اصغر هنری

اصغر هنری

کد ملی 1753910455
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 591023
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد سرمایه یارانسهامی خاص به شماره ثبت۲۶۴۹۵۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۳۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد وادی دار به کدملی ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ و مهدی صیادیان به کدملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ و فرید ضیاءالملکی به کدملی ۱۵۵۱۷۳۲۴۶۷ و اصغر هندی به کدملی ۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴ و محمد ابراهیم قربانی ابراهیمی به کدملی ۲۱۶۱۲۱۹۵۹۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ فرید ضیاءالملکی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم قربانی ابراهیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی آقا حرمتی به کدملی ۱۲۳۹۴۸۴۵۸۵ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۶۸۳۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032002
آگهی تغییرات شرکت خوش فرم کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به سه میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۱۰/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود حاج رضاپور به شماره ملی ۰۹۳۰۶۱۲۵۹۰ و آقای سید علی اکبر آرامی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۱۹۱۵۲ و آقای مهدی صیادیان به شماره ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ تا تاریخ ۳/۱۰/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود حاج رضاپور به شماره ملی ۰۹۳۰۶۱۲۵۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی اکبر آرامی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۱۹۱۵۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی صیادیان به شماره ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی صیادیان به شماره ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک سفته برات و غیره با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۵۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172187
آگهی تغییرات شرکت خوش گوار تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صیادیان به شماره ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید علی اکبر آرامی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۱۹۱۵۲ به سمت نائب رئیس آقای محمدرضا توتونچیان به شماره ملی ۰۰۳۹۷۸۹۹۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا توتونچیان به شماره ملی ۰۰۳۹۷۸۹۹۲۶ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، حوالجات و قراردادها و همچنین هر سند دیگری که در این شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۱۱۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660417
آگهی تغییرات شرکت خوشگوار اذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۲۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد یزدی به کدملی ۰۹۳۳۷۶۸۷۳۷ محمد صادق امین شریعتی به کد ملی ۰۹۳۷۵۹۴۷۰۹ شرکت خوشگوار تبریزبه شماره ثبت ۳۵۷۱۷ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۹۷۸۰ بنمایندگی مهدی صیادیان به کد ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۳۰۷۲۰۸۳۴۹۳۰۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660495
آگهی تغییرات شرکت تولیدی خوش فرم کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۲۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی اکبر آرامی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۱۹۱۵۲ و آقای محمود حاج رضا پور به شماره ملی ۰۹۳۰۶۱۲۵۹۰ و آقای مهدی صیادیان به شماره ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آگاه‌گر ترازشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۲۰۴۲۴۹۱۹۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9928978
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد گستر سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد وادی داد به کد ملی ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ و فرید ضیاء الملکی به کد ملی ۹۵۵۱۷۳۲۴۶۷ و مهدی صیادیان به کد ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ و اصغر هنری به کد ملی ۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴ و محمد ابراهیم قربانی ابراهیمی به کد ملی۲۱۶۱۲۱۹۵۹۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید محمود برقعی به کدملی۰۳۸۰۸۷۹۰۹۳ و سید محمدرضا جمالی به کد ملی ۰۰۳۴۴۷۰۵۸۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896510
آگهی تغییرات شرکت خوشگوار تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۹۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خوشگوار تهران به شماره ثبت ۱۷۳۳۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۸۶۸ به نمایندگی مهدی صیادیان به کدملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خوشگوار خوزستان به شماره ثبت ۴۴۴۵۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۰۳۱۰ به نمایندگی جلال الماسی به کدملی ۱۵۰۱۳۹۶۷۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خوشگوار مشهد به شماره ثبت ۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۰۳۰۰ به نمایندگی علی اکبر آرامی به کدملی۰۰۴۰۰۱۹۱۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه آوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش۹۵۰۴۱۵۶۲۸۸۰۵۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031371
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خوش فرم زاگرس درتاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۹۹۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۶۳۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:فعالیت در کلیه زمینه های تولیدی و صنعتی،عمرانی،خدمات بازرگانی داخلی وخارجی ومشارکت با شرکت های خارجی و داخلی و موسسات و سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی و کلیه عملیات مجاز دیگر،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی،اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی،ایجاد شعبه در سراسر کشور و جهان پس از اخذ مجوزات لازم،ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:کرمانشاه-خیابان شهید مصطفی امامی –کوچه شهید مجتبی تیرانداز ـ جنب دفتر مهندسی آتی شهر - کدپستی:۶۷۱۴۶۱۸۸۹۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۵/۳۵۶۴ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات خراسان رضوی شعبه بزرگراه آسیایی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:) آقای رضا کلاهی اهری به شماره ملی ۰۹۲۲۳۶۸۸۹۹ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء))شرکت خوش فرم کاسپین به شماره ثبت ۴۲۹۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۲۰۳۰و به نمایندگی آقای مهدی صیادیان ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره) شرکت خوش فرم توس به شماره ثبت ۱۰۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۲۳۸۶ و به نمایندگی آقای محمود حاج رضاپور به شماره ملی ۰۹۳۰۶۱۲۵۹۰به سمت رئیس هیئت مدیره ۴)آقای سیدعلی اکبر آرامی نام پدر سید به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی مدیران فوق برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو عادی شرکت باامضا مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای سهیل مسیح نیا به شماره ملی ۰۰۶۹۵۷۰۵۱۵ به عنوان بازرس اصلی.آقای محمدرضا دانشمند به شماره ملی ۰۰۸۰۴۹۷۵۲۷ به عنوان بازرس علی البدل.( برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند) روزنامه کثیرالانتشار آفرینش برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۳۱۸۲۹۳۹۴۴۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053899
آگهی تغییرات شرکت تولیدی خوش فرم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۲۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه منتهی به سال ۹۴ به تصویب رسید. آقای مهدی صیادیان به شماره ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ آقای محمود حاج رضا پور به شماره ملی ۰۹۳۰۶۱۲۵۹۰ آقای سیدعلی اکبر آرامی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۱۹۱۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسسه حسابرسی آرمان نگر سیستم (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب اسداله نژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۱۳۹۱۵۱۲۲۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094605
آگهی تغییرات شرکت خوش خرام کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی صیادیان با کدملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، سیدعلی اکبر آرامی با کدملی ۰۰۴۰۰۱۹۱۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ولی اله افخمی راد با کدملی ۰۸۵۹۴۴۰۵۶۷ عضو هیئت مدیره، رضا نثاری با کدملی ۳۵۰۰۴۶۴۲۹۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۸۰۵۴۵۲۲۸۸۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133882
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۱۸۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رضایی باکدملی۵۹۰۹۹۶۸۰۴۱ به نمایندگی شرکت نوشگوار کاسپین سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۰۲۰۸۹ برابر حکم شماره ۱۳۹/۹۴ مورخ ۱۳/۰۳/۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرسول احمدی باکدملی۴۳۲۴۳۲۹۷۶۱ به نمایندگی شرکت آلکا پلاستیک کاسپین سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۹۶۷۳ برابر حکم شماره ۲۰/۵۰۰/۹۴ مورخ ۱۵/۰۳/۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - مهدی صیادیان باکدملی۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵به نمایندگی شرکت خوشگوار تهران سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۸۶۸ برابر حکم شماره ۲۰۰/۱۰/خ مورخ ۱۰/۰۳/۹۴به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محسن سیاهکالی مرادی باکدملی۵۹۰۹۵۵۵۵۶۱ به نمایندگی شرکت سکویا پارس سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۶۸۶۳. برابر حکم شماره ۹۴/م/۱۵۴ مورخ ۱۴/۰۳/۹۴ به سمت عضوهیئت مدیره - آقای مهدی عبدی کلیشمی با کدملی۵۹۴۹۶۳۱۴۷۱ به سمت مدیر عامل و عضوهیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با دو (۲) امضا از پنج (۵) امضا اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۸۲۹۴۱۸۶۱۵۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197287
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خوش فرم نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۳۰۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خوش فرم توس با نمایندگی آقای محمود حاج رضاپور به شماره ملی ۰۹۳۰۶۱۲۵۹۰، به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت خوش فرم کاسپین به نمایندگی آقای مهدی صیادیان به شماره ملی۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت خوشگوار مشهدبه نمایندگی آقای سید علی اکبر آرامی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۱۹۱۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مرتضی اسداله نژاد به شماره ملی ۰۹۴۱۸۳۵۸۰۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدندو کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌های عادی و اداری شرکت را آقای مدیرعامل به تنهایی امضاء خواهند نمود. ش۹۵۰۹۲۹۶۱۸۴۰۰۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339201
آگهی تغییرات شرکت مهدی صیادیان و شرکا شرکت تضامنی به شماره ثبت ۳۹۴۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۳۵۲۹۱۶/۹۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سند صلح شماره ۵۹۷۵۶ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۸۲ تهران مهدی صیادیان به شماره ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ با واگذاری مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود به حبیب اله ظاهری به شماره ملی ۳۲۵۶۱۸۱۶۵۱ و مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نادر معروفی ودوست به شماره ملی ۰۰۳۳۹۴۸۶۶۶ از شرکت خارج گردید. به موجب سند صلح شماره ۵۹۷۵۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۸۲ تهران رامین صیادیان به شماره ملی ۰۰۶۱۶۶۷۲۴۲ با واگذاری مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود به جهانبخش فیضی به شماره ملی ۶۴۱۹۸۲۷۶۷۱ و مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نادر معروفی ودوست به شماره ملی ۰۰۳۳۹۴۸۶۶۶ از شرکت خارج گردید. به موجب سند صلح شماره ۵۹۷۵۵ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۸۲ تهران اصغر صالحی به شماره ملی ۰۰۳۵۷۹۰۵۶۳ با واگذاری کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به جهانبخش فیضی به شماره ملی ۶۴۱۹۸۲۷۶۷۱ از شرکت خارج گردید. لیست شرکاء پس از نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشد: حبیب اله ظاهری به شماره ملی ۳۲۵۶۱۸۱۶۵۱ دارای مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال نادر معروفی ودوست به شماره ملی ۰۰۳۳۹۴۸۶۶۶ دارای مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال جهانبخش فیضی به شماره ملی ۶۴۱۹۸۲۷۶۷۱ دارای مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال محمد ابراهیم قربانی ابراهیمی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۱۹۵۹۶ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۱۲۱۷۳۲۶۴۷۰۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451195
آگهی تغییرات شرکت خوش پلاست کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۱۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۰۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای مهدی صیادیان با کدملی۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد آدرس مدیر تصفیه تهران خیابان استاد نجات الهی خیابان شهید فلاح پور پلاک ۱۵ و کد پستی ۱۵۹۹۹۵۶۹۱۶ میباشد. پ۹۶۰۳۰۸۱۰۰۳۰۲۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510433
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی هاگسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۳۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صیادیان به شماره ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ به نمایندگی شرکت راوند مشهد به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۳۰۰۱، آقای محمد آقایی به شماره ملی ۰۳۸۵۱۳۴۸۵۱ و خانم رویا ذهب زاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۶۱۳۲۶ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علیرضا حسنی شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر آرامی شماره ملی ۰۰۴۰۰۱۹۱۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۴۲۱۱۸۸۸۶۴۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181253
آگهی تغییرات شرکت خوشگوار خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۵۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۰۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ماه سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت خوشگوار تبریز شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۹۷۸۰ به نمایندگی آقای مهدی صیادیان باکدملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ شرکت خوشگوار مشهد شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۰۳۰۰ به نمایندگی آقای افشین براتی با کدملی ۰۰۵۶۷۶۷۶۲۵ شرکت خوشگوار تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۸۶۸ به نمایندگی آقای محمد رضا توتونچیان با کدملی ۰۰۳۹۷۸۹۹۲۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای جلال هورفربا کدملی ۰۰۳۲۹۹۰۲۴۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم فرزانه کاشفی با کدملی ۰۰۵۵۳۴۹۳۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۵۳۰۵۹۶۸۵۷۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224183
آگهی تغییرات شرکت خوش گوهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۹۷۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی صیادیان با کد ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای سیدحسین محمدزاده خراسانی با کد ملی ۰۹۳۹۳۹۳۳۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳ آقای سیدعلی اکبر آرامی با کدملی ۰۰۴۰۰۱۹۱۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ آقای محمدعلی عالم زاده با کدملی ۰۹۳۹۳۲۶۷۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیده‌اند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی باامضاء آقای سیدحسین محمدزاده خراسانی (نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۶۳۱۱۲۸۹۸۶۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک