ناصر معرفت

ناصر معرفت

کد ملی 1380098440
44
شرکت‌ها
44
آگهی‌ها

شرکت های ناصر معرفت

فنی و ساختمانی ایران خوز
فنی و ساختمانی ایران خوز
1
پیمان ساخت
پیمان ساخت
1
احداث نگهداری و بهره برداری آزاده راه کربلا
احداث نگهداری و بهره برداری آزاده راه کربلا
1
سازه پیکر قرن
سازه پیکر قرن
1
آباد پل پارس
آباد پل پارس
1
آباد تامین منابع سرمایه پارس
آباد تامین منابع سرمایه پارس
1
آباد راه ماشین پارس
آباد راه ماشین پارس
1
آباد تونل پارس
آباد تونل پارس
1
زرین فلز شرق
زرین فلز شرق
1
آباد راهان طوس ایرانیان
آباد راهان طوس ایرانیان
1
اینتر لاک
اینتر لاک
1
آباد راهدار پارس
آباد راهدار پارس
1
عمران تهاتر شهر
عمران تهاتر شهر
1
کنترل ولت
کنترل ولت
1
انرژی ساز
انرژی ساز
1
مهندسی پژوهش صنعت نفت
مهندسی پژوهش صنعت نفت
1
آباد نفت ایرانیان پارس
آباد نفت ایرانیان پارس
1
آباد تردد پارس
آباد تردد پارس
1
آباد ابنیه پارس
آباد ابنیه پارس
1
آباد تجهیز راه پارس
آباد تجهیز راه پارس
1
آباد صنعت یاران پارس
آباد صنعت یاران پارس
1
مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل
مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل
1
هتلهای زنجیره ای صدرا
هتلهای زنجیره ای صدرا
1
تامین گستران صنعتی ایمن پیمان
تامین گستران صنعتی ایمن پیمان
1
تولیدی و صنعتی پترو سپید گریس
تولیدی و صنعتی پترو سپید گریس
1
آباد اساس پارس
آباد اساس پارس
1
پویندگان فن آوری نیرو
پویندگان فن آوری نیرو
1
آرتین صنعت البرز
آرتین صنعت البرز
1
فلات ساز
فلات ساز
1
آباد حفار پارس
آباد حفار پارس
1
نگین شیمی نور
نگین شیمی نور
1
بیتا شیمی پارس
بیتا شیمی پارس
1
تهران رامتین
تهران رامتین
1
خدمات مشاوره ای جمع اندیش
خدمات مشاوره ای جمع اندیش
1
احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه قم سلفچگان اراک
احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه قم سلفچگان اراک
1
آباد عمران افلاک
آباد عمران افلاک
1
گروه بین المللی آباد راهان پارس
گروه بین المللی آباد راهان پارس
1
توسعه راههای پارس
توسعه راههای پارس
1
آباد آسفالت پارس
آباد آسفالت پارس
1
آباد کیفیت پارس
آباد کیفیت پارس
1
احداث نگهداری و بهره برداری از آزاد راه پل زال اندیمشک
احداث نگهداری و بهره برداری از آزاد راه پل زال اندیمشک
1
آباد فلز پارس
آباد فلز پارس
1
رویا پلاستیک کردستان
رویا پلاستیک کردستان
1
حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش
حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671442
آگهی تصمیمات شرکت فنی و ساختمانی ایران خوز سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۶۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۰۴۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ناصر معرفت قولقاسم به کدملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهنگ ریاضی به کدملی۰۰۳۹۹۷۳۴۱۷ و هوشنگ ریاضی به کدملی۰۰۳۹۸۵۵۳۴۱ و بهرنگ دارابی مقدم به کدملی۰۵۵۲۴۱۹۵۶ که فرهنگ ریاضی بسمت رئیس هیئت مدیره، بهرنگ دارابی مقدم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، هوشنگ ریاضی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۷۲۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699914
آگهی تصمیمات شرکت پیمان ساخت سهامی خاص به شماره ثبت۸۱۸۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ناصر معرفت به کدملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۶۷۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893543
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزاده راه کربلا سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۶۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۳۹۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920805
آگهی تصمیمات شرکت سازه پیکر قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۸۸۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به سمت بازرس اصلی و ناصر معرفت به کدملی۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا نجفی به کدملی۰۶۵۲۵۸۴۷۴۸ و محمدرضا آقامحمدحسین تاجر به کدملی۰۰۴۲۹۶۱۵۶۴ و مهدی سروش به کدملی۰۰۵۰۱۲۵۴۴۳ و محمدحسین لطفعلی زاده مهرآبادی به کدملی۰۰۵۲۵۵۴۸۷۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ علیرضا نجفی به سمت رئیس هیئت مدیره , محمدرضا آقامحمدحسین تاجر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , مهدی سروش به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مهدی سروش و محمدحسین لطفعلی زاده مهرآبادی متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۶۵۱۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922636
آگهی تغییرات شرکت آباد پل پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۳۴۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۱۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر معرفت به شماره ملی۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۶۴۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926647
آگهی تغییرات شرکت آباد تامین منابع سرمایه پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی ۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۸۴۰۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939346
آگهی تغییرات شرکت آباد راه ماشین پارس سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۵۳۷۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۰۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ناصر معرفت به شماره ملی۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۹۵۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990806
آگهی تغییرات شرکت آباد تونل پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی ۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۹۵۴۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017252
آگهی تصمیمات شرکت زرین فلز شرق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۷۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۰۹۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به ش م ۱۰۳۲۰۴۴۸۰۲۶ بسمت بازرس اصلی و ناصر معرفت به ک م ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۸۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041521
آگهی تغییرات شرکت آباد راهان طوس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۵۱۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی ۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۹۲۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046077
آگهی تصمیمات شرکت اینترلاک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۴۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به ش م ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و ناصر معرفت به ک م ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۱۴۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055892
آگهی تغییرات شرکت آباد راهدار پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۶۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی ۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ و آقای امین فرج الهی به شماره ملی ۱۷۵۶۰۵۶۵۶۰ تا تاریخ ۲۶/۶/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۵۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150490
آگهی تغییرات شرکت عمران تهاتر شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و ناصر معرفت به کدملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۰۶۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267110
آگهی تغییرات شرکت کنترل ولت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابراهیم مهیمنیان با کدملی۲۲۹۵۰۸۱۳۲۷ احمد صف آرا به ک م ۰۰۵۰۸۴۱۳۱۹ و فرهاد لعلی به ک. م ۳۸۷۳۲۴۵۲۸۰ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۴۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268308
آگهی تغییرات شرکت انرژی ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین اسدیان۳۸۷۴۵۸۲۶۱۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم پروین مقصود به کدملی۳۸۷۳۲۷۰۲۰۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی انصاری به کدملی۳۸۷۱۰۰۱۰۷۴ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم آزاده انصاری به کدملی۰۰۷۹۲۲۷۹۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقدقرارداد و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت بشماره ملی۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۴۹۹۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275430
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۱۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۱۵۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382885
آگهی تغییرات شرکت آباد نفت ایرانیان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی ۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، فرزاد اناری به شماره ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶، امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۹۳۵۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382886
آگهی تغییرات شرکت آباد تردد پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۳۵۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396752
آگهی تغییرات شرکت آباد ابنیه پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۶۳۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396764
آگهی تغییرات شرکت آباد تجهیز راه پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۶۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ مورد تصویب گرفت. آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی ۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، خانم زیبا شاه کرمی به شماره ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳، آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. پ۱۷۹۶۳۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412467
آگهی تغییرات شرکت آباد صنعت یاران پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۵۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۰۹۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر معرفت به شماره ملی۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ را به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهجت مردانی به شماره ملی۴۴۱۰۸۸۷۷۲۶ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ تعیین نمودند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ را مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۰۷۹۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579367
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت صدار ساحل شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰را به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۶۰۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588581
آگهی تغییرات شرکت هتلهای زنجیره‌ای صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۴۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۰۴۸۶۶۷۹۵۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548474
آگهی تغییرات شرکت تامین گستران صنعتی ایمن پیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۱۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۵۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ذخایر به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد شایافر به شماره ملی ۱۷۲۹۳۹۶۹۵۱ و خانم مینا صفرخانلو به شماره ملی ۰۳۲۱۸۱۶۸۰۳ و آقای محمدرضا صادقی به شماره ملی ۰۰۴۸۴۱۸۲۹۳ و آقای مسعود فرزین گرگری به شماره ملی ۵۰۵۹۶۵۰۹۹۵ و خانم بنفشه سادات حسینی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۴۷۸۶۶ تا تاریخ ۷/۱۲/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729450
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی پترو سپید گریس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۶۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. ناصر معرفت به کدملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به سمت بازرس اصلی و فرشاد درودی پور به کدملی ۰۰۶۷۳۸۴۲۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا قراگزلوبهزاد به کدملی ۳۸۷۴۷۴۷۶۲۱ و پروین جباری به کدملی ۳۸۷۱۱۴۶۴۰۴ و نیما قراگزلوهمزاد به کدملی ۰۰۱۰۷۰۰۳۴. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9829564
آگهی تغییرات شرکت آباد اساس پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۷۳۹۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۷۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر معرفت به شماره ملی۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910509
آگهی تصمیمات شرکت پویندگان فن آوری نیرو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. محمد قلی زاده به ش ملی ۰۹۱۹۷۹۶۰۵۲ بسمت بازرس اصلی و ناصر معرفت قولقاسم به ش ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113127
آگهی تغییرات شرکت آرتین صنعت البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۸۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ذخائر به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر معرفت به شماره ملی۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10162384
آگهی تصمیمات شرکت فلات ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۷۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ذخائر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ به سمت بازرس اصلی و ناصر معرفت به کدملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10501539
آگهی تغییرات شرکت آباد حفار پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۱۵۶۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۷۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر معرفت به شماره ملی۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10634016
آگهی تصمیمات شرکت نگین شیمی نور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۱۹۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۵۶۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی ذخائر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ به سمت بازرس اصلی و ناصر معرفت قولقاسم به ش ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710379
آگهی تصمیمات شرکت بیتا شیمی پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۴۳۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۷۳۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ به سمت بازرس اصلی و ناصر معرفت قولقاسم به کدملی۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدن. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10749397
آگهی تصمیمات شرکت تهران رامتین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۵۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ناصر معرفت قولقاسم به کد ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11110206
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره‌ای جمع اندیش سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۵۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ذخایر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۵۳۳۴ به سمت بازرس اصلی و ناصر معرفت به کدملی۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل سعید ایجادی به کدملی۰۴۵۰۹۱۵۱۳۱۲ و فضل اله اسدی به کدملی۳۹۳۰۵۰۳۹۷۲ و غلامرضا خلیلی به کدملی۱۲۱۹۲۴۳۰۰۰ و علی حسین دادلوئی به کدملی۴۲۸۴۰۵۲۲۹۲ و مهدی ناظم زاده به کدملی۱۰۶۲۵۴۹۶۳۵ به سمت اعضا اصلی و ایرج فیرومند به کدملی۱۸۸۰۱۹۸۶۶۵ و سید ضیایی نژادهاشمی به کدملی۲۵۹۰۳۱۵۴۰۶ به سمت اعضا علی البدل انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۹۰ علی حسین دادلوئی به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی ناظم زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فضل اله اسدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685315
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه قم سلفچگان اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. پ۹۴۱۲۱۱۴۷۵۱۸۴۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735443
آگهی تغییرات شرکت آباد عمران افلاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۰۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۴۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ به تصویب رسیدآقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ را به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابراربه عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۱۲۱۸۸۳۸۰۵۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735451
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی آباد راهان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ را به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب نمودند پ۹۵۰۱۲۱۹۴۰۸۵۹۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013148
آگهی تغییرات شرکت توسعه راههای پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۰۸۳/۴۱مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۲۰۹۷۹۸۷۳۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137888
آگهی تغییرات شرکت آباد آسفالت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۷۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنا مه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. حمید محمد هاشم به شماره ملی ۰۰۵۶۹۷۷۴۰۹ و پویا مهدیقلی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۷۳۹۲۳ و رضا شریفی آشتیانی به شماره ملی ۰۵۱۹۷۶۱۳۰۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۲۹۵۵۸۶۰۹۹۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266344
آگهی تغییرات شرکت آباد کیفیت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۴۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید صدری به شماره ملی ۰۰۴۲۶۵۴۶۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امین فرج اللهی به شماره ملی ۱۷۵۶۰۵۶۵۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید مسعود امیری به شماره ملی ۴۲۸۴۰۶۰۶۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا محملی ابیانه به شماره ملی ۰۰۷۸۸۲۱۱۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره. پ۹۵۱۱۰۲۸۲۴۶۱۰۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266380
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری از آزاد راه پل زال اندیمشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۵۱۱۰۲۶۸۴۲۴۲۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475439
آگهی تغییرات شرکت آباد فلز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. تجارت موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام بشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر معرفت بشماره ملی۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند بانک ملی ایران شناسه ملی ۱۰۸۶۶۱۶۷۷۵۴۲و محمدریاض خلیلی بشماره ملی ۴۷۲۳۵۲۷۳۱۱ آقای قباد چوبدار شماره ملی۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۸۷۰۹۲۳۴۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484943
آگهی تغییرات شرکت رویا پلاستیک کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۷۳۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۰۳۲۱۹۳۷۶۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855454
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره ۱۹۴۸۸۶/۹۶ مورخ ۳/۱۱/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای قاسم یاحقی بشماره ملی۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود خود را به ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. - آقای احمد موسوی بشماره ملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ۴۷۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. - آقای اسداله نیکوئی بشماره ملی۳۲۵۶۱۲۶۶۶۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. - آقای ناصر معرفت بشماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ با پرداخت ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفتند. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه: - آقای احمد موسوی بشماره ملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸دارنده۴۷۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای قاسم یاحقی بشماره ملی۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴دارنده۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای اسداله نیکوئی بشماره ملی۳۲۵۶۱۲۶۶۶۹دارنده۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای ناصر معرفت بشماره ملی۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ دارنده۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۱۱۵۲۸۵۱۷۶۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک