اشکان بناءسابق

اشکان بناءسابق

کد ملی 1450397778
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12912437
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرخ معمار آسمان درتاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۲۷۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل خیابان سعدی کوچه ساوالان پلاک ۹ طبقه اول کدپستی:۵۶۱۴۸۱۸۷۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۱/۴۳۳۵مورخ۹/۳/۹۵نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش رداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مقصوداعطائی زاده بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره ملی: ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷،و داورسیدموسوی بسمت رئیس هیات مدیره شماره ملی: ۱۴۶۳۱۱۸۸۶۴،و فاطمه وجدی بسمت نائب رئیس هیات مدیره شماره ملی: ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: قای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین قسمتی شیخ احمد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۶۵۱۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۲۶۶۸۴۱۲۱۴۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925421
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پی افروزان آرتا بهرو درتاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۰۳۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل – شهرک کارشناسان میدان وصال کوچه وصال ۴ قطعه کدپستی: ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۱۱۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت:. آقای اشکان بناسابق به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸به سمت رئیس هیات مدیره آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۵۰۵۰۲۹۴۰۳۳۷۱۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937762
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خشت نوردان نامور درتاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۵۲۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. مرکز اصلی شرکت: اردبیل - شهرک کارشناسان میدان ساحلی خیابان پونه جنوبی لاله ۲ قطعه ۴۴۴ طبقه چهارکدپستی:۵۴۷۸۱۵۷۵۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل میباشد آقای اشکان بناء سابق دارای ۹۹% سهم الشرکه معادل ۹۹۰,۰۰۰ ریال میباشد. آقای یاسوب حمزه زاده ملاباشی دارای ۱% سهم الشرکه معادل ۱۰,۰۰۰ ریال میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای اشکان بناء سابق به کدملی۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای یاسوب حمزه زاده ملاباشی به کدملی ۱۴۶۷۷۳۶۱۲۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا یاسوب حمزه زاده ملاباشی به سمت مدیرعامل و سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۵۰۵۰۶۷۳۴۲۳۱۶۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942143
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اثر برگ هفت سایه درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۱۶۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح وضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل کارشناسان شهرک بسیجیان قطعه ۱۱۷ طبقه اول کدپستی ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۶/۴۳۳۵ مورخ ۲۹/۴/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم معصومه عباس زاده آستارائی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۱۴۶۷۱۳۷۱۱۱و خانم الهه عباس زاده آستارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶و آقای میثم عباس زاده آستارائی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی۱۴۶۷۳۳۵۴۳۶ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیر الانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۱۱۳۵۲۹۹۳۴۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975136
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارتقا توان شاندیز درتاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۶۲۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز ،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.اردبیل خیابان سعدی کوچه ساوالان پلاک۹ طبقه اول کد پستی ۵۶۱۴۸۱۸۷۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۸/۴۳۳۵ مورخ ۱۳/۵/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقایان داور سیدموسوی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۱۴۶۳۱۱۸۸۶۴ و رامین مهرداد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸و خانم فاطمه وجدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۳۰۴۲۳۱۸۵۷۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982295
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپر ستون پایه درتاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۸۳۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرک کارشناسان میدان ساحلی خیابان پونه جنوبی لاله ۲ قطعه ۴۴۴ طبقه چهارم کدپستی:۵۴۷۸۱۵۷۵۷۳ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰سهم بانام می باشد، که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن برابر گواهی شماره ۱۳۴/۴۳۳۵به حساب شماره ۰۱۰۹۷۸۳۶۴۴۰۰۵ و به تاریخ۰۲/۰۵/۹۵در بانک صادرات شعبه میدان ورزش نقداً پرداخت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای آرش رضایی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای یاسوب حمزه زاده ملاباشی به شماره ملی ۱۴۶۷۷۳۶۱۲۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره • به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی. خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۲۵۷۶۹۷۸۵۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتام وثیق دژ آب درتاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۸۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۲۵۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز ،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرک کارشناسان شهرک بسیجیان فاز اول وصال ۴ قطعه ۱۱۷ طبقه سوم کدپستی ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۹/۴۳۳۵ مورخ ۲۶/۵/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم فاطمه وجدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ وآقایان سیدعادل هاشمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۶۱۵۴۵۰۰و حامد جهانیان شیخ احمد به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۱۴۵۰۹۷۹۵۲۱ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۸۳۴۸۷۴۳۴۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021977
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آنی کاران سپر ستون درتاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۳۴۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز ،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت::اردبیل، شهرک مخابرات، نرسیده به مسکن مهر، قطعه کدپستی: ۵۶۱۸۹۵۹۶۴۹۱۹۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه که هر یک (به ریال) - خانم ام گلثوم بنای سابق دارای ۹۹% سهم الشرکه معادل ۹۹۰,۰۰۰ ریال میباشد . - آقای اشکان بناسابق دارای ۱% سهم الشرکه معادل ۱۰,۰۰۰ ریال میباشد. اولین مدیران شرکت: . آقای اشکان بناسابق به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره - خانم ام گلثوم بنای سابق به کدملی ۱۴۶۵۱۵۷۹۶۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۵۰۶۲۴۵۸۴۱۲۸۵۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090294
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره نقش ماه سنگ در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۸۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۶۴۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ میدان وحدت ـ ۲۰ متری حسن آباد ـ پلاک ۷۴ کدپستی: ۵۶۱۵۷۵۳۸۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۳/۴۳۳۵ مورخ ۱۷/۷/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه صادرات پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: . آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره • به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی. خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۰۳۴۴۹۵۱۳۱۸۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103855
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ریسمان محاسب رهاب درتاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۹۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۷۴۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اردبیل خیابان سعدی کوی ساوالان پلاک ۹ طبقه اول کدپستی ۵۶۱۴۸۱۸۷۱۸ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۵/۴۳۳۵ مورخ ۳/۸/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:خانم معصومه عباس زاده آستارائی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ۱۴۶۷۱۳۷۱۱۱وآقای میثم عباس زاده آستارائی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۵۴۳۶وآقای رامین مهرداد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم ام گلثوم بنای سابق به شماره ملی ۱۴۶۵۱۵۷۹۶۴ به عنوان بازرس اصلی وآقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد . ش۹۵۰۸۱۰۱۵۴۳۰۰۳۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105286
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر احداث سرچشمه درتاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۹۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۰۶۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرک کارشناسان، میدان وصال، کوچه وصال ۴، قطعه ۱۱۷، کدپستی: ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲۴/۴۳۳۵مورخ ۲۷/۷/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:۱.آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم ام گلثوم بناء سابق به شماره ملی ۱۴۶۵۱۵۷۹۶۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۱۱۲۱۷۵۴۵۸۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153104
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران آب شکن الوند در تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۹۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۳۸۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ کمربندی دوم، شهرک رجائی، شهدای دوم، پلاک ۱۸کدپستی ۵۶۱۷۶۶۵۶۵۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۸ مورخ ۱۲/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقایان رامین مهرداد به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸و مقصود اعطائی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ وآرش رضائی عباس آباد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۰۴۴۳۵۳۰۷۳۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13163985
آگهی تغییرات شرکت وثیق رود آرتاویل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی بدری رمضانی به کدملی ۰۶۸۱۷۹۷۷۰۳، الهه عباس زاده آستارائی به کدملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ و اشکان بناءسابق به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت اعضای اصلی برای بقیه مدت ۲ سال هیئت مدیره انتخاب وروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. مقصود اعطائی زاده به کدملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ و رامین مهرداد به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای بقیه مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۰۹۸۸۸۶۶۵۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193937
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسطح کاشانه عاج درتاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۹۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۷۸۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل ـ شهرک کارشناسان، میدان ساحلی، خیابان پونه جنوبی، لاله ۲، قطعه ۴۴۴، طبقه چهارم، کدپستی ۵۶۱۵۸۴۷۶۱۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳۸۲/۱۷۱مورخ ۹/۸/۹۵ نزدکشاورزی شعبه اردبیل پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۷ آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۷ آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی ۱۵۰۰۱۸۲۸۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۷برای مدت ۲سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ونامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ به سمت بازرس اصلی از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل از ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تا ۲۳/۰۶/۱۳۹۶برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۴۸۶۱۶۴۰۷۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221797
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیباسازان عمران تراب درتاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۶۱۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ میدان وحدت به طرف دروازه آستارا، رو به روی پمپ بنزین، پلاک ۹۷ کدپستی ۵۶۱۵۷۵۳۸۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ.۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۹۴ مورخ ۱۵/۹/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۰۷۶۰۰۷۸۱۷۰۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222604
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران معمار پر کران در تاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۵۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، فلکه مادر، خیابان مفتح، روبروی شهرداری، کوچه مهتاب ۳، پلاک ۴۸۴. کدپستی ۵۶۱۴۸۳۵۶۶۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۸ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۵ نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای آرش رضایی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۰۸۳۰۱۱۱۲۵۱۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269695
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آدین ساختار نامدار درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۱۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۴۹۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:اردبیل- محله ولیعصر، میدان جهاد، روبروی فروشگاه رفاه کدپستی ۵۶۱۳۷۷۴۵۷۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳۷مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت :۱. آقای حامد جهانیان شیخ احمد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۷۹۵۲۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره.آقای سید عادل هاشمی به شماره ملی ۱۴۶۶۱۵۴۵۰۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره.خانم معصومه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۷۱۳۷۱۱۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی.خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۰۳۹۲۱۴۳۱۷۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284120
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پا بند احداث درتاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۱۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۶۹۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:.اردبیل- بزرگراه شهدا، نبش میدان جهاد، جنب چلو کبابی احد زاده. کدپستی ۵۶۱۴۹۹۵۷۳۸ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ با نام می باشد مبلغ :۳۵۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سپه شعبه:.شریعتی بشماره:.۹۰۰ به شماره حساب: ۱۴۶۱۳۰۱۱۶۳۶۰۹ مورخه:۱۸/۱۰/۹۵ پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهام داران می باشد. اولین مدیران:. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره.خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره.آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ به سمت بازرس علی البدل وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۱۱۵۸۹۶۳۸۲۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303704
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاراب احتشام اسکان درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۱۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۹۸۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهر اردبیل ـ والی ـ کوچه عرفان ۲ ـ خیابان عرفان ـ پلاک ۱۳۸ ـ طبقه ششم ـ کدپستی ۵۶۱۹۶۴۷۱۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۵مورخ ۲۵/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقایان مقصود اعطائی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷و خانم الهه عباس زاده استارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶و آرش رضائی عباس آباد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۱۲۳۵۶۷۵۰۴۶۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445069
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالا یال سازه درتاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۲۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۱۱۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل-شهر اردبیل-علی آباد-خیابان شهید معادی-کوچه شهیدمعادی نوزدهم-پلاک ۱۵-طبقه پنج کدپستی: ۵۶۱۳۹۶۹۶۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۹۴ مورخ ۲۰/۹/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای داور سید موسوی به شماره ملی ۱۴۶۳۱۱۸۸۶۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی. آقای سید عادل هاشمی به شماره ملی ۱۴۶۶۱۵۴۵۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۳۴۹۷۶۱۷۹۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475318
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارتقا اندیش توس در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۱۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۶۷۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ علی آباد، خیابان معادی، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۵، واحد پنجم. کدپستی ۵۶۱۳۹۶۹۶۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۷۶۹ مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقایان آرش رضائی عباس آباد به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ و رامین مهرداد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸و مقصود اعطائی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ونامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی وخانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۲۸۱۸۳۱۷۶۶۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601395
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم بنای درنیکا درتاریخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۴۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۵۲۲۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل-سلطان آباد-خیابان شهید معادی-کوچه معادی ۵-پلاک ۴۲-ساختمان مجتمع مسکونی نگین-طبقه اول-واحد ۶- کدپستی ۵۶۱۳۹۴۴۱۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۲/۹۶/۱۴۳۱مورخ ۲۵/۴/۹۶ نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای افشین محب ایمچه به شماره ملی ۱۴۶۱۷۸۷۰۹۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای یوسف محب ایمچه به شماره ملی ۱۴۶۷۵۲۷۷۴۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۱۹۶۴۱۸۱۱۹۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609711
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان طاق شمال درتاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۴۸۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: اردبیل شهر اردبیل-راه جیرال-کوچه شهیدکوهی فرد-خیابان نهضت-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۵۶۱۶۶۳۳۷۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد. که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۰/۹۶/۱۴۳۱ مورخ ۳۰/۵/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم مهناز قاسمی جناقرد به شماره ملی ۱۴۶۱۹۶۷۹۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای مقصود اعطائی زاده همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۲۳۹۱۷۴۱۲۸۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622599
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خاوران دژ سگال درتاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۲۵۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز های لازم ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل-شهرک بسیجیان فازاول-کوچه وصال ۹-کوچه وصال ۱۰-پلاک ۷-طبقه سوم-- کدپستی ۵۶۱۵۸۵۷۶۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴۰/۹۶/۱۴۳۱ مورخ ۲۲/۶/۹۶- نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:خانم ژیلا پورجعفر به شماره ملی ۰۰۸۳۱۶۶۰۶۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی ۱۴۵۰۱۵۱۷۰۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره آقای التفات پورجعفر به شماره ملی ۱۴۶۲۰۵۹۲۰۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل آقای شهرام پورجعفر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۰۱۴۷۱۵۳۲۳۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701126
آگهی تغییرات شرکت زرافشان سازه آسان توان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۹۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۴۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه وجدی به کدملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ با پرداخت ۲۵ , ۰۰۰ , ۰۰۰ریال آقای اشکان بناءسابق به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ با پرداخت ۲۴ , ۹۹۰ , ۰۰۰ریال خانم شادی عزیزالهی به کدملی ۱۴۵۰۱۵۲۵۳۸ با پرداخت ۱۰ , ۰۰۰ریال آقای افشین سلیملر به کدملی ۱۶۷۲۶۴۲۹۱۴ با پرداخت ۱۰ , ۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. خانم سیما آقائی آغچه کهل به کدملی ۶۰۳۹۰۵۷۷۸۵ با پرداخت ۲۴ , ۶۷۰ , ۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۲۵ , ۰۰۰ , ۰۰۰ریال افزایش داد. خانم پریسا عبدی خرایم به کدملی ۱۴۵۱۳۸۵۸۳۸ با پرداخت ۲۴ , ۶۶۰ , ۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۲۴ , ۹۹۰ , ۰۰۰ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ریال به ۱۰۰ , ۳۴۰ , ۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می‌گردد. لیست شرکاء: میزان سهم الشرکه. محرم عبدی خرایم مبلغ ۳۴۰ , ۰۰۰ ریال. سیما آقائی آغچه کهل مبلغ ۲۵ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال. پریسا عبدی خرایم مبلغ ۲۴ , ۹۹۰ , ۰۰۰ ریال. فاطمه وجدی مبلغ ۲۵ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال. اشکان بناءسابق مبلغ ۲۴ , ۹۹۰ , ۰۰۰ ریال. شادی عزیزالهی مبلغ ۱۰ , ۰۰۰ ریال. افشین سلیملر مبلغ ۱۰ , ۰۰۰ ریال ش۹۶۰۸۱۷۱۲۰۲۹۹۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726292
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شاغول ابنیه همت درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۶۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۵۳۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز های لازم ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل-راه جیرال-کوچه شهیدکوهی فرد-خیابان نهضت-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۵۶۱۶۶۳۳۷۱۵ سرمایه شرکت: مبلغیک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹۷/۹۶/۱۴۳۱مورخ ۱۱/۷/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم اعظم شیری جناقرد به شماره ملی ۱۴۶۱۰۳۳۷۹۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای سجاد شیری جناقرد به شماره ملی ۱۴۵۰۰۹۹۲۶۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم مهربان شیری جناقرد به شماره ملی ۱۴۶۱۰۳۳۷۸۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای سجاد شیری جناقرد همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۱۷۱۷۷۲۳۳۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752936
آگهی تغییرات شرکت آذین استوار زیستاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۹۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رقیه نوری آذری به کدملی ۰۰۶۱۰۷۴۹۶۹، وکیل امانت به کدملی ۱۶۵۰۸۷۹۸۸۱، یوسف امانت به کد ملی ۱۶۴۰۱۱۵۴۰۴ و سید جواد واحدی نمین به کد ملی ۱۴۶۷۴۸۶۵۹۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب و روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. وآقای اشکان بناءسابق به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت بازرس اصلی و خانم اسماءبناءسابق به کدملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۹۲۰۷۵۶۳۸۰۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877053
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص تابان ابنیه کوپال درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۷۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۵۳۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تأسیسات برقی و پستهای توزیع، انجام امور پیمانکاری کلیه فعالیتهای زیربنایی کشاورزی،نیروگاه آبی.مخازن آب و شبکه های توزیع آب،شبکه های آبیاری و زهکشی،آبیاری تحت فشار،سازه های دریایی ـ ساحلی،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش مرکزی ـ شهر اردبیل ـ شهرک بسیجیان فازاول ـ کوچه وصال ۳ ـ کوچه وصال ۴ ـ پلاک ۱۱۷ ـ طبقه دوم ـ ـ کدپستی ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۹۸/۹۶/۱۴۳۱مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: . خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی ۱۴۵۰۱۵۱۷۰۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه وجدی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی. وآقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۲۸۳۸۳۲۴۷۹۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929300
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روماک تجارت نگین درتاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۸۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۶۸۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: روماک تجارت نگین شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید،فروش،صادرات،واردات هرگونه کالا و اموال و مصالح ساختمانی منقول،مواد اولیه،تجهیزات،تاسیسات،ماشین آلات به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از شرکت.اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در حوضه فعالیت شرکت و یا اعطای نمایندگی و یا عقد تفاهم نامه و قرارداد،همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانک ها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارج از کشور،حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل شهر اردبیل ـ شهرک حافظ ـ خیابان شهیدودودصدساله ـ کوچه ده متری دوازدهم ـ پلاک ۱۶۴ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۵۶۱۵۷۱۳۶۹۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۳۱۹۶۷۹۷ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی با کد ۱۴۳۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی ۱۴۵۰۱۵۱۷۰۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رحیمی به شماره ملی ۱۴۶۷۶۶۷۲۰۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا آقایان رامین مهرداد رئیس هیئت مدیره و یا شهرام پورجعفر نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۹۲۹۱۵۸۸۱۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260786
آگهی تغییرات شرکت اوج معماران کبیر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۵۶۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد حسین پور ایواتلو به کدملی ۱۶۲۱۰۲۷۲۶۰، پریسا فرضی به کدملی ۱۴۶۷۳۵۲۵۱۹ و سهراب نعمت وند یامچی سفلی به کدملی ۱۴۶۱۷۲۲۲۱۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. - آقای اشکان بناء سابق به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد جهانیان شیخ احمد به کدملی ۱۴۵۰۹۷۹۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۲۳۵۵۱۵۱۹۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک