نوبر رضایی

نوبر رضایی

کد ملی 1533607036
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12876431
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران بتن ارگ درتاریخ ۰۵/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۲۷۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان گلها بلوار خیابان شهید میرزابابایی پلاک۱۱۶ طبقه۳ واحد۸ کدپستی ۱۴۷۶۷۷۳۳۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۴۰۵۱۷۱۸۲۵۱۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976004
آگهی تغییرات شرکت پل دژ ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۲۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۳۰۵۰۷۹۷۳۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976024
آگهی تغییرات شرکت ایستا گستر امرتات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۲۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی معصومی کدملی ۵۴۵۸۸۲۶۰۳۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس و عضو هیئت مدیره نوبر رضایی کدملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۵۰۵۳۰۶۰۶۳۴۳۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996112
آگهی تغییرات شرکت پل دژ ویانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: راهب فلاح نژاد نصرآبادی به شماره ملی۰۰۷۷۹۰۹۰۷۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره سیده زهره غافرین به شماره ملی۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۵۰۶۰۹۴۳۹۵۰۸۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996115
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن رهنما در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۶۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۹۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیرزمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی موسسات مالی و اعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و صادرات واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان دوم خیابان ستارخان پلاک ۶۱۳ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی ۱۴۵۱۶۸۴۶۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۱/ص۹۵/۲۶۱ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: نوبر رضایی شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. سیده زهره غافرین شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء نوبر رضایی شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ (به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی صفری به شماره ملی ۴۴۱۰۷۷۵۱۷۰ به عنوان بازرس اصلی. احمد حیدربیگی به شماره ملی ۰۰۸۴۷۱۵۲۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۶۰۹۹۹۵۱۶۰۵۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001845
آگهی تغییرات شرکت آکام سازان رستاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۹۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۵۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مقیمی کد ملی ۰۰۷۹۶۰۴۵۲۸ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء) سیده زهره غافرین کد ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره نوبر رضایی کد ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۵۰۶۱۳۲۴۱۲۸۶۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008445
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازان ویانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۱۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید مشهدی سیدآبادی به شماره ملی۰۷۷۹۸۶۶۱۲۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و نوبر رضایی به شماره ملی۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۶۱۶۴۶۶۳۶۰۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053096
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن لیان در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۳۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۷۰۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها و راههای زیرزمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گازرسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و صادرات واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ دوم خ ستارخان پلاک ۶۲۱ طبقه اول کدپستی ۱۴۵۱۶۸۴۷۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۴/۹۵ص/۲۶۱ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: نادر سلیمانی به شماره ملی ۱۵۵۲۰۱۶۳۷۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره). سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره سیده زهره غافرین منفرداً همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: محسن سواری به شماره ملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی و پرویز حسنعلی زاده نوبری نژاد به شماره ملی ۱۳۷۷۵۵۰۶۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۰۷۱۲۴۳۷۹۸۹۴۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068440
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر بتن آپادانا در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۶۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۲۷۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیرزمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل) وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار سردار جنگل خ شهید سرلشکر غلامرضا مخبری پلاک ۱۳۲ طبقه ۱ واحد۲ کدپستی ۱۴۷۶۶۸۳۷۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۲/ص ۹۵ /۲۶۱ مورخ ۲/۵/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: علی پیرهادی کدملی ۱۸۱۹۶۴۲۰۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی صفری کدملی ۴۴۱۰۷۷۵۱۷۰ به سمت مدیرعامل نوبر رضایی کدملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نوبر رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی صفری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا مقیمی به شماره ملی ۰۰۷۹۶۰۴۵۲۸ به عنوان بازرس اصلی. فرهاد توانایی به شماره ملی ۰۰۶۳۸۶۲۱۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۷۱۹۱۹۰۷۶۶۶۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102607
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن لیماک در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۶۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۵۴۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیرزمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گازرسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی وخصوصی موسسات مالی و اعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی و خرید و فروش و صادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خ سرتیپ دوم خلبان کبیری طامه خ شهید سر لشکر غلامرضا مخبری پلاک ۱۷۹ طبقه ۲ کدپستی ۱۴۷۵۷۱۵۹۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۶/۹۵ص/۲۶۱ مورخ ۴/۷/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و رضا مقصودی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۳۳۶۴۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره سیده زهره غافرین منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محسن سواری به شماره ملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی و پرویز حسنعلی زاده نوبری نژاد به شماره ملی ۱۳۷۷۵۵۰۶۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۸۱۰۶۹۴۱۳۹۵۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148218
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ژرف سازان لیان درتاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۸۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۳۱۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها و راههای زیر زمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و صادرات واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ شانزده متری دوم جنوبی خ سرلشکر غلامرضا مخبری پلاک ۲۶۸ طبقه ۴ واحد ۶ کدپستی ۱۴۷۵۶۹۴۹۴۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۳/۹۵ ص / ۲۶۱ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محسن سواری به شماره ملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره نوبر رضایی منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پرویز حسنعلی زاده نوبری نژاد به شماره ملی ۱۳۷۷۵۵۰۶۳۱ به عنوان بازرس اصلی و مجید مشهدی سیدآبادی به شماره ملی ۰۷۷۹۸۶۶۱۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) . پ۹۵۰۹۰۳۴۱۸۷۵۹۴۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311232
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بانژ دژ جم درتاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۱۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۹۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: پیمانکاری انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیرزمینی،پیمانکازی صنعت ومعدن ،کشاورزی ،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتنی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل)وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت،گاز)وشبکه های گازرسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ مهران ـ خیابان مهران ـ خیابان شهید سید سعید فهیمی ـ پلاک ۲ ـ ساختمان پارت ـ طبقه سوم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۴۷۱۶۳۴۱۹۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن به موجب گواهی شماره ۳۹۹ / ۸۵۱ ص /۲۶۱ مورخه ۵/۷/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: خانم نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای عرفان گل بازچرندآبی به شماره ملی ۱۷۵۵۱۲۴۷۰۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) ـ آقای علی پیرهادی به شماره ملی ۱۸۱۹۶۴۲۰۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای نوبر رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای نوبر رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آمنه ملائی کهنه فرود به شماره ملی ۰۸۷۰۴۷۶۵۳۱ به سمت بازرس اصلی خانم نسیم آزادی به شماره ملی ۳۲۴۰۲۹۱۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۲۷۵۴۴۵۴۸۵۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321704
آگهی تغییرات شرکت راه و ابنیه بانژ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۶۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: النازسادات غافرین به کدملی۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ و نوبر رضایی به کدملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد ابراهیم شرفی خسمخی به کدملی۲۶۶۸۲۱۴۶۴۵ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال جبار بهرام پور به کدملی۰۰۳۴۹۷۸۶۲۳ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال پ۹۵۱۲۰۳۴۸۶۳۴۹۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391043
آگهی تغییرات شرکت پایدار سازان کومه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۶۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۵۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. نوبر رضایی به کدملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محسن سواری به کدملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره نیما جعفری به کدملی ۱۸۱۷۴۹۴۵۵۴ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۲۹۵۶۶۲۲۴۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409842
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن سیویل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نوبررضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. - خانم النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ دارنده مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد - حسن میر احمدی به شماره ملی ۴۲۱۹۷۹۳۵۳۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - فرامرز جعفرنژاد به شماره ملی ۲۷۲۱۵۰۷۰۰۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۲۱۲۹۸۴۲۰۰۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431194
آگهی تغییرات شرکت اترک گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۴۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدمهدی توکلی کد ملی ۱۲۱۹۲۹۱۴۰۴ به سمت رئیس هیأت مدیره محسن افخمی کد ملی ۱۲۱۹۳۰۲۷۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سید منصور آل داود کد ملی ۵۴۰۹۸۵۸۴۱۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد خانم نوبر رضایی به کدملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن سواری به کدملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۲۵۱۵۱۹۵۵۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467248
آگهی تغییرات شرکت بانژ دژ اقلیم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۲۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. خانم النازسادات غافرین به شماره ملی۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه که هریک پس از کاهش به شرح می‌باشد. خانم مریم جعفری پور به شماره ملی ۱۱۲۹۶۱۱۶۰۴ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال آقای مرتضی جعفری پور به شماره ملی۰۰۷۴۴۹۷۵۳۷ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۳۲۲۷۷۰۵۰۶۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار سازه راوک درتاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۵۲۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۵۷۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی،پیمانکازی صنعت ومعدن ،کشاورزی ،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتن ی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل)وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز)وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری،عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-مهران-خیابان مهران-خیابان شهید سید سعید فهیمی-پلاک ۲-ساختمان پارت-طبقه اول-واحد شمال شرقی- کدپستی ۱۴۷۱۶۳۴۱۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانک پاسارگاد تاریخ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ شم۶۱۱/ ص ۹۵ / ۲۶۱ پرداخت گردیده و مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران:آقای رحمان عادلی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۸۷۷۴۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره وخانم نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل:چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء الناز سادات غافرین منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای احمد حیدربیگی به شماره ملی ۰۰۸۴۷۱۵۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل وآقای نادر سلیمانی به شماره ملی ۱۵۵۲۰۱۶۳۷۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۲۵۱۰۰۸۱۴۷۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729664
آگهی تغییرات شرکت عمران سازان بانژ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر تهران - مرزداران - خیابان ۱۲ متری اول - بزرگراه جلال آل احمد - پلاک ۱۷۷ - طبقه اول - واحد جنوب غربی - کدپستی ۱۴۶۴۷۷۶۱۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ندا رضوان خواه گلسفیدی به شماره ملی ۰۰۸۲۰۷۱۷۳۱ با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. حسین وفا به شماره ملی ۱۶۴۰۰۴۸۷۶۶ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: الناز سادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال نوبر رضائی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال ندا رضوان خواه گلسفیدی به شماره ملی ۰۰۸۲۰۷۱۷۳۱ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال حسین وفا به شماره ملی ۱۶۴۰۰۴۸۷۶۶ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۹۰۴۲۳۱۶۱۶۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره نیاز راد درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۲۰۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۳۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن ،کشاورزی ،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتنی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل)وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز)وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری،عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید سید محمد موسوی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ـ ۷۵۹ ـ طبقه سوم ـ واحد غربی کدپستی ۱۴۵۱۶۳۳۸۹۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۱۷۲/۲۶۱/۹۶ مورخ ۲۵/۱۰/۹۶ از بانک آینده شعبه کاشانی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هومن ثریایی آذر به شماره ملی ۱۵۵۲۸۳۶۳۰۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی سایر نامه های عادی و اداری با امضاء النازسادات غافرین منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نادر سلیمانی به شماره ملی ۱۵۵۲۰۱۶۳۷۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای شهرام عالمی ولیک چالی به شماره ملی ۲۰۹۲۰۹۴۱۰۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۰۳۷۳۶۵۶۶۴۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835397
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره نیاز جی درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۲۰۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۳۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها، راههای ریلی باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایدار ، تونل ها پلها وراههای زیر زمینی،پیمانکاری صنعت ومعدن ،کشاورزی ،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتنی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل)وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی موسسات مالی واعتباری،عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ مهران ـ خیابان مهران ـ خیابان شهید سید سعید فهیمی ـ پلاک ۲.۰۰۲ ـ ساختمان پارت ـ طبقه همکف ـ واحد جنوب شرقی کدپستی ۱۴۷۱۶۳۴۱۸۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۷۳ / ۲۶۱ / ۹۶ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۶ نزد بانک آینده شعبه کاشانی ـ شاهین پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید مقدم به شماره ملی ۴۲۷۰۲۵۳۷۹۷ و به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی سایر نامه های عادی و اداری با امضاء النازسادات غافرین منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رحمان عادلی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۸۷۷۴۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن سواری به شماره ملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۰۳۷۳۶۹۰۲۷۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک