رامین مهرداد

رامین مهرداد

کد ملی 1450397158
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12667676
آگهی تغییرات شرکت صدرا ساختمان ترنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۵۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) رضا حسن زاده کدملی ۰۶۳۹۶۲۴۲۶۱ و سعید فرهودی کدملی۲۰۹۱۷۷۶۵۰۵ و بهرام بهروزی مجدکدملی ۴۸۹۸۵۲۲۳۴۳ به سمت اعضای اصلی برای بقیه مدت ۲سال هیئت مدیره انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. بازرسان شرکت آقایان مهدی مردوار به کدملی ۱۴۵۰۲۰۷۴۳۱ و رامین مهرداد به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۰۱۲۷۹۷۶۶۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877603
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرگون افروزان پرندک درتاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵به شماره ثبت ۱۲۶۹۵به شناسه ملی۱۴۰۰۵۹۵۴۴۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداثساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اردبیل کارشناسان خیابان وصال کوچه وصال ۴ قطعه ۱۱۷ طبقه دوم، کدپستی ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۶/۴۳۳۵مورخ ۸/۳/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:خانم اسماء بناء سابق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ و خانم الهه عباس زاده استارائی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶و محمدرضا بناء سابق به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به شماره ملی ۱۵۰۰۱۸۲۸۷۷برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۰۶۸۳۶۱۸۳۹۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948634
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص وثیق رود آرتاویل درتاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۸۶۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل کارشناسان خیابان وصال وصال ۴ قطعه ۱۱۷ طبقه سوم کد پستی: ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۸/۴۳۳۵ مورخ ۳۹/۴/۹۵نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی ۱۵۰۰۱۸۲۸۷۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۱۴۷۷۲۴۴۸۹۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090294
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره نقش ماه سنگ در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۸۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۶۴۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ میدان وحدت ـ ۲۰ متری حسن آباد ـ پلاک ۷۴ کدپستی: ۵۶۱۵۷۵۳۸۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۳/۴۳۳۵ مورخ ۱۷/۷/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه صادرات پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: . آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره • به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی. خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۰۳۴۴۹۵۱۳۱۸۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105286
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر احداث سرچشمه درتاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۹۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۰۶۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرک کارشناسان، میدان وصال، کوچه وصال ۴، قطعه ۱۱۷، کدپستی: ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲۴/۴۳۳۵مورخ ۲۷/۷/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:۱.آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم ام گلثوم بناء سابق به شماره ملی ۱۴۶۵۱۵۷۹۶۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۱۱۲۱۷۵۴۵۸۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221797
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیباسازان عمران تراب درتاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۶۱۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ میدان وحدت به طرف دروازه آستارا، رو به روی پمپ بنزین، پلاک ۹۷ کدپستی ۵۶۱۵۷۵۳۸۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ.۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۹۴ مورخ ۱۵/۹/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۰۷۶۰۰۷۸۱۷۰۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بینش پادیاو پیشگام در تاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۳۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ خیابان عطائی، جنب بیمارستان امام خمینی، کوی عرفان اول، پلاک ۳۸. کدپستی ۵۶۱۹۶۴۷۱۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۶ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۵ نزد بانک شریعتی شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم معصومه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۷۱۳۷۱۱۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۰۸۶۶۱۱۵۶۶۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262160
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جاودان ساخت ارگ درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۰۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۲۶۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل، خیابان عطائی، جنب بیمارستان امام خمینی، کوی عرفان اول، پلاک ۳۸، کدپستی ۵۶۱۹۶۴۷۱۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد مبلغ: ۳۵۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سپه شعبه: شریعتی بشماره: ۷۳۶ به شماره حسابک ۱۴۳۱۳۰۱۱۵۸۴۰۷ مورخه: ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ پرداخت گردیده و مبلغ: ۶۵۰۰۰۰ ریال در تعهد سهام داران می باشد اولین مدیران: ۱. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل وخانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۲۸۴۵۴۵۵۶۷۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445069
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالا یال سازه درتاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۲۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۱۱۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل-شهر اردبیل-علی آباد-خیابان شهید معادی-کوچه شهیدمعادی نوزدهم-پلاک ۱۵-طبقه پنج کدپستی: ۵۶۱۳۹۶۹۶۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۹۴ مورخ ۲۰/۹/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی ۱۴۵۰۹۴۲۵۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای داور سید موسوی به شماره ملی ۱۴۶۳۱۱۸۸۶۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس اصلی. آقای سید عادل هاشمی به شماره ملی ۱۴۶۶۱۵۴۵۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۳۴۹۷۶۱۷۹۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446739
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مستحکم بنای البرز درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۳۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۳۷۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهر اردبیل ـ شهرک ساحلی ـ خیابان پونه جنوبی ـ کوچه لاله ۱ ـ پلاک ۴۸۰ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۵۶۱۵۸۹۱۸۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۱/۱۴۳۱ مورخ ۲/۳/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای داور سیدموسوی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۳۱۱۸۸۶۴وخانم اسماء بناءسابق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ اشکان بناءسابق به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی وآقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۰۶۴۹۵۶۶۵۸۵۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457602
آگهی تغییرات شرکت عمران معمار پر کران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد فتح اله زاده به کدملی۰۳۲۳۸۷۷۵۶۷، اشکان بناءسابق به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸، بهنام واحدی به کدملی۱۴۵۰۵۹۵۷۳۱، به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رامین مهرداد به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۱۳۱۲۶۶۵۳۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13464792
آگهی تغییرات شرکت آذین استوار زیستاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۹۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رقیه نوری آذری به کدملی ۰۰۶۱۰۷۴۹۶۹، سیدجواد واحدی نمین به کدملی ۱۴۶۷۴۸۶۵۹۰ و رامین مهرداد به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸، به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ آقای اشکان بناء سابق به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت بازرس اصلی و خانم اسماء بناءسابق به کدملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۲۰۳۵۲۹۷۱۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609711
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان طاق شمال درتاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۴۸۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: اردبیل شهر اردبیل-راه جیرال-کوچه شهیدکوهی فرد-خیابان نهضت-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۵۶۱۶۶۳۳۷۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد. که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۰/۹۶/۱۴۳۱ مورخ ۳۰/۵/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم مهناز قاسمی جناقرد به شماره ملی ۱۴۶۱۹۶۷۹۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای مقصود اعطائی زاده همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۲۳۹۱۷۴۱۲۸۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609717
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دیبا سازه ی ارشد درتاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۴۸۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز ،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.مرکز اصلی:اردبیل شهر اردبیل-امام خمینی-کوچه جودی اصل-کوچه شهیدغریبانی-پلاک ۱۵۹-طبقه همکف ـ کدپستی ۵۶۱۴۷۱۶۹۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی:۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای رامین مهرداد دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه وآقای مقصود اعطائی زاده دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه.اولین مدیران شرکت: آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند.دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء آقایان رامین مهرداد و یا مقصود اعطائی زاده هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه.ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۲۳۸۳۹۶۰۸۴۶۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614611
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افروز برق الوند درتاریخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۱۸۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: اردبیل شهر اردبیل-شهرک مخابرات-میدان طلائیه-خیابان ۲۴ متری امید-پلاک ۱۹۶-طبقه سوم-- کدپستی ۵۶۱۸۹۵۹۶۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره۵۴۱/۹۶/۱۴۳۱ مورخ ۲۲/۶/۹۶ از بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد سعادتی ایمیر به شماره ملی ۱۴۵۰۴۵۴۳۹۹به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وخانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی ۱۴۶۱۲۸۳۹۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقایان سیدجواد واحدی نمین به شماره ملی ۱۴۶۷۴۸۶۵۹۰ به سمت بازرس اصلی و رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۲۷۲۳۹۹۷۷۸۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678709
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زمرد احداث اترک درتاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۶۵۰۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز ،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل شهر اردبیل ـ شهرک حافظ ـ خیابان شهیدودودصدساله ـ کوچه ده متری دوازدهم ـ پلاک ۱۶۴ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۵۶۱۵۷۱۳۶۹۴ سرمایه شرکت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای رامین مهرداد دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم اسماء بناءسابق دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء خانم اسماءبناءسابق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۰۳۲۷۳۸۹۶۳۷۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877053
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص تابان ابنیه کوپال درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۷۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۵۳۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تأسیسات برقی و پستهای توزیع، انجام امور پیمانکاری کلیه فعالیتهای زیربنایی کشاورزی،نیروگاه آبی.مخازن آب و شبکه های توزیع آب،شبکه های آبیاری و زهکشی،آبیاری تحت فشار،سازه های دریایی ـ ساحلی،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش مرکزی ـ شهر اردبیل ـ شهرک بسیجیان فازاول ـ کوچه وصال ۳ ـ کوچه وصال ۴ ـ پلاک ۱۱۷ ـ طبقه دوم ـ ـ کدپستی ۵۶۱۵۸۵۵۸۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۹۸/۹۶/۱۴۳۱مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: . خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی ۱۴۵۰۱۵۱۷۰۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه وجدی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی. وآقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۲۸۳۸۳۲۴۷۹۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877486
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشمند سازان آروند درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۷۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۵۳۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش مرکزی ـ شهر اردبیل-علی آباد-خیابان شهید معادی-کوچه شهیدمعادی نوزدهم-پلاک ۱۵-طبقه پنجم--کدپستی ۵۶۱۳۹۶۹۶۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ریال۱۰۰۰۰۰۰ منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۹۹/۹۶/۱۴۳۱ مورخ ۲۸/۹/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مهناز قاسمی جناقرد به شماره ملی ۱۴۶۱۹۶۷۹۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مکرم جهانشیر به شماره ملی ۱۶۲۱۷۱۷۵۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه وجدی به شماره ملی ۶۰۱۹۵۶۹۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه وجدی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۲۸۴۶۰۸۶۳۳۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929300
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روماک تجارت نگین درتاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۸۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۶۸۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: روماک تجارت نگین شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید،فروش،صادرات،واردات هرگونه کالا و اموال و مصالح ساختمانی منقول،مواد اولیه،تجهیزات،تاسیسات،ماشین آلات به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از شرکت.اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در حوضه فعالیت شرکت و یا اعطای نمایندگی و یا عقد تفاهم نامه و قرارداد،همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانک ها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارج از کشور،حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل شهر اردبیل ـ شهرک حافظ ـ خیابان شهیدودودصدساله ـ کوچه ده متری دوازدهم ـ پلاک ۱۶۴ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۵۶۱۵۷۱۳۶۹۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۳۱۹۶۷۹۷ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی با کد ۱۴۳۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی ۱۴۵۰۱۵۱۷۰۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رامین مهرداد به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رحیمی به شماره ملی ۱۴۶۷۶۶۷۲۰۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا آقایان رامین مهرداد رئیس هیئت مدیره و یا شهرام پورجعفر نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۰۳۹۷۷۷۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی ۱۴۵۱۲۷۲۶۵۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۹۲۹۱۵۸۸۱۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258980
آگهی تغییرات شرکت رسام کاخ گلدیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شیرین قرآنی اردبیلی به کدملی ۱۴۶۷۱۹۴۴۰۹، مهدی میکائیل زاده به کدملی ۰۰۶۴۶۲۶۵۴۷ و مهدی حبیب زاده گرجانی به کدملی ۱۴۶۵۸۳۸۱۰۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی ۱۴۶۷۳۳۰۰۲۷ به سمت بازرس اصلی آقای رامین مهرداد به کدملی ۱۴۵۰۳۹۷۱۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۲۲۸۶۹۸۴۱۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک