یونس ژائله سعدآباد

آقای یونس ژائله سعدآباد

کد ملی 1582090645
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1119027
آگهی تصمیمات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره (مورخ ۲۰/۳/۹۲) شرکت صنایع غذایی سپهر آذربایجان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۰۷۹۹ که در مورخه ۲۵/۳/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردیده بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: الف بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: ۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای اباذر سلمان زاده (بشماره ملی ۵۱۹۸۳۹۱۶۶۲) بسمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی برهانی زاد (بشماره ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷) بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ آقایان یونس ژائله سعدآباد (بشماره ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵) و حیدر الهویردی ضیائی (بشماره ملی ۱۳۷۷۰۵۲۲۸۱) و حسین سلیمانی ینگجه (بشماره ملی ۱۶۹۹۲۳۱۲۳۰) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب بموجب صورتجلسه هیئت مدیره: آقای یونس ژائله سعدآباد بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حیدر الهویردی ضیائی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین سلیمانی ینگجه بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای جواد مکبر (بشماره ملی ۱۳۷۹۵۹۱۹۴۵) خارج از اعضای اصلی بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۷۶۳۱۴ اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241797
آگهی تغییرات موسسه خانه صنعت معدن و تجارت به شماره ثبت ۲۸۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۱۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالمهدی اجلالی به کد ملی ۲۹۹۱۲۴۷۶۸۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره، تقی بهرامی نوشهر به کد ملی ۶۰۳۸۴۶۱۲۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، بهزاد دادگر به کد ملی ۱۴۹۶۷۸۴۹۹۱ به عنوان قائم مقام مدیرعامل، یونس ژائله سعدآباد به کد ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به عنوان خزانه دار، آرمان خالقی به کد ملی ۲۷۵۳۶۰۰۸۱۳ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری موسسه با امضای مدیرعامل متفقا با رئیس هیئت مدیره یا خزانه دار با مهر موسسه معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر خواهد بود و باقی اعضای هیئت مدیره در سمتهای خود ابقا شدند. پ۱۷۳۱۰۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726565
آگهی تغییرات شرکت شیرین عسل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعدآباد به کد ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ رئیس هیئت مدیره، محمد علی برهانی زاد به کد ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع اعتبار کیش به شماره ثبت ۱۲۱۹ با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ بسمت نائب رئیس و مدیرعامل، حبیب علی اصغرپور به کد ملی۱۳۷۵۶۸۱۹۱۵ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان به شماره ثبت ۴۹۹ با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۸۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۳۰۹۱۸۵۲۷۷۲۲۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9401363
آگهی تصمیمات شرکت شیرین عسل آذر شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۸۷۰۷
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ شرکت شیرین عسل آذرشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۸۷۰۷ که در تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: الف) بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: ۱ آقای یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵، شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۸۳۲ به نمایندگی آقای حبیب علی اصغرپور به شماره ملی ۱۳۷۵۶۸۱۹۱۵ و شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای شاهین آقایی به شماره ملی ۵۱۹۹۴۰۲۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر جوان گنجی به شماره ملی ۱۵۵۲۴۷۰۵۸۷ به عنوان بازرس علی البدل طبق ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت به مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ب) بموجب صورتجلسه هیئت مدیره: آقای یونس ژائله سعدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان سهامی خاص به نمایندگی آقای حبیب علی اصغرپور به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز صادقی نیا به شماره ملی ۲۹۷۰۱۲۰۴۹۶ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۴۴۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۴۵۲۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9401365
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی سپهر آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۰۷۹۹
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ شرکت صنایع غذایی سپهر آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۰۷۹۹ که در تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: الف) بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: ۱ آقای یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵، شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۸۳۲ به نمایندگی آقای حبیب علی اصغرپور به شماره ملی ۱۳۷۵۶۸۱۹۱۵ و شرکت آسیا پک آذر سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۶۵۹۱۵ به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای شاهین آقایی به شماره ملی ۵۱۹۹۴۰۲۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر جوان گنجی به شماره ملی ۱۵۵۲۴۷۰۵۸۷ به عنوان بازرس علی البدل طبق ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت به مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ب) بموجب صورتجلسه هیئت مدیره: آقای یونس ژائله سعدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان سهامی خاص به نمایندگی آقای حبیب علی اصغرپور به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت آسیا پک آذر سهامی خاص به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد مکبر به شماره ملی ۱۳۷۹۵۹۱۹۴۵ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب شدند و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۴۴۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۴۵۰۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698506
آگهی تغییرات شرکت شیرین عسل سبلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد به کدملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ نماینده شرکت شیرین عسل به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین تقدیسی با کدملی ۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶ نماینده شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای مقصود نصیر زاده به کدملی ۱۵۸۲۱۶۴۰۲۹ نماینده شرکت سپهر آذر بایجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۰۷۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید مقدوری خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل انتخاب شدندوکلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا ومهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۱۷۴۹۱۹۷۲۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730381
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عسل ترابر آذربایجان درتاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۸۰۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت ذیل باستناد مجوز شماره ۲۳۸۴۰/۲۶ مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجانشرقی می باشد: موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدا شهرستان آذرشهر به سایر نقاط کشور و ایجاد شعب و نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قابل انجام می باشد. تبصره ۱: شرکت موظف است کلیه ضوابط، مقررات و بخشنامه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را مراعات نموده و وضعیت خود رابا شرایط، ضوابط و مقررات و دستورالعملهای آتی سازمان موصوف منطبق نماید. تبصره۲: شرکت موظف است ظرف مدت تعیین شده از سوی وزارت راه و شهر سازی اقدام و مدارک مثبته را به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارائه نماید. تبصره ۳: شرکت موظف است اسناد یک دستگاه کامیون ملکی با سند رسمی و قطعی به نام شرکت با حداکثر عمر مفید ۱۰ سال و ظرفیت ناخالص ۲۶ تن و چهار دستگاه کامیون ملکی به نام مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره (یا بنام شرکت) با حداکثر عمر مفید فرسودگی برابر مصوبه دولت و(اصلاحات بعدی) و ظرفیت ناخالص ۱۹ تن و بالاتر و ارائه اسناد کامیون استیجاری به تعداد پنج دستگاه را به سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای استان ارائه نمایند.)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم است و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی شرکت: شهرستان آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی ، کدپستی ۵۱۳۴۷۱۳۶۶۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۵/۱۳۴۷۴ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک ملت شعبه میدان ساعت تبریز پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: امیرعلی باوقار کدملی ۱۳۸۰۱۷۷۹۰۱ بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره، شرکت شیرین عسل به شماره ثبت ۵۴۸۵ شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ به نمایندگی یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت ۳۴۵ شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ به نمایندگی محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه است. بازرس اصلی و علی البدل: شاهین آقایی به شماره ملی ۵۱۹۹۴۰۲۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی و بهزاد جلیل پور نیکور به شماره ملی ۱۳۸۲۴۷۷۵۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار ارک برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۱۱۷۴۵۲۵۲۶۹۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757877
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی خصوصی کارآفرینان آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۷۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به کدملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ محمد علی برهانی زاد دارنده کدملی۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ به نمایندگی از شرکت سپهر آذربایجان به شماره ثبت۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۳۷۰۷۹۹ محمد تقی تقوی به کدملی ۱۳۷۱۶۵۶۸۲۷ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری ایران به شماره ثبت۳۰۹۲۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ شاهین آقایی به کدملی ۵۱۹۹۴۰۲۳۷۴ به سمت بازرس اصلی فریدون عیسی زاده به کدملی ۲۸۵۰۵۶۴۵۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۱۳۱۵۸۶۷۹۰۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757885
آگهی تغییرات شرکت دامپروری آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به کد ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت۱۲۱۹ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ محمد علی برهانی زاد دارنده کد ملی۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شماره ثبت۵۴۸۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ یوسف ژاله دارنده کد ملی ۳۳۶۹۳۳۰۱۱۳ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت۳۴۵ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به شماره ثبت۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شماره ثبت۱۷۹۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۱۳۱۶۳۲۹۲۶۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802473
آگهی تغییرات شرکت شهد سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت شیرین عسل به شماره ثبت ۵۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره امیر حسین تقدیسی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶ به نمایندگی از طرف شرکت پخش سراسری ایران ثبت شده به شماره ۳۰۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره مقصود نصیرزاده به شماره ملی ۱۵۸۲۱۶۴۰۲۹ به نمایندگی از طرف شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز ثبت شده به شماره ۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ به سمت عضو هیات مدیره داود محمدیان فرد به شماره ملی ۱۷۳۹۲۱۳۰۰۹ بنمایندگی از طرف شرکت اعتبار صنایع کیش ثبت شده به شماره ۱۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸۰۶۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ بنمایندگی از طرف شرکت کاوشگران کیش ثبت شده به شماره۳۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۵۰۴۹ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و امضاء نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۲۲۸۳۹۵۶۰۵۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930314
آگهی تغییرات شرکت شبکه تجارت ایکاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۵۰۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد به کدملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ نماینده شرکت شیرین عسل با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین تقدیسی با کدملی ۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶ نماینده شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی عرفانیان فعال سبزواری به کدملی ۰۰۶۵۴۰۱۷۴۳ نماینده شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت ودرغیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۰۴۲۸۴۴۴۵۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948864
آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - یونس ژائله سعدآباد به کد ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیرحسین تقدیسی به کد ملی ۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶ به نمایندگی از شرکت کاوشگران کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۵۰۴۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وسیدعلی اصغر کشفی به کد ملی ۶۱۸۹۸۵۴۴۲۷ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حسین پالیزدار به کد ملی ۰۰۵۴۸۸۹۵۵۳به نمایندگی از شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و رحمت اله شفائی به کد ملی ۲۸۰۱۰۵۸۳۰۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد. ش۹۵۰۵۱۴۶۵۵۹۹۳۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404999
آگهی تغییرات شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به کد ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ فهیمه ابراهیمی فخیم به کد ملی ۱۳۷۱۹۵۷۶۴۹ شرکت آسیاپک آذر به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۶۵۹۱۵ به نمایندگی مسعود ابراهیمی فخیم به کد ملی ۱۳۷۷۸۱۷۵۴۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷به عنوان بازرس اصلی شاهین آقایی به شماره ملی ۵۱۹۹۴۰۲۳۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه حساب و سود و زیان سالهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ و ۲۹/۱۲/۹۴ شرکت به تصویب مجمع رسید. ش۹۶۰۲۰۹۷۸۵۴۰۹۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475037
آگهی تغییرات شرکت آسیا پک آذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۶۵۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت ۱۲۱۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ به نمایندگی آقای یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آفریئکسپو به شماره ثبت ۰۰۸۶۱ کشور امارات متحده عربی به کد فراگیر به شماره ۱۰۱۴۴۳۰ به نمایندگی آقای علیرضا پرکار اصل به کدملی ۱۳۷۸۰۴۰۰۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فهیمه ابراهیمی فخیم به شماره ملی ۱۳۷۱۹۵۷۶۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی اقامه دعاوی در کلیه مراجع ودفاع از دعاوی مطروحه و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۳۲۷۷۸۶۱۱۲۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540243
آگهی تغییرات شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به کد ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت۱۲۱۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ به نمایندگی محمدعلی برهانی زاد به کد ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان به شماره ثبت۴۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۸۳۲ به نمایندگی یوسف ژاله به کد ملی ۳۳۶۹۳۳۰۱۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی اقامه دعاوی در کلیه مراجع و دفاع از دعاوی مطروحه و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۵۱۰۲۱۵۵۸۸۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549864
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پوشش کارتن آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد بشماره ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ و شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ به نمایندگی آقای رضا نصیری بشماره ملی ۲۲۹۷۹۱۶۹۳۰ و شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ به نمایندگی آقای امیرحسین تقدیسی بشماره ملی ۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای رحمت اله شفائی بشماره ملی ۲۸۰۱۰۵۸۳۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین پالیزدار به شماره ملی ۰۰۵۴۸۸۹۵۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۱۷۲۵۲۳۲۵۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610153
آگهی تغییرات شرکت قند عسل آذرآبادگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۳۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد دارنده کدملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت شیرین عسل به شماره ثبت ۱۳۵۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت ۳۴۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ به نمایندگی آقای یوسف ژاله به شماره ملی ۳۳۶۹۳۳۰۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عدیل طالبی به شماره ملی۵۶۷۹۳۱۳۹۹۵ (خارج از شرکت) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی اقامه دعاوی در کلیه مراجع ودفاع از دعاوی مطروحه و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۶۲۵۷۱۳۹۴۰۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801501
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیرین عسل به شماره ثبت ۱۳۵۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ به نمایندگی یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت ۳۴۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ به نمایندگی محمد علی برهانی زاد به شماره ملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت ۱۲۱۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ به نمایندگی پیمان اصغری آژیری به شماره ملی ۱۳۷۶۰۲۴۱۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل به همراه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۰۱۶۶۹۷۸۳۴۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830023
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۸۳۱۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: فهیمه ابراهیمی فخیم به شماره ملی ۱۳۷۱۹۵۷۶۴۹ نائب رئیس هیئت مدیره - یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ رئیس هیئت مدیره و شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ به نمایندگی رضا نصیری به شماره ملی ۲۲۹۷۹۱۶۹۳۰ مدیرعامل حق امضاء کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار وبانکی و قراردادها به امضاء رئیس هیت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۰۲۱۶۴۳۴۷۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202217
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد به کد ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین تقدیسی به کد ملی ۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶ نماینده شرکت شیرین عسل با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رحمت اله شفائی به کد ملی ۲۸۰۱۰۵۸۳۰۰ نماینده شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی، اقامه دعاوی در کلیه مراجع و دفاع از دعاوی مطروحه و اختیار انتخاب و عزل وکیل و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۴۲۳۲۵۱۱۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234116
آگهی تغییرات شرکت کارتن سازی انصار تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲ , ۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای یونس ژائله سعد آباد دارنده کدملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان به شماره ثبت۴۹۹ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۳۶۹۸۳۲ به نمایندگی آقای شاهرخ یزدانی دارنده کدملی ۱۳۷۷۲۸۳۲۱۶ شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت۱۲۱۹ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ به نمایندگی آقای محمد علی برهانی زاد دارنده کدملی ۱۳۷۷۹۲۳۹۶۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مهر آفرین بصیر به شماره ثبت۲۶۶۰۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۷۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای شاهین آقایی دارنده کدملی ۵۱۹۹۴۰۲۳۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۷۰۵۶۷۱۹۵۵۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234135
آگهی تغییرات شرکت آرد گندم تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۸۳۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ژاو گندم آذربایجان به شماره ثبت۴۶۳۸۸ وشناسه ملی۱۴۰۰۷۴۷۴۰۵۵ به نمایندگی آقای یونس ژائله سعد آباد دارنده کدملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت دامپروری آذربایجان خاوری به شماره ثبت۵۱۴ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۴۶۳به نمایندگی آقای آیدین مهدوی ممقانی به شماره ملی ۱۳۷۵۹۰۳۴۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری به شماره ثبت۷۹۴ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۸۹۶۸۲۶به نمایندگی آقای پیمان اصغری آژیری به شماره ملی ۱۳۷۶۰۲۴۱۱۱به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یوسف عزیزی بهروز به شماره ملی ۲۳۷۱۸۷۸۵۵۳ خارج از شرکت به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۷۰۵۵۱۴۳۵۲۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298518
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای همسایه آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعدآباد به کدملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ بعنوان رئیس هیات مدیره، امیر حسین تقدیسی با کدملی ۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، فرزین کاویانی نیا به کدملی ۰۰۷۸۱۷۶۷۲۷ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی، اقامه دعاوی در کلیه مراجع و دفاع از دعاوی مطروحه و اختیار انتخاب عزل وکیل و غیره با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۱۳۹۳۴۳۴۸۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک