علی تیموری شندی

آقای علی تیموری شندی

کد ملی 1728157943
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1059154
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۳۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ به نمایندگی کسری عاروان به کد ملی ۰۰۵۶۹۱۱۳۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل علی تیموری شندی به کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹ به نمایندگی علیرضا ذوالقدر به کد ملی ۰۰۴۱۶۶۶۵۹۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. حق امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک‌ها و سفته‌ها و بروات و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۴۸۳۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067080
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ واصل گردید: محمدرضا رنجبرفلاح به ک م ۳۰۵۰۵۸۹۲۴۸ به نمایندگی بانک تجارت به ش م ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و نصراله جهانگرد به ک م ۰۰۴۶۲۹۳۱۳۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی رستمی به ک م ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی کارگزاری بانک تجارت به ش م ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و رحیم اسماعیلی دانا به ک م ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به نمایندگی سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به ش م ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ به نمایندگی سرمایه گذاری سامان ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علی تیموری شندی به ک م ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق یکی از اعضا هیئت مدیره و معتبر و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره طبق مفاد صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۶۵۱۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389822
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دانش بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان شماره ثبت ۳۸۴۸۳۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۲۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۲ و تاییدیه شماره ۱۹۰۶۶۸/۱۵/۹۲۲ مورخ ۱۷/۹/۹۲ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون کار رفاه و تامین اجتماعی) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. خانم شیرین سوری بشماره ملی ۰۳۸۴۸۷۸۹۴۶ و خانم سیده الهام ابراهیمیان بشماره ملی ۰۳۷۰۹۹۴۵۲۳ بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۳ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی تیموری شندی بشماره ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳، سید علی ابراهیمیان شیاده بشماره ملی ۰۳۸۱۸۳۶۵۶۸ و جواد تیموری شندی بشماره ملی ۱۷۲۹۸۴۰۹۷۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم سیده عارفه ابراهیمیان شیاده بشماره ملی ۰۳۸۶۱۳۲۶۲۳ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. سرمایه شرکت از سیصد میلیون ریال به نهصد میلیون ریال افزایش یافت. پ۱۸۰۱۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518736
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیر گران فردا شماره ثبت ۲۶۵۶۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۷۰۸۶۱/۱۲۱ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز به شرح زیر انتخاب گردیدند: محسن رحمتی ک. م ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ علی تیمور ی شند ی ک. م ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ سید امیر حسن اسلامی ک. م ۰۰۶۲۳۰۴۴۹۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محسن رحمتی و مهر صندوق معتبر است. پ۱۸۴۷۲۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548460
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران به شماره ثبت ۳۲۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۲۶۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ و نامه شماره ۲۷۵۰۰۸ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران را به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای محسن رحمتی داود ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ آقای علی تیموری شندی زلفعلی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ آقای سیدامیرحسن اسلامی سیداحمد ۰۰۶۲۳۰۴۴۹۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محسن رحمتی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۳۰۵۱۱۱۷۴۸۷۲۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721577
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۹۱۴۰۸ , ۱۲۱ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:. شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ و آقای علی تیموری شندی به کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ پ۹۳۰۹۱۵۹۸۸۵۳۶۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9402474
آگهی تغییرات شرکت سبد گردان کاریزما سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۹۴۳۱۳/۱۲۱ مورخ ۱۸/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی تیموری شندی ک م ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فریدون زارعی ک م۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا سیری ک م ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عابد ک م ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین صفری ک م ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۱۱۰۴۲۵۰۲۸۵۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704252
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری ایتام برکت صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۵۸۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۷۷۸ , ۱۲۲ مورخه ۴/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از شش نفر ذیل به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محسن رحمتی و مهر صندوق معتبر است. محسن رحمتی به شماره ملی ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ - علی تیموری شندی به شماره ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ - سیدامیرحسن اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۰۴۴۹۶ - محمدجوادشریف زاده به شماره ملی ۲۵۲۹۶۹۸۳۳۳ - علی موسوی به شماره ملی ۰۰۵۵۳۴۲۰۲۷ - مهدی جمعلی نتاج آهنگر به شماره ملی ۵۶۸۹۹۳۴۸۱۱ پ۹۴۱۲۱۹۷۳۲۵۱۲۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831017
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ و بموجب مجوز شماره ۶۳۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل تعیین گردیدند. عباس خسروانی با کدملی ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ به نمایندگی از بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. کمال بیگدلی به کدملی ۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مسعود غلام زاده لداری به کدملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره. امیر بهداد سلامی با کدملی ۰۰۵۳۵۲۱۴۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. علی تیموری شندی با کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۳۱۲۲۲۶۷۴۸۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970507
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۷۲۷ , ۱۲۲ مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت موسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان به مدت سه سال (تا تاریخ ۴/۳/۹۸) تمدید گردید. مدیرصندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰به نمایندگی علی تیموری شندی کدم۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به نمایندگی فریده شیرازی کدم ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی مجتبی الهامی کدم ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ ضامن نقدشوندگی: تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰به نمایندگی علی تیموری شندی کدم ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ مدیر ثبت: بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به نمایندگی کوروش پرویزیان کدم ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ پ۹۵۰۵۲۶۵۱۰۱۰۲۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218675
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۴۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۱۴۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: صندوق جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری دراوراق مالکیت اشخاص حقوقیِ با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه سلامت و داروبه منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یاد شده می باشد. صندوق مانده وجوه خود را می تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۷ سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک ۹۹ کدپستی ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸ سرمایه صندوق: مبلغ سرمایه صندوق ۵۰۰ میلیارد ریال و منقسم به ۵۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق و اعضای هیئت مدیره صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ به نمایندگی آقای علی تیموری شندی به کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار شماره ثبت: ۱۳۸۹۸ شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۰۷۹۹۹ به نمایندگی رضا یعقوبی به کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به سمت متولی حسابرسی هشیار بهمند شماره ثبت ۱۹۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به نمایندگی آقای حمید یزدان پرستی به کدملی ۱۷۲۸۱۰۳۹۲۴به سمت حسابرس برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از شش نفر فوق که یکی از آنها از میان آقایان امیربهداد سلامی، مسعود غلام زاده لداری و علی تیموری شندی الزامی است، به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حسن کاظم زاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. باستناد مجوز به شماره ۱۵۰۹۷,۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۱۰۰۶۹۷۴۷۹۳۳۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276584
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ وتاییدیه شماره ۱۵۵۵۹/۱۲۲مورخ ۳۰/۰۹/۹۵اداره امور کارگزاران سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی سدیدی کد ملی ۰۳۲۱۶۲۲۰۱۴ به نمایندگی از طرف موسسه رفاه و تامین آتیه امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۲۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جواد شریف زاده کد ملی ۲۵۲۹۶۹۸۳۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت مدبر کشت توس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن رحمتی کد ملی ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی تیموری شندی کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و آقای علی مهدوی پارسا کد ملی ۰۹۱۹۹۶۱۲۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ش۹۵۱۱۰۶۵۱۹۶۲۲۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312829
آگهی تغییرات شرکت امین تدبیرگران فردا صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۳۹۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۲۹۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۳۴۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از شش نفر (محسن رحمتی۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ - علی تیموری شندی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ - سید مهدی سدیدی۰۳۲۱۶۲۲۰۱۴ - محمدجوادشریف زاده۲۵۲۹۶۹۸۳۳۳ - علی مهدوی پارسا ۰۹۱۹۹۶۱۲۰۷ - مهدی جمعلی نتاج آهنگر ۵۶۸۹۹۳۴۸۱۱) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء محسن رحمتی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۱۱۲۸۹۴۴۳۶۶۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477660
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۹۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان شهید بهشتی ـ بعد از خیابان قائم مقام ـ ـ پلاک ۲۸۳ ـ ساختمان نگین آزادی ـ طبقه چهارم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد اسامی و میزان سرمایه موسسین صندوق: شرکت سبد گردان کاریزما به ش ث ۴۰۱۱۳۶ ش م ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی محمد حسن آهو باکدملی ۰۴۸۰۱۲۸۰۱۴ دارای ۹۸۵۰۰۰ واحد فریدون زارعی با کدملی ۰۰۶۹۷۷۳۷۱ دارای ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام آقای علیرضا سیری با کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ دارای ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام آقای محمد مهدی ناسوتی فرد با کدملی ۲۲۹۸۷۰۰۲۵۸۴ دارای ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ارکان صندوق به شرح ذیل میباشند: مدیر صندوق: شرکت سبدگردان کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی فریدون زارعی با کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱بعنوان مدیر صندوق بازارگردان: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰بانمایندگی علی تیموری شندی با کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳به عنوان بازار گردان متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی علی رحمانی با کدملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بعنوان متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰با نمایندگی علی امانی با کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷به عنوان حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات و... با امضا دو نفر از سه نفر آقایان فریدون زارعی با کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ و محمد مهدی ناسوتی فرد با کدملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ و محمد عابد با کدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. این آگهی به استناد مجوز شماره ۲۱۸۰۱,۱۲۲ مورخ ۲۱/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است پ۹۶۰۳۲۹۷۶۳۴۵۹۵۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869226
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۴۴۹ , ۱۲۲ مورخ ۳/۱۰/۹۶ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: بانک پارسیان به ش. م ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ بسمت ضامن نقد شوندگی بنمایندگی کورش پرویزیان به ک. م ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به ش. م ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ بسمت مدیر صندوق و مدیر ثبت بنمایندگی علی تیموری شندی به ک. م ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش. م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت متولی بنمایندگی فریده شیرازی به ک. م ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به ش. م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت حسابرس بنمایندگی مجتبی الهامی به ک. م ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ پ۹۶۱۱۲۳۶۵۳۶۰۰۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261098
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رتبه بندی اعتباری پایا درتاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۲۶۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۲۲۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: اختصاص و ارایه رتبه اعتباری به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی(اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور در قالب گزارش رتبه بندی اعتباری به هر طریق از جمله به صورت انتشار به عموم و یا اختصاصی؛ به روزرسانی یا بازنگری رتبه اعتباری تخصیص داده شده به شرح بند ۱ فوق. ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از: اختصاص و ارایه هرگونه رتبه اعم از درجه یا هرگونه طبقه دیگر به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی(اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور، بجز رتبه اعتباری، از جمله رتبه بندی حاکمیت شرکتی، رتبه بندی نوسان پذیری یا ثبات بازده صندوق های سرمایه گذاری، رتبه بندی عملکردی صندوق های سرمایه گذاری(ستاره دار کردن صندوقهای سرمایه گذاری) و درجه بندی پروژه ها؛ اختصاص و ارایه هرگونه امتیازبندی اعتباری (Credit Scoring) در قالب نظام اعتبار سنجی (Credit Bureau System) به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور. و سایر فعالیت های فرعی شامل: ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل: ـ هرگونه خدمات مرتبط با تعیین رتبه اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور؛ ـ آماده سازی اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور به منظور دریافت رتبه اعتباری، درجه و یا هرگونه طبقه بندی دیگر؛ ـ ارتقاء کیفیت رتبه اعتباری دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور؛ ـ شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور؛ ـ طراحی مدل های برآورد انواع ریسک های مالی و غیرمالی؛ طبقه بندی و فروش اطلاعات مجاز و یا هرگونه گزارش های تحلیلی مرتبط با رتبه های اعتباری اعلامی شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور از جمله گزارش های مربوط به پیش بینی بازار، پیش بینی روندهای صنعت، پیش بینی روندهای اقتصادی و تجزیه و تحلیل قیمت اوراق بهادار؛ ارایه خدمات آموزشی و برگزاری هرگونه سمینار و کارگاه آموزشی و شرکت در کنفرانس های مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی در داخل و یا خارج از کشور؛ مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور جهت انجام فعالیت های تعیین رتبه اعتباری و یا فعالیت های مرتبط با آن؛ عضویت در انجمن ها و کانون های حرفه ای مرتبط در سطوح ملی، منطقه ای و یا بین المللی؛ ایجاد و تأسیس هر نوع دفتر، نمایندگی، شعبه و یا بخش با هر عنوان در داخل و یا خارج از کشور؛ طراحی، راه اندازی و انتشار هرگونه تارنمای خبری و یا جراید ارتباط جمعی از جمله؛ روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، سالنامه و یا خبرنامه بصورت کاغذی و یا الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی صحیح، سریع و دقیق خدمات مرتبط با موضوع فعالیت مندرج در این اساسنامه؛ سایر فعالیت های مجاز مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی. تبصره: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه به انجام کلیه فعالیت های تجاری و اقدامات حقوقی از جمله قراردادها، عقود لازم و ایقاعات مانند؛ اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی، سرمایه گذاری یا تأسیس شخصیت حقوقی مستقل و یا مشارکت در تأسیس شخصیت های حقوقی دیگر، افتتاح اسناد اعتباری بانکی، واردات یا صادرات کالا و انجام امور گمرکی مربوطه مبادرت نماید. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای موضوع فعالیت اصلی و فرعی شرکت ضرورت داشته و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ونک ـ خیابان امداد شرقی ـ خیابان شیخ بهائی شمالی ـ پلاک ـ ۹۹ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال غیرنقدی منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۶/۱۰۹۷ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی با کد ۱۰۹۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی روحی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۰۴۲۳۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ و به نمایندگی مجتبی تقی پور به شماره ملی ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مخابرات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ و به نمایندگی حمید پاداش زیوه به شماره ملی ۵۰۴۸۸۸۳۱۹۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری آتیه پار سیس پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۰۷۰۵ و به نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا عیوض لو به شماره ملی ۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور در شرکت اعم از چکها، بروات، سفته ها و قرارداد ها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۳۹۰۳۲,۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید. پ۹۷۰۷۲۳۶۳۲۴۳۲۱۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321288
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۰۰۳ , ۱۲۲ مورخه ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا کدملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی تیموری شندی کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدابراهیم عنایت کدملی ۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای احمد پویان فر کدملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ به نمایندگی از شرکت مرکز مالی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد جواد سلیمی کدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از گروه مالی ملت (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی صحرائی کدملی ۶۲۲۹۷۶۸۸۷۹ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی نقوی کدملی ۲۹۹۲۶۵۰۰۴۸ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای امیر هامونی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۲۸۴۸۶۲۵۷۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328641
آگهی تغییرات شرکت مشترک گنجینه الماس پایدار صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۵۰۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون پرداز ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد: مدیرصندوق: شرکت سبدگردان الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ متولی صندوق: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ ضامن نقدشوندگی صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص‎اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ نمایندگان ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد: مدیرصندوق: شرکت سبدگردان الماس با مدیریت جواد عبادی به کدملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰ متولی صندوق: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود با مدیریت عباس وفادار به کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با مدیریت علی تیموری شندی به کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص‎اندیشان با مدیریت مجتبی الهامی به کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ پ۹۷۰۹۰۵۱۵۹۶۸۴۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331010
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۴۰۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی امید لوتوس به شرح زیرتعیین گردید: (کمال بیگدلی به شماره ملی:۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵ علی صفرعلی به شماره ملی: ۰۵۳۴۰۳۰۴۳۲ علی تیموری شندی به شماره ملی:۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ علیرضا مافی بالانی به شماره ملی:۰۶۲۰۷۶۸۱۵۰ حسن کاظم زاده به شماره ملی:۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷ مجتبی جهانگیری به شماره ملی: ۰۴۹۲۷۱۶۳۳۱) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از شش نفر فوق که یکی از آنها آقای کمال بیگدلی، آقای علی صفرعلی یا آقای علی تیموری شندی خواهد بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مجتبی جهانگیری و مهر صندوق معتبر است. پ۹۷۰۹۰۶۷۷۲۳۳۱۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14340324
آگهی تغییرات شرکت ثروت آفرین پارسیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۴۲۴ , ۱۲۲ مورخه ۲۹/۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از شش نفر ذیل که یکی از آنها آقای کمال بیگدلی، آقای علی صفر علی یا آقای علی تیموری شندی خواهد بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مجتبی جهانگیری ومهر صندوق معتبر است. کمال بیگدلی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵، علی صفر علی به شماره ملی ۰۵۳۴۰۳۰۴۳۲ - علی تیموری شندی به شماره ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ - علیرضا مافی بالانی به شماره ملی ۰۶۲۰۷۶۸۱۵۰ - حسن کاظم زاده به شماره ملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷ - مجتبی جهانگیری به شماره ملی ۰۴۹۲۷۱۶۳۳۱ پ۹۷۰۹۱۲۹۹۵۶۶۷۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367434
آگهی تغییرات شرکت پشتوانه طلای لوتوس صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۲۵۱۵
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس به شماره ثبت ۴۱۶۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۲۵۱۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ و ۴۰۴۲۰/۱۲۲ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از شش نفر کمال بیگدلی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵، علی صفر علی به شماره ملی ۰۵۳۴۰۳۰۴۳۲ - علی تیموری شندی به شماره ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ علیرضا مافی بالانی به شماره ملی ۰۶۲۰۷۶۸۱۵۰ حسن کاظم زاده به شماره ملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷ مجتبی جهانگیری به شماره ملی ۰۴۹۲۷۱۶۳۳۱که یکی از آنها آقای کمال بیگدلی، آقای علی صفر علی یا آقای علی تیموری شندی خواهد بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مجتبی جهانگیری ومهر صندوق معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367443
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری لوتوس رویان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۰۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۶۵۲۵
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به شماره ثبت ۴۰۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۶۵۲۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۴۲۵/۱۲۲مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از شش نفر (کمال بیگدلی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵ و علی صفر علی به شماره ملی ۰۵۳۴۰۳۰۴۳۲ و علی تیموری شندی به شماره ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳و علیرضا مافی بالانی به شماره ملی ۰۶۲۰۷۶۸۱۵۰ و حسن کاظم زاده به شماره ملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷و مجتبی جهانگیری به شماره ملی ۰۴۹۲۷۱۶۳۳۱) که یکی از آنها آقای کمال بیگدلی، آقای علی صفر علی یا آقای علی تیموری شندی خواهد بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مجتبی جهانگیری ومهر صندوق معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376243
آگهی تغییرات شرکت زرین پارسیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۴۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۸۲۵۸
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان به شماره ثبت ۳۴۴۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۸۲۵۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز سازمان بورس بشماره ۴۰۴۲۸/۱۲۲ مورخ ۲۹/۷/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از شش نفر کمال بیگدلی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵، علی صفر علی به شماره ملی ۰۵۳۴۰۳۰۴۳۲ - علی تیموری شندی به شماره ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ - علیرضا مافی بالانی به شماره ملی ۰۶۲۰۷۶۸۱۵۰ - حسن کاظم زاده به شماره ملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷ - مجتبی جهانگیری به شماره ملی ۰۴۹۲۷۱۶۳۳۱ - که یکی از آنها آقای کمال بیگدلی، آقای علی صفر علی یا آقای علی تیموری شندی خواهد بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مجتبی جهانگیری ومهر صندوق معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381202
آگهی تغییرات شرکت اعتماد آفرین پارسیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۶۲۰۲
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان به شماره ثبت ۳۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۶۲۰۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۴۳۵/۱۲۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از شش نفر آقایان کمال بیگدلی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵، علی صفر علی به شماره ملی ۰۵۳۴۰۳۰۴۳۲، علی تیموری شندی به شماره ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳، علیرضا مافی بالانی به شماره ملی ۰۶۲۰۷۶۸۱۵۰، حسن کاظم زاده به شماره ملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷، مجتبی جهانگیری به شماره ملی ۰۴۹۲۷۱۶۳۳۱، که یکی از آنها آقای کمال بیگدلی، آقای علی صفر علی یا آقای علی تیموری شندی خواهد بود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مجتبی جهانگیری ومهر صندوق معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403234
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری دانشگاه الزهرا س صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۳۶۵۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان و نمایندگان جدید صندوق پس از تغییر برای امور محوله به شرح ذیل است: مدیر صندوق و مدیر ثبت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰بنمایندگی آقای علی تیموری شندی به کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ مدیر اجرا: دانشگاه الزهرا (س) بنمایندگی خانم مهناز ملانظری به کدملی ۰۰۴۲۸۶۱۷۹۹ متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بنمایندگی خانم فریده شیرزادی به کدملی۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ حسابرس: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹بنمایندگی ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ پ۹۷۱۰۱۰۶۶۵۷۷۰۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک