رحیم شاکی باهر

رحیم شاکی باهر

کد ملی 1380777021
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1025520
آگهی تصمیمات شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص بشماره ثبت ۸۳۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: رحیم شاکی باهر به ک م ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با دو امضای متفق مدیرعامل رحیم شاکی باهر و معاون مالی شرکت سید مهدی رسولی همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب معاون مالی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۱۹۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054168
آگهی تغییرات در شرکت عمران و مسکن سازه پایدار زردکوه سهامی خاص شماره ثبت ۹۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۹۴۳۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ مجید خسروی کد ملی ۴۶۸۹۲۲۴۳۰۷ بسمت مدیر مالی و رحیم شاکی باهر کد ملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ بنمایندگی شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن بسمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و مدیرمالی شرکت باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۰۶۹۴۱۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058748
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان اردبیل (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۲۲۶۱۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۹۲ که طی درخواست وارده شماره ۲۳۰۸۱ ۸/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. ۱ آقای رحیم شاکی باهر بشماره ملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ به نمایندگی از شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن شماره ثبت ۸۳۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷ به جای آقای علی خان محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و همچنین آقای حابر سرتاجی بشماره ملی ۱۴۶۶۰۰۹۸۵۳ بسمت مدیر مالی شرکت انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و مالی از قبیل چک، سفته، بروات و قرار دادها با امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت (آقای جابر سرتاجی) به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۶۷۶۷۰۱۰۱۳۱۱۱۹۵۸۳۹۶۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064273
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار سده یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۷۲۳۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم شاکی باهر کد ملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی فرج احمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد مهدی زارع به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ماشین آلات همیار نیرو گستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود علی گلمشکی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تراب بیگی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی زارع به نمایندگی از شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۰۷۸ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۲. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و مالی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت احمد سرهانی چاورچی به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳۱۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124341
آگهی تغییرات موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن غیرتجاری به شماره ثبت۲۶۴۰۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم شاکی باهر کدملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازه پایدار قرن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۶۷۸۶۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146790
آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتولی تهران گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۰۵۳۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: موسسه بنیاد تعاون ناجا به نمایندگی رحیم شاکی باهر به کدملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو با نمایندگی محمد مولابیگی به کدملی ۳۹۹۲۱۶۵۳۴۵ شرکت انبوه سازان سبزاندیشان با نمایندگی حسن طاهری به کدملی ۱۶۰۰۱۷۹۳۶۳ شرکت سرمایه گذاری مهرگان با نمایندگی میربهزاد طاهری اطاقسرا به کدملی ۲۰۶۰۶۵۰۰۲۱ موسسه ناجی سازان امین به نمایندگی محمدرضا رزاقی مدبر به کدملی ۰۰۵۰۷۷۹۵۴۰ برای مدت دوسال تعیین شدند. پ۱۶۹۰۰۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196885
آگهی تغییرات موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن به شماره ثبت ۱۴۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به استعفای آقای علی خان محمدی از عضویت هیئت مدیره موسسه آقای رحیم شاکی باهر با کدملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن برای بقیه مدت تصدی منصوب گردید. پ۱۷۱۱۸۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362832
آگهی تغییرات شرکت مهر پویا تمدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن به ش. م ۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷ با نمایندگی آقای رحیم شاکی باهر به ک. م ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ شرکت انبوه سازان سبز اندیشان به ش. م ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸ با نمایندگی آقای محمد حسامی کرمانی به ک. م ۰۸۵۹۲۷۴۹۳۴ شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به ش. م ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲ با نمایندگی آقای امیر ابریشم فروشان اصل به ک. م ۰۰۶۴۴۷۷۹۹۱ آقای محمدرضا رفیعی به ک. م ۳۲۵۵۶۸۱۲۸۶ و آقای محمد خسروی نژادتهرانی به ک. م ۰۰۴۶۸۷۸۰۱۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۳۳۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597866
آگهی تغییرات شرکت عمران مسکن سازه پایدار الماس استان قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۱۵۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم شاکی باهر به کدملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ به نمایندگی از شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن به شماره ثبت ۸۳۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷ بجای آقای علی خان محمدی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مهدی میرزائی برنلقی به کدملی ۱۵۳۱۲۱۴۲۴۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به شماره ثبت ۹۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲ بجای آقای سید مهدی رسولی به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا نجف وند ثمرین به کدملی ۰۰۴۹۰۶۹۸۳۷ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی به شماره ثبت ۳۹۱۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۷۶ بجای آقای غلامرضا راد قصبه به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای صادق اینالنو یغمورلو به کد ملی ۵۰۹۹۶۸۹۹۱۴ به نمایندگی از شرکت ماشین آلات همیار نیرو گستر یگانه به شماره ثبت ۳۸۲۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۸۱۹۶ بجای آقای علی اصغر دباغ‌ها به سمت عضو هیات مدیره و آقای مختار کرمی به نمایندگی از شرکت انبوه سازان سبز اندیشان به شماره ثبت ۲۳۶۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و مالی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل و مدیر مالی شرکت به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۶۰۹۷۸۳۷۷۸۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620143
آگهی تغییرات شرکت ماشین آلات همیار نیرو گستر یگانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۸۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه عمران ومسکن سازه پایدار قرن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷ با نمایندگی رحیم شاکی باهر به شماره ملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ و شرکت انبوه سازان سبز اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸ با نمایندگی جواد آقائی به شماره ملی ۳۳۵۸۰۷۶۸۵۷ و شرکت عمران ومسکن سازه پایدار استان گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۷۸۹۱۸ با نمایندگی رضا پور حسن هاوستین به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۷۲۲۰ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۵۸۵۳۶۱۸۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655348
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه عمران ومسکن سازه پایدار قرن۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷ به نمایندگی رحیم شاکی باهر به کدملی۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱و شرکت مهندسی عمران وتولیدی نیرو ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲به نمایندگی امیر هوشنگ خدابخش به کدملی ۰۰۴۱۷۸۳۷۴۳و شرکت انبوه سازان سبز اندیشان ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸با نمایندگی علیرضا حامدی به کدملی ۵۰۵۹۴۲۲۳۰۵ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۷۱۵۵۴۶۶۵۰۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662900
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار امور زیر بنائی و بهره برداری باغ آسمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۳۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه عمران ومسکن سازه پایدار قرن به نمایندگی رحیم شاکی باهربه کد ملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی عمران وتولیدی نیرو به نمایندگی پرویز شاه آبادی به کد ملی ۱۳۷۵۶۶۵۶۲۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت انبوه سازان سبز اندیشان با نمایندگی رحیم فائزی به کد ملی ۲۹۰۹۶۱۷۳۰۰به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ماشین آلات همیار نیرو گستر یگانه با نمایندگی یوسف گودرزی به کد ملی ۰۰۷۹۹۳۰۶۵۴ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت گروه عمران ومسکن سازه پایدار آذرمهد آذربایجان شرقی با نمایندگی محمود رمضانی گشت رودخانی به کد ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مختار جانعلی پور کهلبونی به کدملی ۲۷۰۸۷۴۸۸۲۳ به سمت مدیر مالی شرکت انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت (مختار جانعلی پور کهلبونی) به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۳۲۲۷۴۳۵۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711483
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه ارومیه تبریز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن بشماره ثبت (۸۳۹۵۰) و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷ بنمایندگی آقای رحیم شاکی باهر به کد ملی (۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱) و شرکت عمران و مسکن سازه پایدار صبادژ ایرانیان به شماره ثبت (۳۹۰۲۹۴) و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۴۰۱ بنمایندگی آقای مهرداد ایمانی به کد ملی (۵۵۷۹۱۱۵۳۹۳) و شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی بشماره ثبت (۳۹۱۵۲۱) و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۷۶ بنمایندگی آقای محمد علی عطارنیا به کد ملی (۴۴۳۲۲۴۸۰۱۷) و شرکت ماشین آلات همیار نیرو گستر یگانه به شماره ثبت (۳۸۲۸۶۱) و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۸۱۹۶ به نمایندگی آقای جمشید محمد زاده ویژه به کد ملی (۲۷۵۱۳۷۱۷۰۱) و شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان به شماره ثبت (۳۹۰۲۸۶) و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۸۶ به نمایندگی آقای مجید جلیل زاده به کد ملی (۲۸۵۱۲۵۲۷۷۱) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۳۰۹۰۵۳۱۹۸۳۵۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730271
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار همیار استان خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۱۵۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:) آقای رحیم شاکی باهر با کد ملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازه پایدار قرن به شماره ثبت ۸۳۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن مهر بخش با کد ملی ۰۷۶۹۴۶۶۵۰۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمران وتولیدی نیرو به شماره ثبت ۹۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا مهربان به کد ملی ۰۹۴۳۹۵۲۳۹۵ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی به شماره ثبت ۳۹۱۵۲۱ و سناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کوروش یزدی مهاجر به کد ملی ۰۶۸۱۷۸۲۶۳۳ به نمایندگی از شرکت ماشین آلات همیار نیرو گستر یگانه به شماره ثبت ۳۸۲۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۸۱۹۶بسمت عضو هیئت مدیره و آقای داود بهمنیار به کد ملی ۰۰۵۴۹۹۸۹۴۸ به نمایندگی از شرکت انبوه سازان سبز اندیشان به شماره ثبت ۲۳۶۰۷۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت می‌باشد. ش۹۳۰۹۲۳۸۴۱۶۲۱۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611423
آگهی تصمیمات موسسه ناجی سازان امین به شماره ثبت۱۷۷۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۰/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مولابیگی به ک م۳۹۹۲۱۶۵۳۴۵ به نمایندگی از شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن به ش م۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷ رحیم شاکی باهر به ک م۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به ش م۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲ محمود رمضانی گشت رودخانی به ک م۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان به ش م۱۰۳۲۰۴۱۰۱۸۶ امیررضا پوراسدی اورتاکند به ک م۰۰۵۲۰۰۹۳۳۵ به نمایندگی از شرکت انبوه سازان سبزاندیشان به ش م۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸ ناصر یزدآبادی ورنو سفادرانی به ک م۰۰۵۲۸۷۴۹۹۲ به نمایندگی از شرکت ماشین آلات همیار نیروگستر یگانه به ش م۱۰۳۲۰۳۲۸۱۹۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۰/۹۱ محمد مولابیگی به سمت رئیس هیئت مدیره , محمود رمضانی گشت رودخانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از جمله چک , سفته , برات با امضاء معاون مالی (مهدی رفیقی) ک م۱۲۸۹۰۱۷۱۰۷ و مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10238997
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. رضا حاجی علی بیگی بشماره ملی ۰۵۳۲۲۳۱۴۸۱ بنمایندگی از شرکت ناجی پاس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۳۹۷ امیر هوشنگ خدابخش بشماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۷۴۳ بنمایندگی از موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۴۸۰ رحیم شاکی باهر بشماره ملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ محسن نظری بشماره ملی ۰۰۵۱۰۷۰۴۰ محمد جعفری هرندی بشماره ملی ۵۶۵۹۶۹۲۷۱۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۸/۸۹ رحیم شاکی باهر بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و امیرهوشنگ خدابخش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و معاون مالی اداری شرکت متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب یکی از ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059260
آگهی تصمیمات شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۶۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۸۰۹ بسمت بازرس اصلی و جواد داودآبادی به کد ملی ۰۰۴۳۳۹۲۶۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۰۵۴۵۷ به نمایندگی علی خان محمدی به کد ملی ۲۸۰۱۰۴۸۹۷۶ موسسه خدمات تامین اقلام مصرفی کارکنان ناجا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۰۷ به نمایندگی علی قنبری به کد ملی ۰۶۰۰۴۳۲۴۴۰ و صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۴۸۰ به نمایندگی بهروز رجبی کویخی به کد ملی ۲۵۹۵۶۵۶۶۳۵ و موسسه ناجی سازان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۳۰ به نمایندگی محسن پیرانی به کد ملی ۲۹۴۸۷۵۱۵۳۵ و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲ به نمایندگی رحیم شاکری باهر به کد ملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ علی خان محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و رحیم شاکی باهر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن پیرانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و مهدی رسولی معاون مالی متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک