حسن زیوری

حسن زیوری

کد ملی 1651786518
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 552173
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آذران کوره تبریز سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۱۸۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۰۴۸۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰به این اداره واصل گردیده: آقای محمد حسین پور به کد ملی ۱۳۷۵۶۲۷۴۲۲ و کدپستی ۵۱۵۷۷۴۶۱۶۳ و آقای میر ابوالفضل حسنی به کد ملی ۶۲۳۹۷۹۰۳۷۰ و کدپستی ۵۱۵۷۷۴۸۷۴۳ شرکت فراورده‌های نسوز تبریز بشماره ثبت ۹۶ آذرشهر شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۴۳۰۷۸ و کدپستی ۵۳۷۵۱۸۱۱۱۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی محاسبان توانا بشماره ثبت ۱۴۹۲۱ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ و کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۱۵۶ آقای حسن زیوری به کد ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ و کدپستی ۱۴۵۳۷۹۴۶۳۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای سعید ثابت به کد ملی ۱۳۸۰۸۹۵۷۵۸ و کدپستی ۵۱۵۷۸۳۶۵۶۴ بسمت مدیرعامل غیر سهامداران و خارج از شرکت آقای محمد حسین پور بسمت رئیس هیئت مدیره آقای میر ابوالفضل حسنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین جابری فروغ به کد ملی ۱۳۷۱۰۴۹۱۷۳ و کدپستی ۵۱۸۵۶۶۷۵۱۴ به نمایندگی از طرف شرکت فرآورده‌های نسوز تبریز بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک و تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر (رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۳۷۴۰۵۲۴۸ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677993
آگهی تصمیمات شرکت اترک انرژی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی محاسبان توانا به ک م ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و حسن زیوری به ک م ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۱۵۱۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715218
آگهی تصمیمات شرکت سیما فام گهر سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۷۵۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. ۲ آقایان مهدی جباری با کدملی ۴۳۲۳۲۸۱۴۴۷ و حمید جباری با کدملی ۴۳۲۳۲۹۷۹۲۰ و خانم فاطمه جباری با کدملی ۰۰۵۳۲۰۳۳۰۵ به سمت اعضای هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقایان نجف نجفی با کدملی ۵۹۴۹۵۱۴۴۲۴ حسن زیوری با کدملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ محل شرکت از قزوین جای سابق به قزوین شهرک صنعتی لیا بلوار صنعتگران شمالی خیابان کوشش چهارمین کارخانه سمت چپ با کدپستی ۳۴۴۹۱۳۴۱۹۴ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید. ۵ روزنامه آفرینش جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ۶ طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱/۵/۹۱ آقای مهدی جباری به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره و حمید جباری به سمت رئیس هیئتمدیره و خانم فاطمه جباری به سمت نایب رئیس هیئتمدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اخذ وام و تنظیم اسناد رهنی با امضای تمامی اعضای هیئتمدیره و سایر نامههای اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۴۱۴۹۴۵ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720481
آگهی تصمیمات شرکت نیک اختر آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و حسن زیوری به کدملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۵۸۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724751
آگهی تغییرات شرکت نور اندیشان روز آمدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۸۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۲۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن زیوری به شماره ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۲۱۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732134
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی ویستاسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۹۷۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن زیوری به شماره ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۱۱۴۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758034
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فن آوری و ساخت کاجیره کاران تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۴۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۹۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی محاسبان توانا (حسابداران رسمی) به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و حسن زیوری به ک م ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۳۷۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758834
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صادرات و صنعت کاسپین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۱۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۰۷۸۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه عده اعضای هیئت مدیره به سه نفر اصلاح گردید. ۲ آقایان سعید حلاج یوسف زادگان به کدملی ۴۳۲۲۷۲۴۹۰۶، مهدی بخشنده کدملی ۴۳۲۲۰۲۵۸۱۱ و محمدعلی ابوترابیان کدملی ۴۴۱۰۹۱۳۰۴۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن زیوری کدملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۴۲۳۰۱۹ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888972
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و حسن زیوری به ک م ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی میرخان به ک م ۰۰۴۳۵۸۱۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ارژنگ تحویلی به ک م ۰۰۴۰۴۷۹۶۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بختیاری به ک م ۰۰۴۷۳۳۱۲۱۶ و وحید میرخان به ک م ۰۰۵۸۸۱۹۴۷۹ نماینده شرکت صنایع الکترونیک پیکر به ش م ۱۰۱۰۲۸۳۸۲۴۱ و حمیدرضا بزرگی به ک م ۵۷۸۹۹۲۲۳۶۸ نماینده شرکت صنایع بسته بندی پیکره به ش م ۱۰۱۰۱۴۷۶۸۱۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۳۰۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943593
آگهی تغییرات شرکت آلی شیمی قم سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره ۲۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ شرکت مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ با نمایندگی آقای جمشید فروزش کد ملی ۰۰۴۰۵۲۸۷۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پاکسان (سهامی عام) شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ با نمایندگی آقای علیرضا موتمنی کد ملی ۰۰۵۲۵۱۰۹۳۱ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ با نمایندگی آقای پرویز تیموریان کد ملی ۰۰۴۷۸۷۲۱۳۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی محاسبان توانا شماره ثبت ۱۴۹۲۱ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن زیور کد ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۵۰۱۳۴۰۱۰۱۳۱۱۱۴۷۰۹۰۳۹ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999193
آگهی تغییرات شرکت پردیس صنعت سیاره سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن زیوری به شماره ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی سلیمان پورشمسی به شماره ملی ۳۲۵۶۶۲۵۱۷۷ و آقای محسن حسن یزدی به شماره ملی ۰۰۳۴۹۶۳۹۷۹ و آقای مجتبی نوریان به شماره ملی ۰۴۵۰۳۶۷۰۸۸ تا تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۶۱۹۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000114
آگهی تصمیمات شرکت قادر گستران آریا (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۴۴ به شماره ملی ۱۰۸۶۱۴۳۹۶۷۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ و آقای حسن زیوری کد ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۵۰۶۷۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014923
آگهی تصمیمات شرکت آذر رخشش تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۷۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۳۵۳۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده خانم کبری رحیم نژاد فلاحی کد ملی ۱۳۷۶۳۴۰۰۶۲ کدپستی ۵۱۹۷۶۱۳۷۳۳ آقای مسعود صدقی ارشتناب کد ملی ۱۳۸۰۳۸۵۲۲۹ کدپستی ۵۱۹۷۶۱۳۷۳۳ خانم سمیه صدقی ارشتناب کد ملی ۱۳۷۶۸۲۴۹۷۳ کدپستی ۵۱۹۷۶۱۳۷۳۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی محاسبان توانا شماره ثبت ۱۴۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ و کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۱۵۶ به جای آقای ابراهیم رحمانی بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن زیوری کد ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۱۵۶ به جای آقای مهرداد نباهت بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند سپس آقای مسعود صدقی ارشتناب بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم کبری رحیم نژاد فلاحی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه صدقی ارشتناب بعنوان عضو و مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق، اسناد رسمی، قراردادها و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص اوراق بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق سهام با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین باستناد تبصره ۵ ماده ۴۲ اساسنامه و با پیشنهاد مدیرعامل و موافقت هیئت مدیره آقای علی صدقی نیا (خارج از سهامداران) بعنوان معاون مدیرعامل منصوب گردید و باستناد تبصره ۷ ماده ۴۲ اساسنامه حق امضاء مکاتبات اداری را به معاون خود تفویض نمود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۵۳۱۸۳۰۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021163
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن زیوری به شماره ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۰۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026306
آگهی تصمیمات شرکت تلاش ماندگار آذر سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۵۱۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای اکبر حدیدی کد ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ کدپستی ۱۴۵۳۷۹۴۶۳۸ آقای توفیق تجددفر کد ملی ۱۳۷۹۱۱۶۰۱۵ کدپستی ۵۱۷۳۷۷۵۳۱ آقای حیدر حدیدی کد ملی ۱۵۰۲۰۴۶۵۶۳ کدپستی ۵۱۸۳۸۷۴۳۵۴ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی محاسبان توانا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۱۵۶ و آقای حسن زیوری کد ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ کدپستی ۱۴۵۳۷۹۴۶۳۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند و روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید سپس خانم مریم نجات بخش بسمت مدیرعامل خارج از شرکت و آقای اکبر حدیدی رئیس هیئت مدیره و توفیق تجدد فر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حیدر حدیدی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب سپس امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها و نامه‌ها با امضا آقای اکبر حدیدی با سمت رئیس هیئت مدیره و آقای توفیق تجدد فر با سمت نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۵۷۴۷۵۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026311
آگهی تصمیمات شرکت لیفت تراک سازی سهند سهامی عام شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۲۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی محاسبان توانا شماره ثبت ۱۴۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۱۵۶ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی به جای موسسه حسابرسی ارکان سیستم و آقای حسن زیوری کد ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ کدپستی ۱۹۵۳۷۹۴۶۳۸ بعنوان بازرس علی البدل بجای آقای عبداله شفاعت برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۵۷۱۸۴۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034916
آگهی تصمیمات شرکت کمتل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۰۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و حسن زیوری به کدملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۳۶۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041720
آگهی تصمیمات شرکت پویا صنعت پیشتاز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۲۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و حسن زیوری به کدملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۹۱۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118184
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پوشاک جامه سرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۳۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای موسی فرج پور ۴۲۸۴۵۵۸۱۱۰ و آقای جلیل فرج پور به شماره ملی ۴۲۸۴۱۴۰۹۸۱ و آقای احمد فرج پور به شماره ملی ۴۲۸۴۲۰۲۵۹۶ و آقای صمد فرج پور به شماره ملی ۴۲۸۴۲۱۰۵۶۴ و هم چنین حسابرسی محاسبان توانا حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن زیوری به کدملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ سال مالی انتخاب گردیدند و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۶۷۷۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440836
آگهی تغییرات شرکت تاراز سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۴۶۰۹ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۹۸۰۴۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن زیوری به شماره ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۹۸۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622629
آگهی تغییرات شرکت پژوهان روی کاوند شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۶۱ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۴۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هاشم حاجی علی اکبری با کدملی ۴۲۸۴۶۲۴۵۶۳ خانم مه سا حاجی علی اکبری با کدملی ۴۲۸۴۲۹۱۰۶۸ خانم زهرا صفاییان با کدملی ۴۲۸۴۲۴۷۹۸۰ موسسه رسا محاسب امین بعنوان حسابرس شماره ثبت ۳۱۲۴۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی آقای حسن زیوری با کدملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۸۶۸۱۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611798
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نوین انتقال ایرانیان مهنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۸۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن زیوری به شماره ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838721
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاسپین لوله ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی محاسبان توانا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن زیوری به شماره ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976631
آگهی تصمیمات شرکت فولاد نوین سمنان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۳۳۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۵۸۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ بسمت بازرس اصلی و حسن زیوری به ک م ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082618
آگهی تصمیمات مؤسسه حسابرسی محاسبان توانا ثبت شده به شماره ۱۴۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲
طبق صورتجلسه مجمع شرکاء مورخ ۵/۱۲/۸۸ مؤسسه مزبور که در تاریخ ۵/۸/۸۹ واصل گردید: محل مؤسسه به خ ستارخان خ باقرخان نبش فرزین جنوبی پ ۷ واحد ۴ کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۱۵۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۸ مجید قدیانی به کدملی ۰۰۵۴۴۱۶۲۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمجید مختارنژاد به کدملی ۰۷۹۳۳۶۰۰۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن زیوری به کدملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و گزارشات و قراردادها با اشخاص ثالث و اختیارات مندرج در ماده ۲۷ اساسنامه با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مؤسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10293023
آگهی تصمیمات شرکت توسعه آذران میشو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۳۹۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۳/۸۹ که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی محاسبان توانا شماره ثبت ۱۴۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ و کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۱۵۶ بعنوان بازرس اصلی و حسن زیوری به کد ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ و کدپستی ۱۴۵۳۷۹۴۶۳۸ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی ۸۹ انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478963
آگهی تصمیمات شرکت امیر فجر تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۳۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۵۸۰۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ به این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی محاسبات توانا بشماره ثبت ۱۴۹۲۱ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ و کدپستی ۱۴۴۱۶۴۳۱۵۶بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن زیوری به کد ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ و کدپستی ۱۴۵۳۷۹۴۶۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۸۹ انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754564
آگهی تصمیمات شرکت سهند آوا الکتریک سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۰۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۳۷۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبات توانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و حسن زیوری به ش ملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امیرهوشنگ یزدی نیا به ش ملی ۰۰۳۵۴۵۲۲۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد کاشانی به ش ملی ۰۰۴۲۶۶۰۱۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خاوندی به ش ملی ۲۵۵۹۴۹۷۲۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10931630
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی پلی سازان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۶۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۴۱۹۲ به سمت بازرس اصلی و حسن زیوری به کدملی۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890444
آگهی تغییراتحسابرسی الگو حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۴۰۱۳۳/۹۵مورخ ۳۰/۳/۹۵جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زیوری فرزند محمد با کدملی ۱۶۵۱۷۸۶۵۱۸ با پرداخت ۱۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء درآمد. آقای سعید سلیمی باشماره ملی ۱۲۸۰۹۰۶۳۹۱ با پرداخت مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰ افزایش داد. آقای احمد باقری باشماره ملی ۴۹۱۰۷۲۹۴۳۷ با پرداخت مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰ افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۲۰۰۰۰۰۰ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه (ماده ۷) اصلاح گردید. - اعضای هیات مدیره به شرح زیر و به مدت دو سال انتخاب شدند: آقای سعید سلیمی به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای احمد باقری به عنوان رییس هیات مدیره و آقای حسن زیوری بعنوان نایب رییس هیات مدیره. پ۹۵۰۴۱۳۷۷۵۹۲۴۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک