ناهید بهرمند

ناهید بهرمند

کد ملی 1638629072
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 854839
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نفتی آذرسان شتاب سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۰۸۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۸۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. اعضاء هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و یداله معمارزاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ ناهید بهرهمند بعنوان مدیر اجرایی هیئتتصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۸۵۱۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055988
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت رامیان دشت با مسئولیت محدود (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۵۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به سمت مدیران تصفیه انتخاب و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۰/۷/۹۱ ناهید بهرمند به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۴۵۳۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079262
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نعمت (با مسئولیت محدود) (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۸۱۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخه ۱۲/۷/۹۱ ۱ قرائت گزارش هیئت تصفیه و بازرسان به تصویب رسیدن صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ ۲ خانم ناهید بهرمند با کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه و آقایان یداله معمارزاده با کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به سمت مدیران تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضا خانم ناهید بهرمند مدیر اجرائی و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۵۷۱۵۲ ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108001
آگهی تصمیمات شرکت حوله لاله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۹۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ و با نامه شماره ۲۹۲۲۵۱۱ مورخ ۲۲/۲/۹۲ رفع نقص گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی نراقی به ک م ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ یداله معمارزاده به ک م ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و کوروش صالحی به ک م ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ حمیدرضا سمائی به ک م ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و ناهید بهره مند به ک م ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۹۱ غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و یداله معمارزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کوروش صالحی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفقا مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا کورش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۱۶۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356192
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه ساختمانی شهرآسر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ناهید بهره مند به کد ملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و آقایان کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۱۷۷۷۲۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405789
آگهی تغییرات شرکت نساجی بافته‌های کرمان (در حال تصفیه) سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۶۹۱۶ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۷۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. خانم ناهید بهره مند با کد ملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و آقایان یدالله معمار زاده با کد ملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۱۸۰۴۵۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646392
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی تهران در حال تصفیه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کورش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ ناهید بهرمندهشجین به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ به سمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۸/۵/۹۰ کورش صالحی به سمت مدیر اجرائی هیئت تصفیه تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای کوروش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9865698
آگهی تصمیمات شرکت نساجی کردستان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۰ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه سال مالی ۱۳۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. اعضاء مدیران تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. غلامرضا اسمعیلی نراقی به ش ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۷ و مسعود صفاری آشتیانی به ش ملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ و ناهید بهرمندهشجین به ش ملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۴/۸۹ غلامرضا اسمعیلی نراقی به عنوان مدیر اجرائی هیئت تصفیه انتخاب گردیدند و مسعود صفاری آشتیانی و ناهید بهرمندهشجین مدیران تصفیه تعیین و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و برات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیئت تصفیه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508323
آگهی تصمیمات شرکت بنیاد پارکت کشوری سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۲۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت تصفیه مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ حمیدرضا سمائی به کدملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ ناهید بهرمندهشجین به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۸/۵/۹۰ کوروش صالحی به سمت مدیر اجرائی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10554824
آگهی تصمیمات شرکت منحله سهیل کاشی سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۷۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۸۰۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناهید بهرمندهشجین به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسمعیل نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به موجب صورتجلسه تصفیه مورخ ۵/۴/۹۰ ناهید بهرمندهشجین به سمت مدیر اجرایی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها با امضاء متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ناهید بهرمندهشجین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077408
آگهی تصمیمات شرکت ستبر گرانول در حال تصفیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۸۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به سالهای ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ به تصویب رسید و ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بسمت هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی نواندیش به کدملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید و به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۹/۸۹ ناهید بهرمند بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند به همراه مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797421
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۱۷۷/۲۱ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان اعضای هیئت تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۶۲۱۲۲۷۰۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335363
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیزرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. خانم ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و آقایان یداله معمارزاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و مهدی اسد نژاد رکنی به کدملی ۵۸۲۹۹۷۸۶۵۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۱۱۲۱۲۱۶۷۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402680
آگهی تغییرات شرکت پترو خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۰۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید بهرمند به کدملی۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۰۶۶۹۵۵۶۴۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525105
آگهی تغییرات شرکت واصاتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناهید بهرمند به کد ملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۰۱۶۲۰۸۲۵۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951157
آگهی تغییرات شرکت زمزم خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۵۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و خانم ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۲۶۷۳۳۶۶۵۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985506
آگهی تغییرات شرکت توسعه اموال سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب مجمع رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و رضا رفیعی با کدملی ۴۲۸۰۴۸۳۱۷۵و خانم ناهید بهرمند با کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۲۹۳۵۸۹۶۳۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14406463
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن شرق ایران وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۸۶۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا سمائی به شناسه ملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ به عنوان مدیر اجرایی تصفیه، آقای مجید اکرمی به شناسه ملی ۶۲۲۹۷۴۲۴۹۷ به عنوان عضو هیئت تصفیه و خانم ناهید بهرمند به شناسه ملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ به عنوان عضو هیئت تصفیه تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسنا بهادار و تعهدآور و کلیه چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای مدیر اجرایی تصفیه و یکی از اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری با امضای مدیر اجرایی تصفیه و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۱۰۱۱۹۳۶۵۵۲۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک