آیدا شهبازی فرد

خانم آیدا شهبازی فرد

کد ملی 0015664279
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12647234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا فراز پاسارگاد در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۶۹۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ترخیص کالا از گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵۹ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک سپه شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم ایدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک سفته و بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم سحر احمدزاده میمندی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۴۱۱۱۸۶۷۰۱۶۱۱۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647541
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپید ماندگار پاسارگاد در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۶۹۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۹۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، ترخیص کالا از گمرکات کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱ می باشد. سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که تماما مبلغ مذکور توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۲/ص۴۰۳/۹۴ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه سیدخندان کد ۲۷۲ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم سحراحمدزاده میمندی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی وخانم ایدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۱۱۸۹۶۴۴۵۷۱۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668214
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا فراز ماندگار درتاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۵۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۷۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیراباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کد پستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵۸مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک سپه شعبه سید خندان تماما"پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:. زینب زمان پور ک م ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآنا احمدزاده میمندی ک م ۰۰۷۵۳۲۰۴۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی. خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۴۱۲۰۱۱۷۶۲۸۸۲۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717520
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیبا مهر آسمان در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۹۲۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۱۷۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و تونله و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند ها، سد هاو ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گازعقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش و ورادات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک۸ طبقه همکف واحد۲ کدپستی:۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۲۴/۱۰۸۸ مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم ایدا شهبازی فرد ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۲۲۶۳۳۰۶۸۰۷۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796258
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران تندیس صدرا درتاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۷۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۷۰۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و تونله و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند ها، سد هاو ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فاطمی بعد از چهار راه امیر اباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ کدپستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۳ مورخ ۱۴/۰۲/۹۵ نزد بانک سپه شعبه سید خندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سمانه ضمیری پشندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ارغوان فردی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهد آوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پرستو عزیزی حسین ابادی به شماره ملی ۳۲۴۰۶۳۱۶۸۷ به عنوان بازرس اصلی و ایدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۲۲۵۳۱۰۵۳۷۷۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869519
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا زرین الماس درتاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۹۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۶۲۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲کدپستی ۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷/۳۷۱/۳۵مورخ ۱۸/۳/۹۵نزد بانک تجارت شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم سیده افسانه جعفری به شماره ملی ۵۷۶۰۰۰۹۳۴۶ بسمت مدیرعامل رئیس هیئت مدیره خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۰۰۵۳۰۲۹۰۰۳بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشارابرار جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۴۰۱۹۳۴۶۷۷۲۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872650
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان فراز صدرا درتاریخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۰۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۹۲۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپ۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۴, ۹۲۵ مورخ ۱۸/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه خ خرمشهر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: سحر احمد زاده میمندی ش ملی ۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و پرستو عزیزی حسین آبادی ش ملی ۳۲۴۰۶۳۱۶۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس اصلی. و ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۴۰۲۷۰۵۶۹۰۶۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912784
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویان اطلس بهاران در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۱۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۴۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۲/۹۵ص/۳۲۰ مورخ ۱۹/۴/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه خ خرمشهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محبوبه آقا علی خان بزار به کدملی ۰۰۶۸۱۴۴۰۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل زینب زمان پور به کدملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی. ایدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۲۶۱۷۳۸۲۷۱۲۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923022
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جهان سرای ماندگار درتاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۵۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۷۶۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰/۹۵/۰۲۵۱ مورخ ۱۹/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: زینب زمان پور شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سحر احمد زاده میمندی شماره ملی۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی و آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۴۳۰۳۶۱۵۱۵۱۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082641
آگهی تغییرات شرکت عمران تندیس آسمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۸۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پرستو عزیزی حسین آبادی با کدملی ۳۲۴۰۶۳۱۶۸۷ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید خانم آیدا شهبازی فرد با کدملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: - آقای مهدی روستائی دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کد ملی ۴۱۳۲۳۱۷۲۴۲ - آقای علیرضا زرینی وحدتی دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کد ملی ۴۰۱۰۵۲۳۴۰۹ پ۹۵۰۷۲۸۲۵۶۸۱۱۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261279
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان فلات شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۰۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۷۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به: تهران، پیروزی، کوچه شهید امیر پور شادمان، کوچه فاطمیون، پلاک ۷ طبقه ۲ کدپستی ۱۷۱۱۸۸۴۵۶۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. عبارات زیر به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور خدماتی پیمانکاری شامل ارائه طرح و مشاوره و اجرای کلیه کارهای مرتبط با خدمات شهری و نظافت و پاکیزه سازی معابر و اماکن عمومی و جمع آوری زباله در سطوح شهر و کلیه خدمات مربوط به پسماند‌های شهرداری و بازیافت و تفکیک پسماند خشک و ایجاد توسعه و نگهداری از فضای سبز، اماکن وزرشی طرح آبنما زیبا سازی اعم از پاک سازی و شستشوی نمای دیواره‌های بتنی و رنگ آمیزی و نصب داربست و چادر و تهیه و طبخ انواع غذاهای ایرانی و فرنگی، نور پردازی، نصب گاردریل و علائم رانندگی، خط کشی خیابان‌ها، عمران شهری، جدول گذاری، انجام امور تایپ و تکثیر و کپی خدمات کامپیوتری شرکت در مناقصات و مزایدات جهت رسیدن به اهداف شرکت، قبول نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی، اهدای نمایندگی در زمینه فعالیت شرکت و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و تحصیل وام و اعتبارات از بانک‌ها و سایر منابع مالی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزات لازم، دریافت، ساخت و تولید مونتاژ ماشین آلات صنعتی کشاورزی، صنایع بسته بندی و ماشین آلات خدمات شهری تأسیس کارخانجات تولیدی و صنعتی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم). آقای نقی پولادی به شماره ملی ۶۲۷۹۶۲۰۶۹۷ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای علی قلعه نوئی فراهانی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۵۷۵۷۳ با پرداخت مبلغ ۸۸۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای علیرضا شاه عبدالعضیمی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۹۰۶۹۴ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای یاسر پولادی به شماره ملی ۶۲۷۹۹۲۲۰۸۱ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بر این پایه سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید و فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای علیرضا جلالی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۷۲۲۳۰ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای نقی پولادی به شماره ملی ۶۲۷۹۶۲۰۶۹۷ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه، آقای علی قلعه نوئی فراهانی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۵۷۵۷۳ دارنده مبلغ ۸۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای علیرضا شاه عبد العضیمی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۹۰۶۹۴ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای یاسر پولادی به شماره ملی ۶۲۷۹۹۲۲۰۸۱ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۵ نفر تعیین شد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. پ۹۵۱۰۲۸۲۲۹۳۹۶۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461728
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح رستاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مونا حضرتی به کدملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم آیدا شهبازی فرد به کدملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کلیة اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۱۷۸۲۵۳۶۶۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520834
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق بهساز شریف در تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۶۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۹۸۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ ایستگاه بیمه حسین آباد ـ خیابان سی و پنج متری امام حسین ـ خیابان فدائیان اسلام ـ پلاک ۳۳۶ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۸۴۸۷۱۶۷۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی بانکی شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۶ از بانک ملی شعبه مهر وطن به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ و به سمت مدیرعامل و سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ به سمت بازرس اصلی وخانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۷۴۰۳۷۳۹۱۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562004
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارفع شمال آداک درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۷۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۲۴۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ دیلمان جنوبی ـ کوچه گلها ـ خیابان سی و پنج متری امام حسین ـ پلاک ۶۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۸۴۸۷۷۳۱۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که به موجب گواهی شماره ۵۱ ـ ۱۱۰۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک حکمت ایرانیان شعبه میرداماد به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۴۲۸۲۹۲۲۷۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562078
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج ترسیم هوداک درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۷۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۲۵۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ دیلمان شمالی ـ خیابان دیلمان شمالی ـ کوچه شهید حسن علی ابیضی ـ پلاک ۳ ـ مجتمع دهقان (جهاد) ـ بلوک ۲ ـ طبقه اول ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۸۴۶۸۸۳۳۴۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که به موجب گواهی شماره ۷۰/۹۴۴/۵/۷۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی ۰۰۱۸۵۴۸۷۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۴۵۷۴۳۳۱۳۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562090
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیسان عرشه محیط درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۷۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۲۶۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر ری ـ شهرک مطهری ـ خیابان سی و پنج متری امام حسین ـ خیابان شهید محمد منتظری ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۸۴۶۹۴۵۵۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۳۴۷ /۹۶ص /۳۰۵مورخ ۲۸/۳/۹۶نزدبانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی پرداخت شده است اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس اصلی آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۴۱۲۲۱۹۳۲۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591400
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهون اریکه دیار درتاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۶۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۷۷۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ سه راه ورامین ـ کوچه شهید محمد عباس کوهپایگانی خیابان فدائیان اسلام ـ پلاک ۲۸۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۸۴۸۸۵۶۷۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۳۵۵/ ۹۶ص / ۳۰۵ مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال تماما پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مدیرعامل ومونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل وخانم سمانه ضمیری پشندی شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۲۱۶۸۷۴۷۸۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721567
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فراز مهر فدک درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۹۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۹۸۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: پیمانکاری ساخت ساختمان ها و ساخت راه ها تاسیسات و تجهیزات خطوط انتقال آب و فاضلاب و انتقال نیرو عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش چهاردانگه ـ شهر چهاردانگه ـ شهرک شهید بهشتی ـ کوچه گلستان ۲۰ ش هوشنگ ایرانشاهی ـ بن بست گلستان ۲/۲۰ ـ پلاک ۵۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۳۱۹۸۵۴۳۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۲۷۷/۹۶,۴۵۱ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ از بانک شهر شعبه سهرودی شمالی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسین عارفخانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۰۰۰۹۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۹۵۵۵۶۵۶۷۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792606
آگهی تغییرات شرکت دور اندیشان قرن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۸۷۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۲۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران تهرانسر خیابان نفت شمالی کوچه ش محمدرضا حاج اکبری (۲۴) پلاک ۵ طبقه پنجم واحد ۱۵ کدپستی۱۳۸۸۶۴۸۸۱۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۵ نفر تعیین گردید وبدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. حمل و نقل و درون شهری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. آقای امیر قادر آبادی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۷۹۹۲۰ با پرداخت مبلغ ۷۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم اصفه صادقی به شماره ملی ۱۲۹۲۳۴۹۸۶۷ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم عطیه قادر آبادی به شماره ملی ۰۰۱۴۵۰۳۷۶۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم الهه فدائی به شماره ملی ۳۳۵۹۵۵۹۲۹۰ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه تغییر و اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها پس ازافزایش سرمایه بشرح زیرمی باشد: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم الهام محمد دوست به شماره ملی۰۴۸۰۰۸۴۳۵۱ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر قادر آبادی به شماره ملی۰۰۶۲۲۷۹۹۲۰ دارنده مبلغ ۷۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم اصفه صادقی به شماره ملی۱۲۹۲۳۴۹۸۶۷ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم عطیه قادر آبادی به شماره ملی۰۰۱۴۵۰۳۷۶۱ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم الهه فدائی به شماره ملی ۳۳۵۹۵۵۹۲۹۰ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۰۱۰۸۹۱۷۳۳۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک