داور جعفری نوده

داور جعفری نوده

کد ملی 1638729824
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12658405
آگهی تغییرات شرکت راه برج کسری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۱۸۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد رمضانی به کدملی ۰۰۶۰۷۰۵۸۴۱ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره داور جعفری نوده به کدملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره سمیه حقگو به کدملی ۲۹۴۰۰۰۰۱۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات سایر عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۴۱۱۲۵۲۰۵۴۳۷۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714908
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاریز سازه زیگورات درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۹۱۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۰۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها، راههای ریلی، تونلها، پلها، راهداری و عملیات اسفالتی و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، سدها، بندرها و مخازن آب، تصفیه خانه ها و شبکه های آب و فاضلاب، آبرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانت نامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار دهکده ـ زیبادشت بالا ـ گلستان دوم ـ پلاک ۳۴ ـ طبقه دوم کدپستی ۱۴۹۴۶۵۴۳۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۶/۹۴,۱۲۶ مورخ ۱۷/۸/۹۴ نزد بانک گردشگری شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: میررسول کاظمی آتشگاه با کدملی ۱۴۶۳۱۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره داور جعفری نوده با کدملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مدیرعامل نورالدین جعفری نوده با کدملی ۱۶۳۹۶۰۰۶۹۸به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته ها و بروات و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداٌ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محسن ادیبی به شماره ملی ۱۶۳۹۹۰۷۴۷۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای محمد قربانی به شماره ملی ۱۲۸۶۱۳۲۸۵۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۴۱۲۲۵۸۰۹۴۳۲۵۵۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714948
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیگورات سازه ساینا درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۹۱۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۱۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها، راههای ریلی، تونلها، پلها، راهداری و عملیات اسفالتی و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، سدها، بندرها و مخازن آب، تصفیه خانه ها و شبکه های آب و فاضلاب، آبرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانت نامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار دهکده ـ شهرک چشمه ـ خیابان گلها ـ کوچه نیلوفر ـ پلاک ۱۱ کدپستی:۱۴۸۵۹۴۷۱۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۶/۹۴,۱۲۶ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ نزد بانک گردشگری شعبه صادقیه کد ۱۲۶ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای داور جعفری نوده به شماره ملی: ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای نورالدین جعفری نوده به شماره ملی: ۱۶۳۹۶۰۰۶۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای میررسول کاظمی آتشگاه به شماره ملی: ۱۴۶۳۱۱۵۲۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره برای ۲سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت وهمچنین نامه های اوراق عادی و اداری با امضای منفرداٌ مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمیرا سندیانی به شماره ملی ۵۷۰۹۹۷۷۱۸۷ به عنوان بازرس اصلی. حامد کردبچه به شماره ملی ۰۰۶۸۱۹۷۲۹۲ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۴۱۲۲۵۵۷۲۶۲۴۸۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921943
آگهی تغییرات شرکت ترانشه بتن میلاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۳۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۵۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا پناهی ش ملی ۱۴۵۰۱۵۴۴۸۴ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بنابراین لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر می‌باشد: داور جعفری نوده ش ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ دارنده ۹۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شهلا رضویان ش ملی ۱۲۸۸۱۸۹۰۴۴ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شهریار طاهری ش ملی ۱۴۵۰۳۵۲۸۲۰ دارنده ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کیوان طاهری ش ملی ۱۴۵۰۵۷۴۶۱۰ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه زهرا پناهی ش ملی ۱۴۵۰۱۵۴۴۸۴ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۴۳۰۴۷۲۷۰۸۱۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13469395
آگهی تغییرات شرکت سیویل سهند آرتیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۰۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سجاد رستمی به کدملی ۳۲۵۴۴۸۹۱۹۵ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمد حسن اسماعیلی به کدملی ۰۸۳۹۳۱۳۶۹۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت. بنابراین لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه که هر یک پس از افزایش به شرح زیر می‌باشد. خانم شهلا رضویان به کدملی ۱۲۸۸۱۸۹۰۴۴ دارنده ۹۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای داور جعفری نوده به کدملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سجاد رستمی به کدملی ۳۲۵۴۴۸۹۱۹۵ دارنده ۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد حسن اسماعیلی به کدملی ۰۸۳۹۳۱۳۶۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۱۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح گردید پ۹۶۰۳۲۳۲۶۳۷۲۳۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491555
آگهی تغییرات شرکت ترانشه بتن سبلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۷۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا باجلان به شماره ملی: ۰۰۷۸۸۱۰۳۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم ندا امیر جهادی به شماره ملی: ۰۰۸۰۹۴۷۶۹۷ به سمت رئیس هیت مدیره خانم شهلا رضویان به شماره ملی: ۱۲۸۸۱۸۹۰۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقرار دادها وعقود اسلامی و مکاتبات عادی واداری با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای محمود براهیمی به شماره ملی:۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی:۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۴۱۰۴۶۱۸۲۳۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511839
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عماد ابنیه هیرسا درتاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۶۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۵۳۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه هابزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم )ثبت موضوع به منزله صدور پروانه و مجوز نمیباشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:البرز شهر کرج-حصارک پایین-کوچه( امام رضا(ع)-خیابان توحید-پلاک ۲۱-ساختمان قائم-طبقه چهارم-واحد ۷- کدپستی ۳۱۹۸۸۹۶۳۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی:۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:خانم مریم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۳۱۲۱ دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:خانم مریم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۳۱۲۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:همچنین کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی وکلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره(مریم براهیمی)همراه بامهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ش۹۶۰۴۲۲۲۴۵۶۸۳۵۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511853
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کوهدشت معمار وطن درتاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۶۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۵۳۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه هابزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معد ن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات ازبانک های دولتی و خصوصی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم )ثبت موضوع به منزله صدور پروانه و مجوز نمیباشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:البرز شهر کرج-رجائی شهرفازدو-بلوار جمهوری اسلامی(رستاخیز)-خیابان دهم غربی-پلاک ۹۱-طبقه دوم-واحد ۴- کدپستی ۳۱۴۸۹۱۵۳۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۰۹ مورخ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ از بانک ملت شعبه چهارراه گلزار به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران:آقای حسام الدین سامع به شماره ملی ۱۱۹۸۴۹۸۷۸۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل وخانم ویدا فرهادی گللو به شماره ملی ۳۶۲۱۲۲۰۶۰۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضامدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای بابک نخبه روستا به شماره ملی ۰۳۱۰۷۶۱۷۷۸ به سمت بازرس علی البدل وآقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۲۲۳۵۲۷۶۸۳۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511864
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عماد ابنیه دالاهو درتاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۶۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۵۴۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه هابزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات ا زبانک های دولتی و خصوصی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم )ثبت موضوع به منزله صدور پروانه و مجوز نمیباشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:البرز شهر کرج-رجائی شهرفازدو-بلوار جمهوری اسلامی(رستاخیز)-خیابان دهم غربی-پلاک ۹۳-طبقه اول-- کدپستی ۳۱۴۸۹۱۵۳۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۱۰ مورخ۱۴/۰۴/۱۳۹۶از بانک ملت شعبه چهارراه گلزار به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. اولین مدیران:آقای حسام الدین سامع به شماره ملی ۱۱۹۸۴۹۸۷۸۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم ویدا فرهادی گللو به شماره ملی ۳۶۲۱۲۲۰۶۰۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای بابک نخبه روستا به شماره ملی ۰۳۱۰۷۶۱۷۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۲۲۹۷۷۲۶۹۹۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526233
آگهی تغییرات شرکت تراز سازه آراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۰۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای علیرضا صالحی سده کدم ۱۸۱۷۲۳۹۳۷۶به سمت مدیرعامل وعضو هیت مدیره آقای داور جعفری نوده کدم ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم ویدا فرهادی گللو کدم ۳۶۲۱۲۲۰۶۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی واداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای محمود براهیمی به شماره ملی۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای نورالدین جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۹۶۰۰۶۹۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۵۰۱۳۵۹۹۵۴۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529322
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن تراشه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۷۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۰۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای میثم رحمانی باکدملی ۴۷۰۰۰۱۴۶۹۵ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. - آقای جاسم رمضانی باکدملی ۴۷۰۹۸۹۶۹۸۴ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید تعداد اعضای هئیت مدیره بین ۲ تا ۵ نفر متغیر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بشرح ذیل میباشد: آقای داور جعفری نوده باکدملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه آقای نورالدین جعفری نوده باکدملی ۱۶۳۹۶۰۰۶۹۸ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه آقای میثم رحمانی باکدملی ۴۷۰۰۰۱۴۶۹۵ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای جاسم رمضانی باکدملی ۴۷۰۹۸۹۶۹۸۴ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۵۰۳۳۰۳۶۶۹۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533403
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عرش سازان کهن البرز درتاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۷۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۰۶۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه هابزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معد ن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات ا زبانک های دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج ـ جهانشهر ـ خیابان گلستان ـ خیابان میخک ـ پلاک ۲۱ ـ ساختمان میخک ـ طبقه هفتم ـ ـ کدپستی ۳۱۴۵۶۵۷۳۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی ۱۶۰مورخه ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه چهارراه گلزار پرداخت و الباقی سرماه یدر تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای محمدابراهیم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای امید جهانبخشی به شماره ملی ۵۰۸۹۹۳۱۸۷۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهدیه جلی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۹۶۱۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۷۵۹۱۳۹۶۶۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533405
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوش تابش سپاهان درتاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۷۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۰۶۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه هابزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معد ن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج ـ جهانشهر ـ خیابان گلستان ـ بلوار شهید دکتربهشتی ـ پلاک ۱۵۰۷ ـ ساختمان رضوان ـ طبقه دوم ـ واحد ۶ ـ کدپستی ۳۱۴۵۶۵۷۴۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۶۱ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶از بانک ملت شعبه چهارراه گلزار به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم عفت شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۴۶۸۸۶۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای امید جهانبخشی به شماره ملی ۵۰۸۹۹۳۱۸۷۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهدیه جلی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۹۶۱۶۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۷۴۱۲۲۴۰۳۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556414
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشاهیر جنوب شاکر درتاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۸۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۳۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه هابزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معد ن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات ا زبانک های دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج ـ حیدرآباد ـ خیابان شهیدان فرشیدفر (شریعتی) ـ خیابان شهیدعلی گرشاسبی ـ پلاک ۱۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۳۱۴۶۶۵۷۴۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸۷/۹۶/۱۲۰۷مورخه ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک پارسیان شعبه شادمهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای حمیدرضا محسنی به شماره ملی ۰۰۷۶۰۷۲۱۱۸ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل وخانم عفت شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۴۶۸۸۶۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سعید شریعت به شماره ملی ۱۱۹۹۱۳۵۴۶۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهدیه جلی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۹۶۱۶۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۳۸۸۴۳۱۱۷۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556445
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرند ابنیه آرشیت در تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۸۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۳۲۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه راه سازی شامل ساخت راه های اصلی و فرعی، آزادراه هابزرگراه ها، وعملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زه کشی، ساختمان سازی، شامل ساختمانهای اداری مسکونی، تجاری، اعم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات وتجهیزات، شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت وگاز، برق، نیرو، اب و فاضلاب، کشاورزی، طراحی و اجرای پروژ ه های زاراعی و باغی، طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معد ن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات ازبانک های دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)ثبت موضوع به منزله صدور پروانه و مجوز نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج ـ جهانشهر ـ خیابان شقایق ـ خیابان گلستان ـ مجتمع پاسارگاد ـ طبقه سوم ـ واحد ۳۰۴ ـ کدپستی ۳۱۴۵۶۵۷۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۶ مورخه ۳۰/۵/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه چهارراه گلزار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: خانم مریم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۴۸۳۱۲۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد ابراهیم براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۰۴۵ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل وآقای محمود براهیمی به شماره ملی ۱۱۹۹۸۹۵۶۵۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا شریعت به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۸۴۰۵ به سمت بازرس علی البدل و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۳۳۱۶۳۷۱۱۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654303
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ضامن بنای ضیافت درتاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۳۲۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۳۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:پیمانکاری-شرکت در مناقصه های دولتی و خصوصی-طراحی نظارت و اجرای پروژه های عمرانی از قبیل ساختمان سازی-محوطه سازی- راه سازی- تاسیسات برقی و مکانیکی-آسفالت ریزی-شبکه های آب وفاضلاب-شبکه های آبیاری و زهکشی-پل سازی-سدسازی و تعمیر و نگهداری تاسیسات-شبکه های نفت و گاز رسانی و خطوط لوله و صنعت ومعدن و ارتباطات-کاوش های زمینی"به جز نفت و گاز و طلا و نقره.سایر سنگهای قیمتی و زینتی-برج سازی و انبوه سازی-مهندسی کشاورزی طراحی و اجرای پروژه های زراعی و باغی- طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز-اسکلت های پیش ساخته و سوله های فلزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:البرز شهر کرج-حصارک پایین-خیابان انقلاب-خیابان توحید-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۳۱۹۸۸۹۶۷۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال طی گواهی شماره ۱۴۶مورخه ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک ملت پرداخت و الباقی سر مایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران:خانم سیده سوده حسینی به شماره ملی ۴۶۰۰۰۰۷۳۳۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی زرگر به شماره ملی ۵۰۸۹۶۰۶۲۷۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسن بهرامی به شماره ملی ۵۰۸۹۶۲۳۲۸۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای حیدر اولیائی به شماره ملی ۱۲۰۹۷۸۲۵۷۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۰۷۲۱۳۵۱۸۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770782
آگهی تغییرات شرکت شاهکار معماری آریائی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۵۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۹۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل نتخاب گردیدند: آقای حمید عطائی به شماره ملی: ۴۶۲۰۱۶۸۷۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم نورالدین جعفری نوده به شماره ملی: ۱۶۳۹۶۰۰۶۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم نرگس تقی پور شیرجو پشت به شماره ملی: ۰۰۷۷۸۳۹۵۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای یداله کاظمی به شماره ملی: ۴۶۲۲۰۳۳۷۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقرار دادها وعقود اسلامی و مکاتبات عادی واداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. خانم ویدا فرهادی گللو به شماره ملی:۳۶۲۱۲۲۰۶۰۷ به سمت بازرس اصلی و آقای داور جعفری نوده به شماره ملی:۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۹۲۹۷۶۷۵۵۷۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793886
آگهی تغییرات شرکت آذر فراز آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۲۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای نورالدین جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۹۶۰۰۶۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای داور جعفری نوده به شماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خانم شهلا رضویان به شماره ملی ۱۲۸۸۱۸۹۰۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقرار دادها وعقود اسلامی و مکاتبات عادی واداری با امضای منفرد آقای داور جعفری نوده همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۰۱۱۱۲۲۱۷۲۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خلخال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992528
آگهی تغییرات شرکت اهورا بنای ژیزمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۸۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داورجعفری نوده بشماره ملی ۱۶۳۸۷۲۹۸۲۴ به سمت بازرس اصلی وخانم صدیقه رضوی بشماره ملی ۴۷۲۳۵۴۴۰۹۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۰۲۹۷۷۳۷۸۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک