مصطفی خانی

آقای مصطفی خانی

کد ملی 1532599838
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706357
آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۶۷۸۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملی۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملی۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ناهید موسوی به کدملی۰۰۲۰۲۵۵۰۵۵ و سید رضا موسوی گوگدرقی به کدملی۵۴۵۹۵۸۹۸۸۶. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ سید رضا موسوی گوگدرقی به به سمت رئیس هیئت مدیره، ناهید موسوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۶۹۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710758
آگهی تصمیمات شرکت دهکده المپیک سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۶۲۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید فرهاد موسوی کد ملی ۰۴۵۳۲۹۸۹۱۵ و بابک عباسی سونجی به کد ملی ۰۰۷۷۹۵۹۱۱۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره، بابک عباسی سونجی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۶۴۲۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710759
آگهی تصمیمات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۶۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سامان موسوی به کد ملی ۰۰۸۰۱۱۶۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. جعفر ساسانی به کد ملی ۵۴۵۹۸۶۲۲۹۹ و مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ مصطفی خانی بسمت رئیس هیئت مدیره و جعفر ساسانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۶۴۱۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710760
آگهی تصمیمات شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۵۴۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۳۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. الهام السادات موسوی به کد ملی ۰۴۵۱۳۹۷۸۵۱ و محمد ساسانی جیرانبیلاغی به کد ملی ۵۴۵۸۹۷۱۱۴۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ الهام السادات موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد ساسانی جیرانبیلاغی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۶۴۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721537
آگهی تصمیمات شرکت خودرو شهر سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۲۲۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به ک م ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به ک م ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی مرادی به ک م ۱۷۵۴۹۲۷۱۵۷ و سید فرهاد موسوی به ک م ۰۴۵۳۲۹۸۹۱۵ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی مرادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۷۵۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721538
آگهی تصمیمات شرکت پارک آبی سرزمین پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یونس شکوه به کد ملی ۱۵۳۲۵۵۰۹۷۹ و روشنک تیباش به کد ملی ۱۵۳۰۲۴۹۴۴۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ روشنک تیباش بسمت رئیس هیئت مدیره، یونس شکوه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۷۶۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721539
آگهی تصمیمات شرکت دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۹۷۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید سامان موسوی به کد ملی ۰۰۸۰۱۱۶۴۶۹ و بابک عباسی سونجی به کد ملی ۰۰۷۷۹۵۵۹۱۱۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ بابک عباسی سونجی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید سامان موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۷۷۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721540
آگهی تصمیمات شرکت چوگان بازان سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۲۲۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا بابائی به کد ملی ۵۴۵۹۷۸۰۷۲۱ و سید سامان موسوی به کد ملی ۰۰۷۰۴۱۹۹۸۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ رضا بابائی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید ساسان موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۷۸۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721542
آگهی تصمیمات شرکت سوارکاران سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۵۶۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سامان موسوی به کد ملی ۰۰۸۰۱۱۶۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جعفر ساسانی به کد ملی ۵۴۵۹۸۶۲۲۹۹ و مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ جعفر ساسانی بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی خانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۸۰۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722917
آگهی تصمیمات شرکت همه روز بازار سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۰۷۷۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۴۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملی۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملی۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رضا بابائی به کدملی۵۴۵۹۷۸۰۷۲۱ و سید فرهاد موسوی به کدملی۰۴۵۳۲۹۸۹۱۵. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بابائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۲۹۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726417
آگهی تصمیمات شرکت هتل زر سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۰۵۶۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۴۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملی۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملی۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رضا ساسانی جیرانبلاغی به کدملی۵۴۵۸۹۶۸۲۱۲ و روح اله فکری انیلو به کدملی۰۰۶۶۴۴۲۹۵۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ رضا ساسانی جیرانبلاغی به سمت رئیس هیئت مدیره، روح اله فکری انیلو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و غیره با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۳۰۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745046
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز سازه تدبیر آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۵۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی خانی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید رضا موسوی به شماره ملی ۵۴۵۹۵۸۹۸۸۶ و خانم روشنک تیباش به شماره ملی ۱۵۳۰۲۴۹۴۴۹ تا تاریخ ۳۱/۳/۹۳. در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۰۱۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745172
آگهی تصمیمات شرکت دهکده نواندیشان معماری سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۵۲۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. میثم وزیری تیمورلوئی به کد ملی ۱۳۸۱۰۰۹۸۲۴ و جعفر ساسانی به کد ملی ۵۴۵۹۸۶۲۲۹۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ جعفر ساسانی بسمت رئیس هیئت مدیره و میثم وزیری تیمورلوئی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۲۳۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564301
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و بازرگانی فلز تام سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۱۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۸۹ بتصویب رسید. علاءالدین محمدی سربند به کدملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به کدملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9565885
آگهی تصمیمات شرکت سیاحان ورزشی پرند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۸۸۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی به ش ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به ش ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9995941
آگهی تغییرات شرکت گسترش توان توسعه صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۹۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۰۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی خانی بشماره ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195890
آگهی تغییرات شرکت صبا بین الملل سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۱۱۸۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۸۲۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۲ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خانی به شماره ملی۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهور ی اسلامی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۱۷/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502910
آگهی تصمیمات شرکت افرامولا سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۵۶۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا ساسانی جیرابیلاغی به کد ملی ۵۴۵۸۹۶۸۲۱۲ و سید فرهاد موسوی به کد ملی ۰۴۵۳۲۹۸۹۱۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره، رضا ساسانی جیرابیلاغی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10615841
آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مصطفی خانی به کدملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به سمت بازرس اصلی و سعیده شکوه غازانی به کدملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یونس شکوه به کدملی ۱۵۳۲۵۵۰۹۷۹ و منیرالسادات موسوی به کدملی ۰۴۵۰۱۸۳۸۷۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ یونس شکوه به سمت رئیس هیئت مدیره، منیرالسادات موسوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها، سفته‌ها، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955277
آگهی تصمیمات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۶۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی به ش ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به ش ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11173035
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوپش کاران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خانی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک