مصطفی دیلمی پور

مصطفی دیلمی پور

کد ملی 1379698294
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 888936
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و مصطفی دیلمی پور به کدملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ فرامرز رساپور به کدملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره و امیرحسین احمدزاده نامدار به کدملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و سعید قریشی به کدملی ۰۰۳۹۸۷۸۳۱۷ به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ بسمت عضو هیات مدیره و بهزاد ظهوری به کدملی ۰۰۷۰۷۸۴۶۸۱ خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. امضای کلیه اوراق تعهدآور و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضای عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۰۱۹۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894792
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پنجاه و پنج سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۰۲۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی دیلمی به شماره ملی۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۵۰۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986076
آگهی تغییرات شرکت شکوه سبز دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۶۱۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار اقتصادی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید عباس گرامی بشماره ملی ۰۰۵۲۲۱۶۵۱۰ و خانم آزیتا گرامی بشماره ملی ۴۴۳۱۵۲۱۱۶۱ و آقای احمد صلحی زاده بشماره ملی ۰۶۸۱۶۸۲۸۲۵ تا تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید عباس گرامی بشماره ملی ۰۰۵۲۲۱۶۵۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم آزیتا گرامی بشماره ملی ۴۴۳۱۵۲۱۱۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد صلحی زاده بشماره ملی ۰۶۸۱۶۸۲۸۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد صلحی زاده بشماره ملی ۰۶۸۱۶۸۲۸۲۵ بسمت مدیرعامل. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران کیلومتر ۸ جاده رودهن گیلاوند جنب پمپ بنزین چنار غرب کدپستی ۳۹۷۹۱۳۳۷۹۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۷ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فعالیت در امور تجاری تولید توزیع خرید و فروش صادرات و واردات کلیه محصولات کشاورزی و دامپروری پرورش ماهی مرغداری و ایجاد کارخانجات فرآوری و بسته بندی محصولات تولیدی در زمینه‌های فوق و هر نوع فعالیت دیگری که متناسب با موضوع شرکت باشد و احداث سردخانه دو منظوره و صنایع تبدیلی وابسته شامل بسته بندی سورتینگ میوه و تولید آبمیوه و کنسانتره میوه و احداث نیروگاه‌های تولید برق ۸ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۷۹۳۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161245
آگهی تصمیمات در شرکت لوله‌های دقیق کاوه (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۹۳۸۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بسمت بازرس اصلی مصطفی دیلمی پور با کد ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد. ش۱۶۹۷۵۵۳ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185578
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیال دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ را تصویب نمود. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گسترش گلرنگ پخش ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ ه: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و آقای مصطفی دیلمی پور ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۰۹۷۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203173
آگهی تغییرات شرکت شیمی پالایش صدف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۹۹۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۰۰۵۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی و مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۷۲۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249100
آگهی تغییرات شرکت لبن دشت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۰۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۶۳۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381136
آگهی تغییرات شرکت آذر طلائی تبریز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۳۵۸ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۸۱۶۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بعنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی دیلمی پور بشماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند و صورتهای مالی و ترازنامه سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۶۸۰۵۶۲۹ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443521
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سیروس عمران سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۳۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای رکن الدین انصاری سرشکی بشماره ملی ۰۰۳۹۸۶۵۷۵۴ و آقای محمد شهیدی بشماره ملی ۰۰۴۲۳۶۱۶۰۵ و خانم زهرا غفاری بشماره ملی ۰۰۳۸۱۹۸۰۲۹ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای رکن الدین انصاری سرشکی بشماره ملی ۰۰۳۹۸۶۵۷۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد شهیدی بشماره ملی ۰۰۴۲۳۶۱۶۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت (از قبیل چک و سفته و بروات)، قراردادها، عقود اسلامی، و دیگر اسناد مربوط به شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب وی دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای محمد ادیب بشماره ملی ۱۲۳۹۴۷۶۶۸۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای دکتر مصطفی دیلمی پور بشماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. پ۱۸۲۱۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457884
آگهی تغییرات شرکت بهساز نگهدار شهر سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۳۴۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۲۹۹۷
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ش م ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی دیلمی پور کد ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۵۰۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512304
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شماره ثبت ۱۱۸۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره ۷۴۴۸۲/۹۳ مورخ ۲۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی دیلمی پور کدملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ مهرداد چوبینه کدملی ۰۰۳۹۹۶۶۶۹۰ کورش سپانلو کدملی ۰۰۳۰۷۷۸۵۸۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۷۰۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574609
آگهی تغییرات شرکت فراشیمی روز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۴۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: سیروس مختاری (کدملی ۴۱۳۱۸۴۸۵۳۸) وبهروز مختاری (کدملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱) و مسعود مختاری (کدملی ۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید.. مجمع مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۵۱۸۱۴۲۷۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574612
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری البرز روزبهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی دیلمی پوربه شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای بهروز مختاری (کدملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱) بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم یاسمین بهرام (کدملی ۰۰۵۳۰۰۸۶۸۵) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای روزبه مختاری (کدملی ۰۰۶۴۷۴۳۸۵۳) بعنوان عضو هیئت مدیره، برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه چکها، اسناد، سفته‌ها، بروات و اوراق تعهدآور با امضاء منفرد آقای بهروز مختاری همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۵۲۵۲۱۹۴۲۵۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600731
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخه ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و آذربایجان (سهامی خاص) در حال تصفیه شماره ثبت ۹۱۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۹۷۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ و از جهت امضا ذیل ثبت در مورخه ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ تکمیل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ صورت خالص ارزش دارایی‌ها در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و تغییرات در خالص ارزش داراییها برای دوره مالی هشت ماهه مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بعنوان بازرس اصلی و ناظر تصفیه و مصطفی دیلمی پور بشماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۳۶۵۰۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614218
آگهی تغییرات شرکت پاکان پلاستکار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و آقای مصطفی دیلمی پور با کد ملی۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۲۴۱۶۷۶۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627725
آگهی تغییرات شرکت دنیای اقتصاد تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ش م ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی دیلمی پور ک م ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۳۱۱۴۱۷۳۵۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703842
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۷۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شماره ثبت ۱۱۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۰۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای دیلمی پور دارای کدملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. _ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۸۲۸۵۰۳۴۰۹۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728009
آگهی تغییرات شرکت ایراندار سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و آقای مصطفی دیلمی پور کد ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۹۷۲۴۸۸۰۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9616273
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و صنعتی عایق اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۵۴۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱ و ۱۲/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سیروس مختاری کد ملی ۴۱۲۱۸۴۸۵۳۸ و کدپستی ۱۹۸۸۸۷۳۴۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهروز مختاری کد ملی ۴۱۳۱۸۵۳۷۰۱ و کدپستی ۱۹۱۵۸۵۳۳۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد علی مختاری کد ملی ۰۰۱۲۶۳۱۲۵۶ کدپستی ۱۹۵۴۹۱۵۶۱۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا مسعود مختاری کد ملی ۴۱۳۱۸۶۱۷۳۹ و کدپستی ۱۹۵۴۹۱۵۶۱۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و در غیاب آقای مسعود مختاری (عضو هیئت مدیره) آقای محمد علی مختاری (مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر است و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و مصطفی دیلمی پور کد ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ کدپستی ۱۹۴۴۹۱۸۱۱۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013687
آگهی تصمیمات شرکت کرمانیت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۸۳۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بسمت بازرس اصلی و مصطفی دیلمی پور به ش ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10961234
آگهی تصمیمات شرکت تداوم تولید سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و مصطفی دیلمی پور به ش ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد بیات به ش ملی ۰۰۴۰۸۳۳۹۳۳ و مجتبی بیات به ش ملی ۳۹۷۹۱۱۰۲۵۷ و اورانوس جلالی عامری به ش ملی ۱۱۱۰۷۷۰۹۹۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ اورانوس جلالی عامری به سمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی بیات به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد بیات به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل مهرداد بیات همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11099936
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی مارال صنعت جاوید (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۸۵۳۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۴۸۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹و۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۶ به سمت بازرس اصلی و مصطفی دیلمی پور به کدملی۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708706
آگهی تغییرات شرکت جوجه کشی زرین پر ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۱۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و عملیات مالی سال ۹۳ تصویب گردید. - ۲ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۱۸۶۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به مدیر عاملی آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر رضائی کدملی ۶۴۰۹۶۷۱۰۱۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. - ۳ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۲۲۴۴۷۷۹۳۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708716
آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۱۸۶۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به مدیر عاملی آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای بهمن پورکاظم چورسی با کدملی ۴۹۳۹۸۵۰۹۳۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۲۲۶۳۸۶۰۶۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708727
آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآورده‌های غذایی بهپرور ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۱۸۶۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به مدیر عاملی آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴به سمت بازرس اصلی و آقای امیر رضائی کدملی ۶۴۰۹۶۷۱۰۱۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۲۲۴۹۴۶۱۴۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756763
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر اروم خوش پر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۱۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۲۱۱۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و سایر صورتحسابهای مالی سال ۱۳۹۳ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۱۸۶۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به مدیر عاملی آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر رضایی به شماره ملی ۶۴۰۹۶۱۱۰۱۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۱۳۱۵۴۴۲۸۰۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959116
آگهی تغییرات شرکت مارلیک طرح سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ تصویب شد.۲ ت موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۱۸۶۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به نمایندگی آقای مصطفی دیلمی پور به کد ملی (۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴) بسمت بازرس اصلی و آقای رضا میراب یگانه به کد ملی (۲۹۰۹۶۳۵۳۰۹) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. - ۳روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۲۰۹۶۲۸۶۶۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692143
آگهی تغییرات شرکت مینا کان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش بازرس صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵، صورت سود و زیان، سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ۲ شرکت معادن لوت (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۱۷۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۶۶۷۰۲با نمایندگی آقای محمد ناصر صادقیه به شماره ملی ۰۹۳۹۴۱۴۴۲۲ و شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۱۵۹۵۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ با نمایندگی آقای مجید هاتف وحید به شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۶۵ وآقای غلامرضا باباولیان با کدملی ۱۲۶۱۵۲۶۰۲۳ وآقای بهروز رحمتی با کدملی ۵۲۴۹۶۲۶۰۰۹ وآقای امیرحسن باباولیان با کدملی ۰۴۹۳۳۷۵۲۱۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران وحسابداران رسمی به شماره ثبت۱۱۸۶۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ با نمایندگی آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت۴۶۸۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ با نمایندگی آقای فرهاد فرزان به شماره ملی ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۸۱۳۶۰۳۷۰۳۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054547
آگهی تغییرات شرکت نیکان پخش بهپرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۸۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت۱۱۸۶۸به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به مدیر عاملی آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی ۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی ۵۹۶۹۶۴۱۴۸۰ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۳۰۸۵۸۳۳۸۲۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک