آرمان حسن پور

آقای آرمان حسن پور

کد ملی 0013701339
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 615269
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت اگدامسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: حسن غلامعلی نژاد به کدملی ۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و حمید فرهنگی باروجی به کدملی ۱۵۸۰۴۳۲۰۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن پور به کدملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آرمان حسن پور به کدملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ و ناهید حسن پور به کدملی ۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ حسن حسن پور به سمت رئیس هیئت مدیره، ناهید حسن پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جبرائیل مطلبی به کدملی ۱۵۸۲۵۹۱۵۰۴ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران خ جردن ک سرو پ ۱۰ ط اول کدپستی ۱۹۶۸۹۴۵۵۱۱ منتقل گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۰۲۱۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710598
آگهی تغییرات شرکت مهتاب زرند ساوهبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۹۴۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ناهید حسن پور به شماره ملی ۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ به شماره شناسنامه ۶۵۰۱ تاریخ تولد ۲۰/۶/۴۸ فرزند محمدابراهیم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم دریا حسن پور به شماره ملی ۰۴۴۱۲۴۲۶۴۲ به شماره شناسنامه حسن تاریخ تولد ۲۵/۵/۸۳ فرزند حسن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم آیدا حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۲۰ به شماره شناسنامه ۰۰۱۳۷۰۱۳۲۰ تاریخ تولد ۲۳/۲/۷۰ فرزند حسن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به شماره شناسنامه ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ تاریخ تولد ۲۳/۲/۷۰ فرزند حسن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ به شماره شناسنامه ۱۶۹۳ تاریخ تولد ۵/۵/۳۷ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۲۳۰۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938166
آگهی تغییرات شرکت فولاد تاکستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۸۷۹۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۳۵۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ فاطمه رجبی موحد به کدملی ۰۰۶۴۷۴۷۹۵۶ و سکینه رضوی به کدملی ۰۰۴۵۳۲۹۹۰۷ و فریبا فروتنی به کدملی ۰۰۵۲۶۲۳۰۲۵ به سمت هیئت نظار برای مدت یکسال انتخاب شدند. جعفر کریمی جرینانی به کدملی ۰۰۴۲۲۹۸۷۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن حسن پور به کدملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی کریمی جرینانی به کدملی ۰۰۷۵۳۲۸۱۰۰ به سمت عضو و مدیرعامل و تقی کریمی جونیانی به کدملی ۰۰۴۲۴۳۸۸۳۷ و ناهید حسن پور به کدملی ۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ و آرمان حسن پور به کدملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۶۷۰۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074488
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پریس نوشاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۸۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن پور بشماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی سیدی باروجی بشماره ملی ۱۵۸۳۳۰۰۱۹۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد. در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۵۷۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126458
آگهی تغییرات شرکت پارس آرمان شفق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حسن پور کدملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آرمان حسن پور کدملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی خورشیدی گشتی به شماره ملی ۲۶۶۹۷۲۳۸۲۹ خارج از سهامداران و هیئت مدیره به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. پ۱۶۷۹۴۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130984
آگهی تغییرات شرکت آریا ارکان آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ و ناهید حسن پور به شماره ملی ۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اصغر خلیلی به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۵۲۶۹ و جبرائیل مطلبی به شماره ملی ۱۵۸۲۵۹۱۵۰۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی انتخاب شد. پ۱۶۸۲۷۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132130
آگهی تغییرات شرکت پترو شکیب با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۲۸۱۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۳۷۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم ناهید حسن پور به شماره ملی ۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۸۲۷۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150443
آگهی تغییرات شرکت فولاد قزوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۶۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ به این اداره واصل گردید نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل: آقای حسن حسن پور به شناسه ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آقای آرمان حسن پور به شناسه ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۰۷۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169349
آگهی تغییرات شرکت مهتاب جنگل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۷۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حمید فرهنگی باروجی بشماره ملی ۱۵۸۰۴۳۲۰۴۲ بسمت بازرس اصلی و جبرائیل مطلبی بشماره ملی ۱۵۸۲۵۹۱۵۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۲۱۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172119
آگهی تغییرات شرکت مهتاب الموت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۱۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220717
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جمال الدین نیکبخت نژاد به شماره ملی ۰۰۶۸۸۵۶۷۳۳ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۵۱۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275512
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان حسن حسن پور با کدملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای آرمان حسن پور با کدملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید علی اصغر سیدی باروجی با کدملی ۱۵۸۳۲۵۱۴۷۲ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۰۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275861
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد آرمان کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۱۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حسن پور بشماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم مطلبی به شماره ملی ۱۵۸۰۴۳۲۲۳۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۰۲۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353963
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیا دن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۰۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان جبرائیل مطلبی به شماره ملی ۱۵۸۲۵۹۱۵۰۴ و حمید فرهنگی باروجی به شماره ملی ۱۵۸۰۴۳۲۰۴۲ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۲۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931605
آگهی تصمیمات شرکت چینندگان سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۹۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۵۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: جبرائیل مطلبی به ش ملی۱۵۸۲۵۹۱۵۰۴ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی نژاد به ش ملی۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن پور به ش ملی۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آرمان حسن پور به ش ملی۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ و ناهید حسن پور به ش ملی۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ و نسیم حسن پور به ش ملی۰۰۷۹۲۸۲۱۶۴ و آیدا حسن پور به ش ملی۰۰۱۳۷۰۱۳۲۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۹/۸۹ حسن حسن پور به سمت رئیس هیئت مدیره و ناهید حسن پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی فخرائی گشتی به ش ملی۲۶۶۹۶۴۶۸۰۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939320
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۶۸۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن پور آرمان حسن پور به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۱ حسن حسن پور به کدملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آرمان حسن پور به کدملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید فرهنگی باروجی خارج از اعضا به کدملی ۱۵۸۰۴۳۲۰۴۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939370
آگهی تغییرات شرکت راین مهر (سهامی عام) بشماره ثبت۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۵/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن حسن پور و آقای عزیز حسن پور و ناهید حسن پور و خانم کبری الله وردیان سیسان و اقای آرمان حسن پور به شماره ملی۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ تا تاریخ۱۷/۵/۱۳۹۲. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10100125
آگهی تغییرات شرکت پارس تکوین نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و خانم ناهید حسن پور به شماره ملی ۰۰۵۳۷۰۶۳۰۷ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ تا تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک