آیدن محمدنژاد

آقای آیدن محمدنژاد

کد ملی 1602368831
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580295
آگهی تغییرات شرکت فراخ کومهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۵۶۷۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۸۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۴/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۲ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۴۸۲۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583295
آگهی تغییرات شرکت ردکا کاژهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۲۰۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۴/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آرش محمدنژاد سراسکانرود به شماره ملی۰۰۷۷۶۳۷۷۳۹ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی عبادی به شماره ملی۱۷۴۵۴۴۲۴۲۱ و خانم لیلا سخیراوی به شماره ملی۱۷۵۶۹۰۸۲۸۱ و آقای جعفر پناهی به شماره ملی۳۳۵۸۹۶۵۱۲۰ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی عبادی به شماره ملی۱۷۴۵۴۴۲۴۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم لیلا سخیراوی به شماره ملی۱۷۵۶۹۰۸۲۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر پناهی به شماره ملی۳۳۵۸۹۶۵۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر پناهی به شماره ملی۳۳۵۸۹۶۵۱۲۰ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای مهدی عبادی رئیس هیئت مدیره منفردا و لیلا سخیراوی نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۰۸۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586182
آگهی تغییرات شرکت هژیر پاژنگ بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۴۴۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۷/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آیدین محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ و آقای محمدباقر غلامی به شماره ملی ۳۸۷۳۵۲۷۱۹۷ و آقای امیرحسن بیگلو به شماره ملی ۴۲۸۴۴۱۳۶۲۷. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آیدین محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدباقر غلامی به شماره ملی ۳۸۷۳۵۲۷۱۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسن بیگلو به شماره ملی ۴۲۸۴۴۱۳۶۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسن بیگلو به شماره ملی ۴۲۸۴۴۱۳۶۲۷ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان خ کاشان پور مجتمع توحید پ ۱۸۸ واحد ۱۸۸ کدپستی ۱۴۵۳۷۸۴۶۳۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۲۷۴۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587584
آگهی تغییرات شرکت هژبر گدوکبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۹۶۰۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ و آقای محسن افاضت به شماره ملی ۰۰۴۳۳۳۱۶۶۱ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن افاضت به شماره ملی ۰۰۴۳۳۳۱۶۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن افاضت به شماره ملی ۰۰۴۳۳۳۱۶۶۱ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ شریعتی سه راه طالقانی کوی حقوقی پ۳۰ ط۴ کدپستی ۱۴۵۳۷۸۴۶۳۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۰۶۶۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744992
آگهی تغییرات شرکت سترگ کومه (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۴۲۰۳۷۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۲۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۹/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ و آقای علیرضا زمانی به شماره ملی۰۰۷۰۶۵۸۲۱۸. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا زمانی به شماره ملی۰۰۷۰۶۵۸۲۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا زمانی به شماره ملی۰۰۷۰۶۵۸۲۱۸ به سمت مدیرعامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرتهران، میدان فاطمی پایین‌تر از میدان کوچه نوربخش پ۱۲ ط۱ واحد سمت راست کدپستی۱۴۱۵۸۷۴۶۷۶ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. در تاریخ۱۵/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۸۱۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885632
آگهی تغییرات شرکت آذر آبنوس آژند بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۵۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ و آقای حامد خانی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۸۴۸۲۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد خانی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۸۴۸۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد خانی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۸۴۸۲۳ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره آقای آیدن محمدنژاد منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۷/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۱۳۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926599
آگهی تاسیس شرکت زاگرس سترگ پی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۲۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۵۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان نیلگون، بن بست ستاره، پلاک ۲، طبقه ۲ ـ کدپستی ۱۵۴۱۷۳۳۳۳۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۷/۱۰۸۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۴۱۰۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926600
آگهی تاسیس شرکت سهند پی سامان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۲۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان گلزار، کوچه سیمرغ غربی، پلاک ۵۶ ـ کدپستی ۱۵۴۱۶۹۵۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸۸۵۸۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۴۰۹۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 968438
آگهی تغییرات شرکت سیوان ارکان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۰۶۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۲۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ و آقای محسن عموئی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۲۹۷۶۵ و خانم نوشین خواجه نوری به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۰۶۸۳ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عموئی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۲۹۷۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نوشین خواجه نوری به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۰۶۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عموئی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۲۹۷۶۵ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء آقای آیدین محمدنژاد رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۶۶۸۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034805
آگهی تغییرات شرکت رفیع کومه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۳۱۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074579
آگهی تغییرات شرکت هژیر کومش با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۳۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فرخنده معمار به شماره ملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه ازصندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آیدن محمدنژاد بشماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۵۵۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261467
آگهی تغییرات شرکت روکا ارکان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۱۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۵۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رحیمعلی پورلشکاجانی با کد ملی ۲۶۹۱۱۵۹۱۹۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال و خانم زهرا اسدی با کد ملی ۰۰۷۶۹۵۴۵۰۱ با پرداخت ۰۰۰/۹۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی سایر شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل می‌باشد خانم فرخنده معمار کد ملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ و آقای آیدن محمدنژاد کد ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ هر یک دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره شرکت به سه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه ماده ۱۴ در اساسنامه اصلاح شد. محل شرکت به آدرس: استان تهران، رباط کریم گلستان، خیابان کاشانی، کوچه تعلیم، پلاک ۳۰، کدپستی ۳۷۵۶۱۹۵۴۸۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۴۴۱۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426089
آگهی تغییرات در در شرکت پالیز اختر راد با مسئولیت محدود شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۱۸۶۰
خلاصه سابقه شرکت مذکور شماره ثبت ۴۲۵۱۶۶ در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و اخیرا سابقه آن به ثبت دماوند ارسال و شماره ثبت ۱۳۸۹ در این اداره به ثبت رسید و برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ تغییرات ذیل بعمل آمده است. ۱ آقای یاشار محمدنژاد سراسکانرود با کدملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ هشترود و آیدن محمدنژاد با کدملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ هر کدام با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۴۰۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰۰ ریال کاهش یافته و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید. ش۱۸۱۴۴۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک دماوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464656
آگهی تغییرات شرکت آبنوس بنای سترگ بامسئولیت محدود شماره ثبت ۴۲۷۸۳۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس مشیریه سی متری صالحی پایین‌تر از چهارراه سوم پلاک ۲۷ و ۲۹ کدپستی ۱۸۵۵۸۱۶۱۹۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضا هیئت مدیره به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای امیرعلی شجاعی یگانه ف غظنفر ش ش ۱۹ کد ملی ۳۹۳۳۹۲۱۸۵۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای مصطفی جمالزاده ف غلامعلی ش ش ۱۴۳۳ ص ملایر کد ملی ۳۹۳۱۴۲۵۲۰۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای کمال کریم مقدم ف جمشید ش ش ۱۷۶۰ ص ملایر کد ملی ۳۹۳۱۴۲۸۵۰۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسمی شرکا و سهم الشرکه هر یک: آقایان: مصطفی جمالزاده ۰۰۰/۵۰۰ ریال و امیرعلی شجاعی یگانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال و کمال کریم مقدم ۰۰۰/۵۰۰ ریال و آیدن محمدنژاد ک. م ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ و یاشار محمدنژادسراسکانرود ک. م ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ هر یک ۰۰۰/۵۰۰ ریال. پ۱۸۲۸۳۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474650
آگهی تغییرات شرکت آرمان کاژه سازان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۲۰۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۹۲۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن قره حسن پور به کد ملی ۰۳۲۱۶۰۷۵۰۳ با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش داد. آقای علی قره حسن پور به کد ملی ۰۳۲۰۴۷۹۷۳۰ با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش داد. آقای اسماعیل علیخانی به کد ملی ۴۸۹۸۲۴۱۰۳۴ با پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳۱ ریال افزایش و ماده مربوطه اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. لیست سایر شرکا به این شرح است: آقای آرمان محمد نژاد سراسکانرود به کد ملی ۰۰۱۰۵۹۴۸۱۷ دارنده مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای آیدن محمد نژاد به کد ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ دارنده مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه پ۱۸۳۵۲۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692030
آگهی تغییرات شرکت سینا بنای سترگ بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یاشار محمدنژاد سراسکانرود با کد ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال از صندوق شرکت و آقای آیدن محمدنژاد با کد ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ با دریافت ۶۰۰٫۰۰۰ ریال از صندوق شرکت و آقای آرش محمدنژاد سراسکانرود با کد ملی ۰۰۷۷۶۳۷۷۳۹ با دریافت ۱۰۰٫۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از۰۰۰/۲۰۰/۱۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل میباشد: آقای امید لعل نوری به ک. م ۰۹۳۹۷۲۱۵۱۱ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال سهم الشرکه خانم نیکی جعفریان فرد به ک. م ۰۹۴۳۳۳۳۷۸۴ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۸۱۹۹۲۹۵۲۸۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9538314
آگهی تغییرات شرکت پرمون پاریز با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ و آقای امین صفارلواسانی به شماره ملی۰۰۷۵۲۱۴۰۳۲ و آقای رامین برادری جمشید به شماره ملی۲۹۷۱۷۷۴۲۱۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین صفارلواسانی به شماره ملی۰۰۷۵۲۱۴۰۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین برادری جمشید به شماره ملی۲۹۷۱۷۷۴۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین برادری جمشید به شماره ملی۲۹۷۱۷۷۴۲۱۱ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه دهم پلاک۲۴ طبقه ۷ واحد۴۲ کدپستی۱۵۸۶۸۶۳۸۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره آقای آیدن محمدنژاد منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۱/۱۰/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10326425
آگهی تاسیس شرکت شالوده بنای تفتان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش‌ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب‌بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل‌ها، پل‌ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل شامل جرثقیل، بالابر، آسانسور و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت آموزش پرسنل داخلی شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جلفا، کوچه ارغوان، کوچه چلچله، پلاک ۲۲، طبقه ۱ ـ کدپستی ۱۵۴۱۶۵۷۱۸۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۸۹۳۲ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ آقای آرش محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۰۰۷۷۶۳۷۷۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیه غلامی‌کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10346377
آگهی تغییرات شرکت پرمون آئین با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۸۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن صالحی به شماره ملی۰۷۹۱۰۸۵۳۲۵ و آقای علی اتحادی به شماره ملی۰۰۷۶۵۰۰۱۱۱ و آقای سید مهدی محمودی فرد به شماره ملی۴۲۵۱۰۶۰۱۰۵. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن صالحی به شماره ملی۰۷۹۱۰۸۵۳۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اتحادی به شماره ملی۰۰۷۶۵۰۰۱۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی محمودی فرد به شماره ملی۴۲۵۱۰۶۰۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی محمودی فرد به شماره ملی۴۲۵۱۰۶۰۱۰۵ به سمت مدیرعامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان دوم شهران طبقه فوقانی بانک تات واحد۵ کدپستی۱۴۷۸۶۵۳۷۶۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ خانم فرخنده معمار به شماره ملی۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۸/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10977660
آگهی تغییرات شرکت اورنگ ارکان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۱۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ و آقای محمداسماعیل یعقوبی به شماره ملی ۲۶۶۹۱۷۸۷۲۳. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمداسماعیل یعقوبی به شماره ملی ۲۶۶۹۱۷۸۷۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمداسماعیل یعقوبی به شماره ملی ۲۶۶۹۱۷۸۷۲۳ بسمت مدیرعامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان بهشتی خیابان سرافراز کوچه دهم پلاک ۲۴ طبقه ۷ واحد ۴۲ کدپستی ۱۵۸۶۸۶۳۸۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره آقای آیدن محمدنژاد منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734778
آگهی تغییرات شرکت پرنون فراز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۹۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای آیدن محمد نژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم طاوس حسامی به شماره ملی ۱۶۰۰۳۲۷۲۰۶ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در نتیجه شرکاء شرکت به قرار ذیل می‌باشد: آقای مصطفی پور طرق ساز به شماره ملی ۲۶۵۹۰۰۱۰۰۶ دارای ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم گیتی مرادی منجیلی به شماره ملی ۲۶۵۸۹۸۹۴۲۳ دارای ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۶۰۹۰۷۳۳۴۲۹۷۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک