حسن حسن پور

آقای حسن حسن پور

کد ملی 1501530951
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 615268
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی تاویار فولادسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل حسن حسن پور به کدملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و عزیز حسن پور به کدملی ۱۵۰۱۵۳۳۷۸۹ و ناهید حسن پور به کدملی ۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ حسن حسن پور به سمت رئیس هیئت مدیره، عزیز حسن پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ناهید حسن پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۰۵۷۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650631
آگهی تغییرات شرکت راین مهر کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹۸۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۶۵۲۰
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسنپور بشماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ بسمت رئیس هیئتمدیره و خانم کبرا الهوردیانسیسان به شماره ملی ۰۰۳۷۴۲۶۸۱۸ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای عزیز حسنپور بشماره ملی ۱۵۰۱۵۳۳۷۸۹ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای عزیز حسنپور بشماره ملی ۱۵۰۱۵۳۳۷۸۹ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۳۴۸۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659851
آگهی تغییرات شرکت مهتاب جنگلسهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۶۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۷۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۲ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای حمید فرهنگی باروجی به شماره ملی۱۵۸۰۴۳۲۰۴۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای جبرائیل مطلبی به شماره ملی۱۵۸۲۵۹۱۵۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی۰۰۴۱۵۲۱۴۴۷ و آقای حسن حسن پور به شماره ملی۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ تا تاریخ۲۴/۳/۹۳. در تاریخ۲۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۹۹۳۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710598
آگهی تغییرات شرکت مهتاب زرند ساوهبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۹۴۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ناهید حسن پور به شماره ملی ۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ به شماره شناسنامه ۶۵۰۱ تاریخ تولد ۲۰/۶/۴۸ فرزند محمدابراهیم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم دریا حسن پور به شماره ملی ۰۴۴۱۲۴۲۶۴۲ به شماره شناسنامه حسن تاریخ تولد ۲۵/۵/۸۳ فرزند حسن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم آیدا حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۲۰ به شماره شناسنامه ۰۰۱۳۷۰۱۳۲۰ تاریخ تولد ۲۳/۲/۷۰ فرزند حسن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به شماره شناسنامه ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ تاریخ تولد ۲۳/۲/۷۰ فرزند حسن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ به شماره شناسنامه ۱۶۹۳ تاریخ تولد ۵/۵/۳۷ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۲۳۰۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074488
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پریس نوشاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۸۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن پور بشماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی سیدی باروجی بشماره ملی ۱۵۸۳۳۰۰۱۹۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد. در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۵۷۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126458
آگهی تغییرات شرکت پارس آرمان شفق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حسن پور کدملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آرمان حسن پور کدملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی خورشیدی گشتی به شماره ملی ۲۶۶۹۷۲۳۸۲۹ خارج از سهامداران و هیئت مدیره به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. پ۱۶۷۹۴۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130962
آگهی تغییرات شرکت آریا ارکان آزما سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور به ش م ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و ناهید حسن پور به ش م ۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن غلامعلی نژاد به ش م ۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ خارج از سهامداران و هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است معتبر است. پ۱۶۸۲۷۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150466
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن حسن پور با کدملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ و آقای عزیز حسن پور ۱۵۰۱۵۳۳۷۸۹ و خانم ناهید حسن پور ۶۳۰۷۳۷۰۰۰۵ و خانم کبرا اللهوردیان سیسان ۸۱۸۷۴۲۶۰۰۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت راین مهر انتخاب شد. آقای اصغر خلیلی به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۵۲۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن غلامعلی نژاد به شماره ملی ۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۰۷۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166553
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اگدام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی انتخاب شد. حسن غلامعلی نژاد به شماره ملی ۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ و حمید فرهنگی باروجی به شماره ملی ۱۵۸۰۴۳۲۰۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۰۳۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196951
آگهی تغییرات شرکت فولاد قزوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۶۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند کلیه اسناد و اواق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۱۶۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223948
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان جبرائیل مطلبی به شماره ملی ۱۵۸۲۵۹۱۵۰۴ و حمید فرهنگی باروجی به شماره ملی ۱۵۸۰۴۳۲۰۴۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۵۱۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275512
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان حسن حسن پور با کدملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای آرمان حسن پور با کدملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید علی اصغر سیدی باروجی با کدملی ۱۵۸۳۲۵۱۴۷۲ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۰۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275861
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد آرمان کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۱۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حسن پور بشماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم مطلبی به شماره ملی ۱۵۸۰۴۳۲۲۳۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۰۲۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353963
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیا دن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۰۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان جبرائیل مطلبی به شماره ملی ۱۵۸۲۵۹۱۵۰۴ و حمید فرهنگی باروجی به شماره ملی ۱۵۸۰۴۳۲۰۴۲ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۲۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9892318
آگهی تصمیمات شرکت فولا تاکستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۷۹۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۵۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ حسن حسن پور به ش ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰/۱۹ ریال و ناهید حسن پور به ش ملی ۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال و نسیم حسن پور به ش ملی ۰۰۷۹۲۸۲۱۶۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال و آیدا حسن پور به ش ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۲۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال و آرمان حسن پور به ش ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال و دریا حسن پور به ش ملی ۰۴۴۱۲۴۲۶۴۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفتند. جعفر کریمی جرینانی به ش ملی ۰۰۴۲۲۹۰۸۷۸۴ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰/۶۵ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۶ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. جعفر کریمی جرینانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن حسن پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و هادی کریمی به ش ملی ۰۰۷۵۳۲۸۱۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و تقی کریمی جونیانی به ش ملی ۰۰۴۲۴۳۸۸۳۷ و ناهید حسن پور به سمت عضو هیئت مدیره و آرمان حسن پور به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری مکاتباتی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931605
آگهی تصمیمات شرکت چینندگان سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۹۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۵۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: جبرائیل مطلبی به ش ملی۱۵۸۲۵۹۱۵۰۴ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی نژاد به ش ملی۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن پور به ش ملی۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آرمان حسن پور به ش ملی۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ و ناهید حسن پور به ش ملی۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ و نسیم حسن پور به ش ملی۰۰۷۹۲۸۲۱۶۴ و آیدا حسن پور به ش ملی۰۰۱۳۷۰۱۳۲۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۹/۸۹ حسن حسن پور به سمت رئیس هیئت مدیره و ناهید حسن پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی فخرائی گشتی به ش ملی۲۶۶۹۶۴۶۸۰۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939320
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۶۸۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن پور آرمان حسن پور به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۱ حسن حسن پور به کدملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آرمان حسن پور به کدملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید فرهنگی باروجی خارج از اعضا به کدملی ۱۵۸۰۴۳۲۰۴۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10100125
آگهی تغییرات شرکت پارس تکوین نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و خانم ناهید حسن پور به شماره ملی ۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ تا تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129106
آگهی تغییرات شرکت پارس شید فرزام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۴۵۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن پور بشماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ناهید حسن پور به شماره ملی ۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم آیدا حسن پور بشماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم آیدا حسن پور بشماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۲۰ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هر یک از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282757
آگهی تغییرات شرکت مهتاب الموت (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۱۸۶۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جبرائیل مطلبی به شماره ملی۱۵۸۲۵۹۱۵۰۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلامعلی نژاد به شماره ملی۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۱/۲/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی۰۰۴۱۵۲۱۴۴۷ و آقای حسن حسن پور به شماره ملی۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ تا تاریخ۲۱/۲/۱۳۹۳. در تاریخ۶/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک