محمد نجفی قدسی

محمد نجفی قدسی

کد ملی 1292564865
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1395795
آگهی تغییرات شرکت سرا فولاد سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۵۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود مقصودی فر به کد ملی ۰۰۶۴۳۴۰۱۸۱ سبحان ابراهیمی به کد ملی ۵۴۵۹۷۱۸۶۴۳ سعید کبیریان به کد ملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. رحیم حسن زاده کد ملی ۵۴۵۹۸۱۸۷۴۵ فرزانه نادم کد ملی ۱۲۸۷۲۸۸۶۶۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۴۵۶۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتهای تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676802
آگهی تغییرات شرکت محیا بنا نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۳۵۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۳۱۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یحیی مشایخی موجانی کد ملی ۱۲۸۲۹۲۸۰۱۵ و آقای حسین مشایخی موجانی کد ملی ۱۲۹۰۰۳۹۸۷۹ و آقای محمدرضا مشایخی موجانی کد ملی ۱۱۳۰۰۲۸۴۹۶ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ آقای محمد نجفی قدسی کد ملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ و آقای مجید عمانی کد ملی ۱۲۸۸۳۱۰۳۲۳ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۹۹۴۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1729091
آگهی تغییرات شرکت دژ سرای نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۵۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا اسلامی کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ وآقای بابک موسوی کدملی ۱۲۸۴۸۹۶۰۶۴ وآقای بهزاد سرائیان کدملی ۱۲۸۸۱۱۳۸۱۱ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳ آقایان احسان صادقی حسن آبادی به کدملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ و محمد نجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۹۲۰۴۳۵۴۸۷۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912494
آگهی تغییرات شرکت بهرنگ سازان آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۰۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - روزنامه گیلان امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۲ - آقای احسان صادقی حسن آبادی به کدملی۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ و آقای محمدنجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ , به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۴۲۶۵۰۳۴۵۷۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022049
آگهی تغییرات شرکت آوا سازه بدیع پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۰۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید شفیعی دستگردی کدملی ۱۲۹۰۷۰۳۸۰۹و رضا ابراهیمی ترکمانی کدملی ۵۴۵۹۸۳۸۳۷۱ و مصطفی احمدی کدملی ۱۱۱۱۹۱۵۳۸۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال تاتاریخ ۱/۴/۹۶ و احسان صادقی حسن آبادی به کد ملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ و محمد نجفی قدسی به کد ملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال شمسی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۲۴۷۳۶۴۸۷۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290110
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی پناپند پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۷۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود صیرفیان پور کدملی ۰۰۳۲۷۹۶۹۵۱و آقای علی ملک پور کدملی ۱۲۸۵۴۱۰۶۵۳ و خانم مهری صیرفیان پور کدملی ۱۲۸۵۴۸۶۳۱۵به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان اصغر نجفی قدسی کدملی۴۷۲۲۸۴۳۷۶۷ و محمدنجفی قدسی کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۳۴۴۸۱۹۵۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378639
آگهی تغییرات شرکت بتون ماهان اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۶۸۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا اسلامی بشماره ملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ و مهدی جوانی جونی بشماره ملی ۱۲۸۷۱۱۶۷۶۰ و راحیل بلگوری بشماره ملی۲۵۹۳۸۴۳۲۷۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اصفهان زیبا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. احسان صادقی حسن آبادی به کدملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ و محمد نجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589724
آگهی تغییرات شرکت سروش سازان بتون ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۸۴۰۲
احسان صادقی حسن آبادی به کدملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ بعنوان بازرس اصلی و محمدنجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۱۱۲۵۱۴۴۸۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604377
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان عمران اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۱۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب واقع شد. روزنامه اصفهان زیبا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. محمد نجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ و غفار جباری نژاد به کدملی ۴۵۷۹۹۳۰۰۳۷ و به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل انتخاب شدند. ش۹۶۰۶۲۱۳۱۴۷۱۹۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662549
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت بتون ایران درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۹۳۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۹۶۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ـ تهیه زمین مسکونی،ساختمان خانه وآپارتمانهای مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی نقداً یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا. ـ خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام ویا تکمیل شده و واگذاری به اعضا.تبصره ۱ ـ تعاونی می تواند برای اجرای تمام یا قسمتی از موضوع و حدود فعالیت مقرر در این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود، پس انداز اعضاء برای تهیه مسکن، اعتبارات و سرمایه گذاریهای بخش های دولتی، عمومی، تعاونی ، بانک توسعه تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، هدایای نقدی و جنسی اعضاء و غیراعضاء استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات وتسهیلات بانکی وانعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا قراردادهای ذیربط دیگر با بانکها نماید و در این صورت مکلف است طبق قراردادهای منعقده به تکالیف و تعهدات خود در قبال منابع و مآخذ مذکور عمل نماید.تبصره۲ ـ تعهدات عضو و تعاونی در امور مربوط به تهیه زمین ، آماده سازی ، اخذ مجوز ساخت ، احداث ساختمان و چگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحد ها به اعضا و امور مربوط به بعد از واگذاری ، لغو عضویت و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان و سایر موارد مطابق با فصل چهارم اساسنامه است. تبصره۳ ـ احداث خانه یا آپارتمان وسایراقدامات موضوع این ماده برای غیراعضاء( جز نهادهاوسازمانهای دولتی,عمومی,تعاونی و به اشخاص معرفی شده از سوی آنها که در تامین زمین و یا سرمایه تعاونی مشارکت نموده اند و همچنین سهامداران غیرعضو) ممنوع است.ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.مدت: از تاریخ ثبت به مدت ۵ سال مرکز اصلی: اصفهان شهر اصفهان ـ فلسطین ـ خیابان موحدیان ـ خیابان فردوسی ـ پلاک ۳۶۳ ـ مجتمع تجاری نیکان ـ طبقه دوم ـ واحد ۱۴ ـ کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۵۳۷ سرمایه: مبلغ ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد منقسم به ۲۲ سهم ۶۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام عادی می باشد که تماما طی گواهی مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ بانک توسعه تعاون شعبه شمس آبادی اصفهان پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمدرضا فرهمند شماره ملی ۱۲۸۰۴۳۰۰۴۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای علیرضا اسلامی شماره ملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جلال اولیابک شماره ملی ۱۲۸۱۸۸۶۲۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای مجید عمانی شماره ملی ۱۲۸۸۳۱۰۳۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد عشوری پیزادانی شماره ملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۲۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای احسان صادقی حسن آبادی شماره ملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ و آقای محمد نجفی قدسی شماره ملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ و آقای غفار جباری نژاد به شماره ملی ۴۵۷۹۹۳۰۰۳۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند.کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء آقای جلال اولیابک (مدیرعامل) و آقای علیرضا اسلامی (رئیس هیات مدیره) ومهرشرکت معتبر و در غیاب آقای علیرضا اسلامی (رئیس هیات مدیره) آقای احسان صادقی حسن آبادی(عضو هیات مدیره) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای جلال اولیابک (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: حیدر حق پرست ۱۲۸۷۲۲۰۳۸۱به سمت بازرس اصلی و میثم جباری نژاد ۴۵۷۹۹۱۲۶۲۴ به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه اصفهان زیبا برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۵۳۶۸۹۸۲۵۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667680
آگهی تغییرات شرکت مهد فام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان احسان صادقی حسن آبادی به کدملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ و محمدنجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۲۷۳۵۴۵۴۹۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13690843
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان توسعه پایدار بدیع ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۱۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا اسلامی به کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵، آقای مجید آقائی به کدملی ۱۲۸۸۷۰۴۷۸۱، آقای احمد تولا به کدملی ۱۲۸۶۵۸۱۱۳۳، آقای ابوالفضل ابراهیمی کیا به کدملی ۰۳۸۳۳۱۳۳۳۳ و آقای محسن رحمانی خواجوئی به کدملی ۱۲۸۷۸۹۳۳۰۹ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد نجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ و آقای جلال اولیابک به کدملی ۱۲۸۱۸۸۶۲۲۱ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۸۱۱۹۷۳۶۴۸۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029898
آگهی تغییرات شرکت بتون آریا طرح اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۰۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ صورتهای مالی و یادداشت‌های همراه عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. علیرضا اسلامی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ حامد اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۰۸۸۳۶ مجیدعمانی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۱۰۳۲۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه اصفهان زیبا برای چاپ آگهیهای شرکت انتخاب گردید. احسان صادقی به کدملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ و محمد نجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۲۵۸۰۶۲۵۰۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248085
آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه کوهسار عباس آباد علیا اردستان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۰۴۰ مورخ ۲۱/۶/۹۷ اداره تعاون اردستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به برکناری آقای علی صادقی از سمت مدیر عاملی، آقای محمد نجفی قدسی به کدملی۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ برای بقیه‌ی مدت تصدی هیات مدیره (تا ۱۹/۱۱/۹۹) به عنوان مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب گردید کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت و آقای محمد نجفی قدسی (مدیرعامل) و آقای مسلم احمدی (نایب رییس هیات مدیره) متفقا و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری نیز با امضای آقای محمد نجفی قدسی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. واریز۲۴۰۰۰۰۰۰۰ سرمایه در تعهد شرکت به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. ش۹۷۰۷۱۵۳۵۹۳۴۴۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266517
آگهی تغییرات شرکت بتون ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۰۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مهدی غلامی به شماره ملی ۱۱۹۹۲۰۷۸۸۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس (مالی) و محمد نجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی و یادداشت‌های همراه عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب واقع شد. ش۹۷۰۷۲۶۵۹۶۷۷۷۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14311451
آگهی تغییرات شرکت مهد فام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۰۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب واقع شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. احسان صادقی به کدملی ۱۲۹۱۹۳۷۰۴۸ و محمدنجفی قدسی به کدملی ۱۲۹۲۵۶۴۸۶۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. علیرضا اسلامی کدملی ۱۲۸۱۶۳۰۵۳۵ و سیدکریم داوودی ۱۲۸۶۵۳۹۸۲۱ ومحمدرضا فرهمند (نماینده شرکت بتون ایران) ۱۲۸۰۴۳۰۰۴۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ش۹۷۰۸۱۹۵۵۵۱۳۸۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک