عبداله شفاعت

آقای عبداله شفاعت

کد ملی 1380697328
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706946
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی شمالغرب کشور آسان کارتن سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۵۴۷۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۳/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی تنظیمی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید و موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بعنوان بازرس قانونی و حسابرسی آقای عبدالله شفاعت به کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ کدپستی ۵۱۶۵۶۸۶۳۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب شدند و روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۴۰۱۱۱۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719325
آگهی تصمیماتشرکت بلبرینگ ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۸۳۵۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ که در تاریخ ۷/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبداله شفاعت به کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ و کدپستی ۵۱۶۵۶۸۶۳۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ تعیین و روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۹۱ تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۴۹۸۷۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743068
آگهی تصمیمات شرکت لیفت تراک سازی سهند سهامی عام شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده تراز نامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و سپس موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عبداله شفاعت به کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ و کدپستی ۵۱۶۵۶۸۶۳۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۱۵۵۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035769
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان آذربایجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۹۷۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۹/۹۱ ۱۹/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۱۸/۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب گردید و شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ کدپستی ۱۵۱۴۷۳۷۴۱۱ شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) شماره ثبت ۳۲۳۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲ شرکت سرپناه فارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵۵۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۵۱۱۴۷ کدپستی ۷۱۸۳۷۵۳۸۵۸ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شماره ثبت ۳۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ محمد یارنیا کد ملی ۱۷۰۹۳۱۵۲۶۱ کدپستی ۵۱۶۷۷۳۵۱۶۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای عبداله شفاعت کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ کدپستی ۵۱۶۵۶۸۶۳۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید سپس آقای سیروس فتحعلیزاده عالی مراغی کد ملی ۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷ کدپستی ۵۵۱۸۸۵۵۸۴۵ به نمایندگی شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رضا شبانی سفیدان کد ملی ۱۳۷۵۲۰۰۲۱۶ کدپستی ۴۹۱۷۷۹۵۱۸۱ نماینده شرکت سر پناه فارس بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حمیدی شاد کد ملی ۱۲۶۰۳۹۹۰۴۴ کدپستی ۱۹۵۵۷۵۴۵۳۴ به نمایندگی شرکت بین المللی توسعه ساختمان بعنوان عضو هیئت مدیره منیره اشراقی کد ملی ۶۴۲۹۷۶۴۵۲۴ کدپستی ۱۳۱۹۷۸۳۵۱۶ نماینده بنیاد مستضعفان بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد یارنیا کد ملی ۱۷۰۹۳۱۵۲۶۱ کدپستی ۵۱۶۷۷۳۵۱۶۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و امضاء نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۵۹۷۳۰۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058063
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه هیجده شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۱۵۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۱۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس اصلی، آقای عبداله شفاعت به شماره ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۷۶۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129728
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۹۲ که در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی ارکان سیستم بشماره ثبت ۱۴۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و کدپستی۵۱۵۴۵۷۶۳۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس آقای عبداله شفاعت کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ و کدپستی ۵۱۶۵۶۸۶۳۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ و کدپستی ۱۵۸۷۵۴۴۸۳ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ و کدپستی ۳۹۴ ۲۳۴۱۵و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ و کدپستی ۴۳۳۷۱۴۷۵۸۸ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای محمود ولی پور کد ملی ۲۹۰۹۸۰۲۶۷۱ و کدپستی ۱۹۸۷۷۸۳۴۱۴ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کمال الدین زاهدی امیری کد ملی ۲۱۶۱۴۲۶۶۴۸ و کدپستی ۵۱۵۷۹۷۷۳۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد براتی گودرزی کد ملی ۱۷۵۴۷۲۷۳۲۸ و کدپستی ۵۱۳۷۷۱۶۴۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی آقای علی اصلان ولیپور و در غیاب هر یک از آنان با امضای رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری به امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۱۶ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۸۸۲۷۰۲۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1301803
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه ۲۳/۲/۹۲ صورت جلسه هیئت مدیره ۲۹/۳/۹۲ شرکت فوق شماره ثبت ۱۰۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۳۸۳۶۹ تغییرات زیر بعمل آمده است. ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسیده است. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی آقای عبداله شفاعت به کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۴ شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۰۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۲ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۵۷ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۹۲۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۴۰ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۹/۳/۹۴ تعیین گردیدند که در نتیجه آقای مهدی علیپور به کد ملی ۰۴۹۱۳۴۸۱۱۸ بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان طی حکم شماره ۳۴۹۵ مورخ ۲۹/۳/۹۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد براتی گودرزی به کد ملی ۱۷۵۴۷۲۷۳۲۸ بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران طی حکم شماره ۳۴۶۹ مورخ ۲۸/۳/۹۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا کریم نژاد به کد ملی ۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶ بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی طی حکم شماره ۳۲۶۳ مورخ ۲۵/۳/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد حسین غلامی به کد ملی ۰۰۵۴۳۶۴۴۹۳ بنمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان طی حکم شماره ۳۴۹۷ مورخ ۲۹/۳/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا رجبی به کد ملی ۲۵۹۵۵۲۲۶۷۱ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران طی حکم شماره ۳۴۹۴ مورخ ۲۹/۳/۹۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و حق امضای کلیه اسناد اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۸۳۹۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424425
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه شانزده شهر تهران سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۵۲۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۲۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ بعنوان بازرس اصلی آقای عبداله شفاعت به کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۲۴۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651763
آگهی تغییرات شرکت مشارکتی سهند آب آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۶۳۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و تراز سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به شماره ثبت ۱۴۰۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به نمایندگی عبداله شفاعت به کدملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و میر مرتضی حاجی میری فلاحی به کدملی ۱۳۸۰۷۰۴۱۸۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۷۱۲۸۶۸۹۸۹۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701987
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه یک شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۳۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالله شفاعت د ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. شرکت بانک شهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ شرکت نوسازان شهر تهران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۸۲۷۴۷۲۳۵۵۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9868245
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۱۳۷۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد و موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبداله شفاعت کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ کدپستی ۵۱۶۵۶۸۶۳۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056102
آگهی تصمیمات شرکت توسعه آذران میشو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۳۹۰۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۸۹ که در تاریخ ۲۹/۷/۸۹ به این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی ارکان سیستم بشماره ثبت ۱۴۰۸۶ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بسمت بازرس اصلی به جای آقای سعید ثابت و آقای عبداله شفاعت به کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ و کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بسمت بازرس علی البدل به جای آقای داود نوری دخت قشلاق برای سال مالی ۱۳۸۸ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10912482
آگهی تصمیمات شرکت نوین داس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۲۳۵۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ که در تاریخ ۱۹/۹/۹۰به این اداره واصل گردیده: آقای علی مهدلو به کد ملی ۱۷۱۹۷۲۰۴۱۱ و کدپستی ۵۱۶۹۶۳۴۷۹۳ و آقای محمدرضا رهبری عصر به کد ملی ۱۳۷۶۳۶۱۲۸۰ و کدپستی ۵۱۵۴۷۱۳۱۱۱ و آقای سهراب جهانبخش علمداری به کد ملی ۵۰۵۹۶۲۳۵۲۱و کدپستی ۵۱۵۵۸۶۳۹۶۹ و آقای علی آریامنش به کد ملی ۱۵۳۰۲۳۱۴۴۲ و کدپستی ۵۱۶۸۶۱۵۵۳۹ و شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان بشماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷ و کدپستی ۵۱۹۷۱۳۳۴۷۶بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب و موسسه حسابرسی امین محاسب پارس بشماره ثبت ۱۶۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۶۱۳۰ و کدپستی ۱۴۱۸۶۶۳۷۶۳ آقای عبدالله شفاعت به کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ و کدپستی ۵۱۶۵۶۸۶۳۴۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب گردیدند و سپس آقای علی مهدلو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سهراب جهانبخش علمداری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نعمت اله مسلمی به نمایندگی از شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان به کد ملی ۰۰۴۵۶۹۶۵۹۴ و کدپستی ۱۵۱۷۹۷۴۸۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته هاو سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات اداری و جاری باامضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مدیرعامل با رعایت قوانین جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11044537
آگهی تصمیمات شرکت عمران و آبادی فیروز (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۳۱۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ که در تاریخ ۶/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده عملکرد سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت و آقای بهروز رحیم زاده خوئی کد ملی ۱۳۷۸۴۸۷۰۰۱ کدپستی ۱۹۶۸۶۳۳۱۶۱ آقای عباس تسوجی کد ملی ۱۳۷۶۹۷۱۳۸۰ کدپستی ۱۹۶۸۶۴۶۷۱۶ آقای علیرضا تاجر اردبیلی کد ملی ۱۳۸۰۶۷۴۱۹۰کدپستی ۱۹۷۷۷۳۳۳۱۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بعنوان حسابدار رسمی و آقای عبداله شفاعت کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ کدپستی ۵۱۵۴۷۴۳۶۳۹ بعنوان بازرس علی البدل تعیین شد و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد و تعداد هیئت مدیره شرکت از پنج نفر به سه نفر تقلیل و بشرح زیر اصلاح میشود ماده ۳۰ اداره امور شرکت با هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی از بین صاحبان سهام از طرف مجمع عمومی بمدت دو سال انتخاب خواهد شد پس از انقضاء دوره تعهد هیئت مدیره تا انجام تشریفات مربوطه به انتخاب مدیران جدید اعضاء سابق هیئت مدیره کما فی السابق وظایف خود را انجام خواهد داد. سپس آقای بهروز رحیم زاده خوئی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس تسوجی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا تاجر اردبیلی بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و همچنین هر سند دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد نماید باید با سه امضاء اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت همراه باشد و نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859300
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۷۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ وبرابر مجوز شماره ۲۱۱۰/۴۱ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۵ صادره از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تصویب شد. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و عبداله شفاعت به کد ملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۱۹۶۰۵۸۶۴۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979451
آگهی تغییرات حسابرسی ارکان سیستم حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۸۱۹۰/۹۶ مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس لاری دشت بیاض به کدملی ۰۸۸۹۸۸۴۲۵۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰ر۳۱۵ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد شوقیان مبلغ ۰۰۰ر۱۳۰ ریال، عبداله شفاعت مبلغ ۰۰۰ر۳۵ ریال، افشین نخبه فلاح مبلغ ۰۰۰ر۱۰ ریال و بهروز شیرخانی مبلغ ۰۰۰ر۱۰ ریال به صندوق موسسه پرداخت و سهم الشرکه خود را به ترتیب به مبلغ ۰۰۰ر۳۳۰ر۱ ریال، ۰۰۰ر۰۸۵ر۱ ریال، ۰۰۰ر۷۰۰ ریال و ۰۰۰ر۷۰ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال به مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده ۸ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید: اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: محمد شوقیان به کدملی ۰۰۴۱۰۵۸۵۱۸ دارای ۰۰۰ر۳۳۰ر۱ ریال عبداله شفاعت به کدملی ۱۳۸۰۶۹۷۳۲۸ دارای ۰۰۰ر۰۸۵ر۱ ریال افشین نخبه فلاح به کدملی ۴۸۹۷۵۲۳۴۹۴ دارای ۰۰۰ر۷۰۰ ریال بهروز شیرخانی به کدملی ۰۷۹۴۱۷۴۸۵۱ دارای ۰۰۰ر۷۰ ریال عباس لاری دشت بیاض به کدملی ۰۸۸۹۸۸۴۲۵۰ دارای ۰۰۰ر۳۱۵ ریال پ۹۷۰۱۲۶۶۹۹۲۶۹۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک