علی ابراهیمی کردلر

آقای علی ابراهیمی کردلر

کد ملی 1500627151
127
شرکت‌ها
127
آگهی‌ها

شرکت های علی ابراهیمی کردلر

دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
1
گروه صنعتی پاکشو
گروه صنعتی پاکشو
1
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
1
صنایع الکترونیک گلرنگ
صنایع الکترونیک گلرنگ
1
گلپخش اول
گلپخش اول
1
سرزمین بستنی
سرزمین بستنی
1
سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ
سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ
1
گسترش پدیده شیمی نیلی
گسترش پدیده شیمی نیلی
1
گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
1
فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه
فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه
1
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
1
گلرنگ پخش
گلرنگ پخش
1
سلامت پخش هستی
سلامت پخش هستی
1
پدیده شیمی قرن
پدیده شیمی قرن
1
گسترش سلامت پخش هستی
گسترش سلامت پخش هستی
1
توسعه بین الملل ماستر
توسعه بین الملل ماستر
1
گسترش آریان پیشرو سلامت
گسترش آریان پیشرو سلامت
1
گل پخش اول قم
گل پخش اول قم
1
گلرنگ سیستم
گلرنگ سیستم
1
گسترش آرین پخش پیشرو
گسترش آرین پخش پیشرو
1
گسترش گل پخش اول
گسترش گل پخش اول
1
گسترش هستی آرین دارو
گسترش هستی آرین دارو
1
گل پخش اول شرق تهران
گل پخش اول شرق تهران
1
گل پخش اول غرب تهران
گل پخش اول غرب تهران
1
گل پخش اول جنوب تهران
گل پخش اول جنوب تهران
1
معین گلپخش خوزستان
معین گلپخش خوزستان
1
گلرنگ پخش آرین اصفهان
گلرنگ پخش آرین اصفهان
1
گسترش هستی آریا شیمی
گسترش هستی آریا شیمی
1
گسترش مارینا پخش هستی
گسترش مارینا پخش هستی
1
معین گل بخش اول مازندران
معین گل بخش اول مازندران
1
گسترش پخش پدیده پایدار
گسترش پخش پدیده پایدار
1
1
1
1
ایراندار
ایراندار
1
آرین سیستم پرداز
آرین سیستم پرداز
1
پدیده شیمی پایدار
پدیده شیمی پایدار
1
کارگزاری کالای خاورمیانه
کارگزاری کالای خاورمیانه
1
گسترش خدمات آرین گستر
گسترش خدمات آرین گستر
1
گل پخش اول اراک
گل پخش اول اراک
1
ارزش آفرین گلرنگ
ارزش آفرین گلرنگ
1
گسترش پدیده سلامت شیمی
گسترش پدیده سلامت شیمی
1
گسترش هستی سلامت شیمی
گسترش هستی سلامت شیمی
1
افق مهر کورش
افق مهر کورش
1
گسترش پدیده ماشین سازی غرب
گسترش پدیده ماشین سازی غرب
1
واسپاری ارزش آفرین گلرنگ
واسپاری ارزش آفرین گلرنگ
1
گسترش آرین سلامت سینا
گسترش آرین سلامت سینا
1
حمل و نقل گلرنگ ترابر
حمل و نقل گلرنگ ترابر
1
گسترش آریان لیان پخش
گسترش آریان لیان پخش
1
پخش پدیده پایدار
پخش پدیده پایدار
1
گسترش پدیده شیمی پایدار
گسترش پدیده شیمی پایدار
1
گسترش پدیده شیمی غرب
گسترش پدیده شیمی غرب
1
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
1
گسترش گلرنگ پخش
گسترش گلرنگ پخش
1
بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
1
گسترش آریان تک کیمیا
گسترش آریان تک کیمیا
1
گسترش مارینا سان
گسترش مارینا سان
1
گسترش ماستر پخش هستی
گسترش ماستر پخش هستی
1
گلرنگ پخش جنوب غرب تهران
گلرنگ پخش جنوب غرب تهران
1
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش
1
گسترش صنایع غذایی ماستر
گسترش صنایع غذایی ماستر
1
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران
1
مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش
مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش
1
گلرنگ پخش کرج
گلرنگ پخش کرج
1
گلرنگ پخش کرمانشاه
گلرنگ پخش کرمانشاه
1
گلرنگ پخش یزد
گلرنگ پخش یزد
1
گلرنگ پخش آذربایجانغربی
گلرنگ پخش آذربایجانغربی
1
گلرنگ پخش خوزستان
گلرنگ پخش خوزستان
1
گلرنگ پخش مشهد
گلرنگ پخش مشهد
1
گلرنگ پخش قم
گلرنگ پخش قم
1
گوهرتاب لعل سناباد
گوهرتاب لعل سناباد
1
گلرنگ پخش گیلان
گلرنگ پخش گیلان
1
گسترش پخش پدیده نوین
گسترش پخش پدیده نوین
1
گلرنگ پخش کرمان
گلرنگ پخش کرمان
1
آرین گلرنگ پخش گلستان
آرین گلرنگ پخش گلستان
1
گلرنگ پخش تبریز
گلرنگ پخش تبریز
1
گلرنگ پخش اراک
گلرنگ پخش اراک
1
گلرنگ پخش همدان
گلرنگ پخش همدان
1
گلرنگ پخش لرستان بروجرد
گلرنگ پخش لرستان بروجرد
1
گلرنگ پخش هرمزگان
گلرنگ پخش هرمزگان
1
گلرنگ پخش شمال شرق تهران
گلرنگ پخش شمال شرق تهران
1
گلرنگ پخش فارس
گلرنگ پخش فارس
1
گلرنگ پخش ساری
گلرنگ پخش ساری
1
گلرنگ پخش قزوین
گلرنگ پخش قزوین
1
صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
1
کشت و صنعت برنج کوروش
کشت و صنعت برنج کوروش
1
پروتئین ناب کوروش
پروتئین ناب کوروش
1
فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن
فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن
1
صنعت غذایی کورش
صنعت غذایی کورش
1
توسعه تجارت الکترونیک کوروش
توسعه تجارت الکترونیک کوروش
1
گسترش ابیان فارمد
گسترش ابیان فارمد
1
گلبرگ غذایی کوروش
گلبرگ غذایی کوروش
1
صنعت ماکیان کوروش
صنعت ماکیان کوروش
1
گروه صنعتی آنیتاسان
گروه صنعتی آنیتاسان
1
گسترش پدیده شیمی آرین
گسترش پدیده شیمی آرین
1
گسترش افق نفت و گاز خاورمیانه
گسترش افق نفت و گاز خاورمیانه
1
هستی آرین تامین
هستی آرین تامین
1
گسترش مهندسی فن آوران آوین
گسترش مهندسی فن آوران آوین
1
گسترش آنیتا سان
گسترش آنیتا سان
1
سلامت آریان پخش
سلامت آریان پخش
1
الین فارمد
الین فارمد
1
گسترش صنایع بسته بندی کوروش
گسترش صنایع بسته بندی کوروش
1
گسترش پاکان پلاستکار
گسترش پاکان پلاستکار
1
پدیده شیمی نیلی
پدیده شیمی نیلی
1
آریان لیان پخش
آریان لیان پخش
1
توسعه کشت و صنعت کوروش
توسعه کشت و صنعت کوروش
1
گسترش ستاره طلایی سینا
گسترش ستاره طلایی سینا
1
گسترش فامیلی مدرن
گسترش فامیلی مدرن
1
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
1
گسترش آرین سلولز صنعت
گسترش آرین سلولز صنعت
1
گسترش پدیده شیمی جم
گسترش پدیده شیمی جم
1
گسترش گل نوش هستی
گسترش گل نوش هستی
1
گسترش کشت و صنعت برنج کوروش
گسترش کشت و صنعت برنج کوروش
1
آرین پخش پیشرو
آرین پخش پیشرو
1
گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه
گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه
1
گسترش گلرنگ ترابر
گسترش گلرنگ ترابر
1
طلای ناب کوروش
طلای ناب کوروش
1
گلرنگ پخش جنوب شرق تهران
گلرنگ پخش جنوب شرق تهران
1
گسترش آرین تجارت مانا
گسترش آرین تجارت مانا
1
گسترش فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
گسترش فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
1
مدیریت سرمایه آرین تدبیر
مدیریت سرمایه آرین تدبیر
1
گلرنگ پخش اردبیل
گلرنگ پخش اردبیل
1
جویا بهنود
جویا بهنود
1
افق توسعه معادن خاورمیانه
افق توسعه معادن خاورمیانه
1
توسعه ارزش آفرین نوآور
توسعه ارزش آفرین نوآور
1
گسترش پرتو شید زمان
گسترش پرتو شید زمان
1
گسترش گلرنگ موتور
گسترش گلرنگ موتور
1
سبدگردان کوروش
سبدگردان کوروش
1
گسترش هستی آرین تامین
گسترش هستی آرین تامین
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712804
آگهی تصمیمات شرکت آریان کیمیا تک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و علیرضا کیانی آذربایجانی به کدملی ۰۴۹۲۱۳۲۷۱۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گسترش آریان تک کیمیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و شرکت آرین سیستم پرداز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳ به نمایندگی مسعود گودرزی به کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ ماده ۴۴ اساسنامه به شرح مندرج در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدباقر فاضلیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از ۳ نفر آقایان علیرضا کیانی آذربایجانی و علی ابراهیمی کردلر و مسعود گودرزی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۷۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085530
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۹۲ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱، شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی آقای حسن بیاتی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با یکی از سه امضای آقایان مهدی فضلی و مسعود سزاوارذاکریان و حسن بیاتی به همراه یکی از سه امضای آقایان مسعود گودرزی و علی ابراهیمی کردلر و محمد شرکت بزازان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۹۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185591
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش گلرنگ پخش ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر طرزمنی ۰۰۶۱۷۱۰۰۴۰ خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمدرضا فضلی بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۹۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187706
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت آرین سیستم پرداز با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان ۳ کد ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ شرکت آریان تجارت شرق با نمایندگی آقای مصطفی بصیری کد ملی ۳۹۷۹۲۸۲۸۱۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی انتخاب شد. پ۱۷۰۹۶۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188014
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک م ۲۵۴۰۱۷۷۴۲ رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۲۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو ش م ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان ک م ۰۵۳۰۷۳۴۸۱۵ عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش م ۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ک م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گسترش گل پخش اول ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۹۶۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200375
آگهی تغییرات شرکت سرزمین بستنی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۰۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود گودرزی کد ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ به نمایندگی از شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا فروتن کد ملی ۰۰۶۷۲۲۹۰۹۳ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۷۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218472
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین شد: آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۱۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گلرنگ پخش بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای مسعود گودرزی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی از شرکت گل پخش اول بعنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۴۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229725
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره و آقای سیاوش سهیلی با ک م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ و بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سپس اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با ک م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با ک م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با ک م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ آقای کورش منتصربا ک م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ پ۱۷۲۸۸۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261403
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۲۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کد ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی فتاحی به ک. م ۰۰۶۲۸۸۶۶۲۰ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۴۴۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275763
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه به شماره ثبت ۳۰۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیرخسرو فخریان با کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به نمایندگی از شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۴۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی بصیری با کدملی ۳۹۷۹۲۸۲۸۱۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا فضلی با ش. م ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر با کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ یا محمدرضا فضلی با کدملی ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰ به همراه یکی از آقایان امیرخسرو فخریان با کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ یا مصطفی بصیری با کدملی ۳۹۷۹۲۸۲۸۱۳ و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۵۱۳۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303649
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و شیمیائی گسترش پاکشو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ را تصویب نمود. سپس اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردید: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گروه صنعتی پاکشو ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ موسسه حسابرسی خبره ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳. آقای سیاوش سهیلی ۱۳۷۱۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۶۰۲۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305679
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش گلرنگ پخش ش. م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان ک. م ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به ک. م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضوهیئت مدیره وشرکت گروه صنعتی پاکشو ش. م ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای سعید گمار به ک. م ۳۹۷۹۸۵۵۳۶۸ بعنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۶۴۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345994
آگهی تغییرات شرکت سلامت پخش هستی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سلامت پخش هستی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت هستی آریا شیمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت هستی آرین دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷ به نمایندگی قاسمعلی آشفته به شماره ملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش هستی آریا شیمی به شناسه ملی ۱۰۲۰۳۶۸۰۱۰ به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش هستی آرین دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵ به نمایندگی بابک کورنگ به کد ملی ۱۷۵۵۹۵۴۲۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای متفق آقای علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۷۴۶۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423048
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی قرن سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان با ک. م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی تیان گاز استیل با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۱۷۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر با ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پخش پدیده پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش نظری با ک. م ۰۰۶۱۲۹۵۲۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی غرب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۰۴۴ با نمایندگی آقای حامد شیر پور ک. م ۰۰۶۲۱۳۲۲۸۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا رجب جلالوند به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۱۲۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470427
آگهی تغییرات شرکت گسترش سلامت پخش هستی سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲۲۱۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر با کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت هستی آریا شیمی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی با کد ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ شرکت هستی آرین دارو شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته با کد ملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ پ۱۸۳۱۵۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470471
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ماستر سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۶۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار به ش م ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به ک م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به ک م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گسترش ویوناسان به ش م ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸ با نمایندگی آقای علیرضا کیانی آذربایجانی به ک م ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدپده شیمی نیلی به ش م ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر به ک م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید علی دین حسینی به ک م ۴۹۶۹۷۴۵۳۰۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا مسعود سزاوار ذاکریان بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۱۵۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490544
آگهی تغییرات شرکت گسترش ویونا سان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۶۲۹۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کیان الماس مهر ۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ با نمایندگی آقای علیرضا کیانی آذربایجانی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای هادی بابائی ۰۰۵۸۸۰۸۶۶۳ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۹۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575907
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ تهران به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ تهران به نمایندگی آقای حسین علیقارداشی بشماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول کرج (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۶۹۹ وشناسه ملی۱۰۱۹۰۰۰۴۴۰۴ کرج به نمایندگی آقای پیمان توائی بشماره ملی ۰۰۶۲۷۸۶۰۵۹ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت معین گل پخش اول مازندران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۶۵ و شناسه ملی۱۰۷۶۰۱۹۹۲۷۷ بابلسر به نمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴، شرکت گل پخش اول گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۲۳۶۵ و شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ رشت به نمایندگی آقای مسعود درویشی بشماره ملی ۴۰۷۲۲۵۶۲۹۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۳۰۵۲۶۶۲۲۳۱۶۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613960
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پخش گلرنگ در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۰۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۲۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری، خرید، فروش، توزیع، پخش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای و انبارداری و پخش هرگونه کالا و محصول مجاز اعم از آرایشی و بهداشتی و داروئی و غذائی و غیر آن د ر داخل و خارج از کشورتاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی در داخل و خارج از کشورعرضه مستقیم کالاو توزیع درب منازل و مکانها و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و سرمایه گذاری در شرکتها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و سپرده های بانکی انجام هر گونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی کوچه ساعی یکم پلاک ۱۵ کدپستی ۱۵۱۱۹۳۵۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۸۱,۳۹۲ مورخ ۱۱/۶/۹۳نزد بانک سپه شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. گروه صنعتی گلرنگ به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳. گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دوسال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت با امضای دونفر از سه نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. ـ سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارشرکت:رسالت پ۹۳۰۶۲۳۷۳۴۶۸۵۸۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614226
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین پخش پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۱۵۰
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مقداد محمدیان امیری ۰۰۶۰۷۷۴۱۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نعیم ابراهیمیان ۰۰۶۲۸۸۷۸۱۵ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد تضمینی مربوط به شرکت آرین پخش پیشرو با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۲۳۹۲۳۹۴۲۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635193
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به ش. م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به ک. م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن صادق بیان به ک. م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد تضمینی مربوط به شرکت گل پخش اول که شرکت به عنوان ضامن اقدام به تضمین آنها به نفع اشخاص ثالث می‌نماید با امضاء دونفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۰۶۶۸۸۹۹۴۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663845
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی مهر دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره به قرارذیل تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ ش م ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ش م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلرش م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار ش م ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای مهدی عطاران رضائی ش م۴۳۲۲۶۵۷۰۶۰بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا فضلی ش م ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰خارج از اعضاء وسهامداران بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد تضمینی مربوط به شرکت هستی آرین دارو که شرکت به عنوان ضامن اقدام به تضمین آنها به نفع اشخاص ثالث می‌نماید با امضاء دونفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۳۱۴۷۲۱۸۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672273
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول شرق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۴۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند:. شرکت گل پخش اول ش ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیأت مدیره. شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی کد ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره. شرکت گل پخش اول شیراز ش ملی ۱۰۵۳۰۳۴۰۲۰۳ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بسمت عضو هیأت مدیره. شرکت معین گل پخش اول مازندران ش ملی ۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ با نمایندگی آقای مجتبی کریمی ش ملی ۰۵۵۷۸۰۱۳۳۸ بسمت مدیرعامل و عضو _ کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۳۰۵۷۷۵۱۹۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679963
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول غرب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و آقای سیاوش سهیلی کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۵۳و شرکت گل پخش اول شیراز شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۰۲۰۳ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ و شرکت معین گل پخش اول مازندران شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا سعیدی کد ملی ۰۰۶۷۷۰۳۷۱۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۶۴۷۵۹۲۳۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682540
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول جنوب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی خبره ش م۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی ک م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گل پخش اول ش م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی ک م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ شرکت گل پخش اول شیراز ش م ۱۰۵۳۰۳۴۰۲۰۳ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ شرکت معین گل پخش اول مازندران ش م ۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ با نمایندگی آقای پیمان کاتبی ک م ۰۰۵۴۳۶۳۶۲۴ پ۹۳۰۸۰۷۳۶۳۵۸۶۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705918
آگهی تغییرات شرکت معین گلپخش خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۲۲۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول کرج به شماره شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۰۴۴۰۴ به نمایندگی بهنام عبدل شعبانی به شماره ملی ۱۸۱۸۲۶۲۸۲۷ شرکت گل پخش اول گیلان به شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ به نمایندگی طاهر محمد نژاد به شماره ملی ۱۶۰۰۷۱۳۱۸۱ شرکت معین گل پخش اول مازندران به شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۲۶۴۲ به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ و گروه صنعتی آنیتاسان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی حسین علی قارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و شرکت گل پخش اول به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی خبره به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۰۱۱۸۲۶۴۶۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713043
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وشرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کدملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴بعنوان عضو هیأت مدیره وشرکت دالین مهر با نمایندگی آقای مهران سالاری عرب کدملی۰۰۵۵۹۰۶۱۹۲ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدآور با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان و یا محمدرضا فضلی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره، با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۳۰۹۰۸۴۶۴۹۰۳۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720049
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی آریا شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت پدیده شیمی نیلی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای یعقوب حقیقت نیا به شماره ملی ۱۶۸۸۸۸۳۳۶۳ موسسه حسابرسی خبره ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۲و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۲۶۳۵۳۲۱۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9391718
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش مارینا پخش هستی درتاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۷۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۷۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان سایه ـ خیابان مهر شاد ـ پلاک ۵ طبقه ۲ واحد یک کدپستی۱۹۶۷۷۳۳۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۷۸,۳۹۲ مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ نزد بانک سرمایه شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت صنایع سلولوزی مارینا سان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ به نمایندگی حمیدرضا واعظ پور به شماره ملی ۰۰۴۳۹۲۲۹۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰به نمایندگی احسان گودرزی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۵۲۳۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره وسعید ابراهیم آبادی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)به شماره ملی ۰۰۶۲۰۹۸۵۰۰به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته برات و غیره به استسناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سایر اوراق واسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی ـ سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۳۱۰۲۷۲۹۴۲۵۴۴۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407606
آگهی تغییرات شرکت معین گل پخش اول مازندران شماره ثبت ۱۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۲۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۰/۴/۹۳ و شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت برگزار گردید پس از رسمیت جلسه تغییرات ذیل حاصل شد: ۱ شرکت گلپخش اول بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بنمایندگی آقای حسینی علیقارداشی و شرکت گلپخش اول شرق تهران بنمایندگی آقای محمدرضا فضلی و شرکت معین گلپخش اول تبریز بنمایندگی آقای محسن صادق بیان و شرکت گلپخش اول گیلان بنمایندگی آقای حسین کنگاوری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ شماره ثبت ۱۱۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی بشماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و عملکرد مالی سال ۹۲ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس بتصویب مجمع رسید. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/۹۳ و شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ بنمایندگی آقای حسین علیقاداشی بشماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت معین گلپخش اول تبریز شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۱۷۵ بنمایندگی آقای محسن صادق بیان بشماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ و شرکت گلپخش اول گیلان شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ بنمایندگی آقای حسین کنگاوری بشماره ملی ۰۰۶۲۱۳۳۲۷۶ و شرکت گلپخش اول شرق تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۴۱۱ بنمایندگی محمدرضا فضلی بشماره ملی ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰ بسمت اعضای هیئت مدیره آقای رضا غلامی آهو دشتی (خارج از اعضای هیئت مدیره) بشماره ملی ۲۰۹۳۲۳۴۷۳۴ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضا متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کرد لر و یا محسن بیان و یا محمدرضا فضلی به یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری باامضا منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۲۰۱۶۱۰۴۷۴۱۱۱۱۰۹۹۲۷۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409163
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش پخش پدیده پایدار درتاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۷۱۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۴۲۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه معاملات و عملیاتی که به طور مستقیم و یاغیر مستقیم باموضوع شرکت مرتبط باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس ازاخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان سهروردی شمالی ـ خیابان حسینی (سورنا) ـ کوچه پیلتن ـ پلاک ۶ کدپستی ۱۵۷۶۹۹۴۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۳۲,۳۹۲ مورخ ۹/۱۰/۹۳نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی کد ۳۹۲ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت پدیده شیمی پایداربه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰به عنوان عضو هیأت مدیره آقای ابوالفضل ابراهیمی کردلربه شماره ملی۱۵۰۰۲۴۹۷۶۹ خارج از اعضاء وسهامداران بعنوان مدیرعامل اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاررسالت برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) پ۹۳۱۱۰۶۴۷۶۴۴۸۲۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617310
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول گیلان سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت ۱۲۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است: ۱ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبره بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت معین گل پخش اول مازندران به نمایندگی آقای محسن صادق بیان کد ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت معین گل پخش اول تبریز با نمایندگی آقای سجاد نصرالهی کد ملی ۲۷۵۴۲۱۴۴۴۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول کرج با نمایندگی آقای مسعود درویشی کد ملی ۴۰۷۲۲۵۶۲۹۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا محمد رضا فضلی بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049231
آگهی تصمیمات شرکت ایراندار سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۵۷۰
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی علی ابراهیمی‎کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۲۳ به نمایندگی شهرام صیادی به کدملی ۰۰۴۰۸۲۹۹۳۶ بسمت عضو هیئت‎مدیره و سید محمود احمدی‎طبایی به کدملی ۰۴۹۱۹۷۲۶۱۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10312482
آگهی تصمیمات شرکت آرین سیستم پرداز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۹۵۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۷۶۳۰ و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ و فیروز آقازاده به کدملی ۱۷۲۹۴۰۰۵۳۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۸۹ علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی گروه صنعتی گلرنگ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد شرکت بزازان به کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فیروز آقازاده به سمت مدیرعامل و کیانوش حسنی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525751
آگهی تصمیمات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۱۹۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ کلیه سهام بی نام به بانام تبدیل درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم بانام ۰۰۰/۱ ریالی که تماما پرداخت شده میباشد. سید محمدباقر فاضلیان به کد ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به نمایندگی از شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علی ابراهیمی کردلر به کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۷۹۴۲۷ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و کورش منتصر به کد ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به نمایندگی شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۳۳ و فائق صالحی به کد ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به نمایندگی شرکت پخش پدیده پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127771
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ولی جاویدی قریچه به شماره ملی ۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱ و آقای محمدحسن کمال آبادی به شماره ملی ۰۵۳۴۵۲۵۰۰۸ و آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و آقای وحید فرح آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۶۵۳۷۳ تا تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۳/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034441
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش خدمات آرین گستر درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۸۱۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گاندی،کوچه ۵، پلاک ۱۹، طبقه ۳ کدپستی ۱۵۱۷۶۴۶۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۶۹,۳۹۲ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی فضلی با شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - علی ابراهیمی کردلر با شماره ملی شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ مسعود سزاوار ذاکریان شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به نمایندگی از شرکت گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره - پیمان سازنده چی با شماره ملی ۳۲۵۵۲۷۳۰۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره - عزیزه تیموری با شماره ملی ۲۷۵۴۵۴۶۷۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - امین سازنده چی شماره ملی ۳۲۵۷۲۶۰۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره - رضا قرائی پوربه شماره ملی ۱۰۶۲۷۷۲۳۲۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامدران بسمت مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای یک از آقایان مهدی فضلی یا علی ابراهیمی کردلر به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق هرپنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ( - ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۳۱۱۲۵۶۵۰۳۱۴۵۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656454
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۰۰۷۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱شرکت گل پخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای حسین علی قارداشی به شماره ملی۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت معین گل پخش اول مازندران به شناسه ملی۱۰۷۶۰۱۹۹۲۷۷ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول گیلان به شناسه ملی۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶ با نمایندگی آقای مسعود درویشی به شماره ملی ۴۰۷۲۲۵۶۲۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت معین گل پخش اول تبریز به شناسه ملی۱۰۲۰۰۳۲۱۱۷۵ با نمایندگی آقای حمید رضا شمسی به شماره ملی۰۰۵۶۸۹۹۷۷۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره آقای محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. / ش۹۴۱۱۲۵۲۲۳۵۷۸۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659965
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۷۹۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۲۵۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع اصلی صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۲۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام و ۸۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی بانام ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد وجه سرمایه باستناد نامه شماره ۹۴ مورخ ۲۳/۱۰/۹۴ بانک حکمت ایرانیان شعبه سعادت آباد به نام صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ تماما پرداخت شده است. موسسین: شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸ با نمایندگی آقای ابراهیم ابراهیمی کدملی ۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ با نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی کدملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی با نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی به کدملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ می باشند. ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۰۳۲۰۴۸۳۵۲ به عنوان مدیر صندوق و مدیر ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ۱۰۳۲۰۸۰۹۲۳۰ به عنوان متولی صندوق مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس صندوق نمایندگان ارکان صندوق بمدت سه سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ بنمایندگی امیر تقی خان تجریشی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۲۳۰ بنمایندگی محسن عباسی ۰۰۷۴۹۲۵۶۴۴ به سمت متولی صندوق موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بنمایندگی سعید صدرائی نوری ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت حسابرس صندوق روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. مرکز اصلی صندوق: تهران خیایان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی برج سپهر ساعی واحد۱ ۱۷۰۲ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۴۱۵ دارندگان حق امضا صندوق: آقای امیر تقی خان تجریشی شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ و آقای مهدی اسلامی بیدگلی شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ و خانم سارا همتی کدملی ۰۰۷۳۹۳۳۵۹۷ می باشند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان امیر تقی خان تجریشی و آقای مهدی اسلامی بیدگلی و خانم سارا همتی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه باستناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۳۸۱۵, ۱۲۲ مورخ ۰۸/۱۱/۹۴ پ۹۴۱۱۲۶۸۲۳۷۶۴۳۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725535
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش پدیده سلامت شیمی در تاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۳۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۶۶۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در شرکتها، بنگاه های اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ بالاتر از جام جم ـ خیابان پروین ـ پلاک ۱۹ ـ واحد سوم ـ کدپستی ۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تمامی ۱۰۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۲۶, ۳۹۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. گسترش هستی آریا شیمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰ با نمایندگی محمدتقی فتحی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۶۳۰۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره. میلاد جلایر به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۱۱۵۷۰۷۹۳۰۸۵۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش هستی سلامت شیمی درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۴۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۳۲۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم خیابان پروین پلاک ۱۹ واحد سوم کد پ ۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۳۷/۳۹۲مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ (۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰) با نمایندگی آقای مهدی فضلی (۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲)به عنوان رئیس هیات مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ (۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷) با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر (۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ شرکت گسترش هستی آریا شیمی (۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰) با نمایندگی آقای سیدمحمدباقر فاضلیان (۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱)به عنوان عضو هیات مدیره ـ آقای ناصر کلباسی (۰۰۷۹۷۶۳۵۲۹)خارج از اعضاء وسهامداران بعنوان مدیرعامل خ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. حسابرسی اطهر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ۹۵۰۱۱۶۴۱۵۵۰۸۱۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770252
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق مهر کورش درتاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۸۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۴۸۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۸، پلاک ۴، طبقه دوم کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۹۷۰۰۰ سهم بانام عادی و ۳۰۰۰ سهم آن بانام ممتاز میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۷۴,۳۹۲ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند به شرح ذیل: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۴۴۶ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ـ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی اطهر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۲۰۸۸۴۲۳۸۶۳۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774659
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش پدیده ماشین سازی غرب درتاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۰۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان گاندی انتهای کوچه پانزدهم پلاک ۱ طبقه پنجم شمالی به کدپستی ۱۵۱۷۸۸۵۳۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۷,۳۹۲ مورخ ۵/۲/۹۵ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی مهدی فضلی به کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی سیدمحمدباقر فاضلیان به کد ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و بلال شمسی اسفنجانی به کد ملی ۱۷۰۹۹۱۸۲۲۵ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.اعضای هیئت مدیره توافق نمودند در صورت برابری آراء رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۲۱۲۲۲۲۱۲۷۵۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828392
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص واسپاری ارزش آفرین گلرنگ درتاریخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۷۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۱۹۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : الف) موضوع اصلی: خرید انواع کالا و اموال منقول و غیر منقول (مطابق بند الف و ب و ج ماده ۵ دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب ۱۳۸۶/۴/۱۶ شورای پول و اعتبار ) و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی. ب) موضوع فرعی: خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه. شرکت مجاز نیست سهام بانک و یا موسسه اعتباری را که بی واسطه و یا با واسطه سهامدار شرکت محسوب می شود خریداری نماید. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر کوچه ۱۸ پلاک ۴ طبقه دوم کد پستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۲,۳۹۲ مورخ ۱۴/۰۲/۹۵ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت : گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸ به نمایندگی ابراهیم ابراهیمی به شماره ملی ۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره به امضای متفق دو نفر از سه نفراعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. به استناد مجوز شماره ۷۰۶۳۰/۹۵ مورخ ۰۵/۰۳/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پ۹۵۰۳۱۱۸۷۴۹۹۷۵۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12884038
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش آرین سلامت سینا درتاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۴۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۶۴۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در شرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم خیابان پروین پلاک ۱۹ واحد دوم غربی کدپستی ۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۸,۳۹۲ مورخه ۵/۲/۱۳۹۵ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ حبیب اله شهروزی به شماره ملی ۰۰۵۵۳۴۸۳۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ سعید حاجی زاده به شماره ملی ۱۸۸۲۲۲۷۲۴۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۴۰۹۷۰۸۸۴۰۴۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969643
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۳۶۷/۱۱ مورخ ۳/۵/۹۵ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به ک. م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم به ک. م ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گسترش گلرنگ ترابر به ش. م ۱۴۰۰۵۱۴۱۴۳۹ با نمایندگی آقای مقداد محمدیان امیری به ک. م ۰۰۶۰۷۷۴۱۷۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل صابری به ک. م ۰۵۸۹۹۵۵۲۵۱ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته وبرات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا مسعود گودرزی یا هادی قانعی رضایی مقدم همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۵۲۵۳۰۳۱۵۶۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973639
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش آریان لیان پخش درتاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۹۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۸۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه معاملات و عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.-درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان ۱۶ متری اول – کوچه سوم – پلاک ۲۹کدپستی۱۴۷۳۹۳۵۳۸۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۱۱ - ۳۹۲ مورخ ۲۵/۰۵/۹۵ نزد بانک سیناشعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: ناصر خداشناس به شماره ملی ۰۰۶۷۳۱۵۸۶۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) و شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ وبا نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷و با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلربه شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کیان الماس مهر به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ و با نمایندگی آقای علیرضاکیانی آذربایجانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دونفر از سه نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۵۲۷۸۷۷۳۹۷۵۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997097
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره وشرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک. م۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل وشرکت گسترش پخش پدیده پایدار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۴۲۰۲ با نمایندگی آقای سجاد پورآرین ک. م ۰۰۶۸۱۲۹۱۷۳ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کیانوش حسنی نژاد ک. م۱۹۷۱۴۱۴۱۲۳ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات وغیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سجادپورآرین بهمراه یکی از آقایان محسن صادق بیان یا کیانوش حسنی نژاد همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۱۰۸۲۶۴۸۱۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048658
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر عباس طالب لو به شماره ملی۰۰۶۵۳۵۴۵۰۸ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۰۹۴۰۹۳۴۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066703
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدم ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدم ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان کدم ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد معدنی کدم ۶۴۴۹۹۷۰۲۴۳ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل وانتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است واوراق و اسناد عادی ورسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۸۹۸۲۹۲۶۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076826
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای رجب جلالوند با کدملی ۲۹۴۹۳۴۰۳۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای امیر فضلی با کدملی ۰۰۶۷۰۷۳۱۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای فایق صالحی با کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضوهیئت مدیره کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایراوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۶۶۱۳۲۶۸۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138906
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره. و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی منصوری به کدملی ۰۴۹۳۴۱۷۹۷۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۹۰۱۷۷۷۷۳۴۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160014
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران درتاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۲۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۴۸۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع مؤسسه: اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتلای دانشگاه تهران. شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین، واقفین و حامیان دانشگاه تهران. نظارت بر حُسن انجام نظرات و اهداف قانونی و شرعی خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن. برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشگاه تهران با همکاری و هماهنگی بنیاد حامیان آموزش عالی، نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آنرا خیر یا خیرین پرداخت کرده باشند، با هماهنگی بنیاد خیرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته ی خیرین وزارت علوم و یا از سایر طرق قانونی، حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان کارآفرین برای تاسیس شرکت های دانش بنیان. (بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است) . مدت مؤسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی مؤسسه: تهران، خیابان ایتالیا، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۷۲، طبقه ۵، کدپستی ۱۴۱۷۷۴۳۶۷۱ سرمایه مؤسسه: مؤسسه فاقد سرمایه می باشد. اولین مدیران مؤسسه: آقای محمود کمره به شماره ملی ۰۵۳۲۰۷۷۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کاظم قلم چی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۰۸۵۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اسلامی بید گلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره، خانم آزاده جلالیانس به شماره ملی ۰۰۴۵۸۳۸۱۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عباس مصلی نژاد به شماره ملی ۱۸۱۰۸۹۴۹۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای محمد رضا حافظی به شماره ملی ۴۱۳۱۷۱۲۹۹۷ و آقای اکبر راد افشار به شماره ملی ۳۲۵۰۰۵۰۰۰۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی ۶۱۹۹۳۴۹۹۷۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره با مهر بنیاد معتبر خواهد بود. آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ساسان مهرانی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۵۸۰۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های مؤسسه تعیین گردید. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه به موجب مجوز شماره ۱۰۷۸۰۰ مورخه ۱۷/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۶۸۶۳ مورخه ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ وزارت کشور آگهی گردید. پ۹۵۰۹۰۷۸۴۲۱۲۸۷۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170391
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان تک کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان تک کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آریان لیان پخش با نمایندگی آقای علیرضا کیانی آذر بایجانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا محمودی لفوت به شماره ملی۰۰۷۴۳۳۸۷۹۱ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق سه نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد تضمینی مربوط به شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک که شرکت به عنوان ضامن اقدام به تضمین آنها به نفع اشخاص ثالث می‌نماید با امضاء دونفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170401
آگهی تغییرات شرکت گسترش مارینا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۳۷۰
آگهی تغییرات شرکت گسترش مارینا سان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۳۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای مهدی فضلی کد ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. - شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کد ملی۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره. - آقای سید جلال مونسی حصاری کد ملی۰۷۰۲۵۴۱۷۳۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیر عامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و اوراق و اسناد عادی ورسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186505
آگهی تغییرات شرکت گسترش ماستر پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فضلی شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره علی ابراهیمی کردلر شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدمحمدرضا الحسینی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۹۳۳۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علی یار احد زاده به شماره ملی ۱۶۰۱۸۴۷۵۷۲ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۹۲۱۹۶۹۴۱۴۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219729
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. م۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلرک. م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول ش. م۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر ش. م۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآوراز قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۱۰۰۶۹۷۵۷۷۰۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219745
آگهی تغییرات شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سلولزی ماریناسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد والی نژاد کدملی ۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۶۹۴۳۸۵۱۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219751
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ش م۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر ش م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو ش م ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای محمد کریمی ش م ۳۸۷۱۳۵۲۳۱۴ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی ش م ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای سید محمد جواد سید پور ش م ۲۶۷۹۱۷۳۶۲۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219784
آگهی تغییرات شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸بعنوان عضوهیئت مدیره آقای محمد برهانی کدملی ۰۳۲۳۱۴۸۵۶۵خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۶۱۸۴۳۲۲۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223923
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی آقای علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای ابراهیم ابراهیمی به شماره ملی ۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر طرزمنی خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی اسلامی بیدکلی یا ابراهیم ابراهیمی یا محمد رضا فضلی به همراه یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۸۴۴۱۴۱۱۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250022
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۵۳۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳بانمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ش. م۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸بانمایندگی آقای فایق صالحی ک. م۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضوهیئت مدیره شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ بانمایندگی آقای مهرداد علیدوست ک. م۱۴۶۵۳۱۹۰۲۶ بعنوان عضوهیئت مدیره ومدیرعامل امضاء کلیه اوراق واسناد تعهد آورازقبیل چک، سفته، برات وغیره باامضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلریا فایق صالحی به همراه یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیئت مدیره، همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۲۰۸۲۶۳۸۴۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268676
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۳۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای وحید دلفانی ک. م ۴۹۶۹۷۶۳۳۶۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ((همچنین در صورت برابرب آراء رای رئیس هیأت مدیره قاطع آراء خواهد بود)) ش۹۵۱۱۰۳۲۹۸۸۸۹۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289779
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۹۴۴۹
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش یزدسهامی خاص به شماره ثبت۱۰۴۶۰وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۷۹۴۴۹به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۴/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلربه کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱نماینده شرکت گلرنگ پخش وآقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ نماینده شرکت گروه صنعتی آنیتاسان وآقای فایق صالحی به کدملی۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱نماینده شرکت گل پخش اول وآقای امراله ابول نژادیان به کدملی۱۸۶۱۳۳۵۵۷۱نماینده شرکت دالین مهربه سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوموسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اطهربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۱۱۱۳۵۵۶۸۷۴۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292366
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آذربایجانغربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ شرکت گلرنگ پخش بشماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ و شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ بنمایندگی آقایمهرتاش شاملی کازرونی بشماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ و شرکت گل پخش اول بشماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بنمایندگی آقای فایق صالحی بشماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ و شرکت دالین مهر بشماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ بنمایندگی آقای محمد شفیعیسورک بشماره ملی ۰۳۸۶۴۸۰۴۷۸ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۶۱۹۲۲۲۸۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292642
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی فائق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ عضو هیئت مدیره و شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی مهرشاد شاملی کازورنی به شماره ملی ۱۸۱۸۵۸۲۷۶۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷ به نمایندگی اکبر صالحی به شماره ملی ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۶۸۱۶۶۱۹۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296438
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۵۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت۱۱۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت ۲۱۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای محمد میرحسینی تبریزی کدملی ۰۰۷۲۷۹۹۰۵۶ شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷ با نمایندگی آقای اکبر صالحی کدملی ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰. ش۹۵۱۱۱۸۴۸۷۵۶۰۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321971
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت دالین مهر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای حسن ابره دری به شماره ملی ۰۵۸۹۷۰۴۸۴۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلریا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۳۴۵۸۱۳۰۳۹۵اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322885
آگهی تغییرات شرکت گوهرتاب لعل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۹۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه بعنوان عضوهیئت مدیره آقای ابوالفضل خوبان شرق به شماره ملی ۰۹۳۹۴۰۶۳۷۳ به نمایندگی از شرکت سامان سبحان کیمیا بعنوان عضو هیات مدیره آقای جواد داودآبادی فراهانی به شماره ملی ۰۹۴۰۳۷۷۵۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای خلیل کریمی به شماره ملی ۶۱۵۹۶۸۶۸۵۲ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی ازآقایان مسعود سزاوارذاکریان ویا سید جعفر موسوی همراه با یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت وسایراوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل، همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس تهران، خیابان گاندی، کوچه پنجم، پلاک ۱۹، طبقه سوم کدپستی ۱۵۱۷۶۴۶۱۱۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۱۲۰۴۹۶۱۴۷۳۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323685
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۱۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار زیر می‌باشد: شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلربه کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای مسلم پیری اربط به کدملی ۰۰۸۳۳۱۸۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۴۴۶۶۹۸۴۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334409
آگهی تغییرات شرکت گسترش پخش پدیده نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۶۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۶۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید عابدین حسینی به کد ملی ۴۹۶۹۱۵۴۷۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رضا علی پور به کد ملی ۰۰۷۷۶۸۵۲۷۱ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسنادتعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایرشرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی ورسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایرشرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۱۱۴۶۴۹۷۷۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354658
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۶۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵:۱ شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر شماره ثبت۲۵۹۴۳۲شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای مهدی کمالی کدملی ۳۰۳۱۶۷۴۰۲۲بعنوان عضو هیات مدیره آقای مهدی کمالی کدملی ۳۰۳۱۶۷۴۰۲۲به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۳۹۷۵۶۶۹۳۲۷اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363261
آگهی تغییرات شرکت آرین گلرنگ پخش گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای امید اولادی ک. م ۲۱۶۱۶۳۷۸۴۳ بعنوان عضو هیات مدیره آقای امید اولادی ک. م ۲۱۶۱۶۳۷۸۴۳ خارج از اعضا و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا آقای فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۸۴۵۴۶۹۸۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378701
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۸۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش بشماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی میریونس سیدیوسفی کلخوران به کدملی ۱۴۶۶۵۳۰۰۹۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۱۲۰۶۰۸۵۸۰۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397023
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۵۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره وشرکت گروه صنعتی آنیتاسان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وشرکت گلپخش اول سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیأت مدیره و شرکت دالین مهر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی علی رضائی به کدملی ۵۵۵۸۶۵۰۸۴۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و با امضای متفق رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۰۲۲۵۸۶۲۷۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400645
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۷۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فائق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸بانمایندگی آقای البرز اکبری کدملی۱۹۷۱۳۴۶۴۶۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فائق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهدبود. ش۹۶۰۲۰۴۹۲۶۳۹۲۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402759
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش لرستان بروجرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۷۰۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان سهامی خاص بشماره ثبت۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی بشماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی فایق صالحی بشماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر سهامی خاص بشماره ثبت۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی محمدصادق حشمت بشماره ملی ۰۴۹۰۴۱۶۱۸۷ بمدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت ۲۱۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. عملکرد سال مالی و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۶۰۲۰۶۲۲۹۸۷۴۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405570
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی انیتاسان به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی آقای فائق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت دالین مهربه شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی آقای توحید قزوینه به شماره ملی ۳۳۰۹۶۱۶۶۴۹ بعنوان عضوهیأت مدیره آقای توحید قزوینه به شماره ملی ۳۳۰۹۶۱۶۶۴۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیأت مدیره) کلیه اوراق و اسناد تعهدآوراز قبیل چک , سفته , برات و غیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فائق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهرشرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۰۹۳۹۸۵۰۳۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413337
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بنمایندگی شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای فایق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بنمایندگی شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره آقای جواد زیدی کدملی ۰۰۶۸۱۴۲۵۴۴ بنمایندگی شرکت دالین مهر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آوراز قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۶۰۲۱۳۷۷۲۶۵۵۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427289
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۷۵۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتا سان شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ شماره ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت دالین مهر شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ شماره ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای سعید دلفانی آبباریکی کدملی ۴۹۶۹۷۵۱۱۶۱ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادل با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۳۶۵۳۲۵۷۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430344
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش ساری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۶۲۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸شماره ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت دالین مهر شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای مجتبی بهرامی عبدالملکی ک. م ۲۰۹۲۳۱۴۳۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مجتبی بهرامی عبدالملکی به کدملی ۲۰۹۲۳۱۴۳۲۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۵۵۲۲۸۰۳۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435265
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۸۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی اسماعیلی شاهزاده علی اکبری کدملی ۰۰۷۴۱۱۵۱۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای فایق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۷۳۹۹۵۷۶۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452245
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت خشکبار و حبوبات کوروش در تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۱۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۶۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از خشکبار و حبوبات و غلات و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع خشکبار و حبوبات و غلات و دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینی جات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد (درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۴,۳۹۲ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای حامد شیرپور به شماره ملی ۰۰۶۲۱۳۲۲۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۹۷۶۵۲۳۲۶۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461806
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت برنج کوروش درتاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۵۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۱۱۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از برنج ایرانی و خارجی، دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع برنج ایرانی و خارجی، دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و ایجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ ـ طبقه اول کدپستی۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰.ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که صددرصد سرمایه طی گواهی بانکی به شماره ۱۹۷/۳۹۲مورخ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مقداد محمدیان امیری به شماره ملی ۰۰۶۰۷۷۴۱۷۷ وبه نمایندگی شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به نمایندگی از فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به نمایندگی کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت کورش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی وآقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۱۷۵۳۸۶۵۴۷۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی کشت و صنعت کوروش در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۰۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۳۲۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از انواع برنج خارجی و ایرانی، دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع برنج خارجی و ایرانی، دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۱,۳۹۲ مورخ ۲۰/۰۳/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ و به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت توسعه کشت و صنعت کوروش با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و میلاد جوادی به شماره ملی ۴۰۷۳۱۹۰۳۲۶ و به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاو اعضاء) برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مقرر گردید درصورت برابری آراء اعضاء هیئت مدیره، رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۲۷۹۶۴۲۶۶۳۳۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504769
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن درتاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۹۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۶۳۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه ای، خرید و فروش و توزیع و پخش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارج از کشور و انبارداری و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، تاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی داخل و خارج از کشور، عرضه مستقیم کالا و توزیع درب منازل، فعالیت در حوزه الکترنیکی و حضور در بازارهای مجازی و مکانها و انجام هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد کلیه سرمایه شرکت طی گواهی شماره ۳۹۲/۳۹۲مورخ ۲۹/۳/۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بنمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدحسین اسمائی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ بنمایندگی شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۱۹۶۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی قانعی رضائی مقدم به شماره ملی ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹ بنمایندگی شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۸۷۱۴۵۲۲۹۶۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504784
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش ش. م ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر ک. م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش ش. م ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای محمد برهانی ک. م ۰۳۲۳۱۴۸۵۶۵ به سمت عضوهیئت مدیره و شرکت هستی آرین تامین ش. م ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران ش. م ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی آقای رجب جلالوند ک. م ۲۹۴۹۳۴۰۳۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامبیز رحیمی ک. م ۵۱۷۹۷۰۷۹۶۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از آقایان کورش منتصر یا محمد برهانی یا رجب جلالوند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۱۸۸۳۰۴۶۸۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508718
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت الکترونیک کوروش در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۲۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۲۳۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی اختصاصی و غیراختصاصی فروشگاه اینترنتی، انجام کلیه امور بازرگانی، واردات، صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از طریق فروشگاه اینترنتی، اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، تولید، پخش و توزیع انواع کالا در فضای اینترنتی، بازاریابی غیرشبکه ای، کلیه اقدامات مجاز الکترونیکی، انجام معاملات و خدمات در زمینه فعالیت شرکت تجارت الکترونیک، تولید و طراحی نرم افزار فروش خدمات حوزه فناوری اطلاعات، واردات و صادرات نرم افزار و سخت افزار و انجام هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان شهید عبدالمجید اکبری ـ پلاک ۷۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۹۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد اولین مدیران: آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به نمایندگی از شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش شماره ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عقیلی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۴۶۳۱۷ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شماره ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی قانعی رضایی مقدم به شماره ملی ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شماره ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۰۲۵۷۴۲۸۸۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514672
آگهی تغییرات شرکت گسترش ابیان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۸۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای سیدمحمد باقر فاضلیان ک. م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای بنیامین اسلامی پناه ک. م ۰۰۵۸۷۰۸۸۰۴ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۲۴۹۰۱۸۱۲۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517584
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلبرگ غذایی کوروش درتاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۴۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۴۸۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :خرید، فروش، بسته بندی، توزیع ،تولید، عرضه و صادرات واردات دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی ومحصولات غذایی شامل فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجاتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-آرژانتین-خیابان اهورامزدا-بن بست نادر-پلاک ۱-طبقه همکف-- کدپستی ۱۵۱۶۹۵۳۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد بموجب گواهی شماره ۱۹۲/۹۶,۱۷۰ مورخ۱۷/۴/۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آرژانتین مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه شرکت پرداخت گردید و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می باشد اولین مدیران:شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰با نمایندگی کورش منتصر به کدملی۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی فایق صالحی به کدملی۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی امیر فضلی به کدملی۰۰۶۷۰۷۳۱۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل :موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۶۳۷۷۷۰۹۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت ماکیان کوروش درتاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۹۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۳۰۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و تولید و توزیع و بسته بندی و صادرات و واردات تخم مرغ و خوراک و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع برنج ایرانی و خارجی دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و بموجب گواهی شماره ۳۶۱/۳۹۲مورخ ۲۶/۴/۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می باشد. اولین مدیران: کیوان لقمانی به شماره ملی ۰۰۵۶۸۴۳۶۶۶ به سمت مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ به نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مقرر گردید درصورت برابری آراء اعضاء هیئت مدیره، رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۲۲۹۲۵۹۳۶۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536406
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی محمد حسین اسمایی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی احسان گودرزی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۵۲۳۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش آنیتاسان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۵۹۹ با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین وتوثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۰۸۳۶۶۶۱۵۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570004
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پدیده شیمی قرن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ به نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سپهر پلاستیک پدیده با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا علی پور به شماره ملی ۰۰۷۷۶۸۵۲۷۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکت‌ها با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکت‌ها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۲۹۳۷۶۱۶۹۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618169
آگهی تغییرات شرکت گسترش افق نفت و گاز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۹۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت با نمایندگی آقای مهدی حبیبی خراسانی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۲۷۴۸۹ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدواوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۶۲۸۶۹۵۸۲۴۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631611
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان با کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷بعنوان عضو هیات مدیره شرکت گسترش هستی آرین تامین به شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۴۴۵۲۳ با نمایندگی آقای ناصرشیخ انصاری با کدملی۰۰۵۶۶۴۱۷۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۰۵۱۶۳۹۳۴۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640909
آگهی تغییرات شرکت گسترش مهندسی فن آوران آوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۱۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای امیر استعماری به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۰۴۲۱ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای امیرهوشنگ قدسی بجندی کدملی ۰۰۵۶۹۱۸۷۲۰ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۲۲۳۵۲۹۵۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648168
آگهی تغییرات شرکت گسترش آنیتا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۵۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی بشماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۳۳۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص بشماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمدحسین اسمائی بشماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره - آقای حسین مقدم (خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل به ش م ۶۱۵۹۳۰۳۴۱۴ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۷۳۲۵۷۰۹۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660528
آگهی تغییرات شرکت سلامت آریان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیان الماس مهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ با نمایندگی آقای علیرضا کیانی آذربایجانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای ناصرگورابی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۷۵۵۲۲ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق دو نفر از سه نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۴۴۶۱۹۲۷۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660633
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الین فارمد درتاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۹۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۵۹۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها و بنگاههای اقتصادی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید، فروش، تولید، توزیع، واردات و صادرات مواد اولیه و کلیه محصولات و فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی، مکمل های غذایی و تجهیزات وابسته، واردات و صادرات ماشین آلات و ادوات مرتبط با صنایع دارویی، اخذ نمایندگی از کمپانی های تولیدی تحقیقاتی و یا تامین کننده مواد اولیه و محصولات دارویی و تولید کارمزدی و یا تحت لیسانس محصولات دارویی و سایر عملیات تولیدی و تجاری و بازرگانی مربوط به حوزه دارو و مکمل های غذایی و انجام هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-کوچه هیجدهم-پلاک ۴-طبقه اول-- کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۵۴۴,۳۹۲ مورخ ۲/۷/۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی توسط سهامداران پرداخت گردیده است اولین مدیران: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ب با شماره ملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای محمدشرکت بزازان با کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال خانم حبیبه آناهید با کدملی ۰۰۸۳۷۶۴۴۸۸خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران بعنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۴۴۴۰۷۰۷۶۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662160
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ آقای کورش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره سیدوحید حسینیان کدملی ۳۸۷۴۷۲۲۴۷۳ خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۴۲۳۶۵۲۷۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688080
آگهی تغییرات شرکت گسترش پاکان پلاستکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۷۶۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی بنمایندگی کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر بنمایندگی کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای مسعود سزاوار ذاکریان بنمایندگی کد ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ بعنوان عضو هیات مدیره آقای سیدعلی کاشف کد ملی ۲۷۵۴۴۹۱۱۱۲ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۰۲۵۶۷۴۵۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691349
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی نیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳ با نمایندگی آقای محمد مهدی جاودان خرد به شماره ملی ۳۸۷۴۳۳۵۹۴۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۲۸۳۵۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۱۳۵۱۵۹۶۶۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691356
آگهی تغییرات شرکت آریان لیان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کیان الماس مهر شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ با نمایندگی آقای علیرضا کیانی آذر بایجانی ک. م ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای ناصر خدا شناس ش م ۰۰۶۷۳۱۵۸۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گسترش آریان لیان پخش ش م ۱۴۰۰۶۰۹۳۸۳۱ با نمایندگی آقای ناصر گورابی ک. م ۰۰۶۵۱۷۵۵۲۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق یکی از آقایان علیرضا کیانی آذر بایجانی یا ناصر گورابی یا ناصر خداشناس به همراه یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد رضا فضلی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۱۳۳۶۹۱۶۸۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691394
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰ با نمایندگی صالح منصوری به شماره ملی ۰۰۶۹۹۹۲۱۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت افق مهر کورش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۴۸۶۵ با نمایندگی سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۱۳۸۲۲۶۲۱۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694356
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش ستاره طلایی سینا در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۰۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۱۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای و تجهیز فروشگاهی و فروشگاههای اینترنتی و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۶۱۷/۹۶/۳۹۲ مورخ ۸/۸/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی توسط سهامداران پرداخت گردید. ه است اولین مدیران: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و به سمت رئیس وعضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت گل پخش اول با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی کریمی به شماره ملی ۰۵۵۷۸۰۱۳۳۸ خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و به سمت نایب رئیس وعضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۱۴۶۷۵۱۷۳۸۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705586
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش فامیلی مدرن در تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۴۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۳۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خل