محمدحسن کریمی

آقای محمدحسن کریمی

کد ملی 1754749798
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565023
آگهی تغییرات در شرکت فارس شاسی سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۵۹۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه حسابرسی حساب گستر پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان حسابرس و بازرسی اصلی و آقای محمد حسین کریمی بشماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ و کدپستی ۱۴۸۷۹۵۳۵۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۰ تعیین شدند. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۲۵۵۰۰۰۸۱۱۱۰۲۹۷۷۶۹۹ مسئول ثبت شرکت‌های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592176
آگهی تغییرات در موسسه حساب گستر پویابشماره ثبت ۱۲۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
باستناد صورتجلسهمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۹۱ محمدرضا عزیزی به کدملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ و محمدحسن کریمی به کدملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۲ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۸۱۱۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658788
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی و نظافتی پدرام پویا آذر سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۵۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۱۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا عظیمی آبریز به کدملی ۱۷۱۹۸۸۸۱۶۷ عادل عظیمی آبریز به کدملی ۱۷۱۹۲۳۳۶۱۶ رضا عظیمی آبریز به کدملی ۱۷۱۸۱۹۶۹۱۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ علیرضا عظیمی آبریز بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عادل عظیمی آبریز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا عظیمی آبریز بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۸۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700959
آگهی تغییرات شرکت سها تجارت آپاداناسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۱۳۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس حاجی تویسرکانی به شماره ملی ۰۰۳۴۸۳۹۷۳۹ و خانم نعیمه حاجی تویسرکانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۰۹۱۸۷ و خانم ندا حاجی تویسرکانی به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۹۶۰۸ تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۸۷۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729840
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نوآوران شیمی یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۳۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: ۱ خانم فاطمه درخشانی به کد ملی ۴۴۳۲۳۰۲۴۳۷ و آقای محمد جواد مهدی نژاد یزدی به کد ملی ۴۴۳۰۶۴۸۴۴۱ و آقای فیروز مهدی نژاد یزدی به کد ملی ۳۰۷۰۲۸۱۴۴۳ ۲ صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی به کد ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ خانم فاطمه درخشانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد مهدی نژاد یزدی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فیروز مهدی نژاد یزدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۱۳۰۰۸۷۱ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934151
آگهی تغییرات شرکت ابزار طب پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۷۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۰۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۰۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۰۶۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985373
آگهی تغییرات شرکت فرزانگان آریا سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۵۴۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسین کریمی به کد ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۳ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۳۲۰۶۵۰ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985395
آگهی تغییرات شرکت یزد لوله سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۹۷۹۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حساب گستر پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی به کد ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۳۱۰۷۵۰ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020479
آگهی تغییرات شرکت نساجی سیمینه باف یزد سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۱۳۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: آقایان محمد علی اخوه به کد ملی ۰۰۳۶۶۱۳۹۸۳ و محمد علی مظفری خسروی به کد ملی ۴۴۳۰۵۳۲۵۵۹ و خانم‌ها سعیده جعفری قلعه کهنه به کد ملی ۴۴۳۰۵۴۳۵۳۴ و منیره سوزنی به کد ملی ۴۴۳۲۶۴۹۸۳۶ ۲ موسسه حساب گستر پویا بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسین کریمی به کد ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برا ی مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۰مورد تصویب قرار گرفت ۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ آقای محمد علی اخوه بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعیده جعفری قلعه کهنه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی مظفری خسروی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۶۴۱۴۶۲ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046708
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید صدف ابرکوه سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۵۸۵۹
بموجب صورت مجلس مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت مجلس هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ تصمیماتی اتخاذ گردید که ذیل ثبت اولیه شماره ۵۷۰ثبت گردید. ۱ با توجه به اتمام مدت هیئت مدیره آقایان امراله قاسمی نژاد با کد ملی ۵۰۳۹۸۳۲۱۸۶ و محمد رضا کوچک زاده با کد ملی ۱۲۸۲۲۱۶۹۱۰ و رضا زارع هروکی با کد ملی ۵۰۳۹۸۸۷۱۶۷ و محسن قاسمی نژاد با کد ملی ۲۳۰۰۱۸۲۰۲۵ و یاسر قاسمی نژاد با کد ملی ۲۲۹۸۲۸۲۱۰۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و از این بین آقای رضا زارع هروکی بسمت مدیرعامل و محمد رضا کوچک زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن قاسمی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۱۲۱۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی کد ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۴۳۴۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۸۷۹۴۳ رئیس ثبت ابرکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205479
آگهی تغییرات شرکت پویا راهبران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهداد غفاری حسینی به شماره ملی ۰۰۵۱۱۶۷۶۳۸ و سید علی اصغر امیری موسوی به شماره ملی ۴۲۱۹۳۷۶۹۱۷ و حامد نوروزی به شماره ملی ۰۴۹۱۶۹۷۳۷۶ و علی ریاحی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۳۹۹۶۸ و محسن باقری به شماره ملی ۴۱۳۰۶۹۷۹۵۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۷۹۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250447
آگهی تغییرات شرکت افق شرق متین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۸۹۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297882
آگهی تغییرات شرکت ایران شیندلر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۸۸۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شاهد (سهامی عام) با ش م ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ شرکت تسیس (سهامی خاص) با ش م ۱۰۱۰۰۴۷۶۲۵۶ و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با ش م ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۵۹۹۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344581
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری فولاد مبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۳۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین دیده ور به شماره ملی ۰۵۵۸۹۰۳۰۰۲ و رامین دیده ور به شماره ملی ۰۰۶۸۸۵۳۰۰۹ و حامد شادکام به شماره ملی ۰۰۶۱۴۲۲۹۸۳. ۲ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۷۳۵۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355592
آگهی تغییرات شرکت ایساتیس سامان یزد سهامی خاص شماره ثبت ۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۷۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمد توکلی کد ملی ۰۰۵۳۸۹۸۹۸۳ و محمود هادیان کد ملی ۱۱۱۱۰۷۷۸۵۱ و محمد هادیان کد ملی ۱۱۱۲۰۱۶۵۳۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی کد ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ آقای محمد توکلی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هادیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود هادیان بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۶۳۰۱۳۴۴ مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382928
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تجارت سپنتا آدنیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا اسدالهی دباغ با ش ملی ۰۴۹۲۶۱۵۶۵۹ حمیدرضا اسدالهی دباغ با ش ملی ۰۴۹۲۶۸۷۳۰۷ و حسین کریمی با ش م ۳۸۷۱۳۱۴۳۹۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی و حسین کریمی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۹۳۷۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407544
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پی وی سی سهند سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۹۲۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حساب گستر پویا ش. م ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی ک. م ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ به نمایندگی آقای جهانگیر واحدی اسب سمده به شماره ملی ۲۲۰۰۶۲۵۷۹۰ و شرکت کالپکس به شماره ملی ۳۹۸۴۱۳۰۴۲۸ به نمایندگی آقای حسن مومن زاده جهرمی به شماره ملی ۰۰۷۶۳۳۴۲۰۱ و خانم زهرا طغیانی دولت آبادی به شماره ملی ۰۴۹۱۲۰۲۵۸۱ و خانم سمانه رهبری به شماره ملی ۰۴۹۳۳۱۴۰۲۴. پ۱۸۰۵۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423814
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پیشبهار یزد (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۹۶۹۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن کریمی با کد ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۳۴۴۹۰۰۰۰۱۱۱۱۳۵۸۲۲۹۲ رئیس ثبت اسناد و املاک اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589631
آگهی تغییرات شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۲۴۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600716
آگهی تغییرات شرکت روان گداز پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۸۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۰۸۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی بشماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۷۲۹۹۸ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600717
آگهی تغییرات شرکت کیمیا گستر عرفان سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۸۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۴۱۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی به کدملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به سال ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۷۲۸۹۳ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600718
آگهی تغییرات شرکت تولیدی رنگین سرام سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۷۶۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین گردید. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۷۲۷۸۹ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600719
آگهی تغییرات شرکت تابان پروفیل پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۷۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۳۹۱۹۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی به کدملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ آقای محسن محمدی بشماره ملی ۰۵۳۴۰۰۲۹۶۱ و آقای رضا مهرانی بشماره ملی ۰۵۳۲۳۲۹۰۹۰ و آقای محمد مهرانی بشماره ملی ۰۵۳۲۹۹۱۵۳۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۷۲۵۸۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600720
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم تابنده اراک سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۱۹۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۲ آقایان محسن محمدی به کدملی ۰۵۳۴۰۰۲۹۶۱ و غلامرضا محمدی به کدملی ۰۵۳۳۹۲۹۹۹۷ و علی محمدی به کدملی ۰۵۳۴۱۸۲۶۱۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۷۲۴۷۵ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600725
آگهی تغییرات شرکت کیمیا پوشش پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۸۶۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی بشماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۷۲۲۶۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670675
آگهی تغییرات شرکت سیمین کاغذ یزد سهمی خاص به شماره ثبت ۸۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۰۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی کدملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار آفتاب یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۹۰۰۶۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678357
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ شرکت آبزی فرایند بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۱۷۹ تغییرات ذیل به عمل آمد: مجمع موسسه گستر پویا به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به نمایندگی آقای محمدحسن کریمی به کدملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ را به عنوان بازرس و حسابرس اصلی آقای محمدرضا عزیزی به کدملی ۴۱۳۱۹۲۱۹۲۸ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ش۱۶۷۶۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۲۰۴۴۷ کفیل ثبت اسناد و املاک تنگستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697170
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر آلات گاز گداختار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان مرتضی خلیلی به کدملی۰۶۲۲۰۵۱۶۶۰ و علی خلیلی به کدملی۰۵۳۰۷۲۱۵۹۷ وخانم شایسته حکی به کدملی۰۵۳۲۸۴۴۲۷۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن کریمی به کدملی۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۸۲۴۲۱۴۳۱۳۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415799
آگهی تغییرات شرکت طب اریا نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حساب گستر پویا با شناسه ملی (۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵) به سمت بازرس اصلی وآقای محمد حسن کریمی به کد ملی (۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۳۱۱۱۱۲۷۲۳۹۰۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9656981
آگهی تغییرات شرکت پخش داروسازی اکسیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222444
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مبنا تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی گستر پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملی۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10941654
آگهی تغییرات شرکت تامین فولاد رامین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۵۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۹/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11011318
آگهی تغییرات شرکت فرهان گستر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۵۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسن کریمی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150625
آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت آداک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین کریمی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628111
آگهی تغییرات شرکت کراپ ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۶۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به نمایندگی آقای محمد حسن کریمی بشماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل و برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۰۳۹۸۸۴۴۴۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13853987
آگهی تغییرات شرکت صبا ظرف آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ و به نمایندگی محمدحسن کریمی به کدملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به سمت بازرس اصلی فرانک کوه وند به کدملی ۴۱۳۰۸۷۶۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۱۱۴۶۳۹۷۹۶۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک