رسول سعدی

رسول سعدی

کد ملی 1377239578
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580392
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ بنمایندگی رضا عاصم نخجوانی به کدملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ و شرکت بیمه پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸ بنمایندگی مهدی کرباسیان به کدملی ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ و شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ بنمایندگی عارف نوروزی به کدملی ۵۷۷۹۶۳۱۳۰۶ و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶ بنمایندگی غلامرضا سلیمانی امیری به کدملی ۲۰۶۰۵۳۷۵۸۴ و شرکت کارگزاری پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰ بنمایندگی رسول سعدی به کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۱ غلامرضا سلیمانی امیری بسمت رئیس هیئت مدیره و عارف نوروزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا عاصم نخجوانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۱۴۶۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663629
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ با نمایندگی نصراله مقدم چرکری به کدملی ۰۰۴۱۷۲۲۸۰۹ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ با نمایندگی رسول سعدی به کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ با نمایندگی سید عبداله میرطاهری به کدملی ۰۴۵۱۸۶۸۵۰۱ و شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ به نمایندگی مرضیه پنبه ئیان به کدملی ۳۸۷۳۸۵۱۶۰۱ و شرکت توسعه ریز کامپیوتر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۴۷۱ با نمایندگی بیژن وثوقی وحدت به کدملی ۰۰۴۰۰۸۲۸۰۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ نصراله مقدم چرکری به سمت رئیس هیئت مدیره، سید عبداله میرطاهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید ابوطالب نجفی به کدملی ۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضا یکنفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. برخی از اختیارات هیئت مدیره از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۰۰۵۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400420
آگهی تغییرات شرکت واسپاری سپهر صادرات شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۴۷۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عین آبادی بشماره ملی ۱۰۶۱۵۱۲۳۰۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۲۱۳ و عضو جدید هیئت مدیره نسبت به مدت باقی مانده جایگزین آقای بهرام قربانی خیره بعنوان عضو جدید هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تعیین شدند اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی عبارتند از بانک صادرات ایران با نمایندگی آقای محمدرضا عرفانی با کد ملی ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ رئیس هیئت مدیره شرکت انرژی سپهر با نمایندگی آقای شعبانعلی داورپناه با کد ملی ۴۵۹۱۰۵۸۸۱۶ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان با نمایندگی آقای حسن خدایاری جوزم با کد ملی ۳۱۴۹۳۶۷۰۴۹ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم با نمایندگی آقای رسول سعدی با کد ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران با نمایندگی آقای جواد عین آبادی با کد ملی ۱۰۶۱۵۱۲۳۰۴ عضو هیئت مدیره آقای سید علیرضا موسوی حسب بشماره شناسنامه ۷۵۳ و شماره ملی ۱۸۶۱۰۴۸۲۹۷ بعنوان مدیر عامل شرکت خارج از اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین گردیدند. امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل، امضا رئیس هیئت مدیره جایگزین ایشان خواهد بود. پ۱۸۰۲۲۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405835
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید قاسمی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر امین تفرشی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی دهقان منشادی ۰۰۳۹۷۱۱۵۰۱، آقای رضا راعی ۱۰۹۱۹۶۸۸۴۵ و آقای رسول سعدی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با دو امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیر عامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۰۵۲۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651748
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ و ۱۸/۰۴/۱۳۹۳نامه شماره ۲۸۶۱۶۴/۱۲۱مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول سعدی کد ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مهرداد نعمتی کد ملی ۴۵۰۰۱۱۴۵۵۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علی تیموری شندی کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی رستمی کد ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت مرکزمالی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدمهدی ناسوتی فرد کد ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ به نمایندگی از موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سعید خدامرادی کد ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای فتحعلی خوشبین کد ملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امیر هامونی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای دوره دوساله تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۱۲۳۵۵۱۲۹۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719268
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۸۹۶۵۳ , ۱۲۱ مورخ ۱۱/۰۸/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول سعدی با شماره ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین مظفری با شماره ملی۱۰۶۱۱۴۴۵۹۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند. پ۹۳۰۹۱۱۱۴۹۹۱۷۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221362
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردیده: اعضاء هیئت مدیره برای مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میرعلی یاری به کد ملی ۲۹۰۹۳۳۱۸۰۶ به نمایندگی شرکت چاپ و نشر سپه با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۶ کریم قاری زاده با کد ملی ۱۱۴۰۱۲۶۷۹۲ به نمایندگی شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۷۴۱۵۸ جایگزین گردیدند: بنابراین: رسول سعدی به کد ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ و محمدباقر امامی به کد ملی ۱۳۷۷۰۱۲۷۵۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و محمدکاظم چقازردی بسمت رئیس هیئت مدیره و میرعلی یاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مرسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق موارد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240824
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی شایسته نیا به ش ملی ۲۲۹۲۲۹۹۶۳۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۳۰ و علی بخشایش به ش ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۳۵۳ و بهروز امیدعلی به ش ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ و رسول سعدی به ش ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ و جلال قاسمی به ش ملی ۳۷۸۱۹۰۹۶۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۰ محمدعلی شایسته نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بخشایش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز امیدعلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10629796
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۱۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۹/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رسول سعدی به شماره ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ و خانم ویدا بیگدلی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ و آقای مهدی مقدسی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۵۰۷۳۳ و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۶۷ تا تاریخ ۹/۳/۱۳۹۳ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رسول سعدی به شماره ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ویدا بیگدلی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی مقدسی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۵۰۷۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای رضا راعی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا صادقی مقدم به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۶۷ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۵/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792533
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی عام ثبت شده بشماره۱۸۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ به نمایندگی مهدی علی قنبری به کدملی ۴۲۸۰۶۸۱۲۴۴ و شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ به نمایندگی رسول سعدی به کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ و شرکت هرمز انرژی به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۳۸۸۰۵ به نمایندگی سید علی اکبر هاشمیان به کدملی ۰۰۴۳۲۰۸۶۷۳ و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ و شرکت ممولد نیروی شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۲۵۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۰ سید علی اکبر هاشمیان بسمت رئیس هیئت مدیره، رسول سعدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی علی قنبری بسمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10802874
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: محمدتقی جمالیان به ش ملی۲۰۶۲۶۵۲۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به ش ملی۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی تقی پور به ش ملی۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رسول سعدی به ش ملی۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ و پرویز جمعلی نتاج به ش ملی۲۰۶۰۷۰۵۰۲۱ به نمایندگی از شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملی۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و اداری و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012078
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ محمد بیگدلی به ش ملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۱۰۳۵۴۴۳۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس کفاش طهرانی به ش ملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم میرگلوی بیات به ش ملی ۶۱۸۹۸۲۰۲۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ بسمت مدیرعامل و رسول سعدی به ش ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۰۸۵۰ و فؤاد فتح الهی به ش ملی ۴۶۰۹۸۱۰۴۰۹ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین و تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729278
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۱۱۷/۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سلیمانی شایسته به شماره ملی ۰۰۴۵۳۳۳۶۰۲ پیرو حکم شماره ۹۴/۵۱۹ص/ ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ بعنوان نماینده شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای علی اکبرامین تفرشی به شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ پیروحکم شماره ۱۳۱۷ ۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مجتبی زوار به شماره ملی ۰۹۳۷۴۳۲۹۵۴ پیروحکم شماره ۵۸۵۷/ح/۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ بعنوان نماینده شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رسول سعدی به شماره ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ پیروحکم شماره ۹۴/۷۱۰۵ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ بعنوان نماینده شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ پیرو حکم شماره ۶۳۸۵ ۱ ۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ بعنوان نماینده شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۱۶۲۸۶۱۹۴۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080493
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۵۶۰/ ۱۲۲ مورخ ۱۷/ ۶/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر امین تفرشی به شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱، بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رسول سعدی به شماره ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱، به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد پویان فر به شماره ملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هادی جمالیان به شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ونامه‌های اداری و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۷۲۵۰۹۳۴۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254409
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ و مجور شماره ۵۶۶۵۸/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر رسول سعدی با کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای دکتر مجتبی کباری با کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد آسوده با کدملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد میهن یار با کدملی ۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت پوستین چی با کدملی ۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات و سفته‌ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ا مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۲۵۱۳۱۵۵۵۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448563
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۲۰۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۲/۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پویان فر با کدملی۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش. م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بجای آقای رسول سعدی با کدملی۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۶۰۳۰۷۵۲۴۲۲۷۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628427
آگهی تصمیمات شرکت ملی انفورماتیک (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی سالانه مورخ ۹۶٫۰۳٫۲۲ و هیات مدیره مورخ ۹۶٫۰۶٫۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۹۵٫۱۲٫۳۰ به تصویب رسید. ۲. جناب آقای رسول سعدی (کدملی: ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸) به نمایندگی بانک مرکزی ج. ا. ا به سمت رئیس هیات مدیره * جناب آقای عباس شفیعی (کدملی: ۰۰۳۷۱۶۳۲۱۳) به نمایندگی بانک ملی ایران به سمت نایب رئیس هیات مدیره * جناب آقای مجتبی عزیزیان (کدملی: ۳۷۸۴۵۲۰۸۳۸) به نمایندگی بانک صادرات ایران به سمت عضو هیات مدیره * جناب آقای ابوالفضل نجارزاده (کدملی: ۶۱۹۹۳۳۷۹۱۳) به نمایندگی بانک صنعت ومعدن به سمت عضو هیات مدیره * جناب آقای محمد رضا عسگری با کدملی (۰۵۳۳۰۸۲۵۶۰) به نمایندگی از پژوهشکده پولی و بانکی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. به منظور تسریع در انجام امور جاری شرکت، اختیارات هیات مدیره مذکور در ماده ۴۹ اساسنامه شامل موضوع بندهای ۱، ۳ (درچارچوب آیین نامه مربوطه)، ۵ (براساس آیین نامه مصوب هیات مدیره)، ۶ (فقط تنظیم بودجه سالانه شرکت)، ۷، ۸، ۹، ۱۰ (فقط اموال منقول بدون ذکر ماده ۳ اساسنامه)، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، تعیین و معرفی نماینده برای حضور در مجامع شرکت‌های تابعه و وابسته، تعیین حق حضور و پاداش عملکرد هیات مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. ۴. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای آقای محمدرضا عسگری (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات اداری و اوراق غیرتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۵. موسسه حسابرسی فریوران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و قانونی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۶. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۷۰۳۶۴۹۴۴۰۱۵۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13779655
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳ با نمایندگی آقای علی محقر به کد ملی ۰۶۸۱۶۷۵۵۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره علی اسلامی بیدکلی به کد ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسن قالیباف اصل به کد ملی ۱۵۵۱۹۵۲۳۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره رسول سعدی به کد ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مرادی به کد ملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق وضمانتنامه‌های بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی غیردولتی نظیر بانک‌ها شهرداری‌ها و مامورین به خدمات عمومی، مراجع قضایی و نیز کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات پولی و مالی و اعتباری و دیگر مراجع قانوی. دریافت وجوه، مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی برابر مقررات قانونی مربوط. جلب حمایت‌های مالی و هدایا به نمایندگی از دانشگاه تهران و تمهید نهادها و ابزارهای مالی لازم جهت بهره گیری از دارایی‌ها، مزیت‌ها و ظرفیت‌های راهبردی دانشگاه تهران بمنظور تقویت و توسعه منابع مالی دانشگاه. ایجاد سازوکارهای لازم به منظور اعمال حاکمیت، کنترل و نظارت راهبردی و نیز سیاستگذاری در خصوص نحوه اداره شرکت‌ها و موسسات و نهادهای زیرمجموعه مطابق اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت گروه شرکت‌های زیرمجموعه (هلدینگ دانشگاه تهران) و حسابرسی شرکت‌ها و موسسات و نهادهای زیرمجموعه و وابسته به شرکت در راستای ایجاد شفافیت و تقویت عملکرد و صحت گزارشگری مالی برابر موازین قانونی. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ۹۶۱۰۰۳۳۷۰۷۲۰۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک