علی اصغر ابوطالبی

علی اصغر ابوطالبی

کد ملی 1581828128
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1051552
آگهی تصمیمات شرکت بهاران پی بتن (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۱۳۰۷۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۲/۹۲ واصل گردید: علی اصغر ابوطالبی به کدملی۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مریم معصومی جدید به کدملی۱۹۷۱۴۸۴۲۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن احمدزاده پورناکی به کدملی۱۵۸۲۱۰۱۶۰۴ و جهانگیر ذوالقدریها به کدملی۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ و مجتبی حسن مصفا به کدملی۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی اسناد عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۱۶۴۴۲۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384311
آگهی تغییرات شرکت عمران گران مرند ستارخان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۹۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رکن الدین اسدی کنی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۳۸۳۲۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی ۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان داود فولادپنجه به شماره ملی ۱۵۸۲۱۰۱۶۰۴ و سید وحید مرتضوی به شماره ملی ۰۰۵۰۵۴۱۳۲۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۲۱۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666284
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی بهاران آژند شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۹۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به ش ملی: ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی احدی سقرچی به ش ملی: ۰۰۵۶۶۰۱۹۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای مجتبی حسن مصفا به ش ملی: ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) خانم نسرین غ منیری به ش ملی:۴۱۳۲۳۳۹۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) جواد میرزاقلی به ش ملی:۰۰۴۸۸۰۴۹۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) جهانگیرذوالقدری هابه ش ملی:۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۷۲۶۲۸۹۷۶۹۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390334
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور در سازان شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود فولاد پنجه به شماره ملی۱۵۸۲۱۰۱۶۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی: ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی: ۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ره آورد (به شماره ملی: ۰۴۵۲۳۱۷۱۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مهدی قزوینیان به شماره ملی: ۰۰۷۰۷۶۰۰۴۷به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نوشین زرکف (به شماره ملی: ۰۰۴۴۹۰۳۴۶۴به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای عباس رجائی یامچی به شماره ملی: ۱۵۸۰۹۹۵۹۹۳به عنوان بازرس اصلی وآقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۷۳۵۶۲۵۴۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10821669
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین میهن سهامی خاص بشماره ثبت۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۲/۹۰ نوع حقوقی شرکت به با مسئولیت محدود تبدیل و اساسنامه جدید شامل بر۲۷ ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل میباشد: داود فولادپنجه به کدملی۱۵۸۲۱۰۱۶۰۴ دارای مبلغ۰۰۰/۳۳۰ریال سهم الشرکه. علی اصغر ابوطالبی به کدملی۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ دارای مبلغ۰۰۰/۵۳۰ ریال سهم الشرکه. مریم معصومی جدید به کدملی۱۹۷۱۴۸۴۲۹۶ دارای مبلغ۰۰۰/۱۴۰ریال سهم الشرکه. علی اصغر ابوطالبی بسمت عضو و مدیرعامل و داود فولادپنجه بسمت رئیس هیئت مدیره و مریم معصومی جدید و ابوالفضل ناظم زاده به کدملی۰۰۴۳۸۱۵۵۱۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713372
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین آژند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس رجائی یامچی به شماره ملی ۱۵۸۰۹۹۵۹۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای علی کوچک دزفولی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۶۳۲۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سعید یوسفی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۸۵۲۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۲۵۵۲۰۳۲۰۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779769
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن امین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۶۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۵۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ و سند صلح به شناسه ۱۳۹۴۲۲۳۵۶۴۴۰۰۰۰۰۰۲ دفتر اسنادرسمی ۲۲۰ تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ با واگذاری ۳۳۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود به آقای محمد اسماعیل دژمان به شماره ملی ۴۸۳۹۶۷۶۴۹۶ سهم الشرکه خود را به مبلغ ۶۴۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد وآقای محمداسماعیل دژمان به شماره ملی ۴۸۳۹۶۷۶۴۹۶ در ردیف شرکا قرار گرفت درنتیجه اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای علی اصغر ابوطالبی ک م ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ دارای ۶۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مریم معصومی جدید ک م ۱۹۷۱۴۸۴۲۹۶ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهری ابوطالبی ک م ۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجتبی حسن مصفا ک م ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد اسماعیل دژمان ک م ۴۸۳۹۶۷۶۴۹۶ دارای ۳۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۲۱۵۳۱۹۶۵۵۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837148
آگهی تغییرات شرکت عمران گران میهن یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی محمد طاهری به شماره ملی ۳۸۷۴۱۴۵۴۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای محسن احمد زاده پورناکی به شماره ملی ۲۸۰۰۴۰۶۱۲۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۷۴۷۹۲۱۲۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897368
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۱۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیژن منجمی به شماره ملی ۰۰۴۰۹۳۴۴۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، پریسا زمانیان به شماره ملی ۰۹۴۶۲۹۱۰۶۳به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و صمد رحیم زادرهبر به شماره ملی۰۰۴۷۴۱۸۲۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، عبداله ابراهیمی به شماره ملی۰۰۸۴۸۰۰۵۰۱ بند پی به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاو اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۱۹۶۵۸۶۶۱۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951767
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آژیراک پی میهن یار درتاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۲۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۷۹۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ، محاسبه،اجرا،نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند،ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی ،انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی،- اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی- اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور- شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی- - شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران محله جنت آباد جنوبی خیابان شهید مصطفی پژوهنده خیابان پنجم پلاک ۱۷ طبقه ۳ واحد ۵ کدپستی : ۱۴۷۳۹۵۴۶۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای علی اصغر ابوطالبی شماره ملی: ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده ۶۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای اصغر ذوالفقاری قفری شماره ملی :۰۰۴۸۷۹۴۴۹۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره دارنده ۳۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای مجتبی حسن مصفا شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ( خارج از شرکاء) ، خانم مهری ابوطالبی شماره ملی ۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد ))
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمارت سازه میهن یار درتاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۲۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۱۰۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، ـ اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی ـ ـ شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادگان جنت آباد شمالی خیابان بهارستان ۱۹ پلاک ۴۴ طبقه ۵ واحد ۹ کدپستی: ۱۴۷۸۷۸۶۶۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. آقای علی اصغر ابوطالبی به کدملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ دارای ۳۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد علی بهرامی به کدملی ۱۵۸۱۰۳۹۴۲۵ دارای۳۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی باطنی به کدملی ۱۲۱۹۲۳۰۶۳۴ دارای ۳۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: * آقای علی اصغر ابوطالبی به کدملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی باطنی به به کدملی به کدملی ۱۲۱۹۲۳۰۶۳۴ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد علی بهرامی به کدملی ۱۵۸۱۰۳۹۴۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی حسن مصفا به کدملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، خانم مهری ابوطالبی به کدملی۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضامدیرعامل ثابت همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۷۱۱۵۰۰۲۹۶۲۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056114
آگهی تغییرات شرکت استحکام سازان طلایه تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم رقیه حاجی اسفندیاری به شماره ملی ۰۰۶۷۴۷۹۹۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم مهرناز نیک سرشت به شماره ملی ۲۳۰۰۰۷۴۰۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و خانم سمانه ضرابی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۷۸۴۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۴۹۸۰۱۱۹۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104564
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آبادگران ستار خان آرکا درتاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۷۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۹۱۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ، محاسبه ، اجرا ، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی ، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی،- اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی- اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور- شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی- - شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی ( انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم).مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران باغ فیض خیابان امام حسین خیابان شهید ابراهیم نوری خیابان امام رضا خیابان مالک اشتر پلاک ۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی ۱۴۷۳۱۷۷۹۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. شرکاء شرکت عبارتند از: علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ دارای ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه صمد صادق پورگلویک به شماره ملی ۴۴۳۰۶۳۴۷۶۹ دارای ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای جواد قائمی کرمانی به شماره ملی ۰۹۳۹۶۸۷۸۱۱ دارای ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید امیر حسین مقتدی پیشه به شماره ملی ۱۲۸۹۷۶۲۸۲۱ دارای ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین گردیدند: سید امیر حسین مقتدی پیشه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱۲۸۹۷۶۲۸۲۱ مهری ابوطالبی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱(خارج از شرکاء) مجتبی حسن مصفا به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵(خارج از شرکاء) امیر معصومی جدید به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۱۸۵۶۸۳۴۳(خارج از شرکاء) جواد قائمی کرمانی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۹۳۹۶۸۷۸۱۱ منصور صداقتی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۴۶۲۲۷۵۹۶۵۹(خارج از شرکاء) علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ صمد صادق پور گلویک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۳۰۶۳۴۷۶۹ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضامدیر عامل ثابت همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۸۱۱۵۲۸۷۳۴۲۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164761
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نقل و انتقال قهری سهم الشرکه (۳۴۰۰۰۰ریال) مرحوم آقای علیرضا دهقانی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۴۷۸۷۵مطابق با گواهی حصر وراثت به تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ بشماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۲۰۷۰۰۸۲۸و گواهی نامه مالیات بر ارث به شماره۱۶۹۱۴ مورخ ۲۹/۹/۹۳به شرح ذیل به ورثه ایشان منتقل گردید: مبلغ ۵۶۶۶۰ ریال به خانم ربابه یمانی محمدآبادی بشماره ملی ۰۰۴۴۵۶۷۳۹۱مادر متوفی و مبلغ ۴۲۵۰۰ ریال به خانم مریم میرفارسی بشماره ملی ۰۰۴۹۵۴۵۱۷۵ همسر متوفی و مبلغ ۸۰۲۸۰ ریال به خانم غزاله دهقانی بشماره ملی ۰۴۵۱۵۷۹۳۹۹دختر متوفی و مبلغ ۸۰۲۸۰ ریال به خانم زهرا دهقانی بشماره ملی ۰۴۴۰۱۱۹۲۹۴دختر متوفی و مبلغ ۸۰۲۸۰ ریال به خانم سارا دهقانی بشماره ملی۰۴۴۰۷۱۲۳۵۱دختر متوفی اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه: آقای علی اصغر ابوطالبی بشماره ملی۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ دارای۳۳۰۰۰۰ریال آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها بشماره ملی۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ دارای۳۳۰۰۰۰ریال خانم ربابه یمانی محمدآبادی بشماره ملی ۰۰۴۴۵۶۷۳۹۱ دارای۵۶۶۶۰ریال خانم مریم میرفارسی بشماره ملی ۰۰۴۹۵۴۵۱۷۵ دارای ۴۲۵۰۰ریال خانم غزاله دهقانی دارای بشماره ملی ۰۴۵۱۵۷۹۳۹۹ ۸۰۲۸۰ریال خانم زهرا دهقانی بشماره ملی ۰۴۴۰۱۱۹۲۹۴ دارای ۸۰۲۸۰ریال خانم سارا دهقانی بشماره ملی۰۴۴۰۷۱۲۳۵۱ دارای ۸۰۲۸۰ریال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206977
آگهی تغییرات شرکت بهاران مشاور ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۱۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جواهری به شماره ملی ۰۹۳۳۸۴۶۰۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم صدیقه معین مهر به شماره ملی ۰۰۷۳۵۵۲۷۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ناصر شایان به شماره ملی ۳۲۵۶۱۵۴۲۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی افصحی به شماره ملی ۰۰۸۱۶۹۳۰۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۰۴۴۳۹۶۱۱۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234378
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایمن سازان تهران ستارخان درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۴۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۹۵۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار فردوس خیابان لاله کوچه ۱۲ شرقی پلاک ۱۴ طبقه ۲ واحد ۱۲ کدپستی ۱۴۸۳۷۶۳۶۴۵ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای جواد قائمی کرمانی ۰۹۳۹۶۸۷۸۱۱دارنده ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای سید امیر حسین مقتدی پیشه ۱۲۸۹۷۶۲۸۲۱دارنده ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای علی اصغر ابوطالبی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸دارنده ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای صمد صادق پور گلویک ۴۴۳۰۶۳۴۷۶۹دارنده ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای امیر معصومی جدید به شماره ملی ۰۰۱۸۵۶۸۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای ایوب کاشفی مهر به شماره ملی ۰۰۵۲۴۴۹۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای جواد قائمی کرمانی به شماره ملی ۰۹۳۹۶۸۷۸۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ آقای سید امیر حسین مقتدی پیشه به شماره ملی ۱۲۸۹۷۶۲۸۲۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۰۱۳۷۸۱۴۲۴۲۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556070
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رجا بتن پیشرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۶۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر ابوطالبی ش م ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸عباس رجائی یامچی ش م ۱۵۸۰۹۹۵۹۹۳ و منصور صداقتی ش م ۴۶۲۲۷۵۹۶۵۹ ایوب کاشفی مهر ش م ۰۰۵۲۴۴۹۳۴۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. آقای عباس رجائی یامچی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور صداقتی، به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای ایوب کاشفی مهر (عضو خارج از شرکاء). - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۳۶۸۳۴۲۱۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683098
آگهی تغییرات شرکت آژند مهر هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردید: آقای شاهین اسدفامیان آذر به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۴۵۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای سیروس سلیمی قاضیجهان به شماره ملی ۱۵۳۰۳۱۳۳۳۳به سمت عضو هیأت مدیره آقای صمد صادق پورگلویک به شماره ملی۴۴۳۰۶۳۴۷۶۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵به سمت عضو هیأت مدیره آقای احسان شفیع ابیانه به شماره ملی۰۰۷۲۹۳۸۲۶۹به سمت عضو هیأت مدیره خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی۱۵۸۲۲۳۶۶۳۱به سمت عضو هیأت مدیره خانم فهیمه توکلی به شماره ملی۰۴۲۱۱۰۳۲۷۲به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل ثابت همراه با رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۷۸۷۲۵۰۵۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693268
آگهی تغییرات شرکت بهاران استحکام هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸به سمت رئیس هیأت مدیره، خانم مهرناز نیک سرشت به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) و آقای شاهین اسد فامیان به شماره ملی۰۰۷۱۱۴۴۵۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محسن فاصحیان به شماره ملی۲۷۵۳۶۱۷۹۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای صمد صادق پورگلویک به شماره ملی ۴۴۳۰۶۳۴۷۶۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی ۲۲۷۹۸۴۰۴۰۵به سمت عضو هیأت مدیره خارج از شرکا و خانم نسرین غ منیری به شماره ملی۴۱۳۲۳۳۹۴۲۴ به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا)، آقای مسعود قربانی ابرغانی به شماره ملی ۰۰۷۲۰۲۱۳۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا)، برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ثابت همراه با امضای رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۴۶۵۰۴۷۹۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075055
آگهی تغییرات شرکت آژند پی ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۷۰۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۸۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صمد صادق پورکلویک به شماره ملی ۴۴۳۰۶۳۴۷۶۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی ۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ناصر جمشیدی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۸۸۳۳۵ به سمت عضو (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیرهیا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۳۴۷۴۲۰۴۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087886
آگهی تغییرات شرکت آژند پی بهاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۵۶۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صمد صادق پورکلویک ش. م ۴۴۳۰۶۳۴۷۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر ابوطالبی ش. م ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین شیخی ش. م ۰۰۵۱۷۱۶۸۴۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقایان حمید رضا سوهانی ش. م ۰۴۵۲۵۳۲۲۰۵ (خارج از شرکا) و مصطفی امیدبخش ش. م ۰۰۶۵۳۶۲۶۴۰ (خارج از شرکا) و علی حبیبی ش. م ۶۲۴۹۷۳۹۲۹۷ (خارج از شرکا) و جبرائیل وثوقی ش. م ۱۴۶۰۸۱۸۹۰۳ (خارج از شرکا) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل ثابت همراه با رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۰۲۹۰۵۳۹۴۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247959
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن آذین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۷۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرجان حاجی اسفندیاری به شماره ملی۰۰۶۷۴۷۹۹۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد جواد قلمبردزفولی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۴۷۰۲۱، حسینقلی مقنیان ممقانی به شماره ملی ۱۶۹۹۱۶۰۸۴۸ به سمت اعضا هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رییس منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۱۵۱۹۲۹۲۹۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248043
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایوان سازه آرکا درتاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۲۳۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۶۹۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:طراحی، محاسبه،اجرا،نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند،ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی،انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، _ اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی _ اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور _ شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی _ شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران _ شهرستان تهران _ بخش مرکزی _ شهر تهران _ محله ستارخان _ خیابان شهید مرتضی فیاض _ خیابان ستارخان _ پلاک ۷۸۲ _ طبقه سوم _ واحد ۱۱ کدپستی ۱۴۵۳۷۹۳۶۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ دارنده ۶۷۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین محمدمخملی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۰۹۲۷۶ دارنده ۳۳۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ام البنین گله بان به شماره ملی ۱۵۷۰۳۰۳۴۶۰و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسین محمدمخملی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۰۹۲۷۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل ثابت همراه با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۱۵۷۵۰۱۱۶۵۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260534
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران گنبد نما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۹۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و نسرین غ منیری به شماره ملی ۴۱۳۲۳۳۹۴۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، جواد میرزاقلی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۰۴۹۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، پریسا زمانیان به شماره ملی ۰۹۴۶۲۹۱۰۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، محمد مهدی برگی به شماره ملی۰۰۷۴۹۲۷۱۶۷، جهانگیر ذوالقدریها به شماره ملی۵۵۹۹۳۸۱۳۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۲۳۹۳۹۱۴۳۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260555
آگهی تغییرات شرکت آژند پی شایان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۰۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای مهدی محمد طاهری به شماره ملی۳۸۷۴۱۴۵۴۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) خانم مریم لاهوتی به شماره ملی ۰۰۵۹۴۱۲۷۳۹به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای علیرضا رمضانی کیوانی به شماره ملی ۲۶۹۰۰۹۶۴۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مجتبی پردل به شماره ملی ۵۶۲۹۹۳۶۸۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ثابت به همراه رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۲۳۴۷۵۹۳۱۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک