احمد زارع

احمد زارع

کد ملی 1382118619
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13253170
آگهی تغییرات شرکت او یول سازه شاندیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین نژاد به شماره ملی ۶۰۴۹۷۱۰۲۶۰ سیدحمیدرضا موسوی عبداللهی به شماره ملی ۲۱۶۱۳۷۳۸۸۹ معصومه ضرغامی به شماره ملی ۵۰۶۹۸۸۶۷۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به عنوان بازرس اصلی فهیمه حسین یان به شماره ملی ۵۱۹۰۱۷۳۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۰۲۳۴۰۲۹۹۳۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13278491
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سویل تندیس آریا درتاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۱۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۷۸۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : اجرا و پیمانکاری پروژه های ساختمانی و ابنیه،نقشه برداری،راه سازی و ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزاد راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، راه های زیرزمینی و نقل و راهداری و عملیات آسفالتی، پل سازی، سدسازی، تونل سازی، جدول بندی، حفاری و خاکبرداری، کانال کشی و زهکشی، محوطه سازی، تعمیر و نگهداری مربوط به خطوط انتقال (آب ، نفت و گاز)، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب ، گاز ، برق و فاضلاب) واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز- بازرگانی داخلی و خارجی- بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی - عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی - اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت - شرکت در مناقصات و مزایده ها - اخذ یا اعطاء نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی - ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور- در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تبریز- پاستور جدید - کوی اسکوئی ها - ساختمان آتام - طبقه پنجم - واحد A - کدپستی ۵۱۳۸۸۸۸۴۶۸ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۵/۳۸۳۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه بازار ولیعصر پرداخت گردیده است. اولین مدیران : احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره حمیده اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۰۰۳۶۲۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره هادی اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۹۹۸۰۳۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای هادی اسدیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هادی اسدیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : بهنام تمجیدی آزاد به شماره ملی ۱۳۶۰۱۸۸۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل مصطفی سرباز به شماره ملی ۱۴۹۰۱۰۲۸۴۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار عصرآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315650
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص المان سیویل آریا درتاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۳۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۸۷۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.موضوع: اجرا و پیمانکاری پروژه های ساختمانی و ابنیه،نقشه برداری، راه سازی و ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزاد راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، راه های زیرزمینی و نقل و راهداری و عملیات آسفالتی، پل سازی، سدسازی، تونل سازی، جدول بندی، حفاری و خاکبرداری،کانال کشی وزهکشی، محوطه سازی، تعمیر و نگهداری مربوط به خطوط انتقال (آب ، نفت و گاز)، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب ، گاز ، برق و فاضلاب)واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز- بازرگانی داخلی و خارجی- بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت- شرکت در مناقصات و مزایده ها- اخذ یا اعطاء نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی- ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور- در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی-شهر تبریز-بهاران-کوچه گلستان ۲-کوچه گلچین ۱-پلاک ۱۱۸-طبقه چهارم-واحد شرقی- کدپستی ۵۱۷۸۹۱۶۷۸۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۹/۳۸۳۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه بازار ولیعصر پرداخت گردیده است.اولین مدیران: احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حمیده اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۰۰۳۶۲۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره هادی اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۹۹۸۰۳۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .دارندگان حق امضا: و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای هادی اسدیان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هادی اسدیان سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : بهنام تمجیدی آزاد به شماره ملی ۱۳۶۰۱۸۸۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل مصطفی سرباز به شماره ملی ۱۴۹۰۱۰۲۸۴۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال تعیین گردیدند.روزنامه کثیر الانتشار عصرآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۱۲۳۴۳۳۲۶۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328767
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حائل دنیز آریا در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۳۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۰۵۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: اجرا و پیمانکاری پروژه های ساختمانی و ابنیه، نقشه برداری، راه سازی و ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزاد راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، راه های زیرزمینی و نقل و راهداری و عملیات آسفالتی، پل سازی، سدسازی، تونل سازی، جدول بندی، حفاری و خاکبرداری، کانال کشی وزهکشی، محوطه سازی، تعمیرو نگهداری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت و گاز)، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب)واردات و صادرات و خریدوفروش کالاهای مجاز ـ بازرگانی داخلی و خارجی ـ بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایده ها ـ اخذ یا اعطاء نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی ـ شهر تبریز ـ پل قاری ـ کوچه شهید سرندی ـ خیابان ششگلان ـ پلاک ۲۰۷ ـ پاساژ فیروزه ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۵۱۳۶۷۱۷۳۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۷/۳۸۳۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه بازار ولیعصر پرداخت گردیده است. اولین مدیران: بهنام تمجیدی آزاد به شماره ملی ۱۳۶۰۱۸۸۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره هادی اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۹۹۸۰۳۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای هادی اسدیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هادی اسدیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مصطفی سرباز به شماره ملی ۱۴۹۰۱۰۲۸۴۱ به سمت بازرس علی البدل حمیده اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۰۰۳۶۲۳۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصرآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۸۴۸۱۴۹۵۴۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357776
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیویل تندیس سیوان درتاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۵۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۸۳۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:اجرا و پیمانکاری پروژه های ساختمانی و ابنیه،نقشه برداری،راه سازی و ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزاد راه ها،راه های ریلی، باند فرودگاه، راه های زیرزمینی و نقل و راهداری و عملیات آسفالتی،پل سازی، سدسازی، تونل سازی، جدول بندی،حفاری و خاکبرداری،کانال کشی وزهکشی، محوطه سازی، تعمیر و نگهداری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت و گاز)، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب،گاز،برق و فاضلاب)واردات و صادرات و خریدوفروش کالاهای مجاز- بازرگانی داخلی و خارجی- بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت- شرکت در مناقصات و مزایده ها- اخذ یا اعطاء نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی- ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور- در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:آذربایجان شرقی-شهر تبریز-پل قاری-کوچه شهید سرندی-خیابان ششگلان-پلاک ۲۰۷-پاساژ فیروزه-طبقه دوم - کدپستی ۵۱۳۶۷۱۷۳۵۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام یک ریالی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۲۱۶/۳۸۳۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه بازار ولیعصر پرداخت گردیده است. اولین مدیران:مصطفی سرباز به شماره ملی ۱۴۹۰۱۰۲۸۴۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حمیده اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۰۰۳۶۲۳۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره هادی اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۹۹۸۰۳۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای هادی اسدیان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هادی اسدیان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:بهنام تمجیدی آزاد به شماره ملی ۱۳۶۰۱۸۸۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار عصرآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۴۲۰۶۸۵۸۱۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357790
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایستا تندیس پرهام درتاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۵۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۸۳۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:اجرا و پیمانکاری پروژه های ساختمانی و ابنیه،نقشه برداری،راه سازی و ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی،بزرگراه ها،آزاد راه ها،راه های ریلی،باند فرودگاه،راه های زیرزمینی و نقل و راهداری و عملیات آسفالتی،پل سازی،سدسازی،تونل سازی، جدول بندی،حفاری و خاکبرداری،کانال کشی وزهکشی،محوطه سازی، تعمیر و نگهداری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت و گاز)، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب،گاز،برق و فاضلاب)واردات و صادرات و خریدوفروش کالاهای مجاز- بازرگانی داخلی و خارجی- بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت- شرکت در مناقصات و مزایده ها- اخذ یا اعطاء نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی- ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور- در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی:آذربایجان شرقی-شهر تبریز-ثقه الاسلام-کوچه شهیدعلی پور کامران-کوچه شهیدتوکلی-پلاک -۱۱-ساختمان برتر-طبقه دوم-واحد شرقی- کدپستی ۵۱۳۶۶۵۴۶۸۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم یک ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد. مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۲۴۴/۳۸۳۹ مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ بانک صادرات شعبه بازار ولیعصر پرداخت گردیده است. اولین مدیران:احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. حمیده اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۰۰۳۶۲۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. هادی اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۹۹۸۰۳۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. به مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای هادی اسدیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هادی اسدیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:مصطفی سرباز به شماره ملی ۱۴۹۰۱۰۲۸۴۱ به سمت بازرس اصلی. بهنام تمجیدی آزاد به شماره ملی ۱۳۶۰۱۸۸۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل. به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار عصرآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۴۹۷۱۱۳۸۷۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362650
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کومه دنیز آریا درتاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۵۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۴۴۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:اجرا و پیمانکاری پروژه های ساختمانی و ابنیه،نقشه برداری،راه سازی و ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی،بزرگراه ها،آزاد راه ها،راه های ریلی،باند فرودگاه،راه های زیرزمینی و نقل و راهداری و عملیات آسفالتی،پل سازی،سدسازی، تونل سازی، جدول بندی، حفاری و خاکبرداری،کانال کشی وزهکشی،محوطه سازی، تعمیر و نگهداری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب،گاز،برق و فاضلاب)واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز- بازرگانی داخلی و خارجی- بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت- شرکت در مناقصات و مزایده ها- اخذ یا اعطاء نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی- ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور- در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:آذربایجان شرقی-شهر تبریز-پل قاری-کوچه شهید سرندی-خیابان ششگلان-پلاک ۲۰۷-پاساژ فیروزه-طبقه دوم-- کدپستی ۵۱۳۶۷۱۷۳۵۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم یک ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۱/۳۸۳۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه بازار ولیعصر پرداخت گردیده است. اولین مدیران:احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حمیده اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۰۰۳۶۲۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. هادی اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۹۹۸۰۳۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای هادی اسدیان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هادی اسدیان سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل:مصطفی سرباز به شماره ملی ۱۴۹۰۱۰۲۸۴۱ به سمت بازرس اصلی. بهنام تمجیدی آزاد به شماره ملی ۱۳۶۰۱۸۸۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل. به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار عصرآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۶۲۵۳۷۱۳۷۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387256
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس تونل آریا درتاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۴۶۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۷۳۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اجرا و پیمانکاری پروژه های ساختمانی و ابنیه، نقشه برداری، راه سازی و ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزاد راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، راه های زیرزمینی و نقل و راهداری و عملیات آسفالتی، پل سازی، سدسازی، تونل سازی، جدول بندی، حفاری و خاکبرداری، کانال کشی وزهکشی، محوطه سازی، تعمیر و نگهداری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت و گاز)، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب)واردات و صادرات و خریدوفروش کالاهای مجاز ـ بازرگانی داخلی و خارجی ـ بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایده ها ـ اخذ یا اعطاء نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی ـ شهر تبریز ـ پل قاری ـ کوچه شهید سرندی ـ خیابان ششگلان ـ پلاک ۲۰۷ ـ پاساژ فیروزه ـ طبقه دوم ـ ـ کدپستی ۵۱۳۶۷۱۷۳۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱ ریالی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک صادرات شعبه بازار ولیعصر به شماره ۲۴۲/۳۸۳۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ پرداخت گردیده است. اولین مدیران: مصطفی سرباز به شماره ملی ۱۴۹۰۱۰۲۸۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حمیده اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۰۰۳۶۲۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره هادی اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۹۹۸۰۳۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای هادی اسدیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هادی اسدیان نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: بهنام تمجیدی آزاد به شماره ملی ۱۳۶۰۱۸۸۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار عصرآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۷۶۸۶۱۷۹۳۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387551
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهام ناودیس آریا درتاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۴۶۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۷۹۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اجرا و پیمانکاری پروژه های ساختمانی وابنیه ـ نقشه برداری ـ راهسازی وتاسیسات مربوط به ابنیه فنی اعم از راه و ساختمان ـ ساخت راه ها نظیر راه های اصلی وفرعی ـ بزرگراه ها ـ آزاد راه ها ـ راه های ریلی ـ باند فرودگاها ـ سیستم های هوایی پایه دار ـ راه های زیر زمینی وسیستم های حمل ونقل(تهیه ـ نصب ـ نگهداری و تعمییر وتجهیزات)، راهداری وعملیات اسفالتی ـ پل سازی ـ سد سازی ـ تونل سازی ـ جدول بندی، حفاری خاک برداری ـ کانال کشی ـ زهکشی ـ محوطه سازی امور پیمانکاری و، تعمیر و نگهداری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت و گاز)، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب)واردات و صادرات و خریدوفروش کالاهای مجاز ـ بازرگانی داخلی و خارجی ـ ترخیص کالاهای شرکت از گمرک عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اعم از دولتی و خصوصی ـ اخذ یا اعطاء نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی ـ مشارکت در پروژه های سایر شرکتها ـ ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور و خارج کشورو خدمات تنظیفی و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی ـ شهر تبریز ـ طالقانی ـ خیابان پاستور جدید او ل ـ کوچه اسکوئی ها ـ پلاک ۰ ـ طبقه پنجم ـ ـ کدپستی ۵۱۳۸۸۸۸۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱ ریالی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک صادرات شعبه بازار ولیعصر به شماره ۲۱۸/۳۸۳۹ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۲۷ پرداخت گردیده است. اولین مدیران: احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیده اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۰۰۳۶۲۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هادی اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۹۹۸۰۳۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای هادی اسدیان بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هادی اسدیان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: بهنام تمجیدی آزاد به شماره ملی ۱۳۶۰۱۸۸۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل مصطفی سرباز به شماره ملی ۱۴۹۰۱۰۲۸۴۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار عصرآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۷۷۶۸۲۹۹۷۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390328
آگهی تغییرات شرکت آرنیکا رهساز آرمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الناز ابراهیمی درخشی به کدملی ۱۳۶۰۲۹۲۴۵۴ هادی اسدیان به کدملی ۶۰۴۹۹۸۰۳۱۴ علی لطفی به کدملی ۶۰۴۹۹۷۲۳۶۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. احمد زارع کدملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت بازرس اصلی و مصطفی سرباز کدملی ۱۴۹۰۱۰۲۸۴۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۱۲۸۹۳۲۳۶۱۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمه دنیز تدبیر درتاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۴۷۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۳۴۳۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اجرا و پیمانکاری پروژه های ساختمانی و ابنیه، نقشه برداری، راه سازی و ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزاد راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، راه های زیرزمینی و نقل و راهداری و عملیات آسفالتی، پل سازی، سدسازی، تونل سازی، جدول بندی، حفاری و خاکبرداری، کانال کشی وزهکشی، محوطه سازی، تعمیر و نگهداری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت و گاز)، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب)واردات و صادرات و خریدوفروش کالاهای مجاز ـ بازرگانی داخلی و خارجی ـ بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایده ها ـ اخذ یا اعطاء نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی ـ شهر تبریز ـ بهاران ـ کوچه گلستان ۲ ـ کوچه گلچین ۱ ـ پلاک ۱۱۸ ـ طبقه چهارم ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۵۱۷۸۹۱۶۷۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۴۵/۳۸۳۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه بازار ولیعصر پرداخت گردیده است. اولین مدیران: بهنام تمجیدی آزاد به شماره ملی ۱۳۶۰۱۸۸۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. حمیده اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۰۰۳۶۲۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. هادی اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۹۹۸۰۳۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. به مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای هادی اسدیان به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هادی اسدیان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت بازرس اصلی. مصطفی سرباز به شماره ملی ۱۴۹۰۱۰۲۸۴۱ به سمت بازرس علی البدل. به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار عصرآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۰۹۹۸۹۳۲۴۱۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451579
آگهی تغییرات شرکت ساوالان شکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۱۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوروز علی زاده به کدملی ۶۴۰۹۵۳۳۸۳۷ و حسین صمدیه به کدملی ۱۳۷۹۷۱۷۶۲۰ و صابر دولخانی به کدملی ۵۰۵۹۷۲۴۰۱۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مصطفی سرباز به کدملی ۱۴۹۰۱۰۲۸۴۱ به سمت بازرس اصلی و احمد زارع به کدملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۰۸۷۸۶۸۷۱۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723974
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ انرژی گستر اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد زارع به کدملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مهلا کیاوری به کدملی ۱۳۸۱۸۹۳۴۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یوسف صالح زاد به کدملی ۶۰۴۰۰۲۶۲۵۱ عضو هیئت مدیره محمد هوشمندبه کدملی۱۳۷۶۰۱۰۴۱۰ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادهاوعقود اسلامی واوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۳۰۹۸۷۱۳۳۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821026
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص قلعه ساروج ارسباران درتاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۵۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۵۴۲۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:طراحی اجرا و نظارت پروژه های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان ها، مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی ورزشی رفاهی علمی درمانی مدارس بیمارستان نقشه برداری انواع پل سازی سد سازی تونل سازی انواع جدول بندی حفاری خاکبرداری کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی ابنیه و راه تجهیزات و تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق)سیستم ها- طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی- نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی- تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب- طراحی و اجرای کلیه طرح های آبخیزداری- تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیرشبکه ای)ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده ها، مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی- ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور-در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:آذربایجان شرقی - شهرستان اهر - بخش هوراند - دهستان دودانگه - روستا اینجار-کوچه اصغریان فرد-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۵۴۴۹۱۵۶۳۶۵ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که کلا توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۲۷۳۳۰۵/۹۶/۶۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه فارابی تبریز پرداخت گردید. اولین مدیران:احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا زارع اینجار به شماره ملی ۶۰۴۰۰۴۵۹۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم زارع به شماره ملی ۶۰۴۹۹۳۹۴۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و ب مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:حمیده اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۰۰۳۶۲۳۰ به سمت بازرس اصلی و بهنام تمجیدی آزاد به شماره ملی ۱۳۶۰۱۸۸۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۲۶۵۲۵۴۸۲۵۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821036
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ترسیم سازه ارسباران درتاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۵۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۵۴۲۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :طراحی اجرا و نظارت پروژه های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان ها، مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی ورزشی رفاهی علمی درمانی مدارس بیمارستان نقشه برداری انواع پل سازی سد سازی تونل سازی انواع جدول بندی حفاری خاکبرداری کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی ابنیه و راه تجهیزات و تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق)سیستم ها- طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی- نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی- تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب- طراحی و اجرای کلیه طرح های آبخیزداری- تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیرشبکه ای) ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده ها، مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی- ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور-در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان آذربایجان شرقی - شهرستان اهر - بخش هوراند - دهستان دودانگه - روستا اینجار-کوچه اصغریان فرد-پلاک ۰-طبقه همکف- کدپستی ۵۴۴۹۱۵۶۳۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۱۲۹۶۹۶۱/۹۶/۶۰ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ از بانک رفاه کارگران شعبه فارابی تبریز به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران:بهنام تمجیدی آزاد به شماره ملی ۱۳۶۰۱۸۸۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حمیده اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۰۰۳۶۲۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند.دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت بازرس اصلی زهرا زارع اینجار به شماره ملی ۶۰۴۰۰۴۵۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۲۶۹۵۹۸۱۵۹۲۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821041
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساروج طاق سهند درتاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۵۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۵۴۲۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :طراحی اجرا و نظارت پروژه های عمرانی و معماری اعم از ساختمانی انبوه سازی، ساخت انواع آپارتمان ها، مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی ورزشی رفاهی علمی درمانی مدارس بیمارستان نقشه برداری انواع پل سازی سد سازی تونل سازی انواع جدول بندی حفاری خاکبرداری کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، راه آهن و راه های ریلی و فرودگاهی، محوطه سازی ابنیه و راه تجهیزات و تاسیسات ساختمان (آب، گاز، برق)سیستم ها- طراحی و اجرای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای کلیه کارها در زمینه آب از اجزای خط انتقال و انشعابات شهری و روستایی- نگهداری کلیه خطوط آب و آب و فاضلاب شهری و روستایی- تعمیر تجهیزات آب و سد و آب و فاضلاب- طراحی و اجرای کلیه طرح های آبخیزداری- تاسیسات و تجهیزات کارهایی نظیر CNC و گازرسانی و تامین نیروی انسانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی و خارجی (غیرهرمی و غیرشبکه ای) ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده ها، مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی- ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور-در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:آذربایجان شرقی - شهرستان اهر - بخش هوراند - دهستان دودانگه - روستا اینجار-کوچه اصغریان فرد-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۵۴۴۹۱۵۶۶۳۸ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۲۷۳۲۸۴/۹۶/۶۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه فارابی تبریز پرداخت گردیده است. اولین مدیران:احمد زارع به شماره ملی ۱۳۸۲۱۱۸۶۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره زهرا زارع اینجار به شماره ملی ۶۰۴۰۰۴۵۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کریم زارع به شماره ملی ۶۰۴۹۹۳۹۴۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:بهنام تمجیدی آزاد به شماره ملی ۱۳۶۰۱۸۸۵۱۷ به سمت بازرس اصلی حمیده اسدیان به شماره ملی ۶۰۴۰۰۳۶۲۳۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۲۶۱۹۱۶۵۱۳۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک