نقی یعقوبی

آقای نقی یعقوبی

کد ملی 1583052143
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553329
آگهی تصمیمات شرکت سبز بوم تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۰۸۵ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۵۰۱۵۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۸۰ که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده: موارد خرید و فروش کالاهای مجاز، کلیه خدمات اداری (اعم از ماشین نویسی امور دفتری و بایگانی منشی‌گری اپراتوری کامپیوتر تهیه و طبخ و توزیع غذا و امور آشپزخانه و رستوران، کلیه امورات ابنیه سازی و آبیاری و زهکشی و انتقال نیرو و نصب و راه اندازی دکلهای مخابراتی به ماده ۲ اساسنامه بعنوان موضوع شرکت اضافه گردید و سپس صورتهای مالی۱۳۸۹ تصویب و آقای عسگر صالحی به کد ملی ۱۵۸۲۱۲۸۹۱۱ و کدپستی ۵۱۷۷۸۳۶۵۷ آقای ابراهیم ابراهیم پور به کد ملی۱۵۰۱۱۸۷۸۸۴۸ و کدپستی ۵۱۵۷۶۶۷۴۷۳ خانم فریبا حمیدی اسکویی به کد ملی ۱۳۸۰۸۷۲۱۸۹ و کدپستی ۵۱۷۷۸۳۶۳۵۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین بشماره ثبت ۲۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ و کدپستی ۱۵۱۳۶۱۵۱۱۱ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس آقای نقی یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ و کدپستی ۵۱۵۵۸۹۳۶۵۴ بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی۹۰ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای ابراهیم ابراهیم پور بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عسگر صالحی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم فریبا حمیدی اسکوئی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چکها، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۳۷۵۱۱۷۶۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 567782
آگهی تصمیمات شرکت پارس ساختار (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۷۳۶
برابر صورتجلسات هیئت مدیره و صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام از محل قبلی به نشانی جدید: تبریز شهرک صنعتی شهید رجائی شمالی خیابان ۲۰ متری پنجم شرقی کدپستی ۵۳۶۱۹۱۴۳۷۵ انتقال یافته و در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید و سپس آقای جلیل نواده اباذر صحرائی به کد ملی ۱۳۷۸۸۶۹۳۸۹ و کدپستی ۵۱۵۷۶۹۳۳۸۵ و آقای شهریار نواده اباذر صحرائی به کد ملی ۱۳۷۲۸۳۴۴۱۹ و کدپستی ۵۱۶۷۹۵۴۶۶۷ و آقای ارتین کیهان به کد ملی ۲۷۵۳۶۲۶۲۰۰ و کدپستی ۵۱۳۷۹۸۳۵۷۱ و آقای ابراهیم باقریان به کد ملی ۱۳۷۶۴۳۸۰۴۶ و کدپستی ۵۱۶۶۸۴۸۱۶۸ و آقای مهران حاجی پور به کد ملی ۱۵۸۲۳۱۰۰۹۲ و کدپستی ۵۴۱۶۸۴۷۵۶۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و با عنایت به فوت بازرس اصلی شرکت در سال ۸۹ تمامی مسئولیتهای وی به بازرس علی البدل آقای میر صادق سید فرشی محول گردیده و سمت بازرس اصلی به وی انتقال یافته است و سپس موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین بشماره ثبت ۲۳۳۴۷ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ و کدپستی ۱۵۱۳۶۱۵۱۱۱ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای نقی یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ و کدپستی ۵۱۵۵۸۹۱۶۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۰ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و ترازنامه و صورتهای مالی ۱۳۸۹ تصویب و آقای جلیل نواده اباذر صحرائی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار نواده اباذر صحرائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ارتین کیهان و آقای ابراهیم باقریان و آقای مهران حاجی پور بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۳۸۰۷۷۱۶۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 585613
آگهی تصمیمات شرکت بیتا کار تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۰۶۵۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۱۵/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده، آقای محمد حسن پور عزیز به کد ملی ۱۳۷۹۰۲۲۷۰۳ و کدپستی ۵۱۳۸۷۳۶۷۵۵ و خانم فرشته اشراقی به کد ملی ۲۹۷۰۱۹۲۵۷۸ و کدپستی ۵۱۶۶۸۸۶۸۵۳ و خانم رقیه صباحی باویل به کد ملی ۱۳۷۹۱۱۰۰۲۵ و کدپستی ۵۱۳۸۷۳۶۷۵۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین بشماره ثبت ۲۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ و کدپستی ۱۵۱۳۶۱۵۱۱۱ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای نقی یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ و کدپستی ۵۱۵۵۸۹۳۶۵۴بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۰ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند و سپس آقای محمدحسن پور عزیز بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه صباحی باویلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته اشراقی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر پور عزیز دروی به کد ملی ۱۳۷۸۸۵۹۳۴۰ و کدپستی ۵۱۶۷۸۵۴۹۱۳ بسمت مدیرعامل انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۳۸۸۰۲۴۵۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019642
آگهی تصمیمات شرکت درب شیشه رشید (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۶۴۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال ۹۰ تصویب شد و آقای حسین رشید حسین زاده کد ملی ۱۳۷۸۵۱۶۰۶۰ کدپستی ۵۱۷۳۷۶۴۹۹۹ آقای محمد رشید حسین زاده کد ملی ۱۳۷۸۹۹۸۹۶۰ کدپستی ۵۱۷۶۷۶۴۹۹۶ آقای محمد حسین رشید حسین زاده کد ملی ۱۳۷۹۰۵۴۶۲۱ کدپستی ۵۱۷۳۷۶۴۹۹۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین شماره ثبت ۲۳۳۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ کدپستی ۱۵۱۳۶۱۱۵۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای نقی یعقوبی کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ کدپستی ۵۱۵۵۸۹۱۶۵۴ بعنوان بازرس علی البدل سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب شدند و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید سپس آقای محمد رشید حسین زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین رشید حسین زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین رشید حسین زاده بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و حق امضاء در کلیه موارد با مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۵۴۷۷۰۲۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020075
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک آد پروفیل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به عنوان بازرس اصلی، آقای نقی یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۱۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کاوه خداپرست رسولی به شماره ملی ۱۳۷۹۲۳۴۰۹۳ و آقای علیرضا تقی زاده امیرشمس به شماره ملی ۱۳۷۹۲۲۲۰۳۶ و لونت اینجلر تا تاریخ ۵/۱۲/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کاوه خداپرست رسولی به شماره ملی ۱۳۷۹۲۳۴۰۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا تقی زاده امیرشمس به شماره ملی ۱۳۷۹۲۲۲۰۳۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و لونت اینجلر بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کاوه خداپرست رسولی به شماره ملی ۱۳۷۹۲۳۴۰۹۳ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۰۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025217
آگهی تصمیمات شرکت آذر زرین حصار تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۳۱۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ تصویب آقای حسن تنهایی نمرور به کد ملی ۱۳۷۶۶۶۳۸۱۳ و کدپستی ۵۱۵۳۷۸۳۴۴۱ آقای بهزاد جنت اسکوئی به کد ملی ۱۳۷۹۲۲۹۸۹۸ و کدپستی ۵۱۵۷۹۱۳۱۷۱ آقای محمد جواد تنهایی به کد ملی ۱۳۷۸۳۸۵۷۰۵ و کدپستی ۵۱۵۳۷۸۳۴۴۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه اصلاح گستران امین شماره ثبت ۲۳۳۴۷ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ و کدپستی ۱۵۱۳۶۱۵۱۱۱ آقای نقی یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ و کدپستی ۵۱۵۵۸۹۱۶۵۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای بهزاد جنت اسکویی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن تنهایی نمرور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد جواد تنهایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۵۷۱۰۸۱۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041127
آگهی تصمیمات شرکت فولاد تراش تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۷۷۲۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورت‌های مالی سال ۹۰ تصویب گردید و موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین شماره ثبت ۲۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ کدپستی ۱۵۱۳۶۱۵۱۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای نقی یعقوبی کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ کدپستی ۵۱۵۵۸۹۱۶۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند و روزنامه مهدآزادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۶۰۹۷۱۲۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180979
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته‌گری سهند آذرین سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۷۱۱۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ که در تاریخ ۲۰/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده: آقای داود نیک بختان کد ملی ۱۳۷۴۱۲۰۲۰۰ و کدپستی ۵۱۶۷۸۳۳۹۳۴ خان نیر صادقی کد ملی ۱۳۷۹۲۷۳۶۷۶ و کدپستی ۵۱۷۶۶۳۴۹۱۱ خانم پروین خلیل آذر کد ملی ۱۳۷۳۷۵۳۵۶۰ و کدپستی ۵۱۶۷۷۸۳۳۹۳۴ شرکت ماشین سازی تولید آتش شماره ثبت ۲۹۲۸ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۰۰۹۹ و کدپستی ۵۳۶۱۷۳۵۶۵۵ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و موسسه اصلاح گستران امین به دو سال شماره ثبت ۲۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ و کدپستی ۱۵۱۳۶۱۵۱۱۱ آقای نقی یعقوبی کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ و کدپستی ۵۱۵۵۸۹۱۶۵۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی حسابرسی و علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای محمد رضا محمودی کد ملی ۱۳۷۰۹۴۱۵۵۲ و کدپستی ۵۱۷۶۶۳۴۹۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت ماشین سازی تولید آتش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای داود نیک بختان بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم نیر صادقی بسمت عضو هیئت مدیره خانم پروین خلیل آذر بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۳۳۴۸۰۰ سهم به ۳۹۰۶۰۰ سهم هزار ریالی از محل واریز نقدی از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰/۳۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۶۰/۳۹ ریال افزایش یافت. که مبلغ افزایشی طی گواهی ۱۰۴۳/۹۲ص/۱۶۰۱ مورخ ۱۴/۵/۹۲ بانک پاسارگاد شعبه ولیعصر تبریز به حساب شماره ۱۶۰۱۸۱۰۰۲۸۶۰۷۱ واریز شده است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۱۰۷۷۲۰۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338921
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۱ به تصویب رسید. موسسه اصلاح گستران امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ و کدپستی ۱۵۱۳۶۱۵۱۱۱، به عنوان بازرس اصلی و آقای نقی یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۰۰۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428917
آگهی تغییرات شرکت پارلاق رنگ نوین آذربایجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۰۳۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۳۰۷۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین شماره ثبت ۲۳۳۴۷ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ به نمایندگی سید عباس موسوی سنگسرکی کد ملی ۲۰۹۲۹۷۲۰۵۷ بعنوان بازرس اصلی، آقای نقی یعقوبی کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۷۷۳۹۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458356
آگهی تغییرات شرکت کولیس سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۱۲۴۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود دریانی کد ملی ۱۷۳۸۸۱۲۸۲۰، امین دریانی کد ملی ۱۳۷۸۳۰۶۸۱۲، آرمین دریانی کد ملی ۱۳۸۱۸۴۴۵۴۵بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه اصلاح گستران امین شماره ثبت ۲۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ و نقی یعقوبی کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب شدند روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۸۱۵۷۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541756
آگهی تغییرات شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۰۷و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمدعلی آقایی زاده نیکجو فرزند اسداله شماره ملی ۱۳۷۲۷۳۱۷۴۱ کدپستی ۵۱۵۷۶۹۳۳۵۶ و محمدرضا آقایی زاده نیکجو فرزند اسداله شماره ملی ۱۳۷۳۹۰۳۹۹۶ کدپستی ۵۱۷۳۶۱۵۳۴۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به شماره ۲۳۳۴۷ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸ و کدپستی ۱۵۱۳۶۱۵۱۱۱ به نمایندگی آقای سیدعباس موسوی سنگسرکی به کدملی ۲۰۹۲۹۷۲۰۵۷ و کدپستی ۵۱۷۳۶۵۵۷۸۴ به جای موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبادنوین تهران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای نقی یعقوبی به کدملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ و کدپستی ۵۱۵۵۸۹۱۶۵۴ به جای علی اصغر متقی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۹۷۶۰۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531874
آگهی تصمیمات شرکت نقشینه حک تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۶۳۲۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۵/۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین بشماره ثبت ۲۳۳۴۷ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ و کدپستی ۵۱۷۳۶۵۷۸۴ بسمت بازرسان اصلی و آقای نقی یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ و کدپستی ۵۱۵۵۸۹۱۶۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه مهد آزادی به جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9534016
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع تولیدی نوآوران زرین رود سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۵۵۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲ و ۱/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۷/۱۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده: آقای ابراهیم کشک زاده به کد ملی ۱۳۷۳۶۹۵۹۷۸ و کدپستی ۵۱۵۷۹۳۹۸۸۶ آقای غلامعلی بابازاده ناصری به کد ملی ۱۳۸۰۷۷۹۰۴۹ و کدپستی ۵۱۸۳۹۳۷۳۸۱ خانم فریبا شلوف به کد ملی ۱۳۷۳۷۷۰۳۴۱ و کدپستی ۵۱۵۷۹۳۹۸۸۶ خانم نازیلا رستم زاده جلالی به کد ملی ۱۳۷۵۶۸۸۳۷۵ و کدپستی ۵۱۸۳۹۳۷۳۸۱ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی اصلاح گستران بشماره ثبت ۲۳۳۴۷ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ و کدپستی ۱۵۱۳۶۱۵۱۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای نقی یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ و کدپستی ۵۱۵۵۸۹۱۶۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین سپس آقای ابراهیم کشک زاده بسمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامعلی بابازاده ناصری بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خانمها فریبا شلوف و نازیلا رستم زاده جلالی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و قراردادها و چکها سفته‌ها با امضای متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره (هریک به تنهایی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از۳۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰ ریالی به ۶۰۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ افزایش یافت و مواد ۸ و ۹ و۱۰ و ۶۰ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: ماده ۸: سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و مواد ۸ و ۹ و ۱۰ و ۶۰ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید ماده ۸ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال نقدی تمام پرداخت شده میباشد ماده ۹: سرمایه شرکت منقسم به ۶۰۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰ ریالی با نام عادی میباشد و سهام ممتاز منظور نیست ماده ۱۰: اوراق سهام تماما" یک شکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی مشخصات مندرج در ماده ۲۶ قانون تجارت میباشد و هیئت مدیره در قبال درخواست سهامداران میتواند اوراق چند سهمی بنمایندگی صادر و تسلیم دارد. ماده ۶۰: جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر از چهار نفر اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه در جلسات هیئت مدیره همراه با سه رای مثبت معتبر خواهد بود تعداد اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه به چهار نفر اصلاح گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10018800
آگهی تصمیمات شرکت چاپرنگ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۲۹۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ بسمت بازرس اصلی و نقی یعقوبی به کدملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387120
آگهی تغییرات شرکت هونام ابزار نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۱۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۵۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به عنوان بازرس اصلی، آقای نقی یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070854
آگهی تصمیمات: شرکت نقشینه چاپ تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۰۷۶۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۲۸/۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به شماره ثبت ۲۳۳۴۷ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ و کدپستی ۵۱۷۳۶۵۵۷۸۴ به سمت بازرس اصلی و آقای نقی یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ و کدپستی ۵۱۵۵۸۹۱۶۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه مهد آزادی درج آگهی شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160443
آگهی تصمیمات شرکت چرخ دنده تراش پیمان سهامی خاص بشماره ثبت ۹۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۹۰۲۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ که در تاریخ ۲۲/۱۲۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی منتهی به ۱۳۸۸ تصویب و (موسسه) حسابرسی اصلاح گستران امین بشماره ثبت ۲۳۳۴۷ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ و کدپستی ۱۵۱۳۶۱۵۱۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای نقی یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۳۰۵۲۱۴۳ و کدپستی ۵۱۵۵۸۹۱۶۵۴ بسمت بازرس علی البدل، بمدت یک سال انتخاب و روزنامه پیام نو جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزمسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک