وحید باقری خیرآبادی

وحید باقری خیرآبادی

کد ملی 1465315497
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1229468
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کباری با کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت نظم آوران شایسته به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای وحید باقری خیرآبادی با کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای نادر سیم فروش با کدملی ۰۰۴۵۰۳۶۷۸۰ به نمایندگی از شرکت لیزان توسعه تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۹۹۱ به جای آقای احمد فیاض بخش بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۸۳۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253985
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی ریاض به شماره ملی ۴۷۲۳۱۱۵۷۴۹ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز بلوریان به شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۵۶۴۲ به نمایندگی از شرکت عمران و توسعه شاهد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت شاهد کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۲۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی جولائی به شماره ملی ۰۰۶۷۰۴۱۵۴۱ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد رضایی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۴۷۲۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محسن مسلم خانی با کدملی ۳۸۷۴۸۲۷۲۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۲۴۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348731
آگهی تغییرات موسسه رایحه تسنیم به شماره ثبت ۲۵۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت۲ سال انتخاب شدند: محمد جلیلی با کدملی۳۸۰۱۰۸۰۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدمهدی متولی با کدملی۰۰۶۲۴۲۸۱۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحید باقری خیرآبادی با کدملی۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی محمدی ایزد با کدملی۴۰۱۰۱۸۳۸۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره رضا احمدی با کدملی۵۳۸۹۵۴۶۱۲۱ به سمت مدیرعامل امضای اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۱۷۷۵۹۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366390
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۴۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کباری با کد ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت مدبران تجارت ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید باقری خیرآبادی با کد ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید امیرموید علایی با کد ملی ۲۲۹۹۰۸۷۲۱۴ به نمایندگی از شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۸۵۷۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671564
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی شازند سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید باقری خیر آبادی با کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به جای آقای علی عبدالهی علی آبادی با کدملی ۲۶۵۸۹۶۸۵۸به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای وحید ذاکری سنطهء با کدملی ۲۰۹۱۸۴۷۲۸۳ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به جای آقای سید عبدالجلیل رضوی با کدملی ۳۵۰۰۵۵۲۵۴۴ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۹۹۱۳۸۰۰۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275806
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ و آقای محسن معلمیان به شماره ملی ۰۴۹۱۱۹۱۸۸۱ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۵۷۴ با نمایندگی آقای احمد وادیدار تا تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲. در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10805811
آگهی تاسیس شرکت سپهر خرد ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۶۹۵۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۷۱۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرکات حق‌العمل‌کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی تاسیس شرکت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد نبش سپیدار شماره ۶۱ ط ۵ ـ کد پستی ۱۵۱۸۹۴۶۳۱۴. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام تعداد دو هزار و پانصد سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۱۸۹۴۹۸۸ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای محسن معلمیان به شماره ملی۰۴۹۱۱۹۱۸۸۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای یوسف تقی‌پور به شماره ملی ۰۳۲۲۹۶۵۶۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای وحید باقری‌خیرآبادی به شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای وحید باقری‌خیرآبادی به شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اسناد تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11024321
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۳۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک رفاه کارگران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ به نمایندگی وحید باقری خیرآبادی به کدملی۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ مهدی الهی به کدملی۱۰۶۱۳۴۶۸۵۴ حمیدرضا هادی به کدملی۰۴۵۱۱۰۶۰۳۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۶/۹۰ وحید باقری خیرآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا هادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی الهی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071484
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز ۱۲۰۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین کریمی کاشانی شماره کدملی ۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به عنوان رئیس و عضو هیأت مدیره آقای وحید باقری خیر آبادی به شماره کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای محمد مهدی سالاری راد به شماره کدملی ۰۸۸۹۲۰۵۴۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سعید عبودی به شماره کدملی ۵۴۶۹۶۷۸۳۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای احمد زمانی گندمانی به شماره کدملی ۶۲۹۹۳۹۷۳۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره شناشنامه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل برابر اساسنامه شرکت به شرح زیر تعیین گردید: بند‌های ۱۰ ۵۱ و۱۱ ۵۱و۱۴ ۵۱و۱۶ ۵۱ در قالب آیین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره و ۱۵ ۵۱ در قالب آیین نامه مصوب هیأت مدیره و ۱ ۵۱ و ۵ ۵۱ و ۸ ۵۱ و ۹ ۵۱و ۱۷ ۵۱ و ۱۹ ۵۱ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر اوراق تعهد آور شرکت با امضائ مدیرعامل و یکی از اعضائ هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۴۶۰۱۲۱۷۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270686
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۶۹۲۳/۱۲۲مورخ ۲/۱۱/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رس ول اشرف زاده برن ج آباد به کدملی ۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هادی علیرضائی به کدملی ۰۴۹۱۳۵۵۷۶۹ نماینده شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای امیرحمزه مالمیربه کدملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ نماینده شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. خانم مریم لطفی به کدملی ۰۰۷۳۳۰۷۵۱۳ نماینده شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای وحید باقری خیر آبادی به کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین که آقای رسول اشرف زاده برنج آباد کدملی ۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید باقری خیر آبادی کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدابوالحسن سیدخاموشی کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند دارندگان امضاء مجاز، کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت و پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۱۱۰۴۷۴۰۸۹۰۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369187
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیر آبادی به کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره عباس بنی شریف به کدملی شماره ۴۶۲۰۱۴۴۷۹۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدمحسن حسینی خلیلی به کدملی شماره ۲۱۸۱۴۵۷۲۷۱ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای امیر قرنلی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هدایت عزیزی به عنوان عضو هیئت مدیره در سمت خود باقی ماندند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیار بندهای ۶، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۱۱۵۹۳۲۴۳۴۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573270
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶و به استناد مجوز شماره ۲۳۱۱۴/۱۲۲ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر بورس‌ها تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدی زاده شتربانی با شماره ملی ۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود اکبری مزرعچه با شماره ملی ۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای اسلام خسروی با شماره ملی ۶۰۱۹۳۱۳۳۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین بهاری با شماره ملی ۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴ به نمایندگی از گروه مالی ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عبدالهی با شماره ملی ۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر حمزه مالمیر به شماره ملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۵۳۱۶۲۹۸۱۲۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590786
آگهی تغییرات شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز احمدی به کدملی ۴۲۸۴۵۳۷۰۳۲ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ آقای وحید باقری خیرآبادی به کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره؛ آقای روح الله لهرابیان به کدملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای جواد ضیائی به کدملی ۰۰۳۵۲۹۹۸۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای رضا زرنوخی به کدملی ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره ومدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت، همچنین اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیأت مدیره طبق ماده ۳۹ اساسنامه به استثنای بندهای ۲، ۳، ۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ به مدیر عامل تفویض گردید. پ۹۶۰۶۱۲۲۹۹۸۵۳۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668291
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۶۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید رضوانی فرد ک. م ۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳ به عنوان نماینده شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به سمت عضو هیات مدیره جاگزین آقای عیسی حسین پناه گردید. بنابراین اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین فهیمی با شماره ملی ۶۰۴۹۷۸۸۴۱۳ به نمایندگی از سازمان بورس اوراق بهادار به سمت رییس هیات مدیره و آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت بورس کالای ایران سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای سعید رضوانی فرد با شماره ملی ۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد حسن ابراهیمی سروعلیا به شماره ملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا محسنی با شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری و استخدامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۷۲۹۸۷۵۸۳۸۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721356
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک در تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: شرکت می تواند به هر یک از فعالیت های زیر مبادرت ورزد مشروط به این که مجوز فعالیت مربوط به هر یک از آن ها را ازسازمان دریافت کند: الف) با دریافت مجوز فعالیت مشاوره ی سرمایه گذاری مبادرت به فعالیت های زیر طبق مقررات مربوطه: الف ـ ۱ ـ توصیه به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار؛ الف ـ ۲ ـ اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛ الف ـ ۳ ـ اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار؛ الف ـ ۴ ـ مشاوره در زمینه ی مدیریت ریسک؛ الف ـ ۵ ـ مشاوره در زمینه ی ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها؛ الف ـ ۶ ـ مشاوره در زمینه ی طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛ الف ـ ۷ ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری به استثنای سمت مدیریت؛ ب) با دریافت مجوز سبدگردانی، مبادرت به فعالیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه ؛ ج) با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه یا پذیرش، مبادرت به فعالیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه؛ د) با دریافت مجوز پردازش اطلاعات مالی، مبادرت به فعالیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه. شماره مجوز ۲۷۳۹۵, ۱۲۲ تاریخ مجوز ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ جنت آباد جنوبی ـ خیابان مجاهد کبیر ـ خیابان ۳۵ متری لاله شرقی ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۷۳۸۹۵۷۷۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶۶/۹۶/ص/۳۰۷ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای رضا زرنوخی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی الهی به شماره ملی ۱۰۶۱۳۴۶۸۵۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی فرازمند به شماره ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای روح اله ابوجعفری دلسم به شماره ملی ۴۸۳۹۷۵۴۷۴۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۸۲۹۹۷۵۳۱۲۳۱۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852453
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به جای محمد حسن تولائی ک م ۱۰۶۲۵۷۹۴۸۸ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش م۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای سیدکاظم وزیری هامانه ک م۴۴۳۳۲۰۱۴۶۴ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ش م ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین نجابت ک م ۲۲۹۶۴۶۰۵۷۷ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ش م۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مربوط به شرکت از قبیل چک، سفته و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۱۱۴۳۷۸۴۲۴۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881027
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۲۸۵/۱۲۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیرآبادی به کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین قائمی به کدملی ۱۸۱۵۳۴۱۲۸۹ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحمزه مالمیر به کدملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی کارون به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و کریم بروفرد به کدملی ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۶ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۲۹۹۲۱۴۷۷۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948775
آگهی تغییرات شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید باقری خیرآبادی دارای کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حیدر مغنی دارای کدملی ۰۹۴۱۹۳۶۱۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ساسان بهمنیار دارای کدملی ۰۰۶۲۳۱۷۵۵۵ به نمایندگی از شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۰۷۱۱ به سمت عضو هیأت‎مدیره آقای سیدحامد سلیمی دارای کدملی ۰۰۷۰۸۷۴۳۹۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۶۶۸۴۸۹۲۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک