منصور یزدانیان

آقای منصور یزدانیان

کد ملی 1291157451
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 567772
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع شیمیایی پتروایمن غدیر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۴۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۱۲۰۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده، عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ تعداد نهصد سهم از یکهزار سهم سهام شرکت بی نام گردید و ماده پنج اساسنامه بدین صورت اصلاح گردید، ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال است که به نهصد سهم بی نام و یکصد سهم با نام عادی تقسیم گردیده و تماما پرداخت گردیده است. ۲ آقای علاء الدین غروی به کدملی ۴۷۲۳۶۵۸۶۲۹ و کدپستی ۳۸۱۳۷۹۳۴۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیده هدی نقوی به کدملی ۰۹۴۵۳۰۴۸۴۶ و کدپستی ۳۸۱۳۷۹۳۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم سیده حورا نقوی به کدملی ۰۹۴۵۳۰۴۸۲۱ و کدپستی ۳۸۱۳۷۹۳۴۹۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و سید منصور یزدانیان به کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ و کدپستی ۸۱۴۴۸۳۳۷۳۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۲۳۵۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683728
آگهی تغییرات شرکت دانا سپهر ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای سید منصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۶۲۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715158
آگهی تصمیمات در شرکت فرش فلاح سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۷۱۳۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محسن فلاحتیان پایین دروازه کد ملی ۱۲۹۱۰۳۸۲۳۱ و کدپستی ۸۱۶۶۶۴۵۷۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرجان فلاحتیان پایین دروازه کد ملی ۱۲۸۸۱۳۸۱۲۱ و کدپستی ۸۱۶۶۶۴۵۷۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد فلاحتیان پایین دروازه با کد ملی ۱۲۸۶۵۷۷۶۴۰ کدپستی ۸۱۶۶۶۴۵۷۷۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و منصور یزدانیان با کد ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ و کدپستی ۸۱۴۴۸۳۳۷۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۰۸۷۷۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732400
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی نهال ماشین آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۶۵۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای سید منصور یزدانیان به شماره ملی۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۰۷۰۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017024
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۶۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمنصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۷۳۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056751
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۵۷۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۸۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: مریم حسن پور فوشازده کد ملی ۱۱۷۰۱۰۴۱۱۸ و کدپستی ۸۱۷۴۷۴۵۹۹۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و فرخنده عطائی کچوئی کد ملی ۱۱۷۱۰۱۹۶۹۶ و کدپستی ۸۱۷۴۷۴۵۹۹۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد متقی کد ملی ۶۲۴۹۶۶۰۷۷۱ و کدپستی ۸۱۹۹۸۵۹۵۷۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰ و سید منصور یزدانیان کد ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ و کدپستی ۸۱۴۴۸۳۳۷۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۲/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۷۸۴۳۵۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167425
آگهی تصمیمات در شرکت راه و ساختمانی سنگ و کوه سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۸۸۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۱۳۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۷ و ۵/۶/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ سید منصور یزدانیان کد ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است بموضوع شرکت ماده دو اساسنامه موارد زیر اضافه گردید: اکتشافات استخراج و بهره برداری از انواع معادن پس از کسب مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت فوق بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۹۵۱۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169118
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیر پرداز آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۴۱۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۲ و ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بسمت بازرس اصلی و منصور یزدانیان کد ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ بسمت بازرس علی البدل و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان حکیم نظامی خیابان محتشم کاشانی روبروی پست بانک ساختمان ۱۲۰ کدپستی ۸۱۷۵۹۷۹۵۱۶ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۹۸۸۸۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1399603
آگهی تغییرات شرکت پارس پرند حیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۲۶۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۸۶۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا یزدانی کد ملی ۱۱۷۰۳۴۴۷۷۱ و خانم الهام یزدانی کد ملی ۱۲۸۲۷۲۸۴۳۱ و آقای رضا سنائی ورنوسفادرانی کد ملی ۱۲۸۹۱۸۵۸۶۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و آقای سید منصور یزدانیان کد ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۱۵۰۲۸۰۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494483
آگهی تغییرات در شرکت فولاد فورج سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۹۷۲۰
بموجب نامه شماره ۴/۰۰/۱۸۸ مورخ ۱۷/۲/۹۳ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اولیا درج و منتشر می‌گردد. ۱ آقای سید محمود عطائی کچوئی کد ملی ۱۱۷۱۲۴۶۵۷۹ و کدپستی ۸۴۷۱۸۶۶۳۳۶ و خانم مرضیه عطایی کچوئی کد ملی ۰۰۷۳۸۷۵۹۸۸ و کدپستی ۸۴۷۱۸۶۶۳۳۶ و خانم سمانه کیانی کد ملی ۱۲۰۹۸۵۸۲۶۶ کدپستی ۸۴۷۱۸۶۶۳۳۶ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۲ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ کدپستی ۸۱۷۶۶۶۷۱۱۸ و آقای سید منصور یزدانیان کد ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ و کدپستی ۸۱۳۴۸۳۵۴۹۳ فرزند مجید را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۴ هیئت مدیره خانم مرضیه عطائی کچوئی را بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمانه کیانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمود عطائی کچوئی را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۱۹۴۹۷۵۰ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593049
آگهی تغییرات شرکت احیا فولاد ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۲۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی و سید منصور یزدانیان به کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. روزنامه نسل فردا جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۱۰۸۲۲۰ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593100
آگهی تغییرات شرکت آریا توسعه ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۷۷۸۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و آقای سید منصور یزدانیان با کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۱۰۸۳۲۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623948
آگهی تغییرات شرکت پرشیان انرژی جی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۴۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و آقای منصور یزدانیان به کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به ترتیب به سمت حسابرس و بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ پس از قرائت بازرس تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۵۳۵۴۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628690
آگهی تغییرات شرکت سپاهان توان گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ آقای محمدمهدی مهربانی به شماره ملی ۳۷۸۱۹۳۵۶۱۲ و آقای مهران دهقان به شماره ملی ۱۲۸۸۹۵۳۰۴۶ و آقای مهرداد اسماعیلی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۱۲۴۷۱ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور یزدانی به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۰۱۲۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628755
آگهی تغییرات شرکت عرفان فولاد ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۰۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و آقای سید منصور یزدانیان با کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۵۴۵۰ رییس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634989
آگهی تغییرات شرکت پرشیان فولاد سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۷۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و آقای منصور یزدانیان به کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ بترتیب به سمت حسابرس و بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۰۱۹۳۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665551
آگهی تغییرات شرکت تعاونی شیمیایی حلال پویان اراک شماره ثبت ۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۱۷۳۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۴/۴/۹۳ که پس از تایید اداره تعاون شهرستان شازند در مورخه ۱۸/۶/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ آقای سید محمود عطائی کچوئی به کد ملی ۱۱۷۱۲۴۶۵۷۹، آقای سید حسین عطائی کچوئی به کد ملی ۱۱۶۰۰۴۱۱۴۸ و آقای مسعود مندوئی به کد ملی ۱۸۱۹۶۲۳۴۲۴ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتصاب گردید. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۵۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۴۰۰۰ و آقای سید منصور یزدانیان کد ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۴/۹۳ آقایان سید محمود عطائی کچوئی بعنوان رئیس هیئت مدیره سید حسین عطائی کچوئی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود مندوئی بعنوان منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند همچنین آقای مسعود مندوئی فرزند غلام و ش. ش ۲۸ کد ملی ۱۸۱۹۶۲۳۴۲۴ با حفظ سمت بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. ۵ کلیه اسناد رسمی و تعهدات بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضا رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس امضاء نایب رئیس باتفاق مدیرعامل توام با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین نامه‌ها و اوراق عادی باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا آقای مسعود مندوئی مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۸۹۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۲۵۹۷۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691690
آگهی تغییرات شرکت تولیدات بتن اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۸۹ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۶۶۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی ۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان بازرس قانونی۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و حسابرس اصلی و آقای منصور یزدانیان۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اصغر شیخیان رییس اداره ثبت شرکتهای اصفهان ش۹۳۰۸۱۸۴۴۳۱۱۵۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717668
آگهی تغییرات شرکت پیشبر صنعت زاینده رود شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۶۰۱۱ سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۷
بموجب نامه شماره ۱۵۸/پ ص/۹۳ مورخ ۱۰/۸/۹۳ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی ایران و روزنامه هیجار درج و منتشر می‌گردد. ۱ استعفای دسته جمعی هیئت مدیره مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ خانم مریم یزدانی کچویی با کد ملی ۱۱۷۱۳۳۶۴۷۰ و با کدپستی ۸۴۹۶۱۱۳۵۳۶ و خانم اعظم شریف پور با کد ملی ۱۹۷۲۳۳۰۷۳۱ و با کدپستی ۸۱۷۵۸۳۷۸۵۱ و آقای مجید یزدانی کچوئی با کد ملی ۶۲۰۹۷۰۴۱۲۳ و با کدپستی ۸۴۹۶۱۳۵۵۳ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۴ روزنامه هیجار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (سهامداران رسمی) با کد ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و با کدپستی ۸۱۷۶۶۶۷۱۱۸ و آقای سید منصور یزدانیان با کد ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ و با کدپستی ۸۱۴۴۸۳۳۷۳۴ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۶ هیئت مدیره خانم مریم یزدانی کچوئی را بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم شریف پور را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید یزدانی کچوئی را بسمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۵۶۶۲۵۶۹ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763968
آگهی تغییرات شرکت پگاه بهمن سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پگاه رزم آوران به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷ و شرکت پگاه نقش جهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۲۹۴ و شرکت پگاه کوشان سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۸۳۸ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی کاربردتحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و آقای منصوریزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ را به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فرداجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۱۰۱۴۴۳۹۹۹۲۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769389
آگهی تغییرات شرکت پوشش لوله کوهپایه سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۲۸۰ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۴۲۱۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمنصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ش۹۳۱۰۱۸۲۲۴۷۰۰۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411160
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی فولادگران امروز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدمصطفی عطائی کچوئی به کدملی ۱۱۷۰۸۴۸۲۶۵ و آقای محسن یزدانی کچوئی به کدملی ۱۱۷۱۰۵۳۰۱۰ و آقای محمد یزدانی کچوئی به کدملی ۴۷۲۲۹۰۵۵۱۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ۲ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰و آقای سیدمنصور یزدانیان کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۱۱۰۷۷۲۲۸۹۲۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9608190
آگهی تصمیمات شرکت یزدان صنعت مهر سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۶۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۲۲۱۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده، عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱ و ۳/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ خانم عادله سالک به کدملی ۱۲۹۲۹۵۳۳۶۵ و کدپستی ۸۱۶۵۷۵۳۷۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نصرت گل سرخ اصفهانی به کدملی ۱۲۸۲۲۴۱۷۶۱ و کدپستی ۸۱۶۵۷۵۳۷۹۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد علی سالک به کدملی ۱۲۸۲۱۹۶۸۲۰ و کدپستی ۸۱۶۵۷۵۳۷۹۳ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و آقای سید منصور یزدانیان به کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ و کدپستی ۸۱۴۴۸۳۳۷۳۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ تعداد ۶۵ سهم از یکصد سهم سهام شرکت بی نام و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح شد: سرمایه شرکت یک میلیارد ریال نقدی است که به یکصد سهم ده میلیون ریالی عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شد که تعداد ۶۵ سهم آن بی نام عادی می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9666800
آگهی تصمیمات در شرکت نورد پوشش سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۷۵۰۴ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۶۱۱۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۱۱/۵/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: غلامعلی نصر اصفهانی به کدملی۱۲۸۹۹۹۲۵۴۱ و کدپستی۸۱۹۳۷۱۳۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا میرمحمد صادقی به کدملی ۱۲۸۵۴۷۲۹۸۵ و کدپستی۸۱۶۳۶۵۴۴۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی هوشمند به کدملی ۵۰۳۹۴۴۶۴۶۲ و کدپستی ۸۹۳۱۶۳۷۷۸۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و منصور یزدانیان به کدملی۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱و کدپستی۸۱۴۴۸۳۳۷۳۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. ترازمالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9949530
آگهی تغییرات در شرکت صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۳۸۷ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۷۱۳۱۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۶/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان سید مصطفی عطائی کچوئی به کدملی ۱۱۷۰۸۴۸۲۶۵ و کدپستی۸۱۷۳۹۸۳۵۸۱ و محسن یزدانی کچوئی به کدملی ۱۷۱۰۵۳۰۱۰ و کدپستی ۸۱۷۳۹۸۳۵۸۱ وحسین یزدانی به کدملی ۱۱۷۰۲۶۰۴۸۹و کدپستی۸۱۷۳۹۸۳۵۸۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و منصور یزدانیان به کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ و کدپستی۸۱۴۴۸۳۳۷۳۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۲ هیات مدیره از بین خود آقای سید مصطفی عطائی کچوئی را به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن یزدانی کچوئی را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین یزدانی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا هیات مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10068836
آگهی تصمیمات شرکت فلار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۲۱۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۷۲۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به ش. م ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و منصور یزدانیان به ش. م ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390252
آگهی تغییرات در شرکت قارچ یکتای سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۱۱۳۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱/۸/۱۳۸۹ تغییرات در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱) آقایان محسن عبدیزدان به شماره ملی۱۲۸۱۶۹۰۲۴۴ و کدپستی۸۱۹۹۱۳۷۳۹۱ و قدمعلی ایروانی محمدآبادی به شماره ملی۵۶۴۹۶۴۴۹۱۸ و کدپستی۸۳۷۳۱۱۳۱۶۱ و علیرضا الماسی جزی به شماره ملی۵۱۱۰۵۵۴۳۷۴ و کدپستی۸۱۹۸۶۸۸۸۳۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و آقای منصور یزدانیان به شماره ملی۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ و کدپستی۸۱۴۴۸۳۳۷۳۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۲) هیات مدیره از بین خود آقای محسن عبدیزدان را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای قدمعلی ایروانی محمدآبادی را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا الماسی جزی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اعضای هیات مدیره بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودند ۳) روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۸/۸۹ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10608826
آگهی تصمیمات شرکت دامداری و کشاورزی اصفهان شیر سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۴۷۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳ و ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: هوشنگ فاتح کد ملی ۰۰۳۸۷۲۹۷۳۳ و کدپستی ۸۱۷۵۷۸۵۹۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین حمزه پوری به نمایندگی بانک کشاورزی کد ملی ۲۷۵۴۶۱۴۱۳۳ و کدپستی ۱۴۶۸۹۱۳۷۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود اعلائی کد ملی ۱۲۸۷۷۶۵۳۷۳ و کدپستی ۸۸۱۶۷۷۴۴۶۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و ارسیا فاتح کد ملی ۰۰۴۱۳۱۱۸۲۵ و کدپستی ۴۱۴۴۶۵۵۳۴۹ و ایرج صفا کد ملی ۱۲۸۴۴۴۵۴۳۷ و کدپستی ۸۱۷۳۸۹۷۷۷۴ و اسماعیل اسفندیاری به نمایندگی شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر کد ملی ۱۹۷۱۲۰۸۹۹ و کدپستی ۸۸۱۵۸۳۹۴۴۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و در صورت معذوریت مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و منصور یزدانیان کد ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ و کدپستی ۸۱۴۴۸۳۳۷۳۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11144477
آگهی تغییرات شرکت آیسان کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۵۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۴۰۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمنصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11144688
آگهی تصمیمات شرکت آتیه داده پرداز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد و تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و منصور یزدانیان به ش ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر جلیلوند به ش ملی ۰۴۵۱۰۹۱۳۰۲ و حمیدرضا مختاریان به ش ملی ۰۰۶۲۶۷۸۸۵۱ و حمید شایگان به ش ملی ۰۰۳۰۱۳۹۹۱۰ و آرمین افشارنژاد به ش ملی ۰۰۷۰۸۰۷۹۱۴ و امید جلیلوند به ش ملی ۰۴۵۲۷۷۲۲۲۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ حمید شایگان به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر جلیلوند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289640
آگهی تغییرات شرکت پارس ذوب اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ آقای محمدجعفر برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۳۲۷۰، آقای ابراهیم احمدی دستگردی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۲۱۵۰۲، آقای رحیم نصر به شماره ملی ۱۲۸۹۹۷۷۶۰۷، آقای مظفر احمدی دستگردی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۳۱۴۱۹ و آقای محمدرضا برکتین به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۶۶۵۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای منصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۳۷۵۸۶۲۲۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609356
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی سه راهی مبارکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۲۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ثبت ۵۰۸ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به نمایندگی (آقای سیدمنصور یزدانیان شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱) به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر پوست دوز دارای کدملی ۱۲۸۵۴۴۳۹۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. ش۹۶۰۶۲۳۷۱۰۱۶۲۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610345
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۷۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷ و شماره ثبت ۲۹۹۰۵ به نمایندگی آقای سیدعلی شمسی نیا به شماره ملی ۶۵۱۹۴۲۷۲۸۴ و شرکت پارس فولاد مبین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۱۷۰ و شماره ثبت ۳۱۶۶۸۱ به نمایندگی آقای حسین حصاری به شماره ملی ۰۶۸۰۴۵۴۲۱۷ و شرکت فولاد زاگرس چهارمحال به شماره ملی ۱۰۳۴۰۰۸۰۳۱۰ و شماره ثبت ۷۵۰۴ به نمایندگی آقای علی فرخنده به شماره ملی ۰۹۴۰۴۳۷۹۷۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ و شماره ثبت ۲۳۴۹ به نمایندگی آقای اکبر هاشمیان به شماره ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و شماره ثبت ۵۰۸ به نمایندگی آقای سیدمنصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۶۲۵۷۸۵۷۳۲۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910789
آگهی تغییرات حسابرسی کاربرد تحقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ و نامه ۱۹۶۷۱۵/۹۶ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصوراعظم نیا با کدملی ۱۲۸۵۵۰۰۳۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای منصور یزدانیان با کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد زمانی با کدملی ۱۲۸۸۰۲۴۱۹۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۱۲۸۱۸۳۴۷۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191180
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۴۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقیِ با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه های فناوری مالی با تمرکز بر فناوری بیمه ای و خدمات فاوای مورد نیاز صندوق های بازنشستگی می باشد. به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یاد شده می باشد. صندوق مانده وجوه خود را می تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزئیات موضوعات سرمایه گذاری و حد نصاب های مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. به استناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۸۵۴۲, ۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ مدت: از تاریخ ثبت به مدت ۷ سال مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان هفتم ـ پلاک ۱۳ ـ طبقه ششم ـ واحد غربی کدپستی ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام عادی می باشد. ارکان صندوق: شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی آقای جواد عشقی نژاد به شماره ملی۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به نمایندگی خانم فاطمه گنجی مهیاری به شماره ملی ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به سمت متولی موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به نمایندگی آقای منصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به سمت حسابرس اعضای هیئت مدیره صندوق عبارتند از: شرکت نوآوران مدیریت سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴ و به نمایندگی سیدسعید شمسی نژاد به شماره ملی ۰۳۸۴۲۳۱۸۱۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ و به نمایندگی جواد عشقی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ به نمایندگی مهدی سامری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۰۲۵۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر (آقای جواد عشقی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰ آقای مهدی عظیمی به شماره ملی ۰۰۵۷۱۹۰۳۸۰ خانم مهناز مرتضی پور به شماره ملی ۲۹۹۲۰۷۶۹۳۷) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای جواد عشقی نژاد و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۰۶۲۶۲۴۳۷۳۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229411
آگهی تغییرات شرکت دانا فولاد سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۱۸۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۵۰۸ با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ (آقای سیدمنصور یزدانیان به کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به شماره ثبت ۲۳۴۹ و با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ (به نمایندگی آقای اکبر هاشمیان به کدملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای دوره منتهی به ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. شرکتهای آتیه فولاد نقش جهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷ (به نمایندگی عزت اله دوروش به شماره ملی ۱۹۱۱۳۲۲۷۸۸)، فولاد گستران هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۱۷۳۸ (به نمایندگی سیدمحمدرضا شفیعی جندقی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۹۰۹۷۴) و آقای محمدرضا همتی به کدملی ۰۰۵۶۴۵۶۷۸۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار پیام استان سمنان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۷۰۲۳۷۴۴۵۸۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک