محمد جم

آقای محمد جم

کد ملی 1291765506
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565979
آگهی تصمیمات شرکت فستو پنیوماتیک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۹۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۹۰۳۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به کد ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. کورت تئودوراشتول و ویلفرد کارل اشتول و شرکت فستوآگ به نمایندگی ابرهارد فایت بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۱ کورت تئودوراشتول بسمت رئیس هیئت مدیره و ویلفرد کارل اشتول بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی الموتی نیا به کد ملی ۰۰۳۹۸۰۲۴۲۶ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و نقشه‌ها و قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۶۶۶۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608725
آگهی تصمیمات شرکت بی ای تی پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۰۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۵۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۰۳۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: هیرام ریکاردو موریلو والنسیانو با گذرنامه۰۲۴۲۷۴۰۵V و محمد شالچی فرد به کدملی۰۴۵۲۶۲۸۳۰۱ و سید احمدرضا علوی به کدملی۰۴۵۱۲۳۰۶۱۲ و صلاح الدین جم گنج و اسماعیل جنیت ارتان به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۲/۹۱ هیرام ریکاردو موریلو والنسیانو بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اسماعیل جنیت ارتان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و عقوداسلامی و نامه‌های عادی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۰۴۰۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704455
آگهی تغییرات شرکت محورهای محرک جی کی ان بشل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۶۱۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار اقتصادی» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۲۸۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974957
آگهی تغییرات شرکت آی اس تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۱۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۹۶۷۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094807
آگهی تغییرات شرکت آدورا طب سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۷۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۵۱۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492717
آگهی تغییرات شرکت گسترش شبکه ارتباطات پیشاهنگ سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۶۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۲۷۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید. بازرسان شرکت برای یک سال مالی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ بعنوان بازرس اصلی محمد جم بشماره ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ بعنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۰۷۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518777
آگهی تغییرات شرکت ول سرو یسز ایران متدهای شلو مبرژه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹۳۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۹۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خلفا ن سعید احمد البر عمی محمد علی عجمی به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۳۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به شماره ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۱۸۴۷۲۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586502
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ثبت ۳۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۷۹۷۲۸/۹۳مورخ ۱۹/۵/۹۳جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید ۳۴ ماده و ۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. بهزاد فیضی به کد ملی ۰۴۵۰۹۳۶۲۹ و اصغر طهوری به کد ملی ۰۰۳۰۶۴۷۵۵۱ و محمد جم به کد ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ و حمید ناموری به کد ملی ۰۰۴۱۶۲۵۲۱۸ و فرید ذکائی آشتیانی به کد ملی ۰۰۴۱۳۳۵۳۹۲ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۳۱۹۶۶۲۷۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761444
آگهی تغییرات شرکت آلستوم خدمات سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی آگاهان ش م ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴و آقای محمد جم ش م ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین و انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سید محمد موسوی ش م ۰۰۵۵۱۹۶۷۸۰ شرکت آلستوم هولدینگ با نمایندگی آقای سید محمد موسوی آقای نیکلاس تیسوت ۲۸۰۴۲ AA ۱۱ پ۹۳۱۰۱۳۴۸۰۳۲۶۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9401841
آگهی تصمیمات شرکت ام. آی سرویسز لیمیتد کیش سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۹۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. ۲ آقای محمد جم با کد ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۹۰۱۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9805948
آگهی تصمیمات شرکت دی اچ ال اینتر نشنال ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۳۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339910
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی و پروتئینی بل سحر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاهان به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جعفر طباطبائیان بیدگلی به شماره ملی ۰۳۸۰۴۵۱۷۹۴ و آقای هوبرت مایه و آقای برنو شاک و آقای خاویر هوسین و آقای جوزف تایارد و خانم زهرا قائمی بیدگلی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۰۴۸۰۷ تا تاریخ ۲۵/۲/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367501
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479842
آگهی تغییرات شرکت فورسیا آذین پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۷۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۲۲/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708594
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۳۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۳۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به ش ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10766727
آگهی تصمیمات شرکت تجارتی البرز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۲۹۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۳۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به کد ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962311
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکتریکی البرز (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۳۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۸۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک