مهربان پروز

مهربان پروز

کد ملی 1375494562
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 551618
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی صفا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۶۷۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‎مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. مهربان پروز به ش ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ بسمت بازرس اصلی و حسین مشایخ‎اصفهان به ش ملی ۰۰۴۳۳۰۲۳۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رستمی‎صفا به ش ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه‎گذاری صفا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ به نمایندگی محمدعلی عباسی به ش ملی ۰۵۵۹۷۱۳۵۳۳ و شرکت کشت و صنعت صفا به ش ملی ۱۰۷۶۰۱۹۲۷۰۵ به نمایندگی مصطفی بهزادی به ش ملی ۳۹۷۹۱۷۳۴۶۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حق طرح دعاوی با رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت یا نایب رئیس هیئت‎مدیره به اتفاق عضو دیگر هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۵۷۱۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562393
آگهی تصمیمات شرکت پارس پاکان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۲۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۱۶۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. مهربان پروز به کدملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۴۹۴۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668575
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ساخت ایکا (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۵۸۱۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۸۳۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کدملی۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایرتیک) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۱۱۸۰ و شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۰۳۸۳ و شرکت بی تا طرح نوآور به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۷۳۹۴. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۴۸۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701019
آگهی تصمیمات شرکت فولاد متیل سهامی خاص به شماره ثبت۸۵۷۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش م۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و مهربان پروز به ک م۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۳۲۸۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714160
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و نصب و صنایع معادنپارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۰۵۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۰۴۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به ش م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و مهربان پروز به ک م ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۵۱۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715633
آگهی تغییرات شرکت توسعه امید سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۴۴۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۷۶۰۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهربان پروز به شماره ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۷۵۵۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726358
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی مهندسی ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابسری بهرادمشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کدملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۴۵۲۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742072
آگهی تصمیمات شرکت تلمبه ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کدملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد ضرابیه به کدملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ و محمود عبداللهی نمین به کدملی ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ و شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۵۸۲۵ به نمایندگی علی رخشان به کدملی ۶۱۷۹۶۸۶۹۴۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رخشان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محبوب مالکی به کدملی ۰۰۳۶۲۰۰۸۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۰۰۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742219
آگهی تصمیمات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به کدملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کدملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۵۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894675
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فن آور صنعت مدائن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهربان پروز به شماره ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۱۷۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940534
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۶۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۱۳۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات مالی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کد ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۹۷۳۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130902
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهربان پروز به شماره ملی۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۰۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149667
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فن آور صنعت فولاد کار الوند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۸۶۶۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۰۴/۱۳۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۵/۱۳۹۲ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت۱۳۸۹۸ و شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهربان پرویز به کدملی۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ آقای محمدرضا طاهری شهرآئینی به کدملی۰۷۹۴۴۳۱۵۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره , شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات به نمایندگی مهرداد میرزائی الوری به کدملی۱۸۱۷۹۰۹۰۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی و احداث آریا حدید معادن و فلزات به نمایندگی آقای سید پاستور قرشی اسکوئی به کدملی۱۳۸۰۷۶۲۴۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای سعد شمس الدین به کدملی۲۸۷۰۷۳۴۳۶۰ (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها , عقوداسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء آقایان سعد شمس الدین و یا مهرداد میرزائی الوری باتفاق آقایان محمدرضا طاهری شهرآئینی یا سید پاستور قرشی اسکوئی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۹۱۸۶۶ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168590
آگهی تغییرات شرکت معدن بار صبا سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۹ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۱۳۵۱۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات و تغییرات زیر حاصل شد: ۱ ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۲ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌ها و تصمیمات شرکت انتخاب شد. ۳ شرکت بهراد مشار بشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و مهربان پروز به کد ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۶۷۸۸۶۸۴۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196940
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی فولادبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۸۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و مهربان پروز با کدملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۱۷۱۱۷۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305535
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد صنایع کاوه تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مهربان پروز ک. م ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. پ۱۷۶۱۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362922
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و احداث آریا حدید معادن و فلزات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. مجمع مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهربان پروز به کد ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره عبارتند از شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۱۳۸۱ به نمایندگی آقای غلامحسین عیدی نژاد به کد ملی شماره ۱۹۷۱۱۱۸۸۷۷ و مهرداد میرزایی الوری به کد ملی ۱۸۱۷۹۰۹۰۷۱ و محمدتقی توحیدی به کد ملی ۱۸۶۰۲۳۲۳۵۳ و پرویز رهبر به کد ملی شماره ۰۰۳۹۷۹۶۲۹۹ و عبدالرزاق حمیدیان به کد ملی ۱۸۶۰۲۱۰۲۰۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۳۵۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491866
آگهی تغییرات شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. بازرسان شرکت برای یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی مهربان پروز به شماره ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به عنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۰۲۳۹۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531535
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی پارس لیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۲۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱مورد تصویب قرار گرفت. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهربان پروز به شماره ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۵۸۴۵۵۸۹۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534772
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بی تاطرح نواور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بازرس اصلی و آقای مهربان پروز با کد ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۹۳۳۲۹۱۵۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536901
آگهی تغییرات شرکت صنایع آهن و فولاد نور سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۷۹۴۹ کدپستی ۴۷۶۶۸۷۵۸۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۳ در شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل بعمل آمد. ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار به نمایندگی آقای رضا یعقوبی به کد ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهربان پروز به کد ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. http: //irsherkat. ir ش۱۸۵۳۳۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705660
آگهی تغییرات شرکت فولاد ساخت جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۹۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مهربان پرویز به شماره ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۰۱۷۹۷۸۸۹۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706894
آگهی تغییرات شرکت اب وفاضلاب شهرها وشهرکهای غرب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۹۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹را به عنوان بازرس اصلی و آقای مهربان پروز به شماره ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲را به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب گردید. پ۹۳۰۹۰۲۹۱۶۸۲۸۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721035
آگهی تغییرات شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۱۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهربان پروز به شماره ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۱۳۲۳۷۶۱۱۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762177
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد فراز کاوه درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۵۹۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۴۵۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی، صنعتی، فنی و خدماتی شامل خرید و فروش، تولید توزیع بسته بندی واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز در کلیه بازارها و عرصه های تجاری قانونی راه اندازی و تاسیس واحدهای بازرگانی و صنعتی و خدماتی در داخل و خارج از کشور مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی در اجرای طرح ها شرکت در مناقصات ومزایدات بخش خصوصی و دولتی اخذ نمایندگی از شرکت ها و کارخانجات داخلی و خارجی و فروش تولیدات یا خدمات آنها با رعایت قوانین اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها وموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، امکان سنجی طرح ها و پروژه های تجاری، صنعتی و خدماتی و ارائه خدمات مشاوره ای فنی، مدیریت پروژه ها و طرحها در قالب انواع قرارداد ها در داخل و خارج از کشور در رشته های عمومی و تخصصی و انجام هر نوع فعالیت مربوطه نظیر خرید و فروش مصالح، ابزار و ماشین آلات مورد نیاز و تامین منابع مورد نیاز داخلی و خارجی. ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی و خارجی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، انتهای بلوار کوهستان، کوچه گل آذین، پلاک ۲، طبقه ۲ کد پ ۱۹۸۱۱۱۹۹۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹۰/۷۷۸/۵۰ مورخ ۴/۹/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی اسلامشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۷۷۶۷ با نمایندگی مرتضی صدیقیان کاشی به ش م ۰۳۸۰۸۳۱۷۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی هاشمی دولابی به ش م ۰۰۳۵۰۱۵۶۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی عسکری به سمت مدیرعامل به ش م ۰۰۴۴۵۰۱۶۴۱ ( خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دونفر از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهربان پروز به شماره ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت نامحدود تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۰۱۳۲۶۶۳۶۱۲۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9761529
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و خدمات به آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهربان پروز به شماره ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین مشایخ اصفهان به شماره ملی ۰۰۴۳۳۰۲۳۸۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802754
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۸/۴/۹۰ مهربان پروز به ش ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ و فریده شیرازی به ش ملی ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ و رضا یعقوبی به ش ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ و مجیدرضا بیرجندی به ش ملی ۴۱۳۰۸۴۶۵۲۴ و محمدرضا سرافراز یزدی به ش ملی ۰۹۳۱۴۸۲۱۹۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ترتیب به مبلغ ۵۰۰/۰۳۱/۳ ریال و ۵۰۰/۴۸۲/۵ ریال و ۰۰۰/۸۳۸/۲ ریال و ۰۰۰/۱۲۹ ریال و ۰۰۰/۱۲۹ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۴ فصل و ۳۳ ماده و ۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: مهربان پروز به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا یعقوبی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجیدرضا بیرجندی و محمدرضا سرافرازیزدی به سمت اعضاء هیئت مدیره و فریده شیرازی به سمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9896953
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ساختمانی سامان سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۸۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۹۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهربان پروز به شماره ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رسولیان به شماره ملی ۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ و آقای محمود عبداللهی نمین به شماره ملی ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ و شرکت مهندسی طرح و کاوش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴۶ با نمایندگی آقای محمدرضا غروی و شرکت مهندسی طرح و کاوش ابنیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۳۵۲ با نمایندگی آقای مسعود هسته و شرکت سرمایه گذاری توسعه سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۲۰۲ با نمایندگی آقای سیدعلی خاتمی تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10017554
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و تولیدی استاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مهربان پروز به کدملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به سمت بازرس اصلی و حسین مشایخ اصفهانی به کدملی ۰۰۴۳۳۰۲۳۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10018317
آگهی تصمیمات شرکت فاضلاب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۷۴۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی بهراد مشار تهران به ش. م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و مهربان پروز به ک. م ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366668
آگهی تصمیمات شرکت نورد گالوانیزه سروش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۴۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. مهربان پروز به کدملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به سمت بازرس اصلی و حسین مشایخ اصفهانی به کدملی ۰۰۴۳۳۰۲۳۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10480942
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فن‎آور معادن و فلزات سهامی‎خاص ثبت شده به شماره ۱۹۶۲۷۳ و شناسه ۱۰۱۰۲۳۸۱۳۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه خدمات مالی بهراد مشار به شناسه ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کد ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10624870
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد کاسپین شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۷۳۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهربان پروز به شماره ملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجیدرضا بیرجندی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۴۶۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۵/۹۱ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی رستمی صفا بشماره ملی ۰۴۵۱۲۵۵۸۶۰ و آقای امیرحسین رستمی صفا بشماره ملی ۰۴۵۰۵۹۳۹۰۸ و خانم زهرا باغبان شمیرانی بشماره ملی ۰۰۴۱۱۰۷۳۳۰ تا تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۱ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی رستمی صفا بشماره ملی ۰۴۵۱۲۵۵۸۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین رستمی صفا بشماره ملی ۰۴۵۰۵۹۳۹۰۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا باغبان شمیرانی بشماره ملی ۰۰۴۱۱۰۷۳۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۵/۹۱ ۴ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و قراردادها عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضای آقای مهدی رستمی صفا یا امیرحسین رستمی صفا هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک