فیروز عرب زاده

آقای فیروز عرب زاده

کد ملی 1377771768
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 573197
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های آبی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۲۴۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال ۸۹ تصویب و پس از نقل و انتقال سهام با استعفاء آقای مهندس کاظم روضه‌گری نژاد از عضویت هیئت مدیره آقای اسحق موسی پور به کد ملی ۱۹۷۱۲۰۸۱۴۰ و کدپستی ۳۱۸۵۸۴۴۳۱۱ آقای ناصر ژیانی هروان به کد ملی ۵۰۶۹۷۸۹۵۰۳ و کدپستی ۱۹۱۵۹۱۶۶۴۴ و آقای نورالدین مولوی به کد ملی ۲۹۳۹۵۵۱۹۸۷ و کدپستی ۱۴۳۶۹۱۸۵۴۴ آقای کمال میرزا محمدی به کد ملی ۱۵۳۲۵۷۲۷۶۱ و کدپستی ۱۵۳۲۵۷۲۷۶ و آقای حسین رخشان به کد ملی ۱۵۵۱۷۹۹۰۷۳۴ و کدپستی ۵۱۳۶۹۳۴۴۸۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه تلاش ارقام بشماره ثبت ۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۳ و کدپستی ۵۱۵۷۷۱۹۱۶۱و آقای فیروز عرب زاده به کد ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ و کدپستی ۵۱۵۷۹۱۸۵۵۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای ناصر ژیانی هروان بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای نورالدین مولوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کمال میرزامحمدی و آقای اسحاق موسی پور و آقای حسین رخشان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور مالی و بانکی از جمله کلیه موارد مندرج در ماده ۲۸ اساسنامه به تنهایی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب ایشان باامضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۳۸۳۴۷۱۶۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712378
آگهی تصمیمات شرکت تیک آب تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۳۵۸۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی سالانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده بیلان و ترازنامه سال مالی ۹۰ تصویب شد و موسسه حسابرسی تلاش ارقام شماره ثبت ۱۵۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۳ و کدپستی ۱۵۹۷۷۴۳۳۴۱ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای فیروز عرب زاده به شماره عضویت جامعه حسابداری رسمی به کد ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ و کدپستی ۵۱۵۷۷۱۹۱۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۴۲۴۹۲۵۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725039
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور عمران محیط زیست سهامی خاص به شماره ثبت۵۹۳۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۳۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و فیروز عرب زاده به کدملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۷۹۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859017
آگهی تصمیمات شرکت ساوالان شکوه سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۱۹۵۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ که در تاریخ ۱/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام آقای نوروز علیزاده کد ملی ۶۴۰۹۵۳۳۸۳۷ کدپستی ۵۱۶۵۷۱۸۹۴۴ آقای حسین صمدیه کد ملی ۱۳۷۹۷۱۷۶۲۰ و کدپستی ۵۱۶۵۷۱۸۹۴۴ آقای صابر دولخانی کد ملی ۵۰۵۹۷۲۴۰۱۸ و کدپستی ۵۱۹۷۶۱۵۳۵۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی تلاش ارقام شماره ثبت ۱۵۱۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۳ کدپستی ۱۵۹۷۷۳۳۳۴۰۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای فیروز عرب زاده کد ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ کدپستی ۵۱۵۷۹۱۸۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند و ترازنامه سال مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید سپس آقای نوروز علیزاده بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حسین صمدیه بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و صابر دولخانی بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و بهادار و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر امور مالی شرکت خانم لیلا اکبری اورنگی بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۰۲۸۹۴۲۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026843
آگهی تصمیمات شرکت ریو. آ. و سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۶۷۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و فیروز عرب زاده به ک م ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. احمد یحیی پور به ک م ۱۷۲۹۳۴۷۴۹۵ اصغر یحیی پور به ک م ۱۷۲۹۳۶۱۷۵۷ بابک یحیی پور به ک م ۰۴۵۲۶۰۷۲۷۲ محمود شاهیده به ک م ۱۳۷۸۷۳۹۰۳۵ آرش یحیی پور به ک م ۰۰۶۲۱۳۹۵۲۵ نجیبه فرشی به ک م ۱۷۲۸۰۹۸۸۷۴ مینو خانچی به ک م ۰۰۴۸۰۲۷۹۲۸ اصغر یحیی پور بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود شاهیده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد یحیی پور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با ۲ امضا از ۳ امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۱۵۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128399
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی کن تایر سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۸۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یعقوب یگانه کدملی ۱۳۸۰۵۹۲۳۱۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حسین ضراب کدملی ۱۳۷۶۱۹۴۰۳۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقایان علیرضا مطیعی کدملی ۰۵۳۱۹۹۳۱۳۲ و عبدالرضا مطیعی کدملی ۰۰۶۴۱۸۶۵۰۴ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد اسمعیل کاظمی کدملی ۴۵۶۹۲۶۸۱۱۰ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. صاحبان امضا مجاز عبارتند از آقایان علیرضا مطیعی و قاسم ملائی کدملی ۱۷۲۸۳۶۰۳۸۲ و عبدالرضا مطیعی و محمداسماعیل کاظمی و اکبر دندانسازبهاری کدملی ۱۳۷۶۲۹۹۶۴۱ می‌باشد و امضا کلیه اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و قراردادهای عقوداسلامی شرکت با ترکیب امضا دو نفر از پنج نفر فوق بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ترازنامه و صورت مالی سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ سمت بازرس اصلی و آقای فیروز عرب زاده کدملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۸۱۱۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140115
آگهی تصمیمات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۶۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۴/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی تلاش ارقام (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۱۵۱۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ و کدپستی ۱۵۹۷۷۴۳۴۴۱ و آقای فیروز عرب زاده کد ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ و کدپستی ۵۱۵۷۹۱۸۵۵۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۳۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ و شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۶۸۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۷ و شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۹۳۰۹ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۸ و شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳۹۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۱۴۸۷ و کدپستی ۳۳۴۵۱۹۱۱۱۱ آقای سهراب جهانبخش علمداری کد ملی ۵۰۵۹۶۲۳۵۲ و کدپستی ۵۱۵۵۸۶۳۹۶۹ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای محسن طائب کد ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ و کدپستی ۱۹۹۷۶۵۵۵۷۴ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم مکرم کد ملی ۲۷۵۴۱۵۹۳۲۰ و کدپستی ۱۹۱۹۷۳۴۹۷۵ به نمایندگی از تجهیز و توسعه سمیر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای زین العابدین همدانلو کد ملی ۲۸۰۲۳۱۲۶۸۵ و کدپستی ۵۱۶۹۶۶۴۴۱۵ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامانه استراتوس بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مجتبی نیک کردار کد ملی ۳۲۵۶۵۵۰۹۱۶ و کدپستی ۶۷۱۴۶۴۹۴۶۷ به نمایندگی از شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره آقای سهراب جهانبخش علمداری بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا اختیارات هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها (بجز معاونین مدیرعامل و مدیران) ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۳ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستاجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره ۴ نمایندگی شرکت برای اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و تجدید و مصالحه تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کلا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد. تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با اختیار صلح مدیرعامل می‌باید موافقت هیئت مدیره را کسب نماید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۱۹۲۹۶۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160247
آگهی تصمیمات شرکت تبریز تیک سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۸۵۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ که در تاریخ ۵/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده تراز و بیلان و صورتهای مالی سال مالی ۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی تلاش ارقام شماره ثبت ۱۵۱۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ و کدپستی ۱۵۹۷۷۴۳۴۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای فیروز عرب زاده کد ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ و کدپستی ۵۱۵۷۹۱۸۵۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۸۸۹۸۹۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187664
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۰۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تصویب شد. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به عنوان حسابرس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای فیروز عرب زاده به شماره ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۹۴۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196833
آگهی تغییرات شرکت پلر دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۵۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلاش ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۴ و آقای فیروز عرب زاده ک. م ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. پ۱۷۱۲۸۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295981
آگهی تغییرات شرکت الکوزی آریا البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۰۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای فیروز عرب زاده به شماره ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۵۹۴۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428308
آگهی تغییرات شرکت فولاد فام اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۰۲۵۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۳۱۴۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلاش ارقام ش م ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای فیروز عرب زاده ک م ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.. پ۱۸۱۴۱۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464278
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستران منصور سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۴۶۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۹۷۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ و نامه شماره ۱۶۳۶۹/۹۳ مورخ ۳۱/۱/۹۳ معاونت دادستان عمومی و انقلاب تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام ش ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای فیروز عرب زاده کد ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۹۶۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512290
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی سهامی خاص شماره ثبت ۴۹۶۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۴۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۹۳۴۰۳۱۹۵۱ مورخ ۲۵/۱/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ترمینال شرکت‌های حمل و نقل بین المللی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۹۶۲۸ به نمایندگی آقای یونس آقاسی جاوید کدملی ۱۳۷۰۶۰۰۶۶۶ آقای مهدی تیو کدملی ۰۰۳۸۹۶۴۶۰۰ آقای میرفتحعلی سید زنوزی ۱۵۸۲۹۴۳۹۳۱ آقای فرخ پوشایی کدملی ۰۰۵۴۶۰۴۷۷۱ و خانم سیده فاطمه مقیمی کدملی ۰۰۴۱۱۴۹۵۹۹ موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای فیروز عرب زاده ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۷۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619970
آگهی تغییرات شرکت امیر منصور ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ و نامه شماره ۱۶۸۴۸/۹۳مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای فیروز عرب زاده ک. م ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۵۷۵۵۸۳۳۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672805
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آذرنام شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۲۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی تلاش ارقام بشماره ثبت ۱۵۱۲۸ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به نمایندگی فیروز عرب زاده به کدملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و فیروز عرب زاده به کدملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۷۳۰۷۸۶۶۸۴۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769406
آگهی تغییرات شرکت اذراتفاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فیروز عرب زاده به شماره ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ به عنوان بازرس علی البدل موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شماره ثبت ۱۵۱۲۸ تهران شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه آذربایجان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: علی اکبر قدیمی سرند به شماره ملی ۱۳۷۸۰۴۰۳۷۶ حکیمه اسلامی به شماره ملی ۱۳۷۵۶۱۶۶۸۴ داود قدیمی سرند به شماره ملی ۱۷۳۹۲۰۸۷۱۴ احمد قدیمی سرند به شماره ملی ۱۷۳۹۸۳۳۳۴۱ محمود رسولی به شماره ملی ۱۷۰۸۷۶۸۳۳۵ ش۹۳۱۰۱۸۵۹۵۳۷۶۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9738995
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت تبریز تیک (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۷۹۷به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۸۵۴۰، که در تاریخ ۲۳/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده است، ترازنامه صورتهای مالی سال مالی ۸۸ تصویب و موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شماره ثبت ۱۵۱۲۸ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ و کدپستی ۱۵۹۷۷۴۳۳۴۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای فیروز عرب زاده به کدملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ و کدپستی ۵۱۵۷۹۱۸۵۵۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب و روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و آقای احمد فیض اله بیگی به کدملی ۳۷۶۱۳۱۰۹۹۴ و کدپستی ۵۱۶۶۸۷۴۴۹۱ وآقای جعفر صومی به کدملی ۱۳۷۹۷۵۸۸۴۱ و کدپستی ۵۱۶۷۶۳۶۵۵۷ و خانم روناک فیض اله بیگی به کدملی ۳۷۶۲۰۱۵۵۶۲ و کدپستی ۵۱۶۶۸۷۴۴۹۱ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب و آقای جعفر صومی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد فیض اله بیگی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم روناک فیض اله بیگی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و مدارک مالی و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت خواهد بود. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129380
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی تلاش ارقام ثبت شده به شماره ۱۵۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۸۹ موسسه مزبورکه در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون ایزدپناه به ش ملی ۴۳۲۳۱۴۲۹۵۱ و فیروز عرب زاده به ش ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ و خلیل گنجه به ش ملی ۱۸۲۹۷۰۸۰۹۰ و جواد شیرکوند به ش ملی ۰۴۲۰۰۶۴۲۴۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10379983
آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمانی تبریز پی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۷۷۵۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ به این اداره واصل گردیده: آقای صمد صومی کد ملی ۱۳۷۶۳۲۶۲۲۱ و کدپستی ۵۱۵۷۹۸۵۸۶۱ و آقای سعید ارانی فرد کد ملی ۳۲۵۶۹۷۲۰۹۸ و کدپستی ۵۱۶۷۶۳۶۵۵۵ و آقای جلیل خمسه کد ملی ۱۳۷۷۲۸۵۲۷۸ و کدپستی ۵۱۵۶۹۶۹۴۷۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت قانونی انتخاب و موسسه حسابرسی تلاش ارقام بشماره ثبت ۱۵۱۲۸ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ و کدپستی ۱۵۹۷۷۴۳۳۷۱ و آقای فیروز عرب زاده کد ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ و کدپستی ۵۱۵۷۹۱۸۵۵۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای صمد صومی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سعید ارانی فرد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جلیل خمسه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تواما با مهر شرکت تبریز پی و کلیه نامه‌ها و اسناد معمول شرکت فقط با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10481603
آگهی تصمیمات شرکت کارا دنیز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۹۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و فریبرز عرب زاده به کدملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694224
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ و شماره ثبت ۱۵۱۲۸ به نمایندگی آقای فیروز عرب زاده به کدملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸آقای اکبر خردمندی به کد ملی۱۳۷۴۶۵۶۷۶۳ به ترتیب اولویت بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۱۶۹۹۵۴۷۶۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678266
آگهی تغییرات شرکت صنایع تجاری پارلا منسوجات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۳۶۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شماره ثبت ۱۵۱۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به نمایندگی فیروز عرب زاده به کدملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ غلامرضا کاظمی زاد به کدملی ۱۳۷۷۸۷۳۴۶۳ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۵ تصویب شد. ش۹۶۰۸۰۳۵۲۳۱۳۰۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13935151
آگهی تغییرات شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ (شامل ترازنامه و حساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی تلاش ارقام (شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳) به نمایندگی فیروز عرب زاده بشماره ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ بعنوان حسابرس وبازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به نمایندگی محسن رضائی بشماره ملی ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴بعنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ تعییین گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه سال بعد تعیین گردید. ش۹۶۱۲۲۱۵۶۰۷۰۷۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983047
آگهی تغییرات شرکت یاران ساختار آذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۷۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلاش ارقام حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به نمایندگی آقای فیروز عرب زاده به شماره ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا اصغری ینگجه به شماره ملی: ۱۳۷۱۹۳۴۱۳۴ بازرس علی البدل بمدت سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند. پ۹۷۰۱۲۸۷۱۳۹۳۴۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186605
آگهی تغییرات شرکت صنایع خلاق قوطی سهند تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۳۸۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نعلبندی لیقوان به کدملی ۱۳۸۱۳۲۰۱۴۷ خسرو نعلبندی لیقوان به کدملی ۱۳۷۲۰۴۰۲۷۷ فرخ نعلبندی لیقوان به کدملی ۱۳۸۲۳۶۶۵۳۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شماره ثبت ۱۵۱۲۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به نمایندگی فیروز عرب زاده به کدملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ محمد صومعه لیقوان به کدملی ۱۳۷۴۷۰۴۶۶۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه فجر آذربایجان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۶۰۴۷۵۴۸۵۲۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231495
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۷۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶ پس از استماع نکته نظرات اعضای جلسه مورد تصویب قرار گرفت.. و روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب شد. و شرکت تعاونی کشت و صنعت اسلامی به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۲۴۳۵ و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵ و شرکت سو داش توپراق به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۹۶۷۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت خدمات فنی مهندسی آب آوران مغان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۱۱۲۲۱ و شرکت سهام ترجیحی کارکنان بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. وموسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۷ و فیروز عرب زاده به شماره ملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۷۰۳۹۸۱۱۲۳۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306105
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل راهیان مس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۰۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ منضم به نامه شماره ۷۱۴۷/۹۷/و مورخ ۲۹/۷/۹۷ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفسنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا برازنده پورحسنی کدملی ۲۹۹۲۰۳۷۰۵۲، مسعود فره وشی کدملی ۲۹۹۱۶۸۰۹۹۷، محمدعلی امیری کدملی ۵۶۱۹۹۲۸۲۹۲، شیرعلی لرجانقلی اوشاغی کدملی ۳۱۳۰۷۸۱۳۴۱، محمد امین زاده گوهری کدملی ۶۰۷۹۸۷۸۱۷۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره، علی محسنی تاج آبادی کدملی ۳۰۵۱۵۸۵۸۳۱، یداله ریاحی ریسه کدملی ۳۱۴۹۳۵۷۲۴۱، احمد شهاب الدینی پاریزی کدملی ۳۰۵۲۰۶۵۰۱۷ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی تلاش ارقام حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۵۱۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به نمایندگی آقای فیروز عرب زاده کدملی ۱۳۷۷۷۷۱۷۶۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول نورمندی پور کدملی ۳۰۷۱۷۱۵۰۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند صورتهای مالی شرکت اعم از ترازنامه، عملکرد سود و زیان و تقسیم سود سال ۱۳۹۶ مورد تایید و تصویب مجمع عمومی شرکت قرار گرفت. روزنامه کرمان امروز بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و روزنامه اصلی شرکت، روزنامه حدیث می‌باشد. ش۹۷۰۸۲۰۹۶۹۳۷۰۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک