ابوالفتح ابراهیمی

ابوالفتح ابراهیمی

کد ملی 1378991052
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1233499
آگهی تغییرات موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه شورای عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی سخن حق به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۲ به عنوان بازرس صندوق برای یک سال تعیین گردید. جواد نجم الدین به شماره ملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹، عبدالحسین ملک پور به شماره ملی ۲۸۰۱۰۴۷۱۲۰، سعید فایقی به شماره ملی ۱۵۳۲۴۸۷۱۹۳، یحیی ثقه الاسلامی به شماره ملی ۱۳۷۷۷۲۴۱۷۴، ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲، داود مسگریان حقیقی به شماره ملی ۰۰۴۴۶۰۳۴۷۶۵ و مصطفی وحیدزاده به شماره ملی ۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ به عنوان اعضاء اصلی هیأت امناء و محمد فطانت فردحقیقی به شماره ملی ۱۹۱۶۷۵۳۷۳۶ و نصراله محمدحسین فلاح به شماره ملی ۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیات امناء برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. صورتهای درآمد و هزینه سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۵۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300545
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۹/۰۶/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۰۷/۰۸/۱۳۹۲ که در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردیده: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) شماره ثبت ۱۱۳۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و کدپستی ۱۳۹۶۱۱۳۳۱۱ به نمایندگی آقای دارا غزنوی به کد ملی ۵۰۵۹۶۰۷۲۱۶ و کدپستی ۱۴۳۸۶۹۴۱۱۴ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و کدپستی ۱۹۱۹۷۱۳۳۶۴ به نمایندگی آقای علی مسیبی بهروز به کد ملی ۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ و کدپستی ۳۱۴۸۸۷۳۶۴۱ و شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۳۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۱۶ و کدپستی ۱۵۱۱۷۴۵۶۸۶ به نمایندگی آقای جواد نجفی آذر به کد ملی ۱۵۵۱۸۰۷۶۶۱ و کدپستی ۵۱۳۴۹۱۵۱۳۴ و شرکت سرمایه گذار اندیشه محوران (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۰۳۹۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۵۲۵۷ و کدپستی ۱۵۶۵۶۱۳۱۵۵ به نمایندگی آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ و کدپستی ۵۱۳۷۷۱۶۵۴۵ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ و کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ به نمایندگی آقای همایون شیخ الاسلام به کد ملی ۱۲۸۲۲۳۷۶۰۸ و کدپستی ۱۳۹۳۹۴۳۳۵۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای همایون شیخ الاسلام بسمت رئیس هیئت مدیره آقای دارا غزنوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح ابراهیمی بسمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضای سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۴۷۳۱۴۰۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428897
آگهی تغییرات شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۴۰۶۴ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مدرس خیابانی کد ملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفتح ابراهیمی کد ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد شهباز نجفعلیزاده کد ملی ۱۳۷۱۸۷۲۶۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه گران آتیه ایرانیان بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حجت سیفلو کد ملی ۲۸۰۰۴۴۸۱۰۵ به نمایندگی از طرف آستان قدس رضوی و سعید توسلی کد ملی ۰۷۰۳۵۶۶۰۴۰ به نمایندگی از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد بود و اختیارات مندرج در ردیف‌های یک، چهار، شش، هفت، هشت، نه، یازده، دوازده، سیزده و چهارده ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۷۷۷۰۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607128
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۳۹۲۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابوالفتح ابراهیمی کدملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ به نمایندگی شرکت تراکتورسازی کردستان به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مرتضی مشکینی کدملی ۲۹۷۰۵۷۹۸۷۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای محمدجواد دلفکار کدملی ۱۷۱۷۹۹۲۸۵۴ به نمایندگی شرکت مهندسی تولید و تامین قطعات تراکتورسازی تبریز بسمت عضو هیات مدیره و آقای عبدالعلی سرمدی کدملی ۵۰۶۹۲۸۵۲۸۹ به نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران بسمت عضو هیات مدیره و آقای محمود قلیزاده کدملی ۱۳۷۷۳۸۱۸۵۴ به نمایندگی شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران به سمت عضو هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ قسمتی از اختیارات هیات مدیره مطابق مفاد ۳ و ۷ و ۱۳ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در نبود رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۴ امضاء ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۸/۵/۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۳۳۴۱۶۹ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689425
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تراکتورسازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ (سهامی عام) بنمایندگی ناصر یکتن به کدملی ۱۳۸۰۰۳۴۱۸۳ شرکت مهندسی و تأمین قطعات تراکتورسازی تبریز به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳ (سهامی خاص) بنمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴ (سهامی خاص) بنمایندگی علیرضا فقیه داشبلاق به کدملی ۱۶۹۸۶۸۹۴۶۲ شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲ (سهامی عام) بنمایندگی علیرضا فقیه داشبلاق به کدملی ۱۶۹۸۶۸۹۴۶۲ شرکت ریخته‌گری تراکتور سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵ (سهامی عام) بنمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۳۰۸۱۷۷۳۹۳۸۹۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699350
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۲۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۷۵۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ بعنوان نماینده جدید شرکت آینده گستر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۵۰۱ بجای آقای یحیی ثقه الاسلامی بشماره ملی ۱۳۷۷۷۲۴۱۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و سمتهای اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تغییر یافت: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی بشماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بنمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالحمید کاظمی سبزوار بشماره ملی ۰۷۹۳۱۹۱۰۲۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۲۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بنیان مولایی بشماره ملی ۴۵۰۰۴۱۹۹۹۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای موسی بیات چالسپاری بشماره ملی ۴۸۴۹۷۲۰۰۴۸ بنمایندگی از شرکت کیش بتن جنوب سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۲۹۶ و ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ بنمایندگی از شرکت آینده گستر (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۰۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۱۰/۱۲/۹۳ انتخاب شدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۴۰۷۷۵ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701654
آگهی تغییرات شرکت بهنام تدبیر اروند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۲۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای همایون شیخ‎الاسلام به شماره ملی ۱۲۸۲۲۳۷۶۰۸ و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ و آقای حسن حسینی‎راد به شماره ملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱ و آقای ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ و شرکت نظم آفرینان صنعت سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۵ با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‎خیابانی تا تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ ۲ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای همایون شیخ‎الاسلام به شماره ملی ۱۲۸۲۲۳۷۶۰۸ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای حسن حسینی‎راد بشماره ملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت نظم‎آفرینان صنعت سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‎خیابانی به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای همایون شیخ‎الاسلام به شماره ملی ۱۲۸۲۲۳۷۶۰۸ بسمت مدیرعامل در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10094289
آگهی تصمیمات شرکت سیبا موتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی جعفر صالح به کدملی ۳۲۵۶۶۱۲۲۱۰ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به نمایندگی سعید عینکیان به کدملی ۱۵۵۰۳۵۳۲۸۴ شرکت مزدا یدک به کدملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به نمایندگی حسن حسینی راد به کدملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به کدملی ۱۹۹۸۷۵۵۶۵۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ ابوالفتح ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید عینکیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10605657
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تامین قطعات تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و مورخ ۱۳/۹/۹۰ و۱۲/۹/۹۰ که در تاریخ۱۸/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ و کدپستی و ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ و شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴ و کدپستی ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ شرکت تراکتور سازی کردستان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۵۵۹ شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۲۰۱۰ کدپستی ۶۶۱۶۸۸۳۸۱۱ شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۰۰۰۲ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۵۷۷۰ کدپستی ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۰۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹ کدپستی ۵۱۹۷۸۱۵۱۴۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند سپس آقای ابوالفتح ابراهیمی کد ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ کدپستی ۵۱۳۷۷۱۶۵۴۵ بعنوان نماینده شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حسینی را کد ملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱ و کدپستی ۱۹۵۹۶۷۳۳۱۶ بعنوان نماینده شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد نجفی آذر کد ملی ۱۵۵۱۸۰۷۶۶۱ کدپستی ۵۱۳۴۹۱۵۱۳۴ بعنوان نماینده شرکت تراکتور سازی کردستان (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید غفارحسینی کد ملی ۱۵۰۲۰۳۲۷۱۶ کدپستی ۵۱۵۷۶۹۹۷۸۷ بعنوان نماینده ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) و آقای امیر حسین رضائی کلج کد ملی ۰۰۷۱۲۵۵۵۵۹ و کدپستی ۱۴۸۱۷۸۳۶۴۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشروط بر اینکه یکی از امضاء کنندگان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685097
آگهی تصمیمات: شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۰ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده: صورتحساب سود و زیان سالی مالی ۱۳۸۹ شرکت تصویب و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ و آقای محمدحسینی منش به کدملی ۰۴۵۰۹۴۴۱۱۵ و کدپستی ۱۹۳۹۶۳۳۹۵۴ به ترتیب بسمت بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵ و کدپستی ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ و شرکت تراکتورسازی ایران به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ و کدپستی ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ و شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران به شماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲ و کدپستی ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۴/۱۱/۹۰ انتخاب و آقای حسن حسینی راد به کدملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱ و کدپستی ۱۹۵۹۶۷۳۳۱۶ به نمایندگی از طرف شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح ابراهیمی به کدملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ و کدپستی ۵۱۳۷۷۱۶۵۳۵ به نمایندگی از طرف شرکت تراکتورسازی ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد محجل شجا به کدملی ۱۳۷۲۹۰۱۶۷۱ و کدپستی ۵۱۷۳۸۳۷۸۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت موتورسازان تراکتور سازی ایران به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۴/۱۱/۹۰ انتخاب گردیدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11035484
آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمان دیهوک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۲۸۱۷۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای محمد حسن علیزاده نظمی به کد ملی۱۳۷۷۲۰۲۳۸۰ و کدپستی ۵۱۶۶۸۸۵۵۵۴ آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ و کدپستی ۵۱۳۷۷۱۶۵۴۵ خانم صبا اکبری قنادی به کد ملی ۱۳۷۹۱۳۹۹۸۸ و کدپستی ۵۱۶۶۸۸۵۵۵۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای محسن حقیقت نیا به کد ملی ۱۳۷۱۹۰۵۴۸۷ و کدپستی ۵۱۵۵۹۶۶۸۴۳ آقای محمود دادزادی به کد ملی ۱۳۷۷۸۸۰۷۱۰ و کدپستی ۵۱۳۸۹۵۳۱۱۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای محمد حسین علیزاده نظمی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم صبا اکبری قنادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079910
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی وسایل آبیاری و آبرسانی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۹۹۸۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محسن برادران مقیمی به کد ملی ۰۹۳۰۴۹۶۶۱۲ و کدپستی ۹۱۸۶۶۳۵۹۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر خزانه داری به کد ملی ۰۹۴۰۱۵۲۶۳۰ و کدپستی ۱۵۳۱۶۱۵۹۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ و کدپستی ۵۱۳۷۷۱۶۵۴۵ بنمایندگی شرکت تراکتور سازی بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ و بهرام برادران مقیمی به کد ملی ۰۰۵۵۱۴۵۳۰۲ و کدپستی ۹۱۸۶۶۳۵۹۳۱ و سید کریم امامی به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۸۳۲۷ و کدپستی ۸۱۴۳۷۵۴۴۱۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و عباس اسماعیلی به کد ملی ۱۲۷۸۹۹۱۰۵۲ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796694
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی استان کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۲۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۴۰ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ به نمایندگی آقای علیرضا فقیه داشبلاق با کدملی ۱۶۹۸۶۸۹۴۶۲ شرکت مهندسی تولید و تأمین قطعات تراکتورسازی تبریز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۳۱۰ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳ به نمایندگی آقای ناصر یکتن با کد ملی ۱۳۸۰۰۳۴۱۸۳ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۳۰۳۰ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹ به نمایندگی آقای رضا صدیقی با کدملی ۱۳۸۱۴۵۴۶۶۶ شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۰۶۴ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲ به نمایندگی آقای ابوالفتح ابراهیمی با کدملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۰۵۴ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵ به نمایندگی آقای محمدعلی مجتهدی با کدملی ۱۶۰۰۰۴۳۴۰۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۲۶۹۵۵۸۱۰۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445555
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تبریز درتاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۵۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۱۹۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. باستناد مجوز شماره ۱۱۵۹۶/۴۳/ص مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ثبت و آگهی بلامانع است: نظر به اینکه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بموجب قوانین ذیربط از جمله قانون تاسیس اتاق تجارت ۱۳۰۵ و اصلاحات آن، قانون تاسیس اتاق صنایع و معادن مصوب سال ۱۳۴۱، قانون ادغام دو اتاق صنایع و معادن و بازرگانی ایران و تاسیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، قانون اتاق بازرگانی صنایع، معادن ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ عنوان کشاورزی نیز به نام اتاق افزوده شده و در دفاتر قانونی ثبت و بشرح ذیل آگهی می گردد: موضوع: بمنظورکمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز تاسیس می شود. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی ـ شهر تبریز ـ میدان شهرداری ـ خیابان امام خمینی ـ خیابان ارتش شمالی ـ پلاک ۶۵ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۵۱۳۳۹۱۵۱۸۱ سرمایه موسسه: فاقد سرمایه می باشد. اولین مدیران: صمد حسن زاده به شماره ملی ۱۳۷۲۶۲۸۷۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جمشید برزگر به شماره ملی ۲۹۷۲۰۵۰۶۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سونیا اندیش به کدملی ۲۹۷۰۱۶۹۳۰۴ بسمت منشی هیئت مدیره رسول بیوک به کدملی ۱۳۷۵۵۵۳۳۱۳ بسمت خزانه دار برای مدت ۴ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه چک ها و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها در صورتی معتبر است که توسط رئیس و خزانه دار و در نبود خزانه دار توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه امضا و به مهر اتاق ممهور شده باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۳۰۴۲۹۵۴۱۲۹۵۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587595
آگهی تغییرات شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ تصویب شد. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت۱۰۸۳۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت۱۱۰۲۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۵۴۰ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ به نمایندگی علیرضا فقیه داشبلاق به شماره ملی ۱۶۹۸۶۸۹۴۶۲ شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۴۰۶۴ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۴۰۵۴ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۳۰۳۰ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹ به نمایندگی علیرضا فقیه داشبلاق به شماره ملی ۱۶۹۸۶۸۹۴۶۲ شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۸۵۴۷ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ به نمایندگی ناصر یکتن به شماره ملی ۱۳۸۰۰۳۴۱۸۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۶۰۹۹۹۸۶۴۵۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364724
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن هلدینگ های ایران درتاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۶۱۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۴۷۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقوقی عضو،انجمن هلدینگ های ایران به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ( ۵ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد. تعریف شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.( بند ۲۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار) کمک به افزایش تراز اقتصادی کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش هلدینگ ها - ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “ انجمن” و اطلاع رسانی از طریق شبکه اطلاع رسانی -کوشش در جهت انتقال تکنولوژیهای نو به کشور از طریق سرمایه گزاری مشترک اعضا وکمک به مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی - کوشش برای ایجاد فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری اعضا و ارزش آفرینی هلدینگها -کمک به تقویت رقابت پذیری صنایع کشور بر اساس مزیت های رقابتی و نسبی اعضا - ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛ - حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به آنها - شناسایی تهدیدها و معرفی فرصت‌ها ی اقتصادی و کمک و ارایه مشاوره در جهت همسویی اعضا با روندهای بینالمللی ،کمک به تقویت تابآوری اعضا در شرایط نامتعادل اقتصادی - ایجاد فرصتهای همکاری اعضاو ارائه خدمات مشاوره ای به آنها - مشارکت و همکاری با دولت و نهادهای سیاست گذاری جهت تقویت بخش خصوصی در راستای بند ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار - هماهنگی و کمک در معرفی اعضا جهت عضویت در سازمانهای تخصصی ، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن - ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضا انجمن با نهادهای داخلی و خارج - جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا ،خصوصا در کشورهای هدف صادراتی از طریق هماهنگی های درون تشکلی - کوشش برای رفع اختلافات فی مابین اعضا و پذیرش حکمیت در این خصوص؛ - صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط - تشویق و راهنمایی اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون اقتصادی کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط انجمن عنداللزوم از طریق گروه داوری - کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینههای مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن - دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی اعضا - معرفی اعضا به وزارتخانه ها ، سفارتخانه هاو سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه - انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت انجمن در داخل و خارج کشور؛ - اعزام هیئت های اقتصادی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های متناظر ازکشورهای خارجی - برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط در راستای اهداف و برنامه های انجمن - برگزاری همایشها ،کنفرانس های تخصصی و دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا - انتشار کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی در جهت ارائه اطلاعات درست به اعضا - سایر اقدامات مرتبط با موضوع فعالیت انجمن بموجب مجوز شماره ۹۷۵۳ / ۴۳ / ص مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۷ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان سی و یکم ، خیابان زاگرس ، پلاک ۱۹ ، ساختمان زاگرس ، طبقه سوم ، واحد ۳۱ کدپستی ۱۵۱۶۶۶۳۱۳۳ انجمن فاقد سرمایه می باشد . اولین مدیران : سرمایه گذاری الوند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸ بنمایندگی سید حامد واحدی به ک م۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره ،شرکت آذرآب به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰بنمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی به ک م۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱بنمایندگی جعفر ربیعی به ک م۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴بنمایندگی مهدی شریفی نیک نفس به ک م۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ بسمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره ،شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹بنمایندگی محمدرضا بنی اسدی راد به ک م ۲۹۹۰۵۴۵۲۲۰بسمت منشی و عضو هیئت مدیره ،گروه صنعتی زر ماکارون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳ بنمایندگی مرتضی سلطانی به ک م۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره ،سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۵۴۰۹بنمایندگی ابراهیم جمیلی به ک م۴۲۸۴۱۵۹۸۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴بنمایندگی بهرام سبحانی به ک م۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره ،شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶بنمایندگی مرتضی عزیزی به ک م۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷بنمایندگی عزیزاله عصاری به ک م۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره وشرکت تراکتور سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷بنمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به ک م۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند .علی نقیب به ک م ۰۰۴۶۲۳۴۱۴۴بسمت بازرس اصلی و محمدرضا جابر انصاری به ک م ۰۰۳۰۰۵۹۷۹۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. محمدمهدی راسخ به ک م۲۲۹۶۶۶۵۶۴۰ بسمت دبیر کل انجمن انتخاب شدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و مدارک مالی تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار مشترکا و درغیاب رئیس هیئت مدیره یکی از نواب رئیس و درغیاب خزانه دار یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر انجمن معتبر خواهد بود.کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رئیس هیئت مدیره انجمن یا دبیر کل انجمن همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک