ژیلا سهیلی ثانی

ژیلا سهیلی ثانی

کد ملی 1378853946
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553714
آگهی تغییرات شرکت رامیلا آردا وستابامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۷۰۵۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۰۸۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581328
آگهی تغییرات شرکت راسپیتا شیده آرسنسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۵۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۳۴۰ ریال، آقای هومن ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۳۳۰ ریال، آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۳۳۰ ریال. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومن ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ سمت عضو هیئت مدیره، آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۰۷۶۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608453
آگهی تغییرات شرکت حامی نیکان ایرانیانبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۲۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به شماره شناسنامه ۱۰۱۸۱ تاریخ تولد ۱/۹/۶۲ فرزند مضطفی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به شماره شناسنامه ۴۶ تاریخ تولد ۲۰/۱/۳۶ فرزند حمید با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدعلی ظهوری به شماره ملی ۲۲۹۶۵۰۰۶۸۴ به شماره شناسنامه ۱۰۳۹ تاریخ تولد ۲۱/۹/۲۶ فرزند محمدحسین با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۱۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۸۵۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۶۶۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی ظهوری به شماره ملی ۲۲۹۶۵۰۰۶۸۴ و خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ و آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدعلی ظهوری به شماره ملی ۲۲۹۶۵۰۰۶۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ بسمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان آفریقا نرسیده به تقاطع میرداماد کوچه عمدی پلاک ۹ طبقه دوم شرقی کدپستی ۱۵۱۸۹۶۷۱۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ نام شرکت به بین المللی توسعه اقتصادی حامی نیکان ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۷ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۸۲۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666935
آگهی تاسیس شرکت مهوار گویان مهامسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تحت شماره ۴۲۸۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۸۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علیالخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمانهای اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازههای فلزی و بتنی، راهسازی و پلسازی و سدسازی و سولهسازی، کلیه طرحهای عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشهبرداری، کنترل پروژهها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیمکشی و لولهکشی و نصب و راهاندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فضای سبز و اجرای آبنماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورشی ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات السی، و هر نوع فعالیت مجازی که با قانون تجارت مغایرتی نداشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران چهارراه جهانکودکـ بلوار آفریقاـ نرسیده به پل میردامادـ ک عمدی پ ۹ ط ۲ شرقیـ کدپستی ۱۵۱۸۹۶۷۱۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۰۹۱۶۷۲ مورخ ۱۲/۴/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری بشماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ خانم ژیلا سهیلیثانی بشماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ خانم نفیسه حاجیابوالحسن بشماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ خانم نفیسه حاجیابوالحسن بشماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامههای اداری با امضا رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای حمید جدیدالسلام بشماره ملی ۰۴۸۰۰۷۲۱۹۱ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم مریم یوسفی بشماره ملی ۰۴۹۳۱۶۰۰۷۸ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۵۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744874
آگهی تاسیس شرکت شهداد روناکسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ تحت شماره ۴۲۹۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۶۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علیالخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمانهای اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازههای فلزی و بتنی، راهسازی و پلسازی و سدسازی و سولهسازی، کلیه طرحهای عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشهبرداری، کنترل پروژهها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام تعمیرات کلی و جزئی، سیمکشی و لولهکشی و نصب و راهاندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آبنماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات السی نزد بانکها برای شرکت، و هر نوع فعالیت مجازی که با قانون تجارت مغایرتی نداشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران چهارراه جهانکودک، بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، پلاک ۹، طبقه دوم شرقیـ کدپستی ۱۵۱۸۹۶۷۱۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۰۹۱۱۰۷۰ مورخ ۳/۷/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم ژیلا سهیلیثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ خانم نفیسه حاجیابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای هومن خدابخش بشماره ملی ۰۰۱۰۴۰۲۸۱۰ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای مهرداد لاریپورطهرانفر به شماره ملی ۰۰۱۰۱۲۴۸۶۱ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۷۵۱۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055889
آگهی تغییرات شرکت ویرا پروشات سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۴۰۰ ریال، آقای هومن خدابخش به شماره ملی ۰۰۱۰۴۰۲۸۱۰ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۱۰۰ ریال، آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۵۰۰ ریال. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومن خدابخش به شماره ملی ۰۰۱۰۴۰۲۸۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ بسمت مدیرعامل. ۴ ۱ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۵۹۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10283073
آگهی تاسیس شرکت روژین سازه پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۶۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و ساخت و اجرا و مشارکت در ساخت علی‌الخصوص طرحهای شهرسازی و معماری و ساختمان‌های اداری و صنعتی و کلیه تاسیسات ساختمانی و نیروگاه و کلیه سازه‌های فلزی و بتنی، راه‌سازی و پل‌سازی و سدسازی و سوله‌سازی، کلیه طرح‌های عمرانی و ابنیه، خدمات فنی و نقشه‌برداری، کنترل پروژه‌ها، تامین و تهیه و خرید و فروش مصالح ساختمانی، انجام امور خدماتی از قبیل تخریب و بازسازی و نوسازی و ایزوگام و تعمیرات کلی و جزئی، سیم‌کشی و لوله‌کشی و نصب و راه‌اندازی و تاسیسات شهری و گاز خانگی و نگهداری فنی فضای سبز و اجرای آب نماها، انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت اماکن خصوصی و دولتی، طبخ غذا و توزیع غذا جهت اماکن خصوصی و دولتی، انجام امور در زمینه کشاورزی و دامپروری از قبیل کشت و آبیاری و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع کود، امور مربوط به آبزیان از قبیل پرورش ماهی و ماکیان، تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، گشایش اعتبارات ال سی برای شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، پلاک ۹، طبقه دوم شرقی ـ کدپستی ۱۵۱۸۹۶۷۱۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۰۱۹۱۲۲۷۲ مورخ۲۵/۶/۱۳۹۱نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم ژیلا سهیلی‌ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم نفیسه حاجی‌ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم مریم یوسفی به شماره ملی ۰۴۹۳۱۶۰۰۷۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای حمید جدید‌الاسلام به شماره ملی ۰۴۸۰۰۷۲۱۹۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625573
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرین آبنوس پایا درتاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۵۸۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۷۱۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید ، فروش ، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ،ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان ،انجام خدمات اجرایی ساختمان ، طراحی ، محاسبه فنی، نظارت فنی ، اجرا ،ساخت و تامین مصالح کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ، ابنیه سبک و سنگین ، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه ، ساخت راه آهن ، مترو ، باند فرودگاه ، برج مراقبت ، احداث کانال ، احداث تونل ، نقشه برداری و تسطیح اراضی ، گودبرداری ، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی ،بند های آبی ، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها ، سند بلاست و جوشکاری وساخت انواع سازه های فلزی ، بازسازی ابنیه ،تزیینات داخلی و خارجی ساختمان ها ، طراحی دکوراسیون داخلی ،خدمات تجارت الکترونیک، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ،برپایی همایشها و سمینارها،خدمات کترینگ و آشپزخانه، طبخ غذا، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ قیطریه ـ خیابان شهیدبرادران سلیمانی شرقی ـ بن بست پرستو ـ پلاک ـ ۵ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۱۹۳۸۸۸۳۷۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۱۱۵ / ص ۹۶ /۳۵۸ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه فرخی یزدی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید.و بقیه در تعهد سهامدارن می باشد. اولین مدیران: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هومن ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نوید منصوری مظهری به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۳۳۶۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۲۲۴۶۸۱۵۴۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661307
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا تابان ستوده درتاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۴۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید ، فروش ، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد غذایی ولبنیاتی و آرایشی و بهداشتی ،ارائه خدمات تجارت الکترونیک، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ، ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان ،انجام خدمات اجرایی ساختمان ، طراحی ، محاسبه فنی، نظارت فنی ، اجرا ،ساخت و تامین مصالح کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ، ابنیه سبک و سنگین ، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه ، ساخت راه آهن ، مترو ، باند فرودگاه ، برج مراقبت ، احداث کانال ، احداث تونل ، نقشه برداری و تسطیح اراضی ، گودبرداری ، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی ،بند های آبی ، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها ، سند بلاست و جوشکاری وساخت انواع سازه های فلزی ، بازسازی ابنیه ،تزیینات داخلی و خارجی ساختمان ها ، برپایی همایشها و سمینارها، خدمات کترینگ و آشپزخانه، طبخ غذا، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ قیطریه ـ خیابان قیطریه جنوبی ـ خیابان دلاویز ـ پلاک ـ ۲۳ ـ ساختمان دوشین ـ طبقه چهارم ـ واحد ۸ ـ کدپستی ۱۹۳۱۹۶۴۴۹۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۱۴۴۳/۰۱۵۰/ب د مورخ ۱۶/۶/۹۶ از بانک دی شعبه وزرا به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم صدف منافزاده خمیر گیر به شماره ملی ۰۰۱۸۲۲۸۱۲۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هومن ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرلک به شماره ملی ۰۴۲۱۹۷۰۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۴۷۱۲۸۵۲۴۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662855
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باربد سازه آراد درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۰۲۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صنایع غذایی مجاز، ارائه خدمات پیمانکاری و عمرانی، انجام خدمات اجرایی ساختمان، طراحی، محاسبه فنی، نظارت فنی، اجرا، ساخت و تامین مصالح کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ارائه خدمات پیمانکاری در زمینه تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها، خدمات پیمانکاری در زمینه ایجاد و نگهداری فضای سبز وزیباسازی، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، خدمات طبخ غذا و کترینگ، ارائه خدمات تجارت الکترونیک، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، برپایی همایشها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ زعفرانیه ـ کوچه شیرکوه ـ خیابان شهید سرلشگر فلاحی ـ پلاک ـ ۴۲ ـ ساختمان گل نرگس ـ طبقه ششم ـ واحد ۶ ـ کدپستی ۱۹۸۸۷۳۴۵۷۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۶۵۶ / ص ۹۶ / ۲۴۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه ولنجک به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای آرین ظهوری به شماره ملی ۰۰۸۳۰۷۶۸۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت بازرس اصلی و خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۵۵۵۸۲۱۹۳۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662910
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فردا سازان هیراد درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۰۲۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اینترنت و اینترانت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، سیستم های ارتباطی وسوئیچینگ و کابلهای ارتباطی مربوطه، طراحی نرم افزار های کاربردی رایانه ای سفارش مشتری(غیر فرهنگی و غیر هنری) فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه ای شامل سخت افزار و اسمبل و تعمیر و نگهداری فنی کامپیوتر طراحی تولید و پشتیبانی فنی نرم افزارهای رایانه ای سفارش مشتری(غیر فرهنگی و غیر هنری)، تولید و ارائه دستگاه های جانبی وقطعات و ملزومات رایانه تهیه و تولید و ارائه سیستم های رایانه ای شخصی و فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی شبکه های کابلی و غیر کابلی کامپیوتری، ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب و سایت و ارائه دستگاه های جانبی رایانه، برنامه نویسی، تجارت الکترونیک، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، ارائه خدمات پیمانکاری، واردات و صادرات و پشتیبانی فنی قطعات سخت افزاری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات و سیستم های کامپیوتری برپایی همایشها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ قیطریه ـ کوچه شهید اصغر شیروانی ـ بلوار ۳۵متری قیطریه ـ پلاک ۹۵ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۳۸۹۳۴۹۴۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد وکه مبلغ ۳۵۰ هزار ریال آن طی گواهی بانکی شماره ۲۶۷/۹۶ص/ ۲۷۴مورخ ۲۶/۶/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه قیطریه پرداخت گردیده والباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای آیدین ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۹۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل، آقای هومن ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: خانم نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت بازرس اصلی و خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۵۸۷۳۲۲۴۹۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678946
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رها کیان پرنیا درتاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۶۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۶۵۵۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد غذایی ولبنیاتی و آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان، انجام خدمات اجرایی ساختمان، طراحی، محاسبه فنی، نظارت فنی، اجرا، ساخت و تامین مصالح کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گودبرداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی، بند های آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها، سند بلاست و جوشکاری وساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی ابنیه، تزیینات داخلی و خارجی ساختمان ها، راهسازی و انبوه سازی، برپایی همایشها و سمینارها، خدمات کترینگ و آشپزخانه، طبخ غذا، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی (درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ زعفرانیه ـ خیابان شهید اعجازی (آصف) ـ بن بست کیائی اول ـ پلاک ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۸۸۸۹۴۶۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد ؛ بموجب گواهی شماره ۳۱/۱۲۵۸ مورخ ۲۸/۶/۹۶ بانک پارسیان شعبه قائم مقام فراهانی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال، معادل ۳۵ درصد سرمایه شرکت واریز و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای شریف رئیسی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۰۳۳۴۴ به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هومن ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرلک به شماره ملی ۰۴۲۱۹۷۰۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۰۳۴۶۱۲۷۳۵۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13679013
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان یادگار زرین درتاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۶۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۶۵۶۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان، انجام خدمات اجرایی ساختمان، طراحی، محاسبه فنی، نظارت فنی، اجرا، ساخت و تامین مصالح کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گودبرداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی، بند های آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها، سند بلاست و جوشکاری وساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی ابنیه، تزیینات داخلی و خارجی ساختمان ها، طراحی دکوراسیون داخلی، خدمات تجارت الکترونیک، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، اینترنت و اینترانت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب و ارائه دستگاه های جانبی رایانه، نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته، دزدگیر و سیستم های هوشمند ساختمان، برنامه نویسی، واردات و صادرات و پشتیبانی فنی قطعات سخت افزاری، طراحی نرم افزار های کاربردی رایانه ای سفارش مشتری(غیر فرهنگی و غیر هنری)، برپایی همایشها و سمینارها، خدمات کترینگ و آشپزخانه، طبخ غذا، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شریعتی ـ خیابان دکتر علی شریعتی ـ بن بست محوی ـ پلاک ۸ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۳۴۶۱۳۶۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۹۰ / ص / ۳۲ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ از بانک صادرات ایران شعبه مرکزی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد . اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای هومن ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شریف رئیسی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۰۳۳۴۴ به سمت بازرس علی البدل و آقای نوید منصوری مظهری به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۳۳۶۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۰۳۸۹۸۷۷۶۶۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686721
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرین نگار ستوده درتاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۹۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۵۴۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان، انجام خدمات اجرایی ساختمان، طراحی، محاسبه فنی، نظارت فنی، اجرا، ساخت و تامین مصالح کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گودبرداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی، بند های آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها، سند بلاست و جوشکاری وساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی ابنیه، تزیینات داخلی و خارجی ساختمان ها، طراحی دکوراسیون داخلی، خدمات تجارت الکترونیک، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، اینترنت و اینترانت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب و ارائه دستگاه های جانبی رایانه، نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته، دزدگیر و سیستم های هوشمند ساختمان، برنامه نویسی، واردات و صادرات و پشتیبانی فنی قطعات سخت افزاری، طراحی نرم افزار های کاربردی رایانه ای سفارش مشتری(غیر فرهنگی و غیر هنری)، برپایی همایشها و سمینارها، خدمات کترینگ و آشپزخانه، طبخ غذا، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ قیطریه ـ خیابان شهیدحسین موسیوند ـ بن بست خداداد ـ پلاک ۳ ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۱۹۳۳۸۹۴۴۵۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۸۹ مورخه ۲۷/۶/۹۶ بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت شده است اولین مدیران: آقای نوید منصوری مظهری به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۳۳۶۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل آقای هومن ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرلک به شماره ملی ۰۴۲۱۹۷۰۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل و خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۰۹۴۸۰۷۹۵۵۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیکو یادگار بیتا درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۴۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۵۷۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید ، فروش ، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد غذایی ولبنیاتی و آرایشی و بهداشتی ،تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ،ارائه خدمات تجارت الکترونیک، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ، ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان ،انجام خدمات اجرایی ساختمان ، طراحی ، محاسبه فنی، نظارت فنی ، اجرا ،ساخت و تامین مصالح کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ، ابنیه سبک و سنگین ، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه ، ساخت راه آهن ، مترو ، باند فرودگاه ، برج مراقبت، احداث کانال ، احداث تونل ، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گودبرداری ، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی ،بند های آبی ، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها ، سند بلاست و جوشکاری وساخت انواع سازه های فلزی ، بازسازی ابنیه ،تزیینات داخلی و خارجی ساختمان ها ،راهسازی و انبوه سازی، برپایی همایشها و سمینارها،خدمات کترینگ و آشپزخانه، طبخ غذا، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ولنجک ـ کوچه بیستم ـ خیابان شهید برداران محمدی امیرآبادی ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه اول ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۹۸۵۷۴۵۳۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۳۳۱/۹۶/۱۸۲۰ مورخ ۳/۷/۹۶ نزد بانک انصار شعبه بازار تهران توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای هومن ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه سرلک به شماره ملی ۰۴۱۰۳۲۳۷۸۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شریف رئیسی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۰۳۳۴۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۱۱۹۷۵۸۴۶۲۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043678
آگهی تغییرات شرکت شهاب سازه دنیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵۶۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کرم بیگی به شماره ملی ۳۹۳۴۵۱۲۶۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هومن ظهوری به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن صالحی به شماره ملی ۳۰۹۱۲۲۳۹۱۴ به سمت مدیرعامل. ژیلا سهیلی ثانی به شماره ملی ۱۳۷۸۸۵۳۹۴۶ به سمت بازرس اصلی و نفیسه حاجی ابوالحسن به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۷۵۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۰۱۴۰۲۱۰۵۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک