سیدناصر جبرائیلی

آقای سیدناصر جبرائیلی

کد ملی 1672638070
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 741891
آگهی تغییرات شرکت قانون مداران یکتا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۱۶۱۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۰۶۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای میرکریماله جبرائیلی به شماره ملی ۱۶۷۱۰۷۰۴۲۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۴۹ ریال به صندوق شرکت، سهمالشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال افزایش داد. آقای سید ناصر جبرائیلی به شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۹۴۹ ریال به صندوق شرکت، سهمالشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ آزادی روبروی وزارت کار ک آشیان پ ۴ کدپستی ۱۳۴۵۶۹۷۵۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۶۳۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044669
آگهی تغییرات شرکت اتصال سازان فردوس با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۹۸۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای باقر شریفی سمنانی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۱۷۷۰ و آقای کیوان تحویلدار به شماره ملی ۰۰۴۰۸۵۰۷۳۰ و خانم زهرا سعادت آرا به شماره ملی ۱۲۸۹۵۲۴۲۸۹ و آقای سیدناصر جبرائیلی به شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ ۳ آقای فرشید انصاری به شماره ملی ۲۳۹۱۸۸۷۹۱۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم آناهیتا انصاری به شماره ملی ۲۳۹۱۹۴۱۱۱۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۱۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۱۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۰۸۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420718
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص آرامان سازه آساره
در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۳۰۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۵۹۸۴ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها و عملیات آسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار جناح ابتدای بلوار گلاب پ ۷۴ واحد ۵ کدپستی ۱۴۵۱۹۶۴۳۳۹ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۷/۹۳ مورخ ۱۷/۱/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: ـ المیرا ریاضت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش ـ م ۰۰۱۳۲۴۰۶۱۷ فاطمه حکیم به سمت عضو هیئت مدیره ـ و مدیرعامل به ش ـ م ۰۰۵۷۱۵۳۸۲ الهه ریاضت به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش ـ م ۰۰۷۸۵۹۳۲۰۴ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و سایر نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: ـ آقای سید ناصر جبرائیلی به شماره ملی۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای نعمت اله ابراهیمی به شماره ملی۴۱۳۲۵۴۱۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. پ۱۸۱۰۷۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548857
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن ماژین در تاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۲۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۲۶۶۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی،آزادراه ها، بزرگ راه ها وعملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی،ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری وغیره تاسیسات وتجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب وفاضلاب،کشاورزی، فضای سبز،معماری و مرمت آثار باستانی،اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط،اجرای پروژه های صنعت و معدن،زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان دماوند نبش بلوارشاهد ـ بالاتر از سه راه تهرانپارس ـ نبش بلوارپروین پ ۱۲ واحد ۳ کدپستی ۱۶۵۴۸۱۴۶۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۳۴۷۹۲ مورخ ۲۵/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ بهنام میرزائی به کد ملی ۰۰۶۱۰۱۶۲۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ سید ناصر جبرائیلی به کد ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ صادق رجبی به کد ملی ۰۶۰۳۱۹۲۰۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی واوراق عادی و اداری با امضای سید ناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ فاطمه الیچه باف مقدم به شماره ملی ۰۰۱۱۳۰۳۸۹۱ به عنوان بازرس اصلی. ـ میلاد شقاقی نژاد به شماره ملی ۴۳۹۱۸۱۱۶۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۵۱۱۳۶۷۷۱۸۴۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563916
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص جهان پوشش مشاهیر در تاریخ ۹/۴/۹۳ شماره ثبت ۴۵۶۵۵۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۰۲۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها و عملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، اجری تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، برق، نیرو، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرری، خیابان بسیج، خیابان شهید شعبان اختری، پ ۶۶ کدپستی ۱۸۴۵۶۱۷۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳۰۳۷۰۵۰ مورخ ۲۷/۳/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ فرامرز پور عطا به سمت مدیرعامل ۲ـ الهه ریاضت به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ـ المیرا ریاضت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه حکیم به شماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به عنوان بازرس اصلی. سید ناصر جبرائیلی به شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۵۸۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591802
آگهی تغییرات شرکت سلوک دژ اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۴۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.۲ اقای رضا صادقی به شماره ملی ۱۳۸۰۴۵۱۷۶۰و آقای عارف سکاکی به شماره ملی ۲۹۷۰۹۴۵۲۷۴و اقای سید ناصر جبرائیلی به شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای ابوالفضل صادقی به شماره ملی ۰۵۳۳۲۷۷۵۸۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه خیری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال ۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۶۰۵۹۷۶۹۴۴۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597327
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چاوش سازه سپنتا در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۵۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۴۳۶۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگ راهها وعملیات آسفالتیِ، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف، آب بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری اعم از جوبی، بتونی آجری وغیره...تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه ی خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوچه ۷ غربی پلاک ۲۸ کدپستی ۱۶۸۹۸۶۵۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره فاقد شماره مورخ ۱۴/۲/۹۲ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. سیدناصر جبرائیلی شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. رضا صدیقیان شماره ملی ۰۰۷۳۸۷۶۳۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل ـ المیرا ریاضت شماره ملی ۰۰۱۳۲۴۰۶۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا, منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا, رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ فاطمه حکیم به شماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به عنوان بازرس اصلی. میثم کریمان به شماره ملی ۰۰۷۵۵۵۳۴۰۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۶۰۹۳۴۸۷۹۸۱۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597332
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیتی ساز زیما در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۴۳۹۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگ راهها وعملیات آسفالتیِ، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف، آب بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری اعم از جوبی، بتونی آجری و غیره... تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه ی خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری م نماز خ امام حسین کوچه شهیدبهشتی پ۱۷ کدپستی ۱۸۴۷۶۴۳۶۲۰ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره فاقد شماره مورخ ۱۳/۲/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. سیدناصر جبرائیلی شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰به سمت رئیس هیئت مدیره. الهه ریاضت شماره ملی ۰۰۷۸۵۹۳۲۰۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ . میثم کریمان شماره ملی ۰۰۷۵۵۵۳۴۰۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا, منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا, رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه حکیم به شماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به عنوان بازرس اصلی. رامین ایران گرد به شماره ملی ۰۰۶۲۵۷۴۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۹۵۲۸۷۴۷۵۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627532
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن سازه روماک در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۸۰۵۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها وعملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی،ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، آجری وغیره تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن،زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بزرگراه رسالت شرق ـ چهارراه دردشت ـ خیابان دردشت پ ۴۱۲ طبقه سوم کدپستی ۱۶۵۱۶۱۳۱۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۵,۵۳۵ مورخ ۱۱/۶/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد ۵۳۵ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیدناصر جبرائیلی به کدملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی شقاقی نژاد به کدملی ۴۳۹۱۳۸۳۲۱۷بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شاهین اعتباری به کدملی ۰۰۷۸۱۳۴۴۱۲بسمت مدیرعامل و آقای شاهین اعتباری به کدملی ۰۰۷۸۱۳۴۴۱۲ و آقای سید ناصر جبرائیلی به کدملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰و آقای مهدی شقاقی نژاد به کدملی ۴۳۹۱۳۸۳۲۱۷بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای سید ناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سید ناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ زهره رضائی دستجردی به شماره ملی ۳۰۹۰۶۳۰۷۳۷ به عنوان بازرس اصلی. ـ فاطمه الیچه باف مقدم به شماره ملی ۰۰۱۱۳۰۳۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۳۱۷۶۷۴۴۵۸۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627538
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جهان سازه آروشا در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۸۰۶۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی،آزادراه ها، بزرگ راه ها و عملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی،ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری وغیره تاسیسات وتجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب وفاضلاب،کشاورزی، فضای سبز،معماری و مرمت آثار باستانی،اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن،زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ نارمک ـ خیابان فرجام خیابان شهید حیدرخانی خیابان شهید ملک لو پلاک ۱۸۶ کدپستی ۱۶۸۴۹۳۳۵۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۸۸,۵۳۵ مورخ ۲/۵/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزدادران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید ناصر جبرائیلی به شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین جماعتی به شماره ملی ۰۰۷۳۱۳۱۵۴۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فاطمه الیچه باف مقدم به شماره ملی ۰۰۱۱۳۰۳۸۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سید ناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شاهین اعتباری به شماره ملی ۰۰۷۸۱۳۴۴۱۲ به عنوان بازرس اصلی وخانم سارا صفری دستجردی به شماره ملی ۰۹۲۳۶۰۰۱۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۶۳۱۴۴۶۹۴۹۴۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675445
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بلند پایه آرتنوس در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۸۶۴۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها وعملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری وغیره تاسیسات وتجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب وفاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان نارمک ـ خیابان ۴۶ متری غربی میدان ۸۵ بهار ۴ خیابان شهید زندی پلاک ۱۵ طبقه سوم کد پستی۱۶۴۵۹۷۵۹۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳/۴۸۹۴۰۳/۹۳/۶۰مورخ ۱۵/۷/۹۳نزد بانک رفاه کارگران شعبه ستارخان کد۱۵۱پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. حمیدرضا مجرد کلخوران به شماره ملی ۰۰۶۷۹۷۰۶۵۶به سمت مدیرعامل ۲. فاطمه الیچه باف مقدم به شماره ملی ۰۰۱۱۳۰۳۸۹۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. سید ناصر جبرائیلی به شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ فاطمه کشانی به شماره ملی ۱۲۷۰۰۸۳۹۹۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ لیلا حکیم به شماره ملی ۰۰۶۱۷۶۳۶۰۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار پ۹۳۰۸۰۳۳۵۱۲۴۶۷۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681762
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص بتن سازه آگرين در تاريخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ به شماره ثبت ۴۶۲۶۴۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۰۴۶۹۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسيس شركت سهامي خاص بتن سازه آگرين در تاريخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ به شماره ثبت ۴۶۲۶۴۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۰۴۶۹۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.تاسیس شرکت سهامی خاص بتن سازه آگرین در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۶۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۴۶۹۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگراهها، و عملیات آسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری تجاری مسکونی اعم از چوبی، بتونی، آجری و غیره، تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله،نفت و گاز، برق، نیرو، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس ـ خیابان ۱۴۲ غربی نرسیده به اتوبان باقری پ ۱۸۸ طبقه اول واحد ۲ کدپستی ۱۶۵۱۸۹۷۷۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۷۸۸,۲۵۵ مورخ ۱۲/۶/۹۳ نزد بانک شهر شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سعید تقی زاده ۱۶۵۱۸۹۷۷۷۱ تبه سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و الهه ریاضت شماره ملی ۰۰۷۸۵۹۳۲۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره سید ناصر جبرائیلی شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای الهه ریاضت به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای الهه ریاضت به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فاطمه الیچه باف مقدم به شماره ملی ۰۰۱۱۳۰۳۸۹۱ به عنوان بازرس اصلی. حسن سیف الهی ده میری به شماره ملی ۵۳۵۹۹۴۱۳۴۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۸۰۷۹۱۴۸۸۹۳۱۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681767
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص باتيس بتن هيراد در تاريخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ به شماره ثبت ۴۶۲۶۴۵ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۰۴۷۳۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسيس شركت سهامي خاص باتيس بتن هيراد در تاريخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ به شماره ثبت ۴۶۲۶۴۵ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۰۴۷۳۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.تاسیس شرکت سهامی خاص باتیس بتن هیراد در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۶۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۴۷۳۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگراهها، و عملیات آسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری تجاری مسکونی اعم از چوبی، بتونی، آجری و غیره، تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، برق، نیرو، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان نارمک ۴۶ متری غربی نبش میدان ۸۶ پلاک ۱۴۶ واحد ۳ کدپستی ۱۶۴۵۹۶۶۹۸۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۸/۹۳,۲۱۵ مورخ ۶/۷/۹۳نزد بانک پاسارگاد شعبه کوی نصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید ناصر جبرائیلی به کدملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، پیمان کریم لو به کدملی۰۰۶۴۶۳۱۸۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سجاد مهر علیها به کدملی ۴۳۹۱۵۰۹۶۶۰ بسمت مدیرعامل بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی به امضای سید ناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سید ناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ وحید رحمانی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۷۹۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی. ـ حمید رضا مجرد کلخوران به شماره ملی ۰۰۶۷۹۷۰۶۵۶ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۰۷۳۶۵۳۷۴۵۴۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692208
آگهی تغییرات شرکت کادوس کاران سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۶۸۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: ۱ آقای منصور مرسلی بشماره ملی ۱۴۶۴۸۱۴۷۷۵ و آقای حسین بهرامی مهر بشماره ملی ۰۰۴۳۷۲۵۸۳۱ آقای محمد حسین احمد زاده بشماره ملی ۱۳۷۶۳۲۳۶۵۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌تواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد. ۲ آقای سید ناصر جبرائیلی بشماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ بسمت بازرس اصلی و خانم الهه ریاضت بشماره ملی ۰۰۷۸۵۹۳۲۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۵ آقای منصور مرسلی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد حسین احمد زاده بسمت نایب رئیس و آقای حسین بهرامی مهر بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۶ آدرس شرکت از آستارا به نشانی تهران، بزرگراه صدر، غرب به شرق، ورودی کاوه جنوبی، اول خیابان فتح، بن بست یاس، پلاک ۱، واحد ۱۵، کدپستی ۱۹۳۹۷۵۳۱۳۸ انتقال یافت و آدرس شعب شرکت بدین شرح تعیین گردید. اردبیل، میدان شریعتی، خ هلال احمر، کوچه کرامتی، ساختمان توسعه، پلاک ۷، طبقه سوم، کدپستی ۵۶۱۹۸۵۷۶۸۱، ۲، آستارا، خیابان فرهنگ ۴، روبروی هتل ابوالفضل، پلاک ۳۳۹، کدپستی ۴۳۹۱۹۸۵۳۳۹ ش۱۸۸۷۰۲۴ رئیس ثبت آستارا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310589
آگهی تغییرات شرکت کادوس کاران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۸۹۶۱۶/۲/۸۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۸۲۳۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه ۳/۲/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۲/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ آقای سیدناصر جبرائیلی به کد ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ بسمت بازرس اصلی و خانم الهه ریاضت به کدملی ۰۰۷۸۵۹۳۲۰۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۳ آقایان منصور مرسلی به کدملی ۱۴۶۴۸۱۴۷۷۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین بهرامی مهر به کدملی ۰۰۴۳۷۲۵۸۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدحسین احمدزاده به کدملی ۱۳۷۶۳۲۳۶۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند ۴ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و نیز سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است ۵ آدرس شرکت از مکان قبلی به نشانی تهران میدان فردوسی کوچه امیر سلیمانی پلاک ۵ واحد یک کدپستی ۱۱۴۵۶۷۵۵۱۳ انتقال و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. /ح ۸/۳/۲۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو هیراد رامونا درتاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۷۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۷۲۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها وعملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب وفاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ستارخان ـ خ حبیب الله ک کیهان پ ۱۲ واحد ۴ کدپستی ۱۴۵۵۷۸۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸/۴ مورخ ۲۲/۱/۹۵ نزد بانک ملت شعبه ستارخان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مسعود سلمانی کویخی کدملی ۲۵۹۳۸۹۱۱۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سجاد حق نظر استاد کلایه کدملی ۲۶۹۱۵۸۵۰۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدناصر جبرائیلی کدملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: لیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهیار نظری کیا سرائی به شماره ملی ۲۵۹۴۴۸۸۴۱۰ به عنوان بازرس اصلی. محمد جودکی به شماره ملی ۰۵۳۲۵۷۱۵۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۲۰۶۴۱۳۳۸۳۶۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12787527
آگهی تغییرات شرکت پدید آب ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۳۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای سینا معبودی به شماره ملی ۲۹۰۹۸۹۳۷۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای سیامک حیدری اقدم به شماره ملی ۲۸۹۹۷۴۹۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احد اسمعیل زاده به شماره ملی ۲۹۰۹۰۹۸۴۶۱ و خانم صدیقه محرر به شماره ملی ۲۹۰۰۱۹۳۷۷۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و آقای امین معبودی حسنلوئی ش م ۲۹۰۹۶۷۵۰۰۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای مدت ۲ سال تعیین گردید. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد آقای سیدناصر جبرائیلی به ش م ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ به سمت بازرس اصلی و خانم المیرا ریاضت ش م ۰۰۱۳۲۴۰۶۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۰۲۹۸۸۲۲۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498265
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سایان گستران عمران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۰۵۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۴۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سجاد اسد بیکی به شماره ملی ۰۰۶۹۸۴۵۴۱۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) وآقای ساسان ذباحی به شماره ملی۰۰۱۳۶۵۴۳۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید امید مظلوم حسینی به شماره ملی ۴۵۶۰۰۰۶۰۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و پریسا مراد جعفری به شماره ملی ۰۰۱۵۳۱۱۱۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و الهه ریاضت به شماره ملی ۰۰۷۸۵۹۳۲۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و خانم المیرا ریاضت به شماره ملی ۰۰۱۳۲۴۰۶۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) وسید ناصر جبرائیلی به شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۴۱۴۲۳۶۳۵۳۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640817
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری اهورا یکتا پاسارگاد درتاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۹۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۸۰۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر(درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-دریان نو-کوچه شهید حسن محمدعینی-خیابان شهید دکتر حبیب اله-پلاک ۱۱۴-طبقه پنجم-واحد ۱۰- کدپستی ۱۴۵۵۷۸۵۷۹۰ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم المیرا ریاضت به شماره ملی ۰۰۱۳۲۴۰۶۱۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید ناصر جبرائیلی به شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم المیرا ریاضت به شماره ملی ۰۰۱۳۲۴۰۶۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید ناصر جبرائیلی به شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۲۲۴۰۸۳۵۹۵۵  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک