رضا محمدیان

آقای رضا محمدیان

کد ملی 1378331249
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1160022
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲و ۲۰/۰۵/۱۳۹۲ شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۳ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۶۳۸۰ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود: صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب کلیه سهامداران رسید. آقای عبداله اقرعی کد ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان کد ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی انتخاب شد. اشخاص مشروح ذیل جهت عضویت در هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱ آقای فرزین قنبری قوشچی کد ملی ۶۳۷۹۵۴۳۵۱۱ از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای بهرام نوری کد ملی ۱۵۰۰۱۸۸۹۰۵ از طرف شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۶۰ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. ۳ آقای نادر حسین بابائی کد ملی ۱۶۹۹۸۳۶۳۷۱ از طرف شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵ ایلخچی و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۵۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۹۱۹۲۴۱ رئیس ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209728
آگهی تغییرات شرکت گسترش فولاد شاهین تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۵ عجب شیر شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۹۹۴۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود. صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب کلیه سهامداران رسید. با رعایت ماده ۱۴۷ آقای سید مجید سید طاهری بشماره ملی ۲۸۵۰۱۰۰۲۸۵ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای پایان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۲۳۶۹۸۴۴ رئیس ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225151
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن شمس تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۲ عجب شیر شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۰۹۷۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب کلیه سهامداران رسید. آقای غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای پایان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: ۱ آقای حبیب کلید غازانی بشماره ملی ۱۳۸۰۰۰۳۶۱۱ از طرف شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵ ایلخچی شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۵۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای علیرضا جمالی صومعه بشماره ملی ۵۰۶۹۶۷۵۷۱۰ از طرف شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۶۰ تبریز شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۲۷۴۲۳۰۳ رئیس ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365995
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر سهامی عام شماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۹۲۵۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود: ۱ صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب کلیه سهامداران رسید. ۲ آقای غلامرضا ستاری کد ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ و کدپستی ۵۱۵۷۹۵۴۵۹۴ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان کد ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ و کدپستی ۵۱۴۳۶۹۶۷۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۶۱۰۷۰۸۷ رئیس ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398958
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی ۹۱ به تصویب رسید. غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۷۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707179
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. آقای غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۲۴۲۸۸۳۶۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674024
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی توان گران سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۰۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۳تصویب شد. قادر صادقیان آژیری به شماره ملی ۱۳۷۳۸۴۶۰۱۱ به سمت بازرس اصلی رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۰۴۳۰۳۱۶۷۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674039
آگهی تغییراتفرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۹۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و صورتهای مالی مربوط به سال مالی مزبور به تصویب رسید. غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی موسسه انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۰۴۳۲۰۴۱۵۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687282
آگهی تصمیمات شرکت دریک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۳۶۶۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره ۱/۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲. آقای محمدرضا زنوزی مطلق با کد ملی ۱۳۷۹۰۴۳۱۹۰ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای داود پرژک با کد ملی ۱۳۷۳۸۰۵۵۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای عبداله اقرعی با کد ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان با کد ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۱۲۱۷۴۵۰۶۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693973
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب شد. قادر صادقیان آژیری به شماره ملی ۱۳۷۳۸۴۶۰۱۱ به سمت بازرس اصلی رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۱۶۶۴۵۳۳۶۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717169
آگهی تغییرات شرکت گروه تامین سلامت صائب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۴۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب شد. رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به عنوان بازرس اصلی محمود غفاری غازانی به شماره ملی ۱۳۷۴۰۵۰۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۲۶۳۶۹۶۳۱۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930782
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی در شاهین تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. عبداله اقرعی به شماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷۶۶۰ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ به نمایندگی غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ و شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ به نمایندگی نیما سمندری اسکوئی به شماره ملی ۱۳۷۶۰۳۶۷۰۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۰۴۴۰۷۲۰۵۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13059406
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۴۷ آقای قادر صادقیان آژیری بشماره ملی ۱۳۷۳۸۴۶۰۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۷۱۵۹۵۷۹۴۱۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089347
آگهی تصمیمات شرکت ارس فولاد آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۱۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵تحت شماره ۴۹۳۳/ث۹۵ و ۴۹۳۴/ث۹۵به این واحد واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. محمود غفاری غازانی به کدملی ۱۳۷۴۰۵۰۵۲۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره صمد امجد غازانی به شماره ملی ۱۳۸۰۸۶۰۶۶۰به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به سمت رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۸۰۲۶۵۴۷۲۴۵۹۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089819
آگهی تصمیمات شرکت ارس استیل آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۱۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵تحت شماره ۴۹۳۷/ث۹۵ و ۴۹۳۸/ث۹۵ به این واحد واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. جواد امامی به شماره ملی ۱۳۸۰۲۱۳۰۳۷ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز به شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره میر عبداله فتاحی به شماره ملی ۱۳۸۱۶۶۵۱۲۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ به سمت رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۸۰۲۴۷۹۴۴۶۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097733
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هواپیمائی آتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۰۱۲/۱۳۹۴ به تصویب کلیه سهامداران رسید. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۰۸۱۰۴۵۸۷۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298339
آگهی تغییرات شرکت صنایع سازه‌های فضایی شاهین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۰۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی رضا صقری نژاد به شماره ملی ۱۳۷۶۳۰۸۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. آقای علیرضا تیزقدم غازانی بشماره ملی ۱۳۷۴۱۱۵۷۷۰ آقای جعفر ضیائی اصل بشماره ملی ۱۳۷۵۵۵۹۵۲۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۹۴۷۳۳۶۱۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442541
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خدماتی فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۵۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بشماره ثبت۱۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۰۲۵۰۷۳۲۲۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442576
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۵۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۰۲۱۸۵۶۵۷۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002980
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فضایی روشن روش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۰۸۱۱۵۴۱۶۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008968
آگهی تغییرات شرکت توان گستر آذر سهند تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب کلیه سهامداران رسید. آقای غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۱۱۳۳۷۲۱۵۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016695
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس سهند آذران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقای رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۱۷۵۳۰۸۶۵۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری هشترود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028449
آگهی تغییرات شرکت گسترش فولاد در پاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب کلیه سهامداران رسید. آقای غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان به شماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۲۴۲۸۳۲۱۰۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028475
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آذر خودرو شمال غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۳۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شرکت به تصویب کلیه سهامداران رسید. آقای رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۲۴۱۸۴۳۴۴۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلخچی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095893
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۴۰۶۵۴۳۶۶۴۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک