صالح نقی پور ویجویه

آقای صالح نقی پور ویجویه

کد ملی 1370552378
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 915633
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۳۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ و ۲۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود محمود زاده با کد ملی ۱۲۸۵۷۹۵۶۲۸ و کدپستی ۸۱۳۶۸۳۳۴۵۱ بنمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و علی مدرس هاشمی کد ملی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ و کدپستی ۸۳۷۵۸۸۸۳۳۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا عمرانی کد ملی ۱۲۸۹۲۵۵۸۸۱ و کدپستی ۸۱۵۹۹۶۳۴۵۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و صالح نقی پور ویجویه کد ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ و کدپستی ۱۹۸۶۸۷۳۵۳۴ بنمایندگی شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب و احمد ضیایی کد ملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ و کدپستی ۱۴۳۷۷۳۵۹۵۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و جمشید نور صالحی کد ملی ۱۲۸۵۵۵۳۵۹۴ و کدپستی ۸۱۶۳۷۱۳۵۱۳ بنمایندگی شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه‌های مقاوم میهن بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ و اصغر بهنیا کد ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۳۹۸۹۰۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314471
آگهی تغییرات شرکت مصالح ساختمانی سپهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۸۲۸۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۳۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. آقای صالح نقی پورویجویه به شماره ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عزیزالله شمس به شماره ملی ۱۷۵۵۶۴۶۱۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، و آقای اسماعیل شهامت نیا به شماره ملی ۱۳۷۱۷۹۳۱۹۰ به نمایندگی شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه‌های مقاوم میهن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۷۲۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سقته بروات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر و آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۳۷۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۶۵۷۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387831
آگهی تغییرات شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۶۴۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۸۲۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره جهت باقیمانده مدت تصدی به شرح ذیل میباشند: ۱ آقای سیدصدرالدین صدرهاشمی نژاد ۵۸۳۹۷۶۲۳۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای احمد صفاوردی ۰۳۲۲۹۶۱۱۲۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجاری رهروان دوراندیش آزاد کیش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای سید محمد صدرهاشمی نژاد ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ آقای صالح نقی پور ویجویه ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ آقای داریوش رستمی گیوی ۰۰۶۹۱۵۳۴۸۵ به نمایندگی از شرکت دانای تجارت نوین امروز به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ آقای بهروز زنگنه ۰۰۴۰۵۴۴۴۵۱ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات و سایر اسناد تجاری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه‌های اداری با امضا مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۰۰۵۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391137
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان مازندران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۷۳۶۴ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۸۷۳۳ ثبت ساری
باستناد صورتجلسات هیئت مدیره مورخه ۲۲/۱/۹۲ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۱۰/۵/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ از لحاظ امضای ذیل ثبت دفاتر ثبت شرکتها تکمیل امضاء شد، تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش بعنوان بازرس اصلی شرکت به مدت یکسال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردید. ج شرکت توسعه انبوه سازان استان مازندران به نمایندگی آقای امان اله امانی به شماره ملی ۵۰۱۰۳۳۷۱۰۱ و کدپستی ۴۸۱۸۸۶۹۸۸۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به نمایندگی آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ و کدپستی ۱۴۸۱۸۵۷۶۱۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سازمان همیاری و شهرداریهای استان مازندران به نمایندگی آقای سیدعلی حجازی به شماره ملی ۲۰۹۰۱۹۲۵۵۰ و کدپستی ۴۸۱۸۶۷۴۱۴۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت عمران و مسکن سازان ایران به نمایندگی آقای صالح نقی پورویجویه به شماره ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ و کدپستی ۱۹۸۶۸۷۳۵۳۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و بانک تجارت به نمایندگی آقای ولی اله خدابخشی به شماره ملی ۴۱۷۲۰۰۶۳۲۹ و کدپستی ۴۸۱۷۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. د آقای مهدی حدادیان بشماره ملی ۲۰۹۰۱۹۷۳۳۱ و کدپستی ۴۸۱۸۸۱۶۹۴۸ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. ه کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی اعم از چک و سفته و غیره شرکت با امضای آقای مهدی حدادیان مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۹۴۰۶۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393941
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید کیانپور به کدملی ۰۰۵۵۳۴۲۰۷۸ به نمایدگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و امیرحسین احمدزاده‎نامدار به کدملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت پروژه‎های توسعه و ساخت آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمان و توسعه فن‎آوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره. محسن اسعدی به کدملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری توس امید امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره و صالح نقی‎پورویجویه به کدملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از طرف موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۹۵۷۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696686
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر صلواتی با کد ملی ۰۰۵۲۰۲۵۶۰۸ به نمایندگی از سازمان قطار شهری کرج و حومه به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای عباس زارع با کد ملی ۵۵۲۹۴۷۲۶۴۸ به نمایندگی از سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج به سمت عضو هیأت مدیره و آقای نعمت اله خلیلی پیر با کد ملی ۰۳۲۱۲۵۵۸۱۱ به نمایندگی از تعاونی تولیدی و توزیعی همراه کارکنان فرمانداری به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای صالح نقی پور ویجویه با کد ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین به سمت عضو هیأت مدیره و آقای ابوالفضل پرنیا باران با کد ملی ۰۰۶۱۰۷۸۰۹۳ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران به سمت عضو هیأت مدیره و آقای اکبر توپچی با کد ملی ۲۸۰۲۳۴۰۵۲۲ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۳۰۸۲۴۶۳۲۳۲۲۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708722
آگهی تغییرات شرکت عمران ومسکن سازان استان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۸۷۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه انبوه سازان مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۸۸ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۷۰۶۶ با نمایندگی آقای امان الله امانی به شماره ملی ۵۰۱۰۳۳۷۱۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ با نمایندگی آقای حسن پور فرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران به شماره ثبت ۲۰۰۹۱/۱/۳/۳۴/۲ وشناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۸۷۷۴ با نمایندگی آقای جواد واحدی به شماره ملی۲۰۹۱۹۸۱۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ با نمایندگی آقای ولی اله خدابخشی به شماره ملی۴۱۷۲۰۰۶۳۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ با نمایندگی آقای صالح نقی پور ویجویه به شماره ملی۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حدادیان به شماره ملی۲۰۹۰۱۹۷۳۳۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و غیره با امضای آقای مهدی حدادیان (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۲۲۹۳۴۲۸۷۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800555
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۲۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شاپور نصیر زاده به شماره ملی ۵۲۷۹۶۲۳۲۰۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) تعیین گردید. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان به شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به نمایندگی حسنعلی سینایی به شماره ملی۱۷۵۱۲۵۱۱۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فراگیر عمران خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۴۹۱۳ به نمایندگی عبدالرحمن سلیمانی مقدم به شماره ملی۱۷۵۵۲۷۶۰۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ به نمایندگی صالح نقی پور ویجویه به شماره ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ عضو هیئت مدیره و سازمان همیاری شهرداریهای خوزستان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۸۶۴۳ به نمایندگی عبدالکریم فدعمی به شماره ملی۶۶۱۹۷۸۷۱۱۸ عضو هیئت مدیره و بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به نمایندگی محمد حسینی کناروئی به شماره ملی۳۳۹۱۱۹۳۳۶۰ عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۲۲۷۹۲۲۹۹۰۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003512
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۷۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صالح نقی پور ویجویه به کدملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه‌های مقام میهن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۰۰۵۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۷۲۸۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره هاشم داداش پوربه کدملی ۲۹۰۹۳۶۵۵۵۷ به نمایندگی از طرف شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۴۰۲۴۱ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۰۳۷ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره محسن اکبرزاده به کدملی ۱۰۶۲۶۰۸۶۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۱۳۹۶۲۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ بعنوان عضو هیأت مدیره حسن رضا دلیری به کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به نمایندگی از طرف شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شماره ثبت۱۱۸۵۰۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹ به عنوان عضو هیأت مدیره محمد غلامی به کدملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۱۲۲۵۳۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان عضو هیأت مدیره امیرقلی شاهگلی به کدملی ۱۳۷۰۷۶۶۹۷۱ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظائر آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در مورد سایر اوراق و مکاتبات با امضای مدیرعامل معتبر میباشد. ش۹۵۰۶۱۴۶۹۶۹۳۲۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131384
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نوسازان شهر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صالح نقی پورویجویه به شماره ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به عنوان نماینده شرکت نوسازان منطقه جنوب شرق تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۷۴۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین اژدری به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۸۳۱۰ به عنوان نماینده شرکت نوسازان منطقه ۱۲ شهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۹۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن نیکخواه به شماره ملی ۱۵۵۱۹۰۷۲۲۴ به عنوان نماینده شرکت نوسازان شهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر پردستان به شماره ملی ۴۲۸۴۳۱۴۴۸۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت ریاست هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و امضای سایر اوراق و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۲۶۲۷۷۱۵۰۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298373
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی عمران تکلار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره۸۱۰۰/۴۱ شماره ۲۶/۴/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی با کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای جواد حق شناس با کدملی۲۱۴۲۹۲۲۵۲۱ به عنوان نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۵۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای صالح نقی پور ویجویه با کدملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به عنوان نماینده شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن اسعدی با کدملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ به عنوان نماینده شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه‌های مقاوم میهن (مام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۲۷۲۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمدی فلاح با کدملی۲۷۵۳۴۲۷۲۰۸ به عنوان نماینده سازمان توسعه مسکن ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۲۷۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور، اسناد، چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و آقایان جواد حق شناس و صالح نقی پور ویجویه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۹۳۸۲۶۷۹۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317884
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه سه شهر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صالح نقی پور ویجویه به شماره ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ بنمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید تباری مقدم به شماره ملی ۰۰۶۱۳۸۷۸۵۱ بنمایندگی از بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد شریفی حسنی به شماره ملی ۰۰۷۵۱۴۷۶۲۹ بنمایندگی از شرکت نوسازان شهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و امضای سایر اوراق و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۰۱۴۱۱۳۴۷۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13426876
آگهی تغییرات شرکت نو سازان منطقه دو شهر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۵۲۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به تا پایان مدت ماموریت هیات مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای صالح نقی پور ویجویه به شماره ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به عنوان نماینده شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ و شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای جهانگیر میرزائی به شماره ملی ۴۵۰۰۲۹۰۴۹۴ به عنوان نماینده بانک شهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ و شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای مرتضی واثقی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۹۳۵۱۸ به عنوان نماینده شرکت نوسازان شهر تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ و شماره ثبت ۳۳۱۱۰۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت ریاست هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و امضای سایر اوراق و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۲۲۳۵۰۸۲۵۳۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614601
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۷۳۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ باتوجه به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵اعضای هیات مدره و مدیرعامل برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند: - ۱ - آقای صالح نقی پور ویجویه با کدملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمد رضا علویقی با کدملی ۰۰۵۶۷۳۲۴۹۱ بنمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۳۷۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مجتبی دلخونی با کدملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای عبدالصاحب ستاری پور با کدملی ۴۵۰۰۶۸۱۸۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه‌های مقاوم میهن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۲۷۲۸۳ بسمت عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا رنجبر با کدملی ۳۲۵۵۶۷۰۱۱۱به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان استان گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۹۵۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل - مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل سفته، چک، برات و … و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۶۲۷۵۹۱۴۶۶۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752202
آگهی تغییرات شرکت نو سازان شهر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صالح نقی پور ویجویه به شماره ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به عنوان نماینده شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن معلمیان به شماره ملی ۰۴۹۱۱۹۱۸۸۱ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۶۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا سلیمانی به شماره ملی ۵۲۰۹۸۳۹۵۷۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره زهرا رسولیان به شماره ملی ۰۰۶۴۶۸۹۵۶۵ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ساختمانی سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۹۰۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره اصغر شکری به شماره ملی ۲۱۶۱۵۳۰۴۴۵ به عنوان نماینده بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره محسن نیکخواه به شماره ملی ۱۵۵۱۹۰۷۲۲۴ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت ریاست هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و امضای سایر اوراق و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۱۹۹۸۷۱۶۱۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835271
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه جنوب شرق تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۷۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صالح نقی پور ویجویه به شماره ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی ازشرکت نوسازان شهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن نیکخواه به شماره ملی ۱۵۵۱۹۰۷۲۲۴ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مجتبی قاسمی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۱۳۲۱۲ به نمایندگی از شرکت بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره محمد ابراهیم توانپور به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۵۶ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) تا پایان مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت و چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، امضاء سایر اوراق و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۱۰۳۵۵۲۶۱۱۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893199
آگهی تغییرات شرکت عمرانی و ساختمانی مسکن سازان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ الف تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶ با نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به کد ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ با نمایندگی آقای محمدجواد وکیلی به کد ملی ۲۹۹۲۰۳۶۰۶۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ با نمایندگی آقای صالح نقی پور ویجویه به کد ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به سمت عضو هیات مدیره گروه مالی بانک مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ با نمایندگی آقای حسین حاجی پور به کد ملی ۵۲۳۹۸۶۷۲۰۸ به سمت عضو هیات مدیره شهرداری کرمان به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۳۶۶۲۰ با نمایندگی آقای سید مهران عالم زاده بحرینی با کدملی ۰۰۶۲۴۸۷۲۰۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای حسین نجارزاده به کد ملی ۳۰۹۱۱۹۶۸۳۶ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل با حدود اختیارات مطابق با اساسنامه ب کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات شرکت با امضا مدیرعامل معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۲۰۵۷۳۳۶۹۳۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928110
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۹۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حجت شعبانپوربه شماره ملی ۲۶۵۹۴۰۴۵۵۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید نوروزی به شماره ملی ۲۵۹۴۱۹۹۴۳۵بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان صالح نقی پور به شماره ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸و میراسداله موسوی سادات به شماره ملی ۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸ و هادی الماسی به شماره ملی ۵۹۴۹۵۰۴۳۵۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند و همچنین آقای محمدرضا میرزائی ویشکائی بشماره ملی ۲۵۹۵۶۰۹۲۰۳ به مدت دوسال بعنوان مدیرعامل به سمت خود ابقاء گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است وسایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت اعتبار دارد. ش۹۶۱۲۱۹۷۰۳۵۳۸۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979996
آگهی تغییرات شرکت پویا اتحاد شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۴۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید فرزادفرد با شماره ملی ۰۹۳۸۶۱۸۱۸۰ به عنوان نماینده شرکت افق سهام شرق جایگزین آقای احمد نوروزی گردید. آقای صالح نقی پور ویجویه با شماه ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به عنوان رئیس و آقای مجید فرزادفرد با شماره ملی ۰۹۳۸۶۱۸۱۸۰ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. ش۹۷۰۱۲۷۵۱۶۶۹۳۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981194
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۴۱۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای صالح نقی پور ویجویه کدملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت عمران و نوسازی اختران مجد ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای احمد نوروزی کدملی ۰۸۴۹۶۲۵۸۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی رازانی نظام العلمایی کدملی ۴۱۳۱۸۴۴۵۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت پویا اتحاد شرق به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مجید فرزاد فرد کدملی ۰۹۳۸۶۱۸۱۸۰ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و سرمایه گذاری سارا به عنوان عضو هیئت مدیره آقای وحید برکچی ۳۶۲۰۹۳۷۴۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت افق سهام شرق به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایراوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد ۳ حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش۹۷۰۱۲۷۳۰۸۳۲۸۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205181
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه یک شهر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۳۶۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صالح نقی پور ویجویه به شماره ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به عنوان نماینده شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محسن نیکخواه به شماره ملی ۱۵۵۱۹۰۷۲۲۴ به عنوان نماینده شرکت نوسازان شهر تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای حمیدرضا صالحی به شماره ۰۴۹۲۱۷۳۸۲۶ به عنوان نماینده بانک شهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به سمت عضو هیات مدیره و خانم مریم قاضی طباطبایی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۷۰۶۴۲خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت ریاست هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و امضای سایر اوراق و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۱۷۲۷۷۹۸۵۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293528
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه هفده شهر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۷۴۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صالح نقی پور ویجویه به کدملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محسن نیکخواه به کدملی ۱۵۵۱۹۰۷۲۲۴، به نمایندگی از شرکت نوسازان شهرتهران بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی سعیدیان به کدملی ۲۲۷۹۷۷۳۴۳۰، به نمایندگی از بانک شهر بعنوان منشی هیئت مدیره و آقای محمدهادی مقدس زاده کرمانی به کدملی ۰۰۴۳۹۶۱۴۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا پایان مأموریت هیات مدیره در سمت خود ابقاء گردیدند. کلیة اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و سایر اوراق و نامه‌ها و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۰۹۷۲۱۸۳۷۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک