فرخنده معمار

فرخنده معمار

کد ملی 1753331961
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 934123
آگهی تغییرات شرکت پرنون پیمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۵۷۸۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۶۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۲ خانم فرخنده معمار به شماره ملی۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای یاشار محمدنژاد سراسکانرود به شماره ملی۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۸۹۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074579
آگهی تغییرات شرکت هژیر کومش با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۳۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فرخنده معمار به شماره ملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه ازصندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آیدن محمدنژاد بشماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۵۵۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168192
آگهی تاسیس شرکت رفیع بام ستون سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۱۳۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۸۹۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی, آجری, سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر, بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی, بزرگراههای ریلی, سیستمهای انتقال هوای پایدار, تونل ها, پل ها, راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره, طراحی, ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات, پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش, صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت که نیاز به اخذ مجوز نداشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان نفت جنوبی, خیابان آقازاده, کوچه دوم, پلاک۳۸, طبقه۲ ـ کدپستی۱۹۱۱۶۴۴۱۱۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعدادیکصد و بیست سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۲۵۹۲۱۱۶ مورخ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ نزد بانک تات شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای میثم غلامی به شماره ملی۳۹۷۹۶۳۳۴۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای میثم غلامی به شماره ملی۳۹۷۹۶۳۳۴۰۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره خانم سمیه غلامی کرزانی منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم نسترن علی جان طرقی به شماره ملی۰۰۱۵۰۶۸۸۵۴ عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم هما حقیقی به شماره ملی۰۰۴۳۳۴۰۳۶۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۰۰۵۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168193
آگهی تاسیس شرکت کوشا راه افروز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۱۳۱۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۸۹۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی, آجری, سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر, بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی , بزرگراههای ریلی, سیستمهای انتقال هوای پایدار, تونل ها, پل ها, راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی از قبیل مشاوره , طراحی, ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات, پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش , صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت که نیاز به اخذ مجوز نداشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان دستگردی نرسیده به نفت کوچه دوم پلاک۳۸ ط۳ واحد۳ ـ کدپستی۱۹۱۱۶۴۴۱۱۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۷۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۴۶۹۲۸۵ ص مورخ۲۳/۰۳/۱۳۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه فاز۲ اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم مرضیه قاسمی به شماره ملی۰۴۵۳۵۲۶۶۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم مرضیه قاسمی به شماره ملی۰۴۵۳۵۲۶۶۴۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: : حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره خانم سمیه کرزانی منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم یاسمن علی جان طرقی به شماره ملی۰۰۷۸۹۶۶۹۲۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۰۰۵۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192021
آگهی تغییرات شرکت ودود پاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۰۶۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۲۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یاشار محمدنژادسراسکانرود با کدملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. فرخنده معمار با کدملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل میباشد: یاشار محمدنژادسراسکانرود به کدملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ دارنده ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه فرخنده معمار به کدملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ دارنده ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه محمداسماعیل رضی کماسائی به کدملی ۰۰۶۸۵۷۴۴۳۶ دارنده ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا فتحی به کدملی ۰۰۸۰۱۱۶۳۷۱ دارنده ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه پ۱۷۱۲۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261467
آگهی تغییرات شرکت روکا ارکان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۱۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۵۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رحیمعلی پورلشکاجانی با کد ملی ۲۶۹۱۱۵۹۱۹۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال و خانم زهرا اسدی با کد ملی ۰۰۷۶۹۵۴۵۰۱ با پرداخت ۰۰۰/۹۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی سایر شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل می‌باشد خانم فرخنده معمار کد ملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ و آقای آیدن محمدنژاد کد ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ هر یک دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره شرکت به سه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه ماده ۱۴ در اساسنامه اصلاح شد. محل شرکت به آدرس: استان تهران، رباط کریم گلستان، خیابان کاشانی، کوچه تعلیم، پلاک ۳۰، کدپستی ۳۷۵۶۱۹۵۴۸۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۴۴۱۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344082
آگهی تاسیس شرکت آریا تجهیز فرجام سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ تحت شماره ۴۴۱۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۲۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی موردنیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت کلیه فعالیتهای فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان میرداماد ـ بعد از نفت ـ کوچه تاج بخش ـ پلاک ۳۸ ط ۱ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۹۱۱۶۴۴۱۱۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یک صد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۶۹۲۸۴ مورخ ۲۳/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه فاز ۲ اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای علیرضا غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۳۱۹۳۶۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای علیرضا غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۳۱۹۳۶۷۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم مرضیه قاسمی به شماره ملی ۰۴۵۳۵۲۶۶۴۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم یاسمن علی جان طرقی به شماره ملی ۰۰۷۸۹۶۶۹۲۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۷۲۵۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677666
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رفیع عمران راه در تاریخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۴۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۳۵۷۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک ساختمان صدف واحد ۶ کدپستی ۱۴۶۹۶۱۵۴۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۴۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۶۸/۹۳,۳۲۳ مورخ ۱۹/۷/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه بلوار امام حسن کد ۳۲۳ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد جراح زاده به کدملی۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره،خانم فرخنده معمار به کدملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شمس زهرائی به کدملی ۰۰۷۹۱۸۵۸۷۸بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادهاو عقود اسلامی به امضای آقای محمد جراح زاده بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای محمد جراح زاده بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ امین ایرانیان به شماره ملی ۰۰۶۸۵۶۱۷۲۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ هما حقیقی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۴۰۳۶۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۸۰۴۵۵۲۶۹۲۱۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767267
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سریر کومه درتاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۲۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۰۳۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اشرفی اصفهانی بعد از پونک جنب بانک سامان پلاک ۱۹ طبقه دوم واحد ۵ کدپستی ۱۴۶۹۹۱۵۴۹۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۲ / ۹۳ ص /۳۲۳ مورخ ۲۰/۹/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه بلوار امام حسن پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مریم توکلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۳۹۷۸۷۵۱۷۶۳ و سمیه غلامی کرزانی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ و میثم غلامی به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره به ش م ۳۹۷۹۶۳۳۴۰۳ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای خانم سمیه غلامی کرزانی به تنهائی و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء خانم سمیه غلامی کرزانی به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس اصلی. خانم فرخنده معمار به شماره ملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۳۱۰۱۶۳۴۸۱۵۶۶۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10346377
آگهی تغییرات شرکت پرمون آئین با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۸۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن صالحی به شماره ملی۰۷۹۱۰۸۵۳۲۵ و آقای علی اتحادی به شماره ملی۰۰۷۶۵۰۰۱۱۱ و آقای سید مهدی محمودی فرد به شماره ملی۴۲۵۱۰۶۰۱۰۵. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن صالحی به شماره ملی۰۷۹۱۰۸۵۳۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اتحادی به شماره ملی۰۰۷۶۵۰۰۱۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی محمودی فرد به شماره ملی۴۲۵۱۰۶۰۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی محمودی فرد به شماره ملی۴۲۵۱۰۶۰۱۰۵ به سمت مدیرعامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان دوم شهران طبقه فوقانی بانک تات واحد۵ کدپستی۱۴۷۸۶۵۳۷۶۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ خانم فرخنده معمار به شماره ملی۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۸/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663526
آگهی تغییرات شرکت فاطر صنعت پایدار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۲۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم فراهانی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ خانم فرخنده معمار به شماره ملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10681998
آگهی تغییرات شرکت پرمون پاریز با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۵۷۸۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای آقای کیوان نعمتی رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ خانم فرخنده معمار به شماره ملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10998037
آگهی تاسیس شرکت ودود آمور با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ تحت شماره۴۲۱۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۹۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژههای مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌های ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونلها، راه‌های زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و تجهیزات خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جلفا خیابان فاخته پ ۱۹ ط ۱ شمالی ـ کدپستی ۱۵۴۱۷۳۴۱۷۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12787689
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازه سترگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۹۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جراح زاده ک م ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و خانم فرخنده معمارک م ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از ۱۶۰۱۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: - آقای حسن توکلی ک م ۳۹۷۹۶۲۹۳۳۳دارای ۴۷۵۰۰۰۰۰۰ریال - خانم سودابه اکرمی سرمد ک م ۳۸۷۱۳۱۶۷۱۷دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال - امیر توکلی ک م ۳۸۶۰۷۲۰۴۰۶دارای ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ریال پ۹۵۰۲۲۰۸۶۶۶۵۵۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539184
آگهی تغییرات شرکت سترگ سازه پیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۴۸۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۷۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمیه غلامی کرزانی به کدملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید آقای حسن توکلی به کدملی۳۹۷۹۶۲۹۳۳۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید خانم سودابه اکرمی سرمد به کدملی ۳۸۷۱۳۱۶۷۱۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید خانم فرخنده معمار به کدملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از ۵۰۲۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه: ۱ محمد هادی فرزانه خو به کدملی ۰۰۷۸۶۵۹۵۵۸ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال ۲ پریسا عزیزی به کدملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۵۰۹۷۰۶۳۰۷۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970485
آگهی تغییرات شرکت آریا کومه افروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۶۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رئیسی شماره ملی ۰۰۶۳۰۵۱۵۵۹ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهیار حمیدی سوها شماره ملی ۰۰۸۲۳۶۴۶۹۹ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران یافت آباد شرقی (بازار مبل) بزرگراه ایت اله سعیدی خیابان استاد مشفق کاشانی (آزادی) پلاک۱۴ طبقه همکف کدپستی ۱۳۶۱۷۴۴۷۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ماده ۱۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: دارندگان مجاز حق امضاء: دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها و غیره را مجمع عمومی عادی و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا هیئت مدیره تعیین میکند. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل گردید: آقای محمد جراح زاده ک. م ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم فرخنده معمار ک. م ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمدرضا امینی قاضی جهانی ک. م ۱۶۹۸۸۹۴۴۷۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای احسان جهانیان ک. م ۳۲۵۵۸۷۴۹۳۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای مهدی رئیسی شماره ملی ۰۰۶۳۰۵۱۵۵۹ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای مهیار حمیدی سوها شماره ملی ۰۰۸۲۳۶۴۶۹۹ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۷۰۱۱۹۶۲۴۱۴۴۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک