مقصود اعطائی زاده

مقصود اعطائی زاده

کد ملی 1467330027
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12877603
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرگون افروزان پرندک درتاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵به شماره ثبت ۱۲۶۹۵به شناسه ملی۱۴۰۰۵۹۵۴۴۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداثساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اردبیل کارشناسان خیابان وصال کوچه وصال ۴ قطعه ۱۱۷ طبقه دوم، کدپستی ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۶/۴۳۳۵مورخ ۸/۳/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:خانم اسماء بناء سابق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ و خانم الهه عباس زاده استارائی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶و محمدرضا بناء سابق به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به شماره ملی ۱۵۰۰۱۸۲۸۷۷برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۰۶۸۳۶۱۸۳۹۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925421
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پی افروزان آرتا بهرو درتاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۰۳۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل – شهرک کارشناسان میدان وصال کوچه وصال ۴ قطعه کدپستی: ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۱۱۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت:. آقای اشکان بناسابق به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸به سمت رئیس هیات مدیره آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۵۰۵۰۲۹۴۰۳۳۷۱۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942143
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اثر برگ هفت سایه درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۱۶۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح وضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل کارشناسان شهرک بسیجیان قطعه ۱۱۷ طبقه اول کدپستی ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۶/۴۳۳۵ مورخ ۲۹/۴/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم معصومه عباس زاده آستارائی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۱۴۶۷۱۳۷۱۱۱و خانم الهه عباس زاده آستارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶و آقای میثم عباس زاده آستارائی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی۱۴۶۷۳۳۵۴۳۶ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیر الانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۱۱۳۵۲۹۹۳۴۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948634
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص وثیق رود آرتاویل درتاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۸۶۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل کارشناسان خیابان وصال وصال ۴ قطعه ۱۱۷ طبقه سوم کد پستی: ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۸/۴۳۳۵ مورخ ۳۹/۴/۹۵نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی ۱۵۰۰۱۸۲۸۷۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۱۴۷۷۲۴۴۸۹۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954956
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپند ساخت هندسه درتاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۵۴۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاو موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرک مخابرات ۲۴ متری امید قطعه ۱۹۶ طبقه سوم کدپستی ۵۶۱۴۸۳۴۳۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۷/۴۳۳۵ مورخ ۲۹/۴/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم معصومه عباس زاده آستارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۱۴۶۷۱۳۷۱۱۱ و آقای اشکان بناء سابق به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸و آقای آرش رضایی عباس آباد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین قسمتی شیخ احمد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۶۵۱۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۱۸۶۸۶۹۶۸۶۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975136
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارتقا توان شاندیز درتاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۶۲۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز ،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.اردبیل خیابان سعدی کوچه ساوالان پلاک۹ طبقه اول کد پستی ۵۶۱۴۸۱۸۷۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۸/۴۳۳۵ مورخ ۱۳/۵/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقایان داور سیدموسوی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۱۴۶۳۱۱۸۸۶۴ و رامین مهرداد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸و خانم فاطمه وجدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۳۰۴۲۳۱۸۵۷۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982295
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپر ستون پایه درتاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۸۳۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرک کارشناسان میدان ساحلی خیابان پونه جنوبی لاله ۲ قطعه ۴۴۴ طبقه چهارم کدپستی:۵۴۷۸۱۵۷۵۷۳ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰سهم بانام می باشد، که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن برابر گواهی شماره ۱۳۴/۴۳۳۵به حساب شماره ۰۱۰۹۷۸۳۶۴۴۰۰۵ و به تاریخ۰۲/۰۵/۹۵در بانک صادرات شعبه میدان ورزش نقداً پرداخت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای آرش رضایی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای یاسوب حمزه زاده ملاباشی به شماره ملی ۱۴۶۷۷۳۶۱۲۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره • به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی. خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۲۵۷۶۹۷۸۵۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986276
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارس اتفاق آرتاویل درتاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۸۳۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، شهرک مخابرات میدان طلائیه به طرف مسکن مهر قطعه ۱۹۶ طبقه سوم کد پستی: ۵۶۱۸۹۵۹۶۴۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۳/۴۳۳۵مورخ۲/۵/۹۵نزد بانک صادرات شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی ۱۵۰۰۱۸۲۸۷۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم ام گلثوم بنای سابق به شماره ملی ۱۴۶۵۱۵۷۹۶۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای آرش رضایی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۶۰۴۴۵۱۸۳۷۷۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتام وثیق دژ آب درتاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۸۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۲۵۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز ،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرک کارشناسان شهرک بسیجیان فاز اول وصال ۴ قطعه ۱۱۷ طبقه سوم کدپستی ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۹/۴۳۳۵ مورخ ۲۶/۵/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم فاطمه وجدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ وآقایان سیدعادل هاشمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۶۱۵۴۵۰۰و حامد جهانیان شیخ احمد به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۱۴۵۰۹۷۹۵۲۱ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۸۳۴۸۷۴۳۴۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010251
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستیغ ارتفاع ساوالان درتاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۸۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۵۶۳۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، خیابان شهدا کمربندی دوم نرسیده به پل سعدی جنب بهداشت مرکزی پلاک۲ طبقه ی دوم کد پستی: ۵۶۱۵۷۵۴۵۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۴۶/۴۳۳۵ مورخ ۳/۶/۹۵زد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت ـ . آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی ۱۵۰۰۱۸۲۸۷۷بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۱۷۶۲۹۲۲۵۱۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047424
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دیمه مسیر آرتاویل درتاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۸۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۷۵۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملی ات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملی ات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل - شهرک کارشناسان میدان ساحلی خیابان پونه جنوبی لاله ۲ قطعه ۴۴۴ طبقه سوم کدپستی :۵۴۷۸۱۵۷۵۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از اعضا (به ریال) - آقای سید عادل هاشمی دیجوجین ۹۹% سهم الشرکه معادل ۹۹۰,۰۰۰ ریال میباشد. -آقای مقصود اعطائی زاده دارای ۱% سهم الشرکه معادل ۱۰,۰۰۰ ریال میباشد اولین مدیران شرکت:. آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید عادل هاشمی دیجوجین به کدملی ۱۴۶۶۱۵۴۵۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء سیدعادل هاشمی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۵۰۷۱۰۶۳۸۵۹۷۷۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090294
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره نقش ماه سنگ در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۸۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۶۴۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ میدان وحدت ـ ۲۰ متری حسن آباد ـ پلاک ۷۴ کدپستی: ۵۶۱۵۷۵۳۸۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۳/۴۳۳۵ مورخ ۱۷/۷/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه صادرات پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: . آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره • به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی. خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۰۳۴۴۹۵۱۳۱۸۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105286
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر احداث سرچشمه درتاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۹۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۰۶۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرک کارشناسان، میدان وصال، کوچه وصال ۴، قطعه ۱۱۷، کدپستی: ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲۴/۴۳۳۵مورخ ۲۷/۷/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:۱.آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم ام گلثوم بناء سابق به شماره ملی ۱۴۶۵۱۵۷۹۶۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۱۱۲۱۷۵۴۵۸۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193905
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دژ نقش پی پایش در تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۹۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۷۶۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: . اردبیل ـ شهرک کارمندان، میدان کاج، کوچه لاله ۳، پلاک ۴۴۳. کدپستی ۵۶۱۵۸۴۷۶۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۷ مورخ ۲۷/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقایان آرش رضائی عباس آباد به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ و رامین مهرداد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸وحسین قسمتی شیخ احمد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۵۰۹۶۵۱۷۲برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعادل هاشمی به شماره ملی ۱۴۶۶۱۵۴۵۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۲۴۵۷۶۸۸۳۴۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193937
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسطح کاشانه عاج درتاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۹۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۷۸۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل ـ شهرک کارشناسان، میدان ساحلی، خیابان پونه جنوبی، لاله ۲، قطعه ۴۴۴، طبقه چهارم، کدپستی ۵۶۱۵۸۴۷۶۱۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳۸۲/۱۷۱مورخ ۹/۸/۹۵ نزدکشاورزی شعبه اردبیل پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۷ آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۷ آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی ۱۵۰۰۱۸۲۸۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۷برای مدت ۲سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ونامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ به سمت بازرس اصلی از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۶برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۴۸۶۱۶۴۰۷۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بینش پادیاو پیشگام در تاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۳۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ خیابان عطائی، جنب بیمارستان امام خمینی، کوی عرفان اول، پلاک ۳۸. کدپستی ۵۶۱۹۶۴۷۱۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۶ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۵ نزد بانک شریعتی شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم معصومه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۷۱۳۷۱۱۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۰۸۶۶۱۱۵۶۶۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241653
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین استوار زیستاب در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۹۳۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل، خیابان شهدا کمربندی دوم نرسیده به پل سعدی جنب بهداشت مرکزی پلاک۲ طبقه ی دوم، کدپستی ۵۶۱۵۷۵۴۵۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۴ مورخ ۲۷/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه ـ اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.اولین مدیران: ۱. خانم فاطمه وجدی شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، . آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای: اشکان بناءسابق، شماره ملی: ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸، به سمت بازرس اصلی اسماء بناءسابق، شماره ملی: ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰. به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۱۵۹۲۱۷۴۴۹۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253514
آگهی تغییرات شرکت عمران آب شکن الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله عباسی به کدملی ۱۶۳۹۳۷۸۸۴۷، مقصود اعطائی زاده به کدملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ و فرهاد نوعی قوجه بیگلو به کدملی ۱۴۶۷۴۰۱۹۲۷ به سمت اعضای اصلی برای بقیه مدت ۲ سال هیئت مدیره انتخاب. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. اسماء بناءسابق به کدملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ و اشکان بناءسابق به کد ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای بقیه بقیه مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۲۳۳۱۷۳۴۹۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262160
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جاودان ساخت ارگ درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۲۶۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل، خیابان عطائی، جنب بیمارستان امام خمینی، کوی عرفان اول، پلاک ۳۸، کدپستی ۵۶۱۹۶۴۷۱۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد مبلغ: ۳۵۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سپه شعبه: شریعتی بشماره: ۷۳۶ به شماره حسابک ۱۴۳۱۳۰۱۱۵۸۴۰۷ مورخه: ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ پرداخت گردیده و مبلغ: ۶۵۰۰۰۰ ریال در تعهد سهام داران می باشد اولین مدیران: ۱. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل وخانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۲۸۴۵۴۵۵۶۷۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284120
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پا بند احداث درتاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۱۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۶۹۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:.اردبیل- بزرگراه شهدا، نبش میدان جهاد، جنب چلو کبابی احد زاده. کدپستی ۵۶۱۴۹۹۵۷۳۸ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ با نام می باشد مبلغ :۳۵۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سپه شعبه:.شریعتی بشماره:.۹۰۰ به شماره حساب: ۱۴۶۱۳۰۱۱۶۳۶۰۹ مورخه:۱۸/۱۰/۹۵ پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهام داران می باشد. اولین مدیران:. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره.خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره.آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ به سمت بازرس علی البدل وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۱۱۵۸۹۶۳۸۲۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446739
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مستحکم بنای البرز درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۳۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۳۷۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهر اردبیل ـ شهرک ساحلی ـ خیابان پونه جنوبی ـ کوچه لاله ۱ ـ پلاک ۴۸۰ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۵۶۱۵۸۹۱۸۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۱/۱۴۳۱ مورخ ۲/۳/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای داور سیدموسوی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۳۱۱۸۸۶۴وخانم اسماء بناءسابق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ اشکان بناءسابق به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی وآقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۰۶۴۹۵۶۶۵۸۵۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446928
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج افروزان پرند درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۳۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۳۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل-شهر اردبیل-هاشم آباد-کوچه شهیدآزیک ۱-کوچه شهید ستارآزیک (بعثت ۳۸)--طبقه همکف-- کدپستی:۵۶۱۸۶۱۵۴۳۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۷۷/۱۴۳۰۱ مورخ ۱۳/۲/۹۶نزد بانک سپه شعبه -شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:.۱. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای یونس محب ایمچه به شماره ملی ۱۴۶۷۵۳۰۵۸۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای افشین محب ایمچه به شماره ملی ۱۴۶۱۷۸۷۰۹۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: ککلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی. خانم زهرا فتحی قشلاق محمدبیگ به شماره ملی ۱۴۶۷۳۴۱۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۰۶۱۸۸۲۶۶۴۷۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457602
آگهی تغییرات شرکت عمران معمار پر کران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد فتح اله زاده به کدملی۰۳۲۳۸۷۷۵۶۷، اشکان بناءسابق به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸، بهنام واحدی به کدملی۱۴۵۰۵۹۵۷۳۱، به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رامین مهرداد به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۱۳۱۲۶۶۵۳۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13464063
آگهی تغییرات شرکت اتحاد کار پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرهوشنگ افضل شوشتری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۷۸۲۲، محمد سعادتی ایمیر به کدملی ۱۴۵۰۴۵۴۳۹۹، مقصود اعطائی زاده به کدملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. خانم اسماء بناءسابق به کدملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به سمت بازرس اصلی وخانم الهه عباس زاده استارائی به کدملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۲۰۹۱۳۸۷۹۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601395
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم بنای درنیکا درتاریخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۴۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۵۲۲۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل-سلطان آباد-خیابان شهید معادی-کوچه معادی ۵-پلاک ۴۲-ساختمان مجتمع مسکونی نگین-طبقه اول-واحد ۶- کدپستی ۵۶۱۳۹۴۴۱۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۲/۹۶/۱۴۳۱مورخ ۲۵/۴/۹۶ نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای افشین محب ایمچه به شماره ملی ۱۴۶۱۷۸۷۰۹۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای یوسف محب ایمچه به شماره ملی ۱۴۶۷۵۲۷۷۴۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۱۹۶۴۱۸۱۱۹۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609711
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان طاق شمال درتاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۴۸۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: اردبیل شهر اردبیل-راه جیرال-کوچه شهیدکوهی فرد-خیابان نهضت-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۵۶۱۶۶۳۳۷۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد. که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۰/۹۶/۱۴۳۱ مورخ ۳۰/۵/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم مهناز قاسمی جناقرد به شماره ملی ۱۴۶۱۹۶۷۹۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای مقصود اعطائی زاده همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۲۳۹۱۷۴۱۲۸۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609717
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دیبا سازه ی ارشد درتاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۴۸۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز ،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.مرکز اصلی:اردبیل شهر اردبیل-امام خمینی-کوچه جودی اصل-کوچه شهیدغریبانی-پلاک ۱۵۹-طبقه همکف ـ کدپستی ۵۶۱۴۷۱۶۹۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی:۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای رامین مهرداد دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه وآقای مقصود اعطائی زاده دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه.اولین مدیران شرکت: آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند.دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء آقایان رامین مهرداد و یا مقصود اعطائی زاده هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه.ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۲۳۸۳۹۶۰۸۴۶۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622599
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خاوران دژ سگال درتاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۲۵۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز های لازم ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل-شهرک بسیجیان فازاول-کوچه وصال ۹-کوچه وصال ۱۰-پلاک ۷-طبقه سوم-- کدپستی ۵۶۱۵۸۵۷۶۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴۰/۹۶/۱۴۳۱ مورخ ۲۲/۶/۹۶- نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:خانم ژیلا پورجعفر به شماره ملی ۰۰۸۳۱۶۶۰۶۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی ۱۴۵۰۱۵۱۷۰۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره آقای التفات پورجعفر به شماره ملی ۱۴۶۲۰۵۹۲۰۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل آقای شهرام پورجعفر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۰۱۴۷۱۵۳۲۳۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660925
آگهی تغییرات شرکت دیبا مرمت باستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۱۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کامران مروجی به کدملی ۱۳۷۷۵۵۳۶۸۱ و اسماعیل احمدزاده بروکانلو به کدملی ۴۹۲۹۹۶۳۳۳۸ و طاهر محبی فر به کدملی ۶۴۰۹۹۲۶۱۹۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ خانم سارا مرحمتی حیدرانلو به کدملی ۲۸۲۰۰۴۵۲۸۶ به سمت بازرس اصلی وآقای مقصود اعطائی زاده به کدملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۲۴۶۵۶۲۳۰۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258980
آگهی تغییرات شرکت رسام کاخ گلدیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شیرین قرآنی اردبیلی به کدملی ۱۴۶۷۱۹۴۴۰۹، مهدی میکائیل زاده به کدملی ۰۰۶۴۶۲۶۵۴۷ و مهدی حبیب زاده گرجانی به کدملی ۱۴۶۵۸۳۸۱۰۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت بازرس اصلی آقای رامین مهرداد به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۲۲۸۶۹۸۴۱۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک