ش م ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵ آقای پیمان کنعان به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا صالحی سلمی به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا موسوی زاهد به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. محل شرکت به آدرس خیابان مفتح، ابتدای خیابان سمیه، کوچه مژدهی پلاک یک طبقه دوم و کدپستی ۱۵۸۱۷۶۱۱۸۵ انتقال یافت. پ۹۳۱۰۱۶۳۶۷۴۱۹۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412292
آگهی تغییرات شرکت سینا فرآیند نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عوض محمد پارسا دارای کد ملی۵۳۰۹۷۵۳۱۳۳ به نمایندگی از شرکت صانیر افغانستان (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره وآقای امیر مسعود پورهاشم دارای کد ملی۰۰۷۷۸۹۸۱۸۴ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای یاور حیرانی دارای کد ملی۵۹۶۹۵۶۳۴۶۳ به نمایندگی از شرکت شهر آلومینیوم پویا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۳۷۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی دارای کد ملی۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ به نمایندگی از شرکت صانیر ارمنستان (سهامی خاص) دارای شماره ثبت۲۸۶۱۱۰۰۷۵۶۷ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای شهریار پرویزی با کد ملی ۳۷۶۱۹۲۳۷۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب ایشان، با امضاء متفق ۳ عضو از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارت مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۹ (بجز مسئله صلح و سازش) و ۲۱ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۳۱۱۰۸۷۵۹۲۰۳۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631707
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه‌های صنایع برق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۸۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۶/۹۰ احمد شکوری راد به کدملی ۰۳۸۱۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی ۰۳۸۱۴۸۳۶۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عوض محمدپارسا به کدملی ۵۳۰۹۷۵۳۱۲۳ به نمایندگی از شرکت صانیر به شناسه ملی ۵۳۰۹۷۵۳۱۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد کبیری اصفهانی به کدملی ۰۰۳۳۳۲۷۴۲۱ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۰۰۳۳۳۳۷۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و جمشید بردبار به کدملی ۱۲۸۵۴۸۴۸۰۰ به نمایندگی از شرکت زریز به شناسه ملی ۱۲۸۵۴۸۴۸۰۰ و سیدحمید فتحی به کدملی ۴۴۱۰۸۹۳۶۰۲ به نمایندگی از شرکت دانشگاه امیرکبیر به شناسه ملی ۴۴۱۰۸۹۳۶۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به کدملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی یا عادی و یا مالی اعم از چک و سفته و برات و فته طلب و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکنفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق غیر مالی و بدون تعهد و همچنین احکام اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674755
آگهی تغییرات شرکت صدر احداث انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۰۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: امیر جهان بین با شماره ملی ۱۶۵۰۴۳۸۹۴۱ وبیتا حاتم با شماره ملی ۲۲۹۸۹۵۷۰۰۲ واسفندیار بامداد با شماره ملی ۲۲۹۶۱۲۳۲۱۱ افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند: مرتضی یعقوبی شریف به شماره ملی ۰۰۴۱۶۴۳۹۷۶ به سمت بازرس اصلی وحمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ به سمت بازرس علی البدل تعیین گردیدند. پ۹۴۱۲۰۴۶۶۸۲۳۹۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701452
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه انرژی سرآمد سانا در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۶۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۷۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره، محاسبه و انجام کلیه فعالیت ها از جمله خدمات فنی و مهندسی در زمینه های مدیریت احداث نیروگاه، آب شیرین کن، سیستم های تولید همزمان حرارت و برق و تاسیسات مرتبط شامل مدیریت پروژه، سرمایه گذاری، مشارکت، طراحی، ساخت، تجهیزات نیروگاهی، عملیات ساختمانی، نظارت بر عملیات احداث، بهره برداری، مدیریت امور نگهداری فنی و تعمیرات مدیریت تولید برق و آب، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، خرید و تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه، سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در تاسیسات تولید، انتقال و توزیع برق و آب، تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی، مشارکت با سایر شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی، برون سپاری عملیات اجرایی اعم از احداث، بهره برداری، تعمیر و نگهداری فنی، توسعه و بهینه سازی تاسیسات، انتقال دانش فنی، مشاوره و سازماندهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، پاسداران، بوستان نهم، پلاک ۱۳۵، واحد ۱۷ کدپستی ۱۶۶۶۶۵۹۶۸۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۸۷/۰۳۳/۳۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک تجارت شعبه اسکان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا غفوری فرد به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۱۲۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره عوض محمد پارسا به شماره ملی ۵۳۰۹۷۵۳۱۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسین سبزعلی زاده آبکنار به شماره ملی ۰۰۷۹۹۲۷۷۴۲ به عنوان بازرس اصلی. جواد وحیدی نیا به شماره ملی ۰۰۱۳۰۰۲۳۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ) پ۹۴۱۲۱۸۲۸۳۳۹۶۳۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065187
آگهی تغییرات شرکت صدور خدمات فنی مهندسی سابیر بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۱۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بهروز ابراهیمی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۲۹۴۴۹ - پرویز رضایی به شماره ملی ۴۹۶۹۸۲۰۸۹۹ - محمدسعید شاهمیری به شماره ملی ۱۸۱۸۲۲۳۹۶۱ - بهرام ابراهیمی ترکمان به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۴۰۷۵ - علی فدوی اردستانی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۳۶۸۵۵ - بهرام ابراهیمی ترکمانی به شماره ملی ۵۴۵۸۹۳۴۰۶۷ - شرکت صانیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ بعنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۱۸۴۶۲۲۷۶۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13078204
آگهی تغییرات شرکت راهکار سیستمهای صنعتی الیت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۶۹۹۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا صالحی سلمی دارای کدملی ۱۷۵۱۰۲۰۱۳۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی دارای کدملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و آقای بهروز رنجبر گیگاسری دارای کدملی ۰۰۷۰۹۹۸۴۷۷ به سمت رییس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل؛ رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۶۱۲۶۱۵۵۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177510
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل افخمی با شماره ملی ۳۵۵۹۷۶۳۲۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ بجای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۲۰۶۲۱۵۵۹۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443525
آگهی تغییرات شرکت پارس صنعت انتقال نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۴۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا صالحی سلمی (۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲) به نمایندگی از شرکت مبنا بهینه سازان نیرو طی (۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸) بعنوان رئیس هیئت مدیره - آقای مجیدرضا سلطانی (۰۹۳۲۱۰۲۳۳۶) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای پیام باقری احدی ۲۲۰۰۰۳۸۸۶۰ از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۰۳۹۷۶۳۱۴۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247301
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازان انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۹۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجیدرضا سلطانی با کدملی ۰۹۳۲۱۰۲۳۳۶ بعنوان مدیرعامل آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای پیام باقری با کدملی ۲۲۰۰۰۳۸۸۶۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه کهتری حسن کیاده با کدملی ۰۰۶۲۳۸۶۴۲۵ به نمایندگی از شرکت مبنا بهینه سازان نیرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای پویا پارسا با کدملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مجیدرضا سلطانی با کدملی ۰۹۳۲۱۰۲۳۳۶ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت در غیاب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۱۵۵۷۰۷۲۳۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378257
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی گل بابائی به کدملی ۰۰۶۵۴۰۸۲۲۵ به نمایندگی شرکت نصب نیرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۰۰۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره و کیارش پارسا به کدملی ۰۰۶۲۶۱۹۹۷۷ به نمایندگی شرکت تهران پادنا به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۷۴۵۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به کدملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ به نمایندگی شرکت ساپتا (مهندسی ساخت پستها وتوسعه تجهیزات برقی احداث) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۷۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مهرداد مستقیمی به کدملی ۰۰۴۰۲۸۲۷۹۱ به نمایندگی شرکت قدس نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۰۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و سید امیر حسین مدنی به کدملی ۰۰۶۹۶۷۰۰۵۶ به نمایندگی شرکت آلومتک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. محمدرضا علامی به کدملی ۳۲۵۶۰۶۱۹۱۵ در سمت منشی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس و نایب ریس هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک