غلامرضا ستاری

آقای غلامرضا ستاری

کد ملی 1502144514
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1206290
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۲ شرکت خدمات زمینی و فنی آتا (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۱۳ بناب و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۱۴۶۹ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود: ۱ صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب کلیه سهامداران رسید. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ آقای غلامرضا سمندر نوبر کد ملی ۱۳۷۸۹۴۳۸۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ستاری کد ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای پایان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲سال انتخاب شدند: ۱ آقای صابر قنبری گزان بند کد ملی ۱۳۷۷۴۵۸۲۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای رحمن خرام کد ملی ۱۳۷۹۲۰۳۲۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. ۳ آقای جواد امامی خلجان کد ملی ۱۳۸۰۲۱۳۰۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۲۳۲۹۸۲۶ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209536
آگهی تغییرات شرکت توسعه کوک سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۵۳۲۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۲ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب کلیه سهامداران رسید. با رعایت ماده ۱۴۷ آقای غلامرضا سمندر نوبر بشماره ملی ۱۳۷۸۹۴۳۸۹۹ بسمت بازرس اصلی، آقای غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای پایان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ۱. آقای مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی ۰۰۵۷۲۵۷۲۷۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذایر دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۶۱ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. ۲. آقای حسن حیاتی سفیدان بشماره ملی ۱۳۷۱۰۱۵۳۷۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۲۳۶۹۶۳۵ رئیس ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365995
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر سهامی عام شماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۹۲۵۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود: ۱ صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب کلیه سهامداران رسید. ۲ آقای غلامرضا ستاری کد ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ و کدپستی ۵۱۵۷۹۵۴۵۹۴ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان کد ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ و کدپستی ۵۱۴۳۶۹۶۷۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۶۱۰۷۰۸۷ رئیس ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398958
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی ۹۱ به تصویب رسید. غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۷۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هواپیمائی آتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به عنوان بازرس اصلی رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۱۱۰۴۷۶۶۲۸۴۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964669
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد ماهنشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۶۸۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبداله اقرعی به شماره ملی۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا ستاری به شماره ملی۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۱/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825203
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژ شهریار پارسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. غلامرضا سمندر نوبر به شماره ملی ۱۳۷۸۹۴۳۸۹۹ به سمت بازرس اصلی غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۰۹۴۱۰۵۱۸۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916185
آگهی تغییرات شرکت خدمات فرودگاهی آتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۱۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. غلامرضا سمندر نوبر بشماره ملی ۱۳۷۸۹۴۳۸۹۹ به سمت بازرس اصلی غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲سال انتخاب شدند: شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ بنمایندگی قربان ناطقی سفیدان جدید بشماره ملی ۱۳۷۲۱۰۴۹۷۶ شرکت اطلس جامه آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۱۳ بناب و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۱۴۶۹ بنمایندگی شهریار حق نظری صدقیانی بشماره ملی ۲۸۵۱۳۲۸۱۵۸ ش۹۵۰۴۲۸۷۵۴۹۷۲۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983308
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تبریز خودرو شمال غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب سهامداران رسید. غلامرضا سمندر نوبر بشماره ملی ۱۳۷۸۹۴۳۸۹۹ به سمت بازرس اصلی غلامرضا ستاری بشماره ملی۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت۲سال انتخاب شدند: قادر رنجبر دغدغان بشماره ملی ۱۳۷۴۰۵۱۹۸۵ اسماعیل بالغ غازانی بشماره ملی ۱۳۷۲۸۳۲۶۶۱ ایوب اسمعیل نژاد غازانی بشماره ملی ۱۳۷۵۹۷۶۳۱۱ ش۹۵۰۶۰۳۵۴۸۵۲۳۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997620
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آذر خودرو شمال غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۳۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد. غلامرضا سمندر نوبر به شماره ملی ۱۳۷۸۹۴۳۸۹۹ به سمت بازرس اصلی غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به نمایندگی حسین الهیاری به شماره ملی ۱۳۷۲۱۲۶۴۲۲ شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۶۶۰ تبریز وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ به نمایندگی علیرضا جمالی صومعه به شماره ملی ۵۰۶۹۶۷۵۷۱۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۱۰۲۸۹۲۰۴۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006165
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۶۶۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ بنمایندگی غلامرضا سمندر نوبر بشماره ملی ۱۳۷۸۹۴۳۸۹۹ شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷۶۶۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ بنمایندگی علی رضا صقری نژاد بشماره ملی ۱۳۷۶۳۰۸۵۱۷ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ بنمایندگی محمود غفاری غازانی بشماره ملی ۱۳۷۴۰۵۰۵۲۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ بنمایندگی عباس اسعدی غازانی بشماره ملی ۱۳۷۰۸۱۲۷۱۱ سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ بنمایندگی حسن کثیرایی بشماره ملی ۱۳۷۲۶۶۸۰۸۱ ش۹۵۰۶۱۵۶۳۵۸۳۴۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066209
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی در شاهین تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷۶۶۰ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود غفران نیا به شماره ملی ۱۳۸۲۲۰۶۱۷۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نیما سمندری اسگوئی به شماره ملی ۱۳۷۶۰۳۶۷۰۳ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء از سه امضای اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۷۱۸۴۸۲۳۴۱۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089819
آگهی تصمیمات شرکت ارس استیل آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۱۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵تحت شماره ۴۹۳۷/ث۹۵ و ۴۹۳۸/ث۹۵ به این واحد واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. جواد امامی به شماره ملی ۱۳۸۰۲۱۳۰۳۷ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز به شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره میر عبداله فتاحی به شماره ملی ۱۳۸۱۶۶۵۱۲۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ به سمت رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۸۰۲۴۷۹۴۴۶۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370519
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۱۱۵۲۰۶۹۶۱۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413663
آگهی تغییرات شرکت توان گستر آذر سهند تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۲۱۴۷۳۴۲۹۴۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413667
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فضایی روشن روش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۲۱۴۷۰۰۹۴۸۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442576
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۵۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۰۲۱۸۵۶۵۷۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484240
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. توفیق زردهء بشماره ملی ۲۹۰۹۵۴۰۰۴۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۰۳۴۶۵۵۳۲۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840140
آگهی تغییرات شرکت اطلس جامه آتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۱۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ بعنوان بازرس اصلی و توفیق زردهء بشماره ملی ۲۹۰۹۵۴۰۰۴۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۰۷۹۲۴۳۶۹۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969591
آگهی تصمیمات شرکت ارس فولاد آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۱۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷تحت شماره ۸۶/ث۹۷ به این واحد واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۱۱۹۷۹۷۸۷۷۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14014362
آگهی تغییرات فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۹۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیلان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۱۶۵۸۹۷۵۵۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016645
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس سهند آذران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۲۱۷۸۵۵۵۶۳۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری هشترود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028449
آگهی تغییرات شرکت گسترش فولاد در پاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب کلیه سهامداران رسید. آقای غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۲۴۲۸۳۲۱۰۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029186
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن شمس تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۰۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۲۴۱۷۷۴۰۱۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074392
آگهی تغییرات شرکت خدمات زمینی فرودگاهی آرمان تبریز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۹۱۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب اسناد رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ۱۶۴ تبریز بشماره‌های ۳۰۵۲۴ و ۳۰۵۲۳ و ۳۰۵۲۲ مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵، نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل بعمل آمد. شرکت پویا گستر یگانه آرمان مشهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۱۷۶۳ مشهد و شناسه ملی۱۴۰۰۶۸۴۷۴۶۸ بنمایندگی آقای سعید دلدار بشماره ملی ۰۹۴۴۸۱۱۳۴۵ تمامی سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به شرکت توسعه مهر آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۱۴بناب و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۱۴۲۰ بنمایندگی آقای محمدرضا زمان یاد بشماره ملی ۱۳۷۹۹۰۵۶۰۵ واگذار نمود و از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سهم و سمتی در شرکت ندارند. شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۶۰ تبریز و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ بنمایندگی آقای عبداله اقرعی بشماره ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱، مبلغ ۴۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به شرکت توسعه مهر آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۱۴ بناب و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۱۴۲۰ بنمایندگی آقای محمدرضا زمان یاد بشماره ملی ۱۳۷۹۹۰۵۶۰۵ واگذار نمود و سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به مبلغ ۵۰۰۰ ریال کاهش یافت. شرکت اطلس جامه آتا بشماره ثبت ۱۰۱۳ بناب و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۱۴۶۹ بنمایندگی آقای محمود غفاری غازانی بشماره ملی ۱۳۷۴۰۵۰۵۲۰، مبلغ ۴۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به شرح ذیل واگذار نمود: مبلغ ۳۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به شرکت توسعه مهر آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۱۴ بناب و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۱۴۲۰ بنمایندگی آقای محمدرضا زمان یاد بشماره ملی ۱۳۷۹۹۰۵۶۰۵و مبلغ ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ بنمایندگی آقای خسرو خانبابائی بشماره ملی ۱۵۸۲۱۰۰۳۲۲و مبلغ ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۶۲ تبریز و شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰ بنمایندگی آقای غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ و سهم الشرکه شرکت اطلس جامه آتا (سهامی خاص) به مبلغ ۵۰۰۰ ریال کاهش یافت. لیست شرکاء بعد از نقل و انتقال و مبلغ سهم الشرکه آنها: شرکت توسعه مهر آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۱۴ بناب و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۱۴۲۰ به مبلغ ۹۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۶۰ تبریز و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ به مبلغ ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه. شرکت اطلس جامه آتا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۱۳ بناب و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۱۴۶۹ به مبلغ ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه. شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ به مبلغ ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه. شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۸۶۲ تبریز و شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰ به مبلغ ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۷۰۳۲۳۷۱۷۷۸۲۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک