یاشار محمدنژاد سراسکانرود

یاشار محمدنژاد سراسکانرود

کد ملی 1600131735
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580295
آگهی تغییرات شرکت فراخ کومهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۵۶۷۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۸۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۴/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۲ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۴۸۲۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726125
آگهی تغییرات شرکت باسق سترگبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۸۰۸۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۰۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شعبه به نشانی استان خراسان رضوی شهر نیشابور خ سیمرغ پ۲۵۷ پ۲۵۷ کدپستی۹۳۱۴۷۹۷۹۳۱ تاسیس گردید. ۲ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم طاوس حسامی به شماره ملی۱۶۰۰۳۲۷۲۰۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۱۲۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747870
آگهی تغییرات شرکت پرسیان امردادبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۹۹۳۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۴۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۹/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای سعید بابائی نسب رییس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم پریسا عزیزیاری قبادی به شماره ملی ۴۰۷۳۳۹۲۱۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۸/۷/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۰۶۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922787
آگهی تغییرات شرکت ردکا ویرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۶۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۴/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جمیل مرادیان به شماره ملی۱۸۲۷۸۸۱۹۷۶ و خانم یاسمن مرادیان به شماره ملی۱۸۱۰۲۱۴۵۷۲ تا تاریخ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جمیل مرادیان به شماره ملی۱۸۲۷۸۸۱۹۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم یاسمن مرادیان به شماره ملی۱۸۱۰۲۱۴۵۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمیل مرادیان به شماره ملی۱۸۲۷۸۸۱۹۷۶ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری و قراردادهای عقوداسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ آقای یاشار محمدنژاد سراسکانرود به شماره ملی۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۵۹۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926587
آگهی تاسیس شرکت سینا بنای سترگ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۸۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جلفا، خیابان فاخته، پلاک ۱۹، طبقه ۲، واحد شرقی ـ کدپستی ۱۵۴۱۷۳۴۱۷۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۶۲/۷۱۴ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای آرش محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۰۰۷۷۶۳۷۷۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای آیدن محمدنژاد مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۳۴۴۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926599
آگهی تاسیس شرکت زاگرس سترگ پی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۲۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۵۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان نیلگون، بن بست ستاره، پلاک ۲، طبقه ۲ ـ کدپستی ۱۵۴۱۷۳۳۳۳۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۷/۱۰۸۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۴۱۰۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926600
آگهی تاسیس شرکت سهند پی سامان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۲۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان گلزار، کوچه سیمرغ غربی، پلاک ۵۶ ـ کدپستی ۱۵۴۱۶۹۵۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸۸۵۸۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۴۰۹۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934123
آگهی تغییرات شرکت پرنون پیمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۵۷۸۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۶۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۲ خانم فرخنده معمار به شماره ملی۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای یاشار محمدنژاد سراسکانرود به شماره ملی۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۸۹۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949257
آگهی تغییرات شرکت هژیر گدوک با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۱۷۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فائزه موسوی به شماره ملی ۰۹۴۱۱۹۹۲۱۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده و مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۳۵۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976054
آگهی تغییرات شرکت رفیع آمود با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ و خانم مریم ایزی به شماره ملی ۰۹۴۱۴۰۵۸۶۹ و آقای یاشار آرین خصال به شماره ملی ۰۰۶۸۰۱۰۰۱۱ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم ایزی به شماره ملی ۰۹۴۱۴۰۵۸۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یاشار آرین خصال به شماره ملی ۰۰۶۸۰۱۰۰۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یاشار آرین خصال به شماره ملی ۰۰۶۸۰۱۰۰۱۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات سازمانها با رئیس هیئت مدیره آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۶۶۳۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063012
آگهی تغییرات شرکت اورنگ ارکان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۱۲۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم طاوس حسامی به شماره ملی ۱۶۰۰۳۲۷۲۰۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۰۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190603
آگهی تغییرات شرکت پوران راسخ سازان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۵۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بهاره علائی فرزند رحمت اله به ش ش ۱۱۲ صادره از بانه بشماره ملی ۳۸۴۹۷۰۶۸۶۹ و خانم آزاده دورقی فرزند عبدالحمید صادره از شوشتر بشماره ملی: ۱۸۸۱۷۱۳۱۳۱ هر یک با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمدند. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل میباشد: یاشار محمدنژادسراسکانرود به ک. م ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ طاوس حسامی به ک. م ۱۶۰۰۳۲۷۲۰۶ بهاره علایی و آزاده دورقی هر یک به تنهایی دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه میباشند. پ۱۷۱۰۳۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192008
آگهی تغییرات شرکت آرمان کاژه سازان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۳۲۰۲۲ و شناسه ملی۱۴۰۰۳۰۹۲۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یاشار محمدنژادسراسکانرود شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت رئیس و هیئت مدیره و آقای مهدی معتمد شماره ملی ۰۳۸۳۷۰۵۰۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا الهی شماره ملی ۰۰۶۲۷۲۱۹۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره (آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۱۲۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342823
آگهی تغییرات شرکت سیوان ارکان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود ک. م ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. آقای آرش محمدنژادسراسکانرود ک. م ۰۰۷۷۶۳۷۷۳۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سهم الشرکه شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد. آقای رضا امینی ک. م ۳۹۳۳۶۴۱۱۳۶ مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال و آقای امین فولادوند ک. م ۴۰۷۲۴۵۰۴۳۱ مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال. پ۱۷۷۲۵۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426089
آگهی تغییرات در در شرکت پالیز اختر راد با مسئولیت محدود شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۱۸۶۰
خلاصه سابقه شرکت مذکور شماره ثبت ۴۲۵۱۶۶ در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و اخیرا سابقه آن به ثبت دماوند ارسال و شماره ثبت ۱۳۸۹ در این اداره به ثبت رسید و برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ تغییرات ذیل بعمل آمده است. ۱ آقای یاشار محمدنژاد سراسکانرود با کدملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ هشترود و آیدن محمدنژاد با کدملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ هر کدام با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۴۰۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰۰ ریال کاهش یافته و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید. ش۱۸۱۴۴۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک دماوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464656
آگهی تغییرات شرکت آبنوس بنای سترگ بامسئولیت محدود شماره ثبت ۴۲۷۸۳۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۰۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس مشیریه سی متری صالحی پایین‌تر از چهارراه سوم پلاک ۲۷ و ۲۹ کدپستی ۱۸۵۵۸۱۶۱۹۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضا هیئت مدیره به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای امیرعلی شجاعی یگانه ف غظنفر ش ش ۱۹ کد ملی ۳۹۳۳۹۲۱۸۵۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای مصطفی جمالزاده ف غلامعلی ش ش ۱۴۳۳ ص ملایر کد ملی ۳۹۳۱۴۲۵۲۰۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای کمال کریم مقدم ف جمشید ش ش ۱۷۶۰ ص ملایر کد ملی ۳۹۳۱۴۲۸۵۰۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسمی شرکا و سهم الشرکه هر یک: آقایان: مصطفی جمالزاده ۰۰۰/۵۰۰ ریال و امیرعلی شجاعی یگانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال و کمال کریم مقدم ۰۰۰/۵۰۰ ریال و آیدن محمدنژاد ک. م ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ و یاشار محمدنژادسراسکانرود ک. م ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ هر یک ۰۰۰/۵۰۰ ریال. پ۱۸۲۸۳۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652966
آگهی تغییرات شرکت نگراندیش پارسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۳۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یاشار محمدنژاد سراسکانرود ک. م ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای علیرضا عدالتی نوزادی ک. م ۰۹۳۳۳۵۷۶۹۹ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و آقای رحیم محمودوند ک. م ۳۹۷۸۵۵۱۲۹۲ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال. پ۹۳۰۷۱۴۳۳۱۲۴۴۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9648485
آگهی تغییرات شرکت رسام پیمان تابان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۱۵۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فائزه موسوی به شماره ملی ۰۹۴۱۱۹۹۲۱۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10326425
آگهی تاسیس شرکت شالوده بنای تفتان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش‌ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب‌بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل‌ها، پل‌ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل شامل جرثقیل، بالابر، آسانسور و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت آموزش پرسنل داخلی شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جلفا، کوچه ارغوان، کوچه چلچله، پلاک ۲۲، طبقه ۱ ـ کدپستی ۱۵۴۱۶۵۷۱۸۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۸۹۳۲ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ آقای آرش محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۰۰۷۷۶۳۷۷۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیه غلامی‌کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10433532
آگهی تغییرات شرکت ودود پاژه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۶۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۲۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۶/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یاشار محمدنژاد سراسکانرود به شماره ملی۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ و آقای هومن یارمند به شماره ملی۰۰۶۹۴۸۹۴۵۹ و آقای رحیم آزاد به شماره ملی۰۹۴۶۷۷۸۹۵۷ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یاشار محمدنژاد سراسکانرود به شماره ملی۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هومن یارمند به شماره ملی۰۰۶۹۴۸۹۴۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رحیم آزاد به شماره ملی۰۹۴۶۷۷۸۹۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هومن یارمند به شماره ملی۰۰۶۹۴۸۹۴۵۹ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۱/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10974138
آگهی تغییرات شرکت خیمه بام الوان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۶۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ و خانم مریم ایزی به شماره ملی ۰۹۴۱۴۰۵۸۶۹ و آقای یاشار آرین خصال به شماره ملی ۰۰۶۸۰۱۰۰۱۱ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم ایزی به شماره ملی ۰۹۴۱۴۰۵۸۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یاشار آرین خصال به شماره ملی ۰۰۶۸۰۱۰۰۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یاشار آرین خصال به شماره ملی ۰۰۶۸۰۱۰۰۱۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10998037
آگهی تاسیس شرکت ودود آمور با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ تحت شماره۴۲۱۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۹۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژههای مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌های ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونلها، راه‌های زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و تجهیزات خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جلفا خیابان فاخته پ ۱۹ ط ۱ شمالی ـ کدپستی ۱۵۴۱۷۳۴۱۷۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک