علی اصغری

آقای علی اصغری

کد ملی 1601039409
5
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1291130
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی موسوی به شماره ملی۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ به جای آقای علی الماسی زفره ئی به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره , آقای حسین نادری منش به شماره ملی۵۴۹۹۰۷۳۹۲۹ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغری به شماره ملی۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۷۵۷۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739486
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بنمایندگی آقای دکتر محمدرضا شانه ساز پورشوشتری به کد ملی ۰۰۴۳۹۴۰۱۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید حمید خوئی به کد ملی ۴۷۲۲۸۴۵۳۴۴ نماینده شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۹۶۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغری به کد ملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ نماینده شرکت صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و آقای سید فرشاد فاطمی اردستانی به کدملی ۱۲۸۸۰۰۹۶۳۱ نماینده شرکت کارخانجات داروپخش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ و آقای محمد علی وطنی به کد ملی ۴۵۶۹۶۲۵۴۹۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع عادی شرکتهای گروه. پیشنهاد تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت به هیئت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد انتخاب اعضاء هیئت مدیره و همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه پذیر به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تغییر آیین نامه‌های موجود به هیئت مدیره. بکارگیری، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی براساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت به هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره. واخواست اوراق تجاری. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر در چارچوب بودجه‌های مصوب. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. همکاری با حسابرس و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. پ۹۵۰۱۲۲۲۴۶۲۳۲۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051888
آگهی تغییرات شرکت کلر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی محمد رضا شانه ساز پورشوشتری به کدملی۰۰۴۳۹۴۰۱۵۳ شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹ به نمایندگی علی اصغری به کدملی۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۳۵۶۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ به نمایندگی محمد حسین ملک به کدملی۰۰۵۹۰۱۰۴۱۱ شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۹۹۹۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ به نمایندگی علی اصغری به کدملی۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ شرکت اوزان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۳۸۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵ به نمایندگی محمد حسین ملک به کدملی۰۰۵۹۰۱۰۴۱۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ و شماره ثبت ۱۲۵۲۹ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ شماره ثبت ۲۲۰۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۷۱۲۹۷۵۶۹۴۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101983
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیماشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۰۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغری با شماره ملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ به نمایندگی شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و رییس هیات مدیره آقای رسول فرج زاده پیشجاری با شماره ملی ۰۰۵۱۳۷۰۲۴۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل آقای میثم خانلربیک با شماره ملی ۰۸۱۱۶۴۷۲۶ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه آوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۰۹۵۱۴۱۵۱۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107229
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دارو پخش سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و با نمایندگی علی اصغری به شماره ملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و با نمایندگی محمد حسین ملک به شماره ملی ۰۰۵۹۰۱۰۴۱۱ شرکت لابراتورهای رازک سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ و با نمایندگی محمد رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و با نمایندگی فرشاد ملک وند فرد به شماره ملی ۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷ شرکت داروسازی اکسیر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ و با نمایندگی محمد حسین ملک به شماره ملی ۰۰۵۹۰۱۰۴۱۱ تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهای به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۴۱۳۳۰۴۵۱۲۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک