سید رضا فاضلی

سید رضا فاضلی

کد ملی 1750915294
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1424566
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود توکل فرد به کد ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی با کد ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۱۳۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735813
آگهی تغییرات شرکت جهان یاد جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال منتهی به ۱۳۹۲ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به سمت بازرس اصلی، سیدرضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ش۹۳۰۹۲۵۷۷۶۱۲۵۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984076
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور صدر آب پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۴۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۳ به تصویب رسید. آقای سیدمحمود آل طیب با کدملی ۴۷۲۳۶۶۶۹۸۲ بعنوان بازرس اصلی سال ۱۳۹۴ و آقای سیدرضا فاضلی با کدملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۰۳۱۰۱۹۲۶۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001578
آگهی تغییرات شرکت کان کریت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۴ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی، سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۶۱۳۷۶۴۱۸۷۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038465
آگهی تغییرات شرکت خدماتی دقیق دز آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس اصلی، سید محمود آل طیب به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۶۹۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۷۰۵۹۰۹۴۵۶۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055045
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمود آل طیب به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۶۹۸۲ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۷۱۳۹۲۲۴۰۷۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101765
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پی سامان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳به عنوان بازرس اصلی سید رضا فاضلی به کدملی۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ تصویب شد. روزنامه کارون جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۰۹۶۸۴۸۴۱۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110002
آگهی تغییرات شرکت شریف صدر اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۶۵۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی، سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۸۱۵۳۶۹۶۲۹۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118654
آگهی تغییرات شرکت سینا تیس پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۹۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای مجید دریس به شماره ملی ۱۸۱۵۷۸۸۴۸۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲ به نمایندگی آقای محمد سعدی به شماره ملی ۱۹۷۱۶۵۹۲۸۲ شرکت مهندسی مشاور دز آب با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۳۷۲۲۸ به نمایندگی آقای محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ شرکت راه طلائی تجارت پویا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۰۳۱۰ به نمایندگی آقای مرتضی لیاقت جو به شماره ملی ۱۷۵۵۹۹۲۵۸۰ پ۹۵۰۸۱۸۳۴۲۸۴۷۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132600
آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۸۲۶۴۹۹۱۹۳۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148782
آگهی تغییرات شرکت ماوی گشت پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز ۹۳۱۰ , ۱۲۶ , ۹۵۱ مورخ ۱۳/۷/۹۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود آل طیب به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۶۹۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی انتخاب شدند. اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال تعیین شدند: آقایان: مهران پاکدل ک. م ۱۹۷۱۸۴۶۴۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲، خانم نادره حبشی رضاییه ۲۷۵۴۲۰۵۲۲۵وآقای محسن هدایتی ک. م ۰۰۴۶۹۸۷۲۷۴ پ۹۵۰۹۰۳۹۴۲۴۶۲۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170768
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور اروند پیمایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳به عنوان بازرس اصلی سیدرضا فاضلی به کدملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال۱۳۹۴تصویب شد. روزنامه کارون جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۱۶۵۰۸۷۸۴۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398571
آگهی تغییرات شرکت نگار نشان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۱۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمود آل طیب به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۶۹۸۲ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۶۰۲۰۳۲۵۶۳۸۰۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470316
آگهی تغییرات شرکت پایا مان تیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۲۳۸۳۲۱۳۷۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486525
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسان گشت ارس پویا درتاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۳۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۳۲۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا ومرسولات و پیک موتوری به صورت آنلاین و اینترنتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ سازمان آب ـ بزرگراه شهید باکری ـ خیابان شربیانی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۱۴۸۷۸۸۳۹۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی بانک صادرات ایران شعبه کوی کیهان پرداخت گردیده و الباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: شرکت مهندسی مشاور خاک آزما ش م ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰ به نمایندگی آقای علی شجاعی به شماره ملی ۰۳۲۳۸۴۹۶۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت راه طلایی تجارت پویا ش م ۱۰۸۶۱۲۰۰۳۱۰به نمایندگی آقای محسن لیاقت جو به شماره ملی ۱۷۵۴۷۸۴۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری دز آب پویا ش م۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲ به نمایندگی آقای محسن کرم زاده به شماره ملی ۱۹۱۱۷۳۱۵۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد قراردادی و تعهدآور و مکاتبات اداری با امضاء مفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، برات و امثال آنها با امضاء رئیس هیئت مدیره و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به سمت بازرس علی البدل وآقای سید محمود آل طیب به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۶۹۸۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۰۴۵۳۱۹۸۵۶۰۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602316
آگهی تغییرات شرکت هادی انرژی برتر خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۸۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. شرکت شریف صدر اکسین به شماره ثبت ۲۸۸۶۰ و نمایندگی سروش قمشی باکد ملی ۰۰۵۸۱۶۸۳۰۳، شرکت راه طلایی تجارت پویا به شماره ثبت ۳۴۷۰۶ و به نمایندگی سعید نیلساز با کدملی ۱۷۵۰۸۹۸۸۸۸، شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شماره ثبت ۲۷۵۶۷ به نمایندگی غلامرضا بال افکن با کدملی ۱۹۷۲۱۳۳۶۳۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۶۲۰۶۸۵۵۶۱۲۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662697
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت نوین اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۹۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل و محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۷۲۵۴۰۰۵۱۳۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678783
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاوررساب کاروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای محسن لیاقت جو ش م ۱۷۵۴۷۸۴۲۱۶به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا ش م۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲ آقای بهروز افشاری به شماره ملی ۰۰۳۵۴۷۱۱۵۸ و آقای لطف اله ملک زاده به شماره ملی ۶۶۱۹۷۸۷۱۵۰ و آقای محمد علی نصیری به شماره ملی ۲۰۰۲۰۶۲۲۳۴ خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب وانتخاب گردیدند. آقای سید محمود آل طیب به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۶۹۸۲ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه سود زیان و صورتهای مالی سال منتهی به سال۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۸۰۳۵۳۰۲۸۰۲۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703795
آگهی تغییرات شرکت قطر آب سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به سال ۹۵ تصویب شد. افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند: آقای کورش خادمی مال امیری به شماره ملی ۱۷۵۵۶۸۶۵۰۱ آقای علیرضا خیاط زاده به شماره ملی ۰۰۵۶۵۸۰۷۶۲ شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۵۶۷ با نمایندگی آقای فرزاد کاظمی به شماره ملی ۱۷۵۵۳۷۸۷۵۰. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج اگهی انتخاب شدند. ش۹۶۰۸۲۰۶۷۲۴۹۷۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715869
آگهی تغییرات شرکت پارس گیل اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۷۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ تصویب گرید. سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل و سید محمود آل طیب به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۶۹۸۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۲۴۶۵۵۳۹۳۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836720
آگهی تغییرات خیریه طلوع همدلی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۸۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید رضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل و مجید دریس به شماره ملی ۱۸۱۵۷۸۸۴۸۸ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۱۱۰۴۵۱۹۸۷۶۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211948
آگهی تغییرات شرکت آمایش پهنه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۵۸۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۲۳۵۹۲ به نمایندگی آقای سیدمحمود آل طیب به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۶۹۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید نیل ساز به شماره ملی ۱۷۵۰۸۹۸۸۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای نادر دانیاری به شماره ملی ۱۷۵۵۴۴۴۴۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد سعدی به شماره ملی ۱۹۷۱۶۵۹۲۸۲ به عنوان مدیرعامل (خارج ازهیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردید. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثال آن با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی ۱۷۵۵۱۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۱۵۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۲۰۳۹۷۶۳۹۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک